Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podsumowanie projektu pt

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podsumowanie projektu pt"— Zapis prezentacji:

1 Podsumowanie projektu pt
Podsumowanie projektu pt.  „Wymiana Kadry – Sukces i Doświadczenie”   Program: Europejski Fundusz Społeczny Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty Akcja: Mobilność Typ działania: Zagraniczna mobilność szkolnej Kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych PROJEKT: „Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Charakterystyka projektu
Projekt był adresowany do nauczycieli/lek ze szkół współpracujących w WSL w ramach projektu PO KL „WSL liderem w efektywnym kształceniu nauczycieli” (Poddziałanie 3.2.2), którzy pełnili i pełnią funkcję mentorów dla studentów odbywających praktyki zawodowe w szkołach partnerskich. Łącznie 20 osób. Zapoznali się oni z organizacją kształcenia zawodowego na Cyprze (10 osób) i w Niemczech (10 osób), w tym w odniesieniu do praktycznych aspektów kształcenia nauczycieli/trenerów i zasad certyfikacji zawodowej. Dzięki projektowi nauczyciele/ki mieli możliwość porównania warunków kształcenia zawodowego na Cyprze i w Niemczech. Zaobserwowane nowoczesne rozwiązania mogą przyczynić się do modernizacji sposobu prowadzenia zajęć szkolnych oraz przekazywania wiedzy, w tym w systemie mentor-student. PROJEKT: „Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

3 Cel główny i cele szczegółowe projektu
Celem głównym projektu było wspieranie zawodowej i edukacyjnej mobilności oraz wzrost kwalifikacji poprzez realizację celów szczegółowych: 1) rozszerzenie wiedzy o tematyce e-learningowej w pracy nauczyciela/mentora, 2) skonfrontowanie posiadanej wiedzy i doświadczeń zawodowych z realiami kształcenia w kraju zachodnioeuropejskim (na Cyprze i w Niemczech), 3) propagowanie dobrych praktyk i innowacyjnych rozwiązań, 4) wzbogacenie umiejętności językowych uczestników/czek, 5) implementacja poznanych rozwiązań. PROJEKT: „Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

4 1) przyczynił się do wzrostu pewności siebie,
Uczestnicy/czki zapoznali się z cypryjskim i niemieckim systemem kształcenia zawodowego, z obowiązującymi standardami i organizacją egzaminów zewnętrznych, a także ze stosowanymi metodami nauczania. Udział w projekcie przyczynił się też do rozwoju osobistego uczestników/czek: 1) przyczynił się do wzrostu pewności siebie, 2) dawał możliwości poznania odmiennej kultury, 3) zwiększył swobodę komunikowania się w języku obcym, 4) umożliwił nawiązanie międzynarodowych kontaktów zawodowych, 5) nauczył gotowości do mobilności międzynarodowej. PROJEKT: „Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

5 System szkolnictwa w Niemczech pozostaje pod nadzorem państwa
System szkolnictwa w Niemczech pozostaje pod nadzorem państwa. Odnosi się to również do wielu szkół prywatnych. System różni się jednak w poszczególnych krajach związkowych, ponieważ zachowują one niezależność w tej kwestii od władzy centralnej, a decyzje w sprawach dotyczących edukacji podejmują odpowiednie dla danego landu ministerstwa oświaty i wychowania. Obowiązek szkolny obowiązuje w Niemczech od ukończenia szóstego do osiemnastego roku życia, czyli trwa 12 lat. Uczęszczanie do szkół publicznych jest bezpłatne. Istnieje wiele rodzajów szkół. Najogólniej można je podzielić na szkoły ogólnokształcące (Allgemainbildende Schulen) i zawodowe (Berufsbildende Schulen). PROJEKT: „Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

6 Do szkół zawodowych zalicza się: - Berufsvorbereitende Schulform, - Berufsgrundschule, - Berufschule, - Berufsfachschule, - Fachschule, - Fachoberschule, - Berufliches Gymnasium. Szkoły ogólnokształcące obejmują m.in.: - Realschule, - Grundschule, - Gesamtschule, - Hauptschule, - Gymnasium. Wśród szkół ogólnokształcących wymienić należy także szkoły specjalne (Sonderschule), w których uczą się dzieci upośledzone lub opóźnione w nauce. PROJEKT: „Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

7 Szkoły, które nie znajdują się pod opieką państwa to szkoły prywatne (Privatschulen). Szkoły z indywidualną koncepcją pedagogiczną to szkoły alternatywne (Alternativschule). Poza nimi na wyróżnienie zasługują Ganztagschulen (czyli szkoły „całodzienne”, które poza normalnymi zajęciami oferują uczniom dodatkowe zajęcia mające wypełnić ich wolny czas) oraz Fernunterricht (czyli nauka na odległość). Dorośli mogą nadrobić swoje zaległości w nauce w szkołach zwanych ogólnie Zweiten Bildungsweges, a więc Abendrealschule, Kolleg, Abendgymnasium. Pod względem administracyjno-prawnym do szkół w Niemczech nie należą placówki: - do których uczęszczają dzieci przed szkołą podstawową (Kindergarten, Vorschule, Frühförderung), - edukacji pozaszkolnej, a więc szkoły wyższe (Berufsakademien, Hochschulen), - pozaszkolnego kształcenia dorosłych (Volkshochschule, Famielienbildungsstatte). PROJEKT: „Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

8 Etapy edukacji szkolnej:
Primarstufe W tym pierwszym okresie nauki wszystkie dzieci uczęszczają do szkół podstawowych (Grundschule). W większości landów są one czteroletnie. Wyjątek stanowią Berlin i Brandenburgia, gdzie jest to 6 lat. W tak zwanej fazie elastycznego rozpoczęcia szkoły (Flexiblen Schuleingangsphase) dzieci rok przed rozpoczęciem obowiązku szkolnego mogą zapisać się do szkoły i rozpocząć naukę. Orientugungsstufe Pod pojęciem Orienturungsstufe jako szczególnego okresu nauki rozumie się zwyczajowo klasy 5 i 6. W tym okresie w uczniach dojrzewa decyzja o dalszej nauce. W przypadku Berlina i Brandenburgii jest to jeszcze szkoła podstawowa. W pozostałych przypadkach to pierwsze lata szkół etapu - Sekundarstufe I. Wówczas w tych klasach możliwa jest zmiana szkoły, pod warunkiem, że nie było problemów z ocenami. Wybór szkoły jest bardzo ważny. Decyzja podejmowana jest zazwyczaj po konsultacji z nauczycielem, który na podstawie ocen wydaje opinię i proponuje określony typ szkoły. Sekundarstufe I Ten okres nauki zaczyna się w klasie 5 (w Berlinie i Brandenburgii w 7). W tradycyjnym trzystopniowym systemie szkolnictwa uczniowie mogą wybierać zazwyczaj spośród trzech rodzajów szkół ogólnokształcących: szkoły głównej (Hauptschule), szkoły realnej (Realschule) i gimnazjum (Gymnasium). PROJEKT: „Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

9 Szkoła główna (Hauptschule) kończy się po 9 lub 10 klasie egzaminem Hauptschulabschluss. Ukończenie szkoły głównej uprawnia do rozpoczęcia nauki w szkole zawodowej (Fachschule), a także w wyższej szkole zawodowej (Fachoberschule). Kończąc szkołę główną, po zdaniu egzaminu (Hauptschulabschluss), uczeń otrzymuje także prawo do zawarcia umowy na wyuczenie praktycznego zawodu. Szkoła realna (Realschule) kończy się po 10 klasie egzaminem Mittleren Reife. Podczas nauki w szkole realnej uczniowie otrzymują poszerzoną wiedzę podstawową ze szczególnym naciskiem na tematykę związaną z gospodarką, techniką i polityką socjalną. Po zdaniu egzaminu (Mittlere Reife) uczeń może podjąć pracę w sektorze administracyjnym lub gospodarczym, bądź też kontynuować naukę w wyższej szkole zawodowej(np. Fachoberschule). Gimnazjum (Gymnasium) trwa w okresie Sekundarstufe I do 10 klasy i prowadzi do zdobycia uprawnień w 11 klasie gimnazjum (w czasie następnego etapu edukacji - Sekundarstufe II). Dziewięcioletnie gimnazjum jest tradycyjną formą edukacji w Niemczech. Uczniowie kończąc gimnazjum posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu wiedzy ogólnej, które stanowić mają podstawą do dalszej nauki. PROJEKT: „Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

10 Obok tych podstawowych typów szkół istnieje jeszcze jeden istotny rodzaj placówek oświatowych. Szkoły zbiorcze (Gesamtschulen) są formą obejmującą trzy wcześniejsze typy. W szkołach O tym jakie wykształcenie widnieje na świadectwie ukończenia szkoły decyduje ilość zdanych egzaminów. Uczeń może uzyskać jedno z trzech rodzajów wykształcenia odpowiadające kolejno wykształceniom po ukończeniu: szkoły głównej, gimnazjum lub szkoły realnej łącznie ze średnią szkołą zawodową. Poza tym w wielu modelach edukacji, specyficznych dla każdego regionu, rola szkół głównych i realnych jest różnie postrzegana i mogą one mieć zupełnie odmienne znaczenie. Zazwyczaj wiąże się to także z inną nazwą takiej szkoły. Takie szkoły to np.: - Erweiterte Realschule (tylko w Saarland) - Mittelschule (tylko w Sachsen) - Regelschule (tylko w Turyngii) - Oberschule (tylko w Brandenburgii) - Sekundarschule (tylko w Bremie i Sachsen-Anhalt) - Regionale Schule (tylko Rheinland-Pfalz i Meclenburg-Vorpommern) Oddzielnym typem szkoły jest Wirtschaftsschule (tylko w Bayernie). PROJEKT: „Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

11 Sekundarstufe II W placówkach ogólnokształcących w tym okresie uczą się tylko uczniowie klas wyższej edukacji gimnazjalnej i szkoły zbiorczej (od 11 klasy). Okres ten dla nich kończy się po 12 lub 13 roku nauki maturą (Abitur). Zdana matura uprawnia do podjęcia studiów w różnych szkołach wyższych. Pozostałe szkoły na tym etapie to wszelkiego rodzaju szkoły zawodowe, np. Berufschule czy Berufsfachschule. PROJEKT: „Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

12 Na Cyprze dzieci chodzą do szkoły obowiązkowo do 15 roku życia (pierwsze dziewięć lat edukacji). Większość uczniów w szkolnictwie podstawowym i średnim uczęszcza do szkół publicznych, które są zakładane i finansowane przez państwo. Ministerstwo Edukacji i Kultury odpowiada za administrację oświaty i organizację kształcenia oraz podejmuje wszelkie decyzje dotyczące wydatkowania funduszy przez szkoły. Szereg placówek szkolnictwa wyższego prowadzących specjalistyczne kształcenie zawodowe podlega innym resortom: Ministerstwom Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Rolnictwa, Zasobów Naturalnych i Środowiska, Sprawiedliwości i Porządku Publicznego, Handlu, Przemysłu i Turystyki oraz Zdrowia. Całościowy nadzór nad właściwym funkcjonowaniem szkół sprawuje inspektorat Ministerstwa Edukacji i Kultury. Szkoły prywatne funkcjonują głównie na zasadzie samofinansowania. Placówki, które są uznawane za stowarzyszenia non-profit mogą być współfinansowane przez państwo i inne organizacje lub osoby prywatne. PROJEKT: „Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

13 Etapy kształcenia obowiązkowego:
Edukacja przedszkolna jest oferowana przez greckojęzyczne szkoły państwowe oraz szkoły prywatne działające w innych językach. Jest ona realizowana dla dzieci w wieku od trzech do pięciu lat i ośmiu miesięcy. Od 2006 roku wprowadzono obowiązek przedszkola dla dzieci w wieku 4 lat i 8 m-cy do 5 lat i 8 m-cy. Istnieją także prywatne i państwowe żłobki dla dzieci w wieku do lat trzech. Etapy kształcenia obowiązkowego: - szkoła podstawowa - 5 lat 8 miesięcy -11 lat 8 miesięcy; - ogólnokształcąca szkoła średnia I stopnia - 11 lat 8 miesięcy -15 lat. Edukacja podstawowa jest realizowana nieodpłatnie w szkołach państwowych dla dzieci w wieku od pięciu lat i ośmiu miesięcy do 11 lat i ośmiu miesięcy. Niższa edukacja średnia jest prowadzona nieodpłatnie dla dzieci w wieku od 11 lat i ośmiu miesięcy do 15 roku życia. Wiek jest jedynym kryterium przyjęcia dziecka do kształcenia niższego średniego. Rok szkolny jest podzielony na trzy trymestry. Obejmuje 180 dni w szkole podstawowej i 161 pełnych dni zajęć w szkole średniej I stopnia. Lekcje (na ogół 35 w tygodniu, trwające 40 minut w szkole podstawowej i 45 minut w szkole średniej I stopnia) są rozłożone na pięć dni w tygodniu. Roczny wymiar zajęć w szkole podstawowej wynosi średnio ok. 840 godzin. Na zakończenie szóstej klasy uczniowie otrzymują świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, którego posiadanie jest warunkiem przyjęcia do gimnazjum, Końcowe egzaminy wewnętrzne w Gimnazjum są obowiązkowe dla wszystkich uczniów. Podstawę świadectwa wydawanego po ukończeniu kształcenia obowiązkowego stanowią wyniki ucznia z tych egzaminów oraz ocena ciągła. PROJEKT: „Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

14 Szkolnictwo średnie II stopnia:
Ogólnokształcąca szkoła średnia II stopnia lat; Techniczna i zawodowa szkoła średnia II stopnia lat. Wyższa edukacja średnia jest prowadzona nieodpłatnie dla dzieci w wieku od 15 do 18 roku życia. Uczniowie, którzy chcą kształcić się w zawodach technicznych, mogą uczęszczać do Szkoły Technicznej. Istnieją także prywatne angielsko- i francuskojęzyczne szkoły wyższe średnie. Studia są prowadzone w trzech różnych rodzajach uczelni: na uniwersytecie, w publicznych szkołach wyższych, kolegiach i instytutach oraz prywatnych szkołach wyższych, kolegiach i instytutach. Szczegółowe informacje na temat systemu edukacyjnego na Cyprze można znaleźć na stronie internetowej PROJEKT: „Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

15 Projekt realizowanych był w partnerstwie z niemiecką firmą VITALIS oraz cypryjską placówką edukacyjną The Heritage Private School and Institute. Umożliwił wymianę doświadczeń i transferu wiedzy. Przy wyborze instytucji partnerskich wzięto pod uwagę potencjał instytucji i jej adekwatność do potrzeb uczestników/czek, a także możliwości organizacyjne umożliwiające realizację zaplanowanych mobilności na najwyższym poziomie. Obie instytucje partnerskie posiadały ogromne doświadczenie z zakresu organizacji wymiany i szkoleń dla kadry pedagogicznej, a także miały doświadczenie w zakresie praktycznego wdrażania systemu mentoringu na linii nauczyciel/trener - student/uczeń. Dla każdej z grup ustalono ramowy program wymiany przewidziany do realizacji w trakcie mobilności. Program został opracowany z uwzględnieniem potrzeb wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie systemów szkolnictwa, nauczania w ramach pedagogiki, systemu mentoringu, priorytetów narodowych LLP, prioryterów mobilności. PROJEKT: „Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

16 - spotkanie powitalne w organizacji partnerskiej,
Pierwsza grupa dziesięciu osób odbyła szkolenie w The Heritage Private School na Cyprze w terminie od r. do r. Program szkolenia: 1 dzień - przyjazd w godzinach przedpołudniowych na Cypr i zakwaterowanie, poznanie najbliższej okolicy. 2 dzień - spotkanie powitalne w organizacji partnerskiej, - prezentacja uczestników wymiany i pracowników instytucji Partnera odpowiedzialnych za realizację projektu. Po prezentacji zwiedzanie organizacji, a potem udział w wykładzie dot. edukacji zawodowej na Cyprze i poznanie struktury i organizacji systemu kształcenia zawodowego w danym kraju. PROJEKT: „Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

17 Wycieczka kulturowa – Phafos.
3 dzień - wizyta w szkole/placówce oświatowej, zapoznanie się ze strukturą organizacyjną szkoły, organizacją procesu kształcenia zawodowego, bazą dydaktyczną, metodami nauczania, przygotowaniem uczniów/studentów do rynku pracy i egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, -wykład/prezentacja multimedialna dotycząca kształcenia zawodowego/ dyskusja/wymiana doświadczeń/warsztaty. 4 dzień - wizyta w instytucji edukacyjnej współpracującej z organizacją partnerską. Spotkanie z przedstawicielami instytucji skupiających pracodawców oraz z samymi pracodawcami z różnych branż. Rozmowy dotyczyły roli przedsiębiorstwa w kształceniu zawodowym: udziału w kształtowaniu oferty edukacyjnej, wpływu na kształtowanie postaw przedsiębiorczych uczniów, przygotowania absolwenta do podjęcia aktywności zawodowej oraz udziału w organizacji kształcenia zawodowego i doskonalenia zawodowego nauczycieli. Wycieczka kulturowa – Phafos. PROJEKT: „Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

18 5 dzień - wizyty w firmach partnerskich, zapoznanie się z warunkami prowadzenia kursów zawodowych/szkolenia zawodowego/systemu mentoringu edukacyjnego. Dyskusja z uczestnikami procesu kształcenia zawodowego (kursantami, szkoleniowcami, przedsiębiorcami, osobami odpowiedzialnymi za opracowywanie podstaw programowych). 6 dzień - spotkanie ewaluacyjne – seminarium na temat dalszych wspólnych kontaktów, podsumowanie, prezentowanie zdobytych doświadczeń, spostrzeżeń, podziękowania dla organizacji przyjmującej, wręczenie certyfikatów. Po południu – zwiedzanie. PROJEKT: „Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

19 7 dzień - czas wolny, zakupy pamiątek, indywidualne zwiedzanie miasta. Przygotowania do powrotu do kraju. Powrót do Polski w godzinach wieczornych. PROJEKT: „Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

20 Druga grupa dziesięciu osób odbyła szkolenie w Vitalis GmbH w Niemczech w terminie od r. do r. PROJEKT: „Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

21 - spotkanie powitalne w organizacji partnerskiej,
Program szkolenia: 1 dzień - przyjazd w godzinach wieczornych do Niemiec i zakwaterowanie, poznanie najbliższej okolicy. 2 dzień - spotkanie powitalne w organizacji partnerskiej, - prezentacja uczestników wymiany i pracowników instytucji Partnera odpowiedzialnych za realizację projektu. Po prezentacji zwiedzanie organizacji, a potem udział w wykładzie dot. edukacji zawodowej w Niemczech i poznanie struktury i organizacji systemu kształcenia zawodowego w danym kraju Program kulturowy PROJEKT: „Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

22 Wycieczka kulturowa do Drezna.
3 dzień wizyta w szkole/placówce oświatowej, zapoznanie się ze strukturą organizacyjną szkoły, organizacją procesu kształcenia zawodowego, bazą dydaktyczną, metodami nauczania, przygotowaniem uczniów/ studentów do rynku pracy i egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. wykład/prezentacja multimedialna dotycząca kształcenia zawodowego/ dyskusja/wymiana doświadczeń/warsztaty grupowe. 4 dzień - wizyta w instytucji edukacyjnej współpracującej z organizacją partnerską. Spotkanie z przedstawicielami instytucji skupiających pracodawców różnych branż. Rozmowy dotyczyły roli przedsiębiorstwa w kształceniu zawodowym: udziału w kształtowaniu oferty edukacyjnej, wpływu na kształtowanie postaw przedsiębiorczych uczniów, przygotowania absolwenta do podjęcia aktywności zawodowej oraz udziału w organizacji kształcenia zawodowego i doskonalenia zawodowego nauczycieli. Wycieczka kulturowa do Drezna. PROJEKT: „Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

23 5 dzień - wizyty w firmach partnerskich, zapoznanie się z warunkami prowadzenia kursów zawodowych/szkolenia zawodowego/systemu mentoringu edukacyjnego. Dyskusja z uczestnikami procesu kształcenia zawodowego (kursantami, szkoleniowcami, przedsiębiorcami, osobami odpowiedzialnymi za opracowywanie podstaw programowych). 6 dzień - spotkanie ewaluacyjne – seminarium na temat dalszych wspólnych kontaktów, podsumowanie, prezentowanie zdobytych doświadczeń, spostrzeżeń, podziękowania dla organizacji przyjmującej, wręczenie certyfikatów. Po południu – zwiedzanie . 7 dzień - powrót do kraju. PROJEKT: „Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

24 1) podniesiono kwalifikacje zawodowe,
Rezultaty projektu W wyniku realizacji założonych w projekcie celów w dużym stopniu osiągnięto następujące rezultaty: 1) podniesiono kwalifikacje zawodowe, 2) wzrosły kompetencje informacyjno-kulturowe, 3) nastąpiła poprawa komunikowania się w języku obcym. Projekt przyczynił się do: - propagowania idei kształcenia się przez całe życie, - do tworzenia społeczeństwa opartego na wiedzy, - zachęcił do podejmowania mobilności zawodowo-edukacyjnej, wspierał i wspiera implementację nowatorskich rozwiązań praktycznych w zakresie tematycznym projektu. - do propagowania nauki języków obcych i różnorodności językowej, - przybliżył inną kulturę i inny system wartości. PROJEKT: „Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

25 Każdy z uczestników/czek otrzymał dokument Europass Mobilność, Certyfikat od Partnera, Certyfikat ukończenia przygotowania pedagogiczno-kulturowo-językowego. Oprócz zwiększenia kwalifikacji uczestników/czek wymiany, udział w tym projekcie obecnie oraz w dalszej perspektywie przyczynia się do wzrostu poziomu wykształcenia studentów/absolwentów WSL a także zwiększenie ich szans na zatrudnienie, gdyż każdy nauczyciel/cielka biorąca udział w projekcie jest jednocześnie mentorem dla studentów WSL, którzy odbywają praktyki zawodowe w szkołach partnerskich. Projekt wykreował u uczestników postawy zawodowo mobilne, dzięki czemu są w stanie wpłynąć na zwiększenie motywacji studentów/tek w zakresie kształtowania ich przyszłej kariery zawodowej na europejskim rynku pracy. PROJEKT: „Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

26 - przyczynił się do wzrostu pewności siebie,
Udział w projekcie miał także bezpośredni wpływ na rozwój osobisty uczestników/czek gdyż: - przyczynił się do wzrostu pewności siebie, - dał możliwość poznania odmiennej kultury, - zwiększył swobodę komunikowania się w języku obcym, - umożliwił nawiązanie międzynarodowych kontaktów zawodowych, - nauczył gotowości do mobilności międzynarodowej. Udział w międzynarodowej wymianie zawodowej miał duży wpływ na kształtowanie się kompetencji międzykulturowych ponieważ zachęcił do dalszego poznania odmiennych kultur i tradycji oraz uświadomił, że należy uczyć się szacunku do odmienności. Projekt przyczynił się do wzbogacenia umiejętności w porozumiewaniu się językiem obcym w tym poszerzył słownictwo branżowe. Zachęcił do podejmowania samokształcenia językowego i kontynuacji nauki języka w formie kursów. Podniósł pewność siebie w posługiwaniu się obcym językiem, co przełożyło się na swobodę nawiązywania kontaktów międzynarodowych. PROJEKT: „Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

27 W prezentacji wykorzystano materiały pochodzące ze sprawozdań uczestników projektu:
Joanny Synoradzkiej Eweliny Ceglarek Wandy Szklarz Anny Koba Elżbiety Chojnackiej Niny Wrześniak Krzysztofa Zająca PROJEKT: „Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "Podsumowanie projektu pt"

Podobne prezentacje


Reklamy Google