Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZASADY KONKURSU.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZASADY KONKURSU."— Zapis prezentacji:

1 ZASADY KONKURSU

2

3 Fundusz Inicjatyw Mazowsze Lokalnie Obywatelskich

4 Czym jest FIO-Mazowsze Lokalnie?

5 Nowa odsłona Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO), wspierającego działania na rzecz pożytku publicznego. Od 2014 roku część środków z FIO została przekazana regionalnym operatorom, którzy na zasadzie regrantingu dalej będą przekazywać pieniądze na Lokalne działania. Operatorem FIO w województwie mazowieckim wybrane zostało partnerstwo składające się z Fundacji Fundusz Współpracy, Stowarzyszenia Europa i My oraz Stowarzyszenia Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych. Program FIO Mazowsze Lokalnie stanowi jedną z nowych odsłon znanego wśród organizacji pozarządowych Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO), wspierającego działania na rzecz pożytku publicznego. Od 2014 roku część środków z FIO została przekazana regionalnym operatorom, którzy na zasadzie regrantingu dalej będą przekazywać pieniądze na Lokalne działania. W wyniku konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, w latach 2014 – 2016 operatorem FIO w województwie mazowieckim wybrane zostało partnerstwo składające się z Fundacji Fundusz Współpracy, Stowarzyszenia Europa I My Oraz Stowarzyszenia Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych.

6 Działania regrantingowe oparte na metodologii programu Działaj Lokalnie

7 Głównym elementem Programu są mikrodotacje dla młodych organizacji pozarządowych, a także grup nieformalnych i samopomocowych. W ramach Programu organizowane będą otwarte konkursy, podobne do tych ogólnopolskich, ale obejmujące swoją skalą wyłącznie małe inicjatywy oddolne na terenie Mazowsza. Na wsparcie zaangażowania obywateli w życie publiczne oraz wzmacnianie potencjału młodych stowarzyszeń I fundacji przeznaczymy kwotę zł.

8 jest: Celem FIO-Mazowsze Lokalnie jest: zwiększenie zaangażowania
obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne, a w szczególności: - zwiększenie roli inicjatyw oddolnych, - animowanie działań samopomocowych, - wspieranie młodych organizacji pozarządowych z terenu województwa mazowieckiego. - aktywizowanie lokalnych społeczności wokół działań o charakterze dobra wspólnego, mieszczących się w katalogu sfer pożytku publicznego tj. pobudzanie lokalnych społeczności oraz stowarzyszeń i fundacji do działania!

9 Poprzez realizację programu i dofinansowanie ciekawych projektów
DOBRO WSPÓLNE Poprzez realizację programu i dofinansowanie ciekawych projektów chcemy aktywizować mieszkańców Mazowsza wokół działań o charakterze dobra wspólnego. Zamierzamy wspierać wszelkie działania mieszczące się w katalogu sfer pożytku publicznego, wynikające ze zdiagnozowanych potrzeb lub problemów lokalnych.

10 Cele szczegółowe: zwiększenie roli inicjatyw oddolnych,
animowanie działań samopomocowych, wspieranie młodych organizacji pozarządowych.

11 KOGO WSPIERAMY?

12 Młode organizacje pozarządowe
Funkcjonujące nie dłużej niż 18 miesięcy przed złożeniem wniosku, których budżet nie przekroczył 25 tys. zł Młode organizacje pozarządowe W skład których wchodzić muszą co najmniej trzy osoby fizyczne chcące zrealizować wspólnie projekt. Grupy nieformalne Min. 3 osoby działające na rzecz rozwiązania problemu który ich dotyka. Grupy samopomocowe które mają siedzibę w województwie mazowieckim i planują prowadzić działania na terenie jednej lub wielu gmin (dzielnic w przypadku Warszawy), z terenu województwa mazowieckiego

13 NA JAKIE CELE?

14 rozwój organizacji incjatywy oddolne Inicjatywy oddolne
Projekty prowadzone jako inicjatywy lokalne angażujące lokalną społeczność na rzecz dobra wspólnego. Projekty nakierowane na rozwój własnej organizacji, zakup sprzętu, remont, opracowanie planu rozwoju. Inicjatywy oddolne

15 AMBASADORZY

16 Aby bardziej efektywnie dotrzeć do lokalnych liderów i organizacji, w ramach programu powołani zostali Ambasadorzy FIO‐Mazowsze Lokalnie. Ambasadorzy to głownie Ośrodki Działaj Lokalnie, centra organizacji pozarządowych, lokalne grupy działania, biblioteki i ośrodki pomocy społecznej, lokalni liderzy, działacze i pracownicy organizacji pozarządowych oraz instytucji samorządowych, które pomagają operatorom FIO Mazowsze Lokalnie w realizacji programu. Głównym zadaniem Ambasadorów jest upowszechnianie informacji o Programie i możliwościach zarówno samego konkursu, jak i innych dostępnych źródeł wsparcia.

17 Terminy 2014 15 lipca – ogłoszenie konkursu
12 sierpnia – zakończenie naboru wniosków ocena formalna i merytoryczna prowadzona na bieżąco do 22 sierpnia – lista rankingowa do 31 sierpnia – podpisanie umów projekty realizowane w okresie 20 sierpnia – 20 listopada projekty realizowane w ramach konkursu zorganizowanego w 2014 r. mogą trwać maksymalnie trzy miesiące, a ich harmonogram musi być przewidziany w okresie pomiędzy 20 sierpnia a 20 listopada 2014 r.

18 FIO-Mazowsze Lokalnie
to program na latach 2014 – 2016 2,1 mln zł w ramach mikrodotacji ok 600 mikrodotacji od do zł 16 webinariów seminaria

19 MIKRODOTACJE MIKROFORMALNOŚCI

20 KONKURS

21 zasady mikrodotacje konkurs

22 Jak zacząć? Przeczytaj regulamin i poradnik Przygotuj projekt
Skorzystaj z pomocy Złóż wniosek! Oczekuj na wyniki… Podpisz umowę Zrealizuj swój pomysł Rozlicz działania

23 Regulamin i Poradnik dla Wnioskodawców to dwa najważniejsze dokumenty

24 W ramach konkursu dofinansowane mogą zostać dwa typy projektów
Inicjatywy oddolne Rozwój organizacji inicjatywy oddolne – projekty realizowane w dowolnej sferze pożytku publicznego, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego, tj. projekty realizowane przez młode organizacje, grupy nieformalne, grupy samopomocowe, ruchy społeczne czy społeczności, których celem jest umożliwienie zaistnienia małym i nowym przedsięwzięciom we wspólnotach lokalnych, realizacja wspólnych działań na rzecz mieszkańców, jak również wspierające innowacyjne projekty i mechanizmy samopomocowe w zakresie przeciwdziałania społecznemu i zawodowemu wykluczeniu (pomoc dla samopomocy) oraz wyrównania szans. rozwój organizacji – projekty, których celem jest rozwój organizacji lokalnych – fundacji i stowarzyszeń, małych i młodych, działających na rzecz środowiska lokalnego. Wśród dofinansowanych działań znaleźć się mogą m.in. zakup sprzętu biurowego, sprzętu związanego z merytorycznym obszarem działań organizacji, koszty adaptacji lokalu, oprogramowanie komputerowe, podniesienie kwalifikacji pracowników lub wolontariuszy, częściowe finansowanie kosztów osobowych związanych z obsługą księgową, prawną lub informatyczną, poszerzenie zakresu świadczonych usług oraz pomoc w opracowaniu długofalowych (co najmniej 12 miesięcznych) merytorycznych planów rozwoju (w tym również związanych z przyznaną mikrodotacją). Koszt pomocy na opracowanie merytorycznego planu rozwoju nie może być wyższy niż 10% mikrodotacji

25 Inicjatywy oddolne Grupa kobiet ze wsi Kozły organizuje warsztaty hafciarskie dla młodzieży. W ramach współpracy międzypokoleniowej, młodzież pozna tajniki zanikającej kultury regionalnej. Lokalna grupa artystyczna przygotowuje spektakl dotyczący historii dzielnicy. W jego przygotowanie (pisanie scenariusza, scenografia, kostiumy) włączeni zostaną wszyscy chętni mieszkańcy. Lokalna organizacja pozarządowa organizuje centrum spotkań dla mieszkańców. W ramach jej działalności, organizowane będą pokazy filmów, warsztaty kulinarne i różne spotkania tematyczne przygotowane przez samych mieszkańców.

26 Rozwój organizacji Lokalne stowarzyszenie planuje rozszerzenie swojej działalności o szkolenia i warsztaty dla seniorów. W tym celu w ramach projektu zakupi rzutnik oraz ekran do wyświetlania prezentacji. Młoda fundacja tworzy stronę internetową, która będzie kanałem komunikacji z aktualnymi i potencjalnymi odbiorcami jej działań.

27 Odbiorcy działań nie ma ograniczeń co do statusu odbiorców działań w ramach projektu. wsparcie nie może być skierowane do indywidualnych osób (np. bezpośrednia pomoc dla konkretnej osoby) czy też poszczególnych przedsiębiorstw/instytucji. Wykluczone są zatem działania mające na celu np. zakup wózka inwalidzkiego lub sfinansowanie kolonii dla konkretnego dziecka. odbiorcami działań w projektach powinny być osoby tworzące lokalne społeczności (zamieszkujące dany obszar lub też bezpośrednio związane w inny sposób). Nie ma wymagań co do statusu dotyczącego zameldowania czy też np. pracy w danym miejscu. Nie ma generalnych ograniczeń co do statusu odbiorców działań w ramach projektu. Mając na uwadze cele Programu, należy mieć jednak na uwadze, że wsparcie nie może być skierowane do indywidualnych osób (np. bezpośrednia pomoc dla konkretnej osoby) czy też poszczególnych przedsiębiorstw/instytucji. Wykluczone są zatem działania mające na celu np. zakup wózka inwalidzkiego lub sfinansowanie kolonii dla konkretnego dziecka. Co do zasady odbiorcami działań w projektach powinny być osoby tworzące lokalne społeczności (zamieszkujące dany obszar lub też bezpośrednio związane w inny sposób). Nie ma wymagań co do statusu dotyczącego zameldowania czy też np. pracy w danym miejscu. Należy mieć na uwadze również fakt, że nie każde przedsięwzięcie będzie miało bezpośrednich uczestników działań, a czasami będą to odbiorcy korzystający z projektu jedynie pośrednio – bez udziału w realizacji poszczególnych zadań. Tak może się zdarzyć np. przy realizacji projektów z zakresu rozwoju organizacji.

28 Kto może wziąć udział?

29 WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

30 Młode organizacje pozarządowe
wpisane do KRS (lub innego, właściwego rejestru lub ewidencji) nie wcześniej niż 18 miesięcy od dnia złożenia wniosku o mikrodotację. roczny budżet takiej organizacji nie może przekraczać 25 tys. zł. mają siedzibę w województwie mazowieckim i planują prowadzić działania na terenie jednej lub wielu gmin (dzielnic w przypadku Warszawy), z terenu województwa mazowieckiego Inicjatywy oddolne Rozwój organizacji

31 Młode organizacje pozarządowe
Stowarzyszenia Fundacje Spółdzielnie socjalne; osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego …; stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego; spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

32 Młode organizacje pozarządowe
Z ubiegania się o mikrodotację w tym trybie wyłączone są oddziały terenowe organizacji nie posiadające osobowości prawnej. Podmioty te mogą starać się o mikrodotację z pozycji grupy nieformalnej.

33 Jak określić budżet roczny organizacji?
Czy organizacja przygotowywała już sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy? (najczęściej jest to data do 31 marca roku następnego). Jeśli NIE– automatycznie kryterium budżetu jest spełnione. Nie ma potrzeby wyliczania przychodów itp. Chyba, że organizacja faktycznie wie, że nie spełnia tego kryterium, bowiem już na starcie otrzymała darowiznę lub dotację przewyższającą wymagane max zł. W sytuacji kiedy sprawozdanie było przygotowywane za poprzedni rok (niezależnie czy dotyczyło całego roku, połowy czy też jakiejś jego części) – istotna jest suma przychodów.

34

35 Grupy nieformalne Grupy nieformalne, czyli grupy składające się z nie mniej niż trzech pełnoletnich osób, wspólnie realizujące lub chcące realizować działania w sferze pożytku publicznego, a nie posiadające osobowości prawnej. Inicjatywy oddolne

36 Grupy nieformalne charakter nieformalny i dobrowolny
nie ma wymogu, aby osoby ją tworzące podpisywały między sobą jakiekolwiek porozumienia, umowy czy też zobowiązania trzy osobowa reprezentacja, nazwa danej grupy, oraz opisanie jej zasobów,

37 Grupy nieformalne W zależności od charakteru działań grupy nieformalne mogą być: inicjatywami o systematycznej działalności, funkcjonującymi w sposób zorganizowany i cykliczny (np. grupa osób interesująca się daną tematyką, hobby), tworzonymi ad hoc, działającymi w sposób spontaniczny i (np. grupa sąsiadów z danej ulicy/dzielnicy pragnąca rozwiązać jakiś problem).

38 Grupy samopomocowe dobrowolny zespół osób, którego aktywne działanie skierowane jest na pokonywanie problemów oraz zmianę warunków życia jego członków. Inicjatywy oddolne, muszą być nakierowane na problem, potrzebę, jaką zajmuje się grupa, jak i rozwoju organizacji. Jeżeli grupa samopomocowa nie posiada osobowości prawnej, a w jej skład wchodzą przynajmniej trzy osoby i działania mieszczą się w sferze pożytku publicznego, przysługuje jej wsparcie na zasadach przewidzianych dla grup nieformalnych, .

39 Grupy nieformalne i samopomocowe, na dwa sposoby:
z organizacją pozarządową samodzielnie

40 Realizator Wnioskodawca
organizacja pozarządowa lub grupa nieformalna faktycznie realizująca dofinansowane działanie NGO, która składa wniosek – może to być organizacja, która samodzielnie będzie realizować projekt (młoda organizacja pozarządowa) lub występuje w imieniu grupy nieformalnej, pomagając jej zrealizować i rozliczyć dofinansowane działanie. Projekty mogą być więc realizowane w dwóch wariantach: umowa podpisywana jest między organizacją pozarządową (lub przedstawicielami grupy nieformalnej) i Operatorem konkursu (Wnioskodawca jest tożsamy z Realizatorem projektu) umowa podpisywana jest między przedstawicielami grupy nieformalnej, organizacją występującą formalnie w imieniu grupy nieformalnej oraz Operatorem konkursu – umowa trójstronna (Wnioskodawca nie jest tożsamy z Realizatorem).

41 Grupy nieformalne ile to możliwe, zachęcamy grupy nieformalne do nawiązania współpracy z organizacją pozarządową lub innym z podmiotów wskazanym powyżej, celem złożenia wniosku do konkursu. W sytuacji, gdy w najbliższym otoczeniu nie ma żadnego ze wskazanych podmiotów, który mógłby pomóc i wspólnie złożyć wniosek, grupa może zwrócić się do Operatora.

42 Grupy nieformalne Grupy nieformalnej nie mogą tworzyć osoby bezpośrednio związane z członkami organów statutowych organizacji wspólnie składającej wniosek, tzn. osoby pozostające w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.  W skład grupy nieformalnej może wchodzić młodzież powyżej 13 roku życia, która posiada zgodę rodziców lub prawnych opiekunów, jednakże osoby podpisujące umowę mikrodotacji muszą być pełnoletnie.

43 Czas realizacji Projekty realizowane w ramach konkursu zorganizowanego w 2014 r. mogą trwać maksymalnie trzy miesiące, a ich harmonogram musi być przewidziany w okresie pomiędzy 20 sierpnia a 20 listopada 2014 r.

44 Wysokość dotacji Kwota dofinansowania (mikrodotacji) może wynieść od do zł. Wnioskodawca musi wnieść wkład własny w wysokości minimum 10% wnioskowanej mikrodotacji w postaci wkładu finansowego lub niefinansowego (usługowego, rzeczowego lub pracy wolontariuszy). Więcej informacji na temat wkładu własnego można znaleźć w Poradniku wnioskodawcy „FIO-Mazowsze Lokalnie” oraz na stronie

45 WKŁAD WŁASNY 10% dla młodych organizacji pozarządowych
finansowy i niefinansowy dla młodych organizacji pozarządowych dla grup nieformalnych działających samodzielnie wyłącznie w postaci niefinansowej finansowy i niefinansowy. wkład finansowy może wnieść jedynie organizacja występująca w imieniu grupy nieformalnej (Wnioskodawca), a grupa nieformalna (Realizator) może wnieść jedynie wkład niefinansowy. dla grup nieformalnych działających przy innym podmiocie WKŁAD WŁASNY 10%

46 Kryteria wyboru formalne merytoryczne

47 Ocena formalna Czy wniosek został złożony w terminie?
Czy projekt jest złożony przez organizację lub grupę uprawnioną do udziału w konkursie? dla młodych organizacji – siedziba, termin rejestracji, budżet dla grup nieformalnych – min. 3 osoby, siedziba Wnioskodawcy Czy okres realizacji projektu nie przekracza maksymalnego czasu określonego w Regulaminie (pomiędzy 20 sierpnia 2014 r. a 20 listopada 2014 r.)? Czy kwota wnioskowanej mikrodotacji wynosi minimalnie złotych i maksymalnie złotych? Czy zaplanowane działania dotyczą zadań ze sfer pożytku publicznego/i lub dotyczą rozwoju organizacji?

48 Ocena merytoryczna Zgodność i trafność Adekwatność Skuteczność
Racjonalność

49 Ocena merytoryczna Zgodność i trafność
W jakim stopniu cele i działania projektu zgodne są z celami programu? W jakim stopniu sprawy będące przedmiotem projektu są ważne dla społeczności (a w przypadku projektu na rzecz rozwoju organizacji – ważne dla danej organizacji)? W jakim stopniu potrzeba została jasno zdefiniowana i czy jej zaspokojenie służy dobru wspólnemu (lub danej organizacji)?

50 Ocena merytoryczna Adekwatność
Czy zaplanowane działania mają szanse być zrealizowane w zaplanowanym czasie? Czy planowane działania są zgodne z celami projektu i uzasadnieniem potrzeby jego realizacji? Czy planowane działania pozwolą na osiągnięcie zaplanowanych rezultatów? Czy realizatorzy projektu zaplanowali wykorzystanie różnorodnych innowacyjnych i efektywnych, dopasowanych do odbiorców narzędzi i sposobów komunikacji ze społecznością?

51 Ocena merytoryczna Skuteczność
Czy planowane rezultaty są możliwe do osiągnięcia w ramach realizacji projektu? Czy zaplanowane rezultaty wpłyną korzystnie na otoczenie lokalne i/lub osoby uczestniczące w projekcie (a w przypadku projektów na rzecz rozwoju organizacji – czy , czy też przyczynią się przyczynią się do wzmocnienia i rozwoju organizacji? Czy projekt włączy do współpracy wolontariuszy? Czy realizator zaangażował do współpracy różnorodnych partnerów: instytucje, organizacje, firmy, media?

52 Ocena merytoryczna Racjonalność
Czy wydatki są uzasadnione i konieczne do zrealizowania zaplanowanych w projekcie działań i rezultatów? Czy wszystkie wydatki w projekcie są kwalifikowalne? Różnorodność deklarowanej współpracy (podmiotowa i przedmiotowa) z partnerami w formie usług, wsparcia rzeczowego lub pracy wolontariuszy (w tym liczba i stopień zaangażowania wolontariuszy)? Czy projekt ma szansę przynieść trwałe rezultaty?

53 Ocena merytoryczna Każdy z projektów zostanie oceniony przez dwóch ekspertów. Maksymalna liczba punktów w ocenie merytorycznej to 40, po 10 dla każdego z obszarów. Aby uzyskać pozytywną ocenę i zakwalifikować się do dofinansowania, wniosek musi uzyskać średnią ocenę z dwóch ocen ekspertów w wysokości minimum 24 pkt oraz minimum 4 pkt w każdym obszarze.

54 Generator wniosków

55 Generator wniosków Generator wniosków dostępny na stronie do dnia 12 sierpnia do godziny 23:59. WAŻNE! Na etapie składania wniosków nie należy przesyłać Operatorowi wersji papierowej wniosku ani żadnych załączników. Zobowiązani do tego będą jedynie ci Wnioskodawcy, którzy otrzymają dofinansowanie.

56 KONTAKT Strona: www.mazowszelokalnie.pl
Infolinia: lub   (od poniedziałku do piątku w godzinach 10-15) Facebook:

57 Dziękujemy zapraszamy na


Pobierz ppt "ZASADY KONKURSU."

Podobne prezentacje


Reklamy Google