Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

REKRUTACJA w MAŁOPOLSCE 2006/2007. 2 Podstawa prawna  Rozporządzenie MENiS z dnia 20 lutego 2004r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "REKRUTACJA w MAŁOPOLSCE 2006/2007. 2 Podstawa prawna  Rozporządzenie MENiS z dnia 20 lutego 2004r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do."— Zapis prezentacji:

1 REKRUTACJA w MAŁOPOLSCE 2006/2007

2 2 Podstawa prawna  Rozporządzenie MENiS z dnia 20 lutego 2004r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. Nr 26, poz. 232)  Decyzja Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 21 grudnia 2005 r. (NP.I.PSO- MM/421/27/05) w sprawie terminów rekrutacji na rok szkolny 2006/2007 …

3 3  Rozporządzenie MEN z 14 marca 2005 r. w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw….. (Dz. U. Nr 58 poz. 504; Nr 67 poz. 585; z 2006r. Nr 31, poz. 217)  Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. nr 96 poz.873)  Kryteria i warunki rekrutacji zawarte w statucie szkoły i podane do wiadomości (do końca lutego)

4 4 TERMINY

5 5 rekrutacja tradycyjnarekrutacja elektroniczna Kandydaci składają dokumenty do trzech wybranych szkół Kandydaci składają podanie TYLKO do szkoły pierwszego wyboru Dostarczanie do wybranych szkół kopii świadectwa oraz zaświadczenia o wyniku egzaminu 30 VI ogłoszenie list kandydatów przyjętych do szkoły od 23 VI do 27 VI do godz.15.00 od 15 V do 19 VI do godz.15.00

6 6 rekrutacja tradycyjnarekrutacja elektroniczna Potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole (oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum, oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, karta informacyjna) 4 lipca 2006 r. do godz. 14.00 OGŁOSZENIE LIST PRZYJĘTYCH DO SZKOŁY 5 lipca 2006 r. do godz.12.00

7 7 „druga” rekrutacja Kandydaci nie przyjęci do wybranej szkoły składają dokumenty w szkołach dysponująch wolnymi miejscami do 7 lipca 2006 godz.12.00 Ogłoszenie wyników rekrutacji 10 lipca 2006 do godz.12.00 Potwierdzanie woli podjęcia nauki 10.VII godz. 12.00 11 VII godz. 10.00 12 lipca 2006 godz. 12.00 ogłoszenie list przyjętych

8 8 Dodatkowa rekrutacja 24 sierpnia – 31 sierpnia 2006 r.

9 9 Rekrutacja elektroniczna Gmina Kraków Powiat Kraków Powiat Myślenice Powiat Gorlice

10 10 sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych: celujący – 20 pkt, bardzo dobry – 18 pkt, dobry – 15 pkt, dostateczny – 10 pkt, dopuszczający – 2 pkt Trzy wybrane zajęcia edukacyjne, ustala szkolna komisja rekrutacyjno- kwalifikacyjna.

11 11 Absolwenci zwolnieni z egzaminu gimnazjalnego przez Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej Liczbę punktów otrzymanych za oceny z języka polskiego i wybranych zajęć edukacyjnych należy pomnożyć przez dwa.

12 12 Za inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum kandydat może uzyskać co najwyżej 20 pkt przy czym:  za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem - 5 pkt,  za udział w konkursach organizowanych przez kuratora oświaty w tym: finalista konkursu ponadwojewódzkiego – 12 pkt, finalista konkursu wojewódzkiego – 10 pkt,  za osiągnięcia wpisane na świadectwie, w tym osiągnięcia sportowe lub artystyczne - do 5 pkt.

13 13 Osiągnięcia wpisane na świadectwie punkty 12345 OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE II – III miejsce w powiecie I miejsce w powiecie lub udział w etapie wojewódzkim I-III miejsce w województwie lub udział w etapie ogólnopolskim II-III miejsce w etapie ogólnopolskim I miejsce w etapie ogólnopolskim OSIĄGNIĘCIA ARTYSTYCZNE II-III miejsce w powiecie I miejsce lub laureat konkursu powiatowego I-III miejsce lub laureat konkursu wojewódzkiego II-III miejsce lub finalista etapu ogólnopolskiego I miejsce lub laureat etapu ogólnopolskiego WOLONTARIAT 2 PUNKTY PRACA NA RZECZ POŻYTKU PUBLICZNEGO 2 PUNKTY

14 14 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2005 r. w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw Załącznik 1. ust. 10 W części dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia odnotowuje się w szczególności: 1) udział w konkursach i turniejach wiedzy organizowanych przez kuratora oświaty, co najmniej na szczeblu wojewódzkim, 2) osiągnięcia artystyczne i sportowe uczniów szkoły podstawowej, co najmniej na szczeblu gminnym, a w przypadku uczniów gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej - co najmniej na szczeblu powiatowym, 3) osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu, lub środowiska szkolnego.";

15 15 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. nr 96 poz.873) WOLONTARIUSZ Osoba, która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia (odpowiadające świadczeniu pracy) na rzecz organizacji pozarządowych, osób prawnych, innych jednostek organizacyjnych, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.

16 16 Działalnością pożytku publicznego jest działalność społecznie użyteczna, prowadzona przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych określonych w ustawie. Działalność pożytku publicznego może być prowadzona także przez: 1) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego; 2) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego

17 17 Sfera zadań publicznych obejmuje zadania w zakresie: działalności charytatywnej; podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; działalności na rzecz mniejszości narodowych; działania na rzecz osób niepełnosprawnych; nauki, edukacji, oświaty i wychowania; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji; ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą

18 18 Konkursy organizowane przez Małopolskiego Kuratora Oświaty polonistyczny, języka angielskiego, języka niemieckiego, matematyczny, biologiczny, chemiczny, z fizyki i astronomii, historyczny, geograficzny konkurs „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1531 – 1683. Od Obertyna do Wiednia”.

19 19 Sprawdzenie uzdolnień kierunkowych do oddziałów dwujęzycznych do klas przygotowujących do egzaminu DSD II do szkół i klas sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego Punkty uzyskane przez kandydata w wyniku dodatkowego postępowania kwalifikacyjnego nie są wliczane do punktów rekrutacyjnych, a określają jedynie, czy kandydat spełnił wymagania stawiane przez Komisję Rekrutacyjną i wykazuje szczególne predyspozycje do kształcenia w oddziałach, w których realizowane będą programy nauczania wymagające od kandydatów szczególnych predyspozycji

20 20 Terminy sprawdzianów uzdolnień kierunkowych 5 czerwca 2006 godz. 14.00 dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych z językiem angielskim jako drugim językiem nauczania 6 czerwca 2006 godz. 14.00 dla kandydatów do oddziałów przygotowujących do egzaminu DSD II ( w VIII LO) 7 czerwca 2006 godz. 14.00 dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych z językiem hiszpańskim, francuskim do 10 czerwca 2006 dla kandydatów do klas i szkół sportowych

21 21 DSD II Dodatkowy sprawdzian dla klas pierwszych przygotowujących do egzaminu DSD II (II, VI, VIII, XVI LO w Krakowie), Do sprawdzianu mogą przystąpić uczniowie chcący kontynuować naukę w liceum uczestniczącym w programie DSD II  gimnazjaliści kończący gimnazjum objęte programem DSD II  absolwenci gimnazjum ze znajomością języka niemieckiego Kandydaci składają dokumenty rekrutacyjne do wybranego liceum, uczestniczącego w programie DSD II do 3 czerwca 2006 r.

22 22 DSD II  wynik sprawdzianu jest pozytywny jeżeli uczeń uzyska co najmniej 50% punktów możliwych do otrzymania za ten sprawdzian  Liczbę uzyskanych punktów za sprawdzian przelicza się na punkty rekrutacyjne  Liczbę uzyskanych punktów ( za pozytywny wynik egzaminu) dodaje się do ogólnej liczby punktów, którą kandydat może uzyskać za oceny z j. polskiego, trzech wybranych zajęć edukacyjnych oraz osiągnięć wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum (liczba punktów nie może przekroczyć 100),  W przypadku wolnych miejsc w klasach dyrektor szkoły może przeprowadzić dodatkowy sprawdzian 28 sierpnia 2006 r. 1% pkt egzaminacyjnych = 0,1 pkt rekrutacyjnego

23 23 Lista dyscyplin sportu, których osiągnięcia kandydatów punktowane są w procesie rekrutacji do szkół ponadigmnazjalnych Dyscypliny indywidualne: Akrobatyka sportowa, badminton, biathlon, biathlon letni, bieg na orientację, biegi przełajowe, boks, bowling sportowy, brydż sportowy, gimnastyka artystyczna, gimnastyka sportowa, jeździectwo, judo, kajakarstwo, karate tradycyjne, karate WKF, kolarstwo szosowe, kolarstwo torowe, kręglarstwo, lekkoatletyka, łucznictwo, łyżwiarstwo figurowe, łyżwiarstwo szybkie, łyżwiarstwo szybkie – short track, narciarstwo alpejskie, narciarstwo klasyczne (biegi, skoki, kombinacja norweska), pięciobój nowoczesny, pływanie, pływanie synchroniczne, podnoszenie ciężarów, saneczkarstwo, skoki do wody, snowboard, sport kartingowy, strzelectwo sportowe, szachy, szermierka, taekwon-do ITF, taekwon-do WAF, taniec sportowy, tenis, tenis stołowy, triathlon, wioślarstwo, zapasy styl klasyczny, zapasy styl wolny, żeglarstwo., żeglarstwo lodowe. Gry zespołowe: Baseball, hokej na lodzie, hokej na trawie, kajak polo, koszykówka, piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa, piłka siatkowa plażowa, piłka wodna, rugby, unihokej.

24 24 Zasady  Składanie dokumentów do co najwyżej 3 szkół, w szkołach objętych rekrutacją elektroniczną kandydat składa jedynie wypełnioną kartę do szkoły pierwszego wyboru.  Laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratora dostają się do wybranej szkoły niezależnie od kryteriów  Punktowane oceny z 4 zajęć edukacyjnych, tj. języka polskiego i 3 wskazanych przez szkołę

25 25 W szkołach objętych elektroniczną rekrutacją obowiązuje ujednolicone podanie o przyjęcie do szkoły. Wszystkie potrzebne informacje dotyczące uczniów ubiegających się o przyjęcie do szkół, w których prowadzona jest rekrutacja elektroniczna wprowadzają do BAZY gimnazja. Ewentualne zmiany wprowadza kandydat w szkole pierwszego wyboru. Kandydaci spoza województwa małopolskiego dokonują wpisu w szkole pierwszego wyboru

26 26 do 31 marca 2006 r. dyrektorzy gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych przekazują odpowiednio do Kuratorium Oświaty w Krakowie lub do właściwej delegatury warunki i zawarte w statucie szkoły kryteria rekrutacji

27 27 REKRUTACJA DO GIMNAZJÓW  Uczniowie zamieszkali w obwodzie gimnazjum potwierdzają wolę podjęcia nauki w formie określonej przez szkołę.  Podanie o przyjęcie do gimnazjum składa uczeń spoza obwodu tego gimnazjum.  Do podania należy dołączyć inne dokumenty określone w statucie gimnazjum

28 28 Terminy rekrutacji do gimnazjów Składanie podań przez absolwentów spoza obwodu gimnazjum od 22 marca 2006 do 26 maja 2006 r. Rozpatrywanie podań Zakończenie przyjęć i ogłoszenie list Składanie oryginałów świadectw i zaświadczeń od 5 czerwca 2006 do 23 czerwca 2006 r. do 27 czerwca 2006 r. godz. 15.00 do 30 czerwca 2006 r. godz. 12.00

29 29 Z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego są zwolnieni laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych laureaci konkursów przedmiotowych zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z grupy przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym, Podstawa – zaświadczenie stwierdzające uzyskanie tytułu odpowiednio laureata lub finalisty. Zaświadczenie przedkłada się przewodniczącemu szkolnego zespołu egzaminacyjnego. Zwolnienie z części egzaminu gimnazjalnego jest równoznaczne z uzyskaniem z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego najwyższego wyniku (§ 36).

30 30 Sprawozdawczość (szkoły ponadgimnazjalne) do 21 czerwca godz. 12.00 do 3 lipca godz.12.00 do 6 lipca godz.12.00 do 11 września godz. 12.00 tylko dla rekrutacji tradycyjnej

31 31 mariusz.maziarz@kuratorium.krakow.pl 012 61 60 181


Pobierz ppt "REKRUTACJA w MAŁOPOLSCE 2006/2007. 2 Podstawa prawna  Rozporządzenie MENiS z dnia 20 lutego 2004r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do."

Podobne prezentacje


Reklamy Google