Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rola Inżyniera Konsultanta i Inżyniera Kontraktu w kontraktach na realizację zamówień publicznych Dr inż. Janusz Rybka.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rola Inżyniera Konsultanta i Inżyniera Kontraktu w kontraktach na realizację zamówień publicznych Dr inż. Janusz Rybka."— Zapis prezentacji:

1 Rola Inżyniera Konsultanta i Inżyniera Kontraktu w kontraktach na realizację zamówień publicznych
Dr inż. Janusz Rybka

2 Kluczowe problemy do rozwiązania przez Inwestora (1)
Kto i jak powinien organizować inwestycję; Jak zapewnić sfinansowanie inwestycji; Jaki wybrać sposób opracowania ramowego programu funkcjonalno – użytkowego lub technologii – czy na podstawie jakiegoś obiektu wzorcowego, czy też należy opracować wielowariantową koncepcję programowo – przestrzenną, na podstawie której możliwe by było wystąpienie o ustalenie warunków zabudowy; Jaki przyjąć tryb i procedurę wyboru projektantów;

3 Kluczowe problemy do rozwiązania przez Inwestora (2)
Według jakich kryteriów i sposobu wybrać najskuteczniejszego projektanta pamiętając, że dążenie do maksymalnych oszczędności na etapie projektowania nie powinno mieć miejsca; Jak usprawnić współpracę między projektantem i inwestorem aby osiągnąć jak najlepszy efekt; Jaki przyjąć tryb i procedurę wyboru wykonawcy; Jak utrzymać rozsądną równowagę między wymaganiami i interesami zainteresowanych stron procesu inwestycyjnego oraz sprawiedliwy podział ryzyka, zagrożeń i odpowiedzialności.

4 Metody realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego (1)
metoda realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego jako najbardziej adekwatna dla zidentyfikowanych potrzeb i okoliczności danego przedsięwzięcia. Zasadniczą sprawą jest również określenie przez inwestora potrzeby zatrudnienia i zdefiniowanie roli Inżyniera Konsultanta w procesie realizacji przedsięwzięcia. Podstawowe metody realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego, w którym uczestniczy Inżynier Konsultant podzielić można na następujące grupy : Konwencjonalna, Środkami własnymi, Przez zarządzanie przedsięwzięciem, „Pod klucz”.

5 Metody realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego (2)
Powszechnie znana i stosowana jest metoda Konwencjonalna, polegająca na tym, że zamawiający zatrudnia Inżyniera Konsultanta jako jego pełnomocnika lub powiernika . Inżynier Konsultant odpowiada za przygotowanie planów i specyfikacji dla przedsięwzięcia, reprezentuje interesy zamawiającego podczas przetargów lub przy negocjacjach i wyborze wykonawców robót oraz administruje kontraktem zawartym z wykonawcą i sprawdza jakość wykonanych robót. W tradycji polskiej rozwiązanie to zbliżone jest do bardziej lub mniej rozbudowanej roli inwestora zastępczego realizującego na podstawie zawartej umowy cywilnej część zadań i odpowiedzialności inwestora bezpośredniego (m.in. w zakresie zadań inspektora nadzoru, zapewnienia sporządzenia projektu przez osobę posiadającą do tego uprawnienia, opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia i wyboru wykonawcy itd.).

6 Etapy przedsięwzięcia inwestycyjnego (1)
Etap przedinwestycyjny obejmujący: Identyfikację ekonomicznych możliwości wykonania inwestycji; Wstępną selekcję wariantów projektu, określenie poziomu ryzyka inwestycji; Ocenę koncepcji i wybór ostatecznej wersji (wariantu koncepcji) przy wykorzystaniu opracowań ekonomicznych (studia możliwości, studia wykonalności); Podjęcie decyzji o realizacji inwestycji

7 Etapy przedsięwzięcia inwestycyjnego (2)
Etap realizacji inwestycji obejmujący: Opracowanie dokumentacji projektowej składającej się z projektu podstawowego (projekt budowlany wraz z harmonogramem realizacji finansowania) oraz wykonawczego łącznie z kosztorysem inwestorskim; Przetarg i zawarcie kontraktu na wykonanie robót; Budowę prowadzoną pod nadzorem autorskim i inwestorskim; Obiory i rozruch, pozwolenie na użytkowania; Sporządzenie dokumentacji powykonawczej zadania inwestycyjnego Etap przekazania do eksploatacji.

8 Rozdzielenie uprawnień decyzyjnych pomiędzy partnerów procesu inwestycyjnego
Model organizacyjny procesu inwestycyjnego dostosowuje strukturę organizacyjną do celów, zasobów i otoczenia Konieczne jest w nim precyzyjne określenie kompetencji, odpowiedzialności i sankcji poszczególnych uczestników i osób procesu inwestycyjnego oraz wzajemnych ich relacji. Zasadnym jest aby dla procesu inwestycyjnego zbudować matryce kompetencji

9 Funkcje i zadania inżyniera kontraktu (według PB)
Inspektor nadzoru inwestorskiego, Koordynator czynności inspektorów nadzoru, Inżynier budowy, Inwestor zastępczy – jako osoba inna niż Zamawiający, sprawującą na mocy pełnomocnictwa, udzielonego tej osobie przez Zamawiającego całość lub część czynności Inwestora przewidzianych w art.18 Rozdziału 3 Prawa Budowlanego.

10 Funkcje i zadania inżyniera kontraktu (według FIDIC)
Inżynier to zawodowo wykwalifikowana osoba prowadząca własne biuro, samodzielnie lub z innymi inżynierami, zatrudniająca personel do pomocy w wykonywaniu swoich obowiązków. Inżynier wyznaczony do działania w danym kontrakcie, samodzielnie lub z udziałem personelu pomocniczego, wykonuje całość lub część obsługi techniczno – ekonomicznej i nadzorczej oraz niejednokrotnie wykonuje czynności związane z pozyskiwaniem środków finansowych czy też zapewnieniem zainteresowania publicznego. Inżynier kontraktu działa w legalnym interesie Inwestora (Zamawiającego), nie jest stroną procesu inwestycyjnego i działa bezstronnie, bez względu na status zatrudnienia, zgodnie z zawartą między stronami umową.

11 Dwa warianty umocowania Inżyniera (1)
WARIANT I Inżynier kontraktu, działa w imieniu i na rzecz Inwestora na podstawie pełnomocnictwa, nawiązuje stosunki prawne z wykonawcami w taki sposób, że stroną tych stosunków jest Inwestor. Skutki prawne czynności nawiązywanych przez Inżyniera realizują się w sferze prawnej Inwestora. W konsekwencji Zamawiający według przepisów Prawa Zamówień Publicznych jest reprezentowanym przez Inżyniera kontraktu, Inwestor bezpośredni. Inwestor bezpośredni jest więc organizatorem przetargu i stroną umowy z wykonawcą, choć przetarg przeprowadza i kontrakt podpisuje w cudzym imieniu inżynier.

12 Dwa warianty umocowania Inżyniera (2)
Inżynier interpretuje kontrakt tylko tak, jak jest on napisany. Wszelkie kontakty między stronami kontraktu odbywają się wyłącznie za pośrednictwem Inżyniera. Wymagana jest współpraca i zespołowe działanie Zamawiającego, Wykonawcy i Inżyniera w ramach kontraktu. Kluczowe decyzje muszą być podejmowane przez Zamawiającego. Dla uniknięcia konfliktu interesu, Inżynier nie powinien być zainteresowany materialnie lub inaczej w promowaniu określonych wykonawców czy dostawców.

13 Dwa warianty umocowania Inżyniera (3)
WARIANT II Zakłada, że Inwestor dąży do całkowitego pozbycia się problemów związanych z realizacją procesu budowlanego. Nie chce nawet zostać stroną umów z wykonawcami. Zainteresowany jest tylko otrzymaniem do eksploatacji gotowego obiektu. Inżynier zobowiąże się dla niego zorganizować cały proces budowlany i za pośrednictwem wykonawców zapewnić kompletne wykonanie obiektu.

14 Dwa warianty umocowania Inżyniera (4)
Istotą tak zawartej umowy jest to, że Inżynier kontraktu działa we własnym imieniu, choć na rachunek Inwestora bezpośredniego. Staje się stroną umów z wykonawcami, działając jako powiernik Inwestora bezpośredniego. W odróżnieniu od pełnomocnika powiernik sam zaciąga zobowiązania, ale następnie musi przenieść na Inwestora bezpośredniego, którego zastępuje wszystkie korzyści jakie uzyskał, ponieważ działa on w jego interesie (na jego rachunek).

15 Zakres świadczonych usług
Zakres świadczonych usług Inżyniera związanych z zarządzaniem przedsięwzięciem obejmuje zazwyczaj następujące działy:   studia przedinwestycyjne; opracowania przedprojektowe; projektowanie; usługi związane z fazą realizacji inwestycji. Może być dodatkowo obciążony także innymi ważnymi elementami jak: zapewnienie finansowania; uzyskanie koniecznych zatwierdzeń urzędowych.

16 Podstawowe obowiązki Inżyniera (1)
W zakresie studiów przedinwestycyjnych: Udział w pracach przygotowawczych inwestycji (badania geotechniczne, inwentaryzacja zasobów); Założenia funkcjonalne i wybór lokalizacji (koncepcja programowo-przestrzenna); Analiza ekonomiczno-finansowa(studia wykonalności przedsięwzięcia, szacunek kosztów) Opracowania przedprojektowe: Ustalenie niezbędnych kryteriów projektowych takich jak założenia funkcjonalne, pomiary geodezyjne czy badania geotechniczne.

17 Podstawowe obowiązki Inżyniera (2)
Dział projektowania: Sporządzenie dokumentacji wymaganej przepisami Prawa Budowlanego oraz dokumentacji wykonawczej wraz z kosztorysem inwestorskim przedsięwzięcia. W zakresie projektu obowiązki Inżyniera polegają w zasadzie na opracowaniu projektu budowlanego (niezbędnego do uzyskania pozwolenia na budowę), który wraz z kosztorysem inwestorskim i harmonogramem realizacji finansowania stanowi podstawowy dokument przetargowy. Natomiast dalszą dokumentację sporządza Wykonawca, zaś Inżynier ją zatwierdza.

18 Podstawowe obowiązki Inżyniera (3)
Usługi związane z fazą realizacji inwestycji obejmują m.in.: Przygotowanie materiałów przetargowych i organizację postępowania przetargowego dotyczącego wyboru wykonawcy robót; Pomoc w podpisaniu umowy na roboty budowlane; Pomoc w zarejestrowaniu umowy z wykonawcą w Departamencie Pomocy Zagranicznej, Funduszy i programów Wspólnotowych Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej; Uzyskanie od Wykonawcy finansowego zabezpieczenia wykonania kontraktu; Weryfikacja ubezpieczeń Kontraktu;

19 Podstawowe obowiązki Inżyniera (4)
Zatwierdzenie i przejęcie od Wykonawcy harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji; Przejęcie od Wykonawcy planu płatności po uprzednim jego uzgodnieniu z Zamawiającym; Przejęcie od Wykonawcy Planu Zarządzania Jakością oraz Programu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie; Nadzór nad realizacją robót i ich finansowaniem zgodnie z harmonogramem; Stałe uczestnictwo w naradach technicznych problemowych i innych organizowanych przez wszystkie strony procesu inwestycyjnego;

20 Podstawowe obowiązki Inżyniera (5)
Organizowanie narad wynikających z bieżących potrzeb realizacji zadania; Wydawanie zgody na wykonanie robót dodatkowych i zamiennych oraz zmian materiałów po uprzedniej konsultacji z Zamawiającym; Podejmowanie wszelkich racjonalnych działań umożliwiających prawidłową realizację harmonogramu i informowanie Zamawiającego o ewentualnym zagrożeniu w realizacji; Prowadzenie nadzoru technicznego nad realizacją robót, zgodnie z prawem budowlanym; Stała konsultacja i doradztwo fachowe na rzecz Zamawiającego; Współpraca z nadzorem autorskim;

21 Podstawowe obowiązki Inżyniera (6)
Współdziałanie z władzami terenowymi, organami nadzoru budowlanego; Odbiór wykonanych etapów – odcinków robót; Sprawdzanie okresowych zestawień Wykonawcy i potwierdzanie kwot do wypłaty; Prowadzenie rozliczeń związanych z realizacją programu; Pomoc przy prowadzeniu rozliczeń z Funduszami pomocowymi; Opracowanie raportów okresowych i raportu końcowego; Przygotowanie odbioru końcowego; Nadzór nad rozruchem i szkoleniem obsługi; Udział w czynnościach odbiorów ostatecznych i pogwarancyjnych robót objętych kontraktem.

22 Podstawowe obowiązki Inżyniera (7)
W nomenklaturze Międzynarodowej Federacji Inżynierów Konsultantów (FIDIC) nie ma osobnego pojęcia Inżynier Kontraktu. Pojęcie to stało się w kraju powszechne wraz realizacją kontraktów (umów o roboty budowlane) opartych na warunkach kontraktowych FIDIC przy realizacji projektów finansowanych ze środków pomocowych. Inżynierowi Kontraktu przypisywane są usługi związane z Fazą realizacji inwestycji lub dodatkowo z Fazą kontraktowania zadań Usługi związane z pozostałymi Fazami realizacji ( głównie opracowanie studium wykonalności, wniosków, koncepcji, projektów, pomoc prawna czy rozliczeń finansowych, audyty itp.) zwyczajowo przypisuje się Inżynierowi Konsultantowi ( zwanemu często Konsultantowi asysty technicznej). Ostateczny zakres czynności kształtowany jest na etapie konstruowania umowy z Inżynierem Konsultantem czy Kontraktu i zależy od indywidualnego podejścia do realizacji projektu przez Zamawiającego.

23 Znaczenie właściwego wyboru Inżyniera Konsultanta i Kontraktu(1)
Wybranie Inżyniera Konsultanta czy Kontraktu jest jedną z najważniejszych decyzji, jakie podejmuje Zamawiający. Sukces każdego przedsięwzięcia często zależy od możliwości pozyskania najbardziej zdolnych, doświadczonych i renomowanych Inżynierów, jacy są aktualnie osiągalni. Opis przedmiotu zamówienia jest podstawowym czynnikiem determinującym podjęcie przez Inżyniera decyzji o udziale w postępowaniu Postawienie wymagań dla wykonawcy - warunków podmiotowych nowym elementem postępowania o zamówienie publiczne, mało jeszcze wykorzystywanym w praktyce, jest możliwość stawiania warunków przedmiotowych – spełniania przez oferowane usługi wymagań określonych przez zamawiającego

24 Znaczenie właściwego wyboru Inżyniera Konsultanta i Kontraktu(2)
Określenie kwalifikacji Inżyniera w aspekcie doświadczenia proponowanego personelu oraz wielkości i jakości firmy jest istotnym dla trafnego wyboru wykonawcy usługi. Oprócz kwalifikacji ważnym miernikiem przydatności Inżyniera przy realizacji określonego przedsięwzięcia są jego kompetencja techniczna, zdolności organizacyjne, dostęp do zasobów czy systemy zapewniania jakości. Zamawiający powinien poszukiwać informacji o wszystkich powyższych sprawach przez otrzymanie w ofercie Inżyniera obszernej informacji pisemnej w formie propozycji (opisu organizacji i metodologii zarządzania przedsięwzięciem). W naszym prawodawstwie za kryterium podstawowe uważana jest cena a nie kryterium właściwości oferenta. Przed Zamawiającym pojawia się więc dylemat, jak zrównoważyć zdolności z ceną oraz jak ująć ilościowo to, co się traci na kompetencji technicznej, zdolności do zarządzania i zaufaniu, przyjmując możliwe tańsze usługi Czy można mówić o „lepszym” Inżynierze??

25 Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia przez Inżyniera
Stosownie do treści art. 15 ustawy - Prawo zamówień publicznych postępowanie o udzielenie zamówienia przygotowuje i przeprowadza zamawiający. Zamawiający, zgodnie z ustępem 2, może jednak powierzyć przygotowanie albo przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia własnej jednostce organizacyjnej lub osobie trzeciej

26 K O N I E C


Pobierz ppt "Rola Inżyniera Konsultanta i Inżyniera Kontraktu w kontraktach na realizację zamówień publicznych Dr inż. Janusz Rybka."

Podobne prezentacje


Reklamy Google