Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZASADY KONKURSU. Fundusz Inicjatyw Mazowsze Lokalnie Obywatelskich.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZASADY KONKURSU. Fundusz Inicjatyw Mazowsze Lokalnie Obywatelskich."— Zapis prezentacji:

1 ZASADY KONKURSU

2

3 Fundusz Inicjatyw Mazowsze Lokalnie Obywatelskich

4 Czym jest FIO-Mazowsze Lokalnie?

5 Nowa odsłona Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO), wspierającego działania na rzecz pożytku publicznego. Od 2014 roku część środków z FIO została przekazana regionalnym operatorom, którzy na zasadzie regrantingu dalej będą przekazywać pieniądze na Lokalne działania. Operatorem FIO w województwie mazowieckim wybrane zostało partnerstwo składające się z Fundacji Fundusz Współpracy, Stowarzyszenia Europa i My oraz Stowarzyszenia Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych.

6 Działania regrantingowe oparte na metodologii programu Działaj Lokalnie

7 Głównym elementem Programu są mikrodotacje dla młodych organizacji pozarządowych, a także grup nieformalnych i samopomocowych. W ramach Programu organizowane będą otwarte konkursy, podobne do tych ogólnopolskich, ale obejmujące swoją skalą wyłącznie małe inicjatywy oddolne na terenie Mazowsza. Na wsparcie zaangażowania obywateli w życie publiczne oraz wzmacnianie potencjału młodych stowarzyszeń I fundacji przeznaczymy kwotę 2 152 000 zł.

8 jest: zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne, Celem FIO-Mazowsze Lokalnie jest: tj. pobudzanie lokalnych społeczności oraz stowarzyszeń i fundacji do działania!

9 DOBRO WSPÓLNE Poprzez realizację programu i dofinansowanie ciekawych projektów chcemy aktywizować mieszkańców Mazowsza wokół działań o charakterze dobra wspólnego. Zamierzamy wspierać wszelkie działania mieszczące się w katalogu sfer pożytku publicznego, wynikające ze zdiagnozowanych potrzeb lub problemów lokalnych.

10 zwiększenie roli inicjatyw oddolnych, animowanie działań samopomocowych, wspieranie młodych organizacji pozarządowych. Cele szczegółowe:

11 KOGO WSPIERAMY?

12 Młode organizacje pozarządowe Grupy nieformalne Grupy samopomocowe Funkcjonujące nie dłużej niż 18 miesięcy przed złożeniem wniosku, których budżet nie przekroczył 25 tys. zł W skład których wchodzić muszą co najmniej trzy osoby fizyczne chcące zrealizować wspólnie projekt. Min. 3 osoby działające na rzecz rozwiązania problemu który ich dotyka. które mają siedzibę w województwie mazowieckim i planują prowadzić działania na terenie jednej lub wielu gmin (dzielnic w przypadku Warszawy), z terenu województwa mazowieckiego

13 NA JAKIE CELE?

14 incjatywy oddolne Inicjatywy oddolne Projekty prowadzone jako inicjatywy lokalne angażujące lokalną społeczność na rzecz dobra wspólnego. Projekty nakierowane na rozwój własnej organizacji, zakup sprzętu, remont, opracowanie planu rozwoju. rozwój organizacji

15 AMBASADORZY

16 Aby bardziej efektywnie dotrzeć do lokalnych liderów i organizacji, w ramach programu powołani zostali Ambasadorzy FIO‐Mazowsze Lokalnie. Ambasadorzy to głownie Ośrodki Działaj Lokalnie, centra organizacji pozarządowych, lokalne grupy działania, biblioteki i ośrodki pomocy społecznej, lokalni liderzy, działacze i pracownicy organizacji pozarządowych oraz instytucji samorządowych, które pomagają operatorom FIO Mazowsze Lokalnie w realizacji programu. Głównym zadaniem Ambasadorów jest upowszechnianie informacji o Programie i możliwościach zarówno samego konkursu, jak i innych dostępnych źródeł wsparcia.

17 15 lipca – ogłoszenie konkursu 12 sierpnia – zakończenie naboru wniosków ocena formalna i merytoryczna prowadzona na bieżąco do 22 sierpnia – lista rankingowa do 31 sierpnia – podpisanie umów projekty realizowane w okresie 20 sierpnia – 20 listopada projekty realizowane w ramach konkursu zorganizowanego w 2014 r. mogą trwać maksymalnie trzy miesiące, a ich harmonogram musi być przewidziany w okresie pomiędzy 20 sierpnia a 20 listopada 2014 r. Terminy 2014

18 FIO-Mazowsze Lokalnie to program na latach 2014 – 2016 2,1 mln zł w ramach mikrodotacji ok 600 mikrodotacji od 1.500 do 5.000 zł 16 webinariów seminaria

19 MIKROFORMALNOŚ CI MIKRODOTACJE

20 KONKURS

21 zasady mikrodotacj e konkurs

22 Jak zacząć? 1.Przeczytaj regulamin i poradnik 2.Przygotuj projekt 3.Skorzystaj z pomocy 4.Złóż wniosek! 5.Oczekuj na wyniki… 6.Podpisz umowę 7.Zrealizuj swój pomysł 8.Rozlicz działania

23 Regulamin i Poradnik dla Wnioskodawców to dwa najważniejsze dokumenty

24 W ramach konkursu dofinansowane mogą zostać dwa typy projektów Inicjatywy oddolne Rozwój organizacji

25 Inicjatywy oddolne Grupa kobiet ze wsi Kozły organizuje warsztaty hafciarskie dla młodzieży. W ramach współpracy międzypokoleniowej, młodzież pozna tajniki zanikającej kultury regionalnej. Lokalna grupa artystyczna przygotowuje spektakl dotyczący historii dzielnicy. W jego przygotowanie (pisanie scenariusza, scenografia, kostiumy) włączeni zostaną wszyscy chętni mieszkańcy. Lokalna organizacja pozarządowa organizuje centrum spotkań dla mieszkańców. W ramach jej działalności, organizowane będą pokazy filmów, warsztaty kulinarne i różne spotkania tematyczne przygotowane przez samych mieszkańców.

26 Rozwój organizacji Lokalne stowarzyszenie planuje rozszerzenie swojej działalności o szkolenia i warsztaty dla seniorów. W tym celu w ramach projektu zakupi rzutnik oraz ekran do wyświetlania prezentacji. Młoda fundacja tworzy stronę internetową, która będzie kanałem komunikacji z aktualnymi i potencjalnymi odbiorcami jej działań.

27 Odbiorcy działań nie ma ograniczeń co do statusu odbiorców działań w ramach projektu. wsparcie nie może być skierowane do indywidualnych osób (np. bezpośrednia pomoc dla konkretnej osoby) czy też poszczególnych przedsiębiorstw/instytucji. Wykluczone są zatem działania mające na celu np. zakup wózka inwalidzkiego lub sfinansowanie kolonii dla konkretnego dziecka. odbiorcami działań w projektach powinny być osoby tworzące lokalne społeczności (zamieszkujące dany obszar lub też bezpośrednio związane w inny sposób). Nie ma wymagań co do statusu dotyczącego zameldowania czy też np. pracy w danym miejscu.

28 Kto może wziąć udział?

29 WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

30 Młode organizacje pozarządowe wpisane do KRS (lub innego, właściwego rejestru lub ewidencji) nie wcześniej niż 18 miesięcy od dnia złożenia wniosku o mikrodotację. roczny budżet takiej organizacji nie może przekraczać 25 tys. zł. mają siedzibę w województwie mazowieckim i planują prowadzić działania na terenie jednej lub wielu gmin (dzielnic w przypadku Warszawy), z terenu województwa mazowieckiego Inicjatywy oddolne Rozwój organizacji

31 Stowarzyszenia Fundacje Spółdzielnie socjalne; osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego …; stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego; spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników. Młode organizacje pozarządowe

32 Z ubiegania się o mikrodotację w tym trybie wyłączone są oddziały terenowe organizacji nie posiadające osobowości prawnej. Podmioty te mogą starać się o mikrodotację z pozycji grupy nieformalnej. Młode organizacje pozarządowe

33 Jak określić budżet roczny organizacji? Czy organizacja przygotowywała już sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy? (najczęściej jest to data do 31 marca roku następnego). Jeśli NIE– automatycznie kryterium budżetu jest spełnione. Nie ma potrzeby wyliczania przychodów itp. Chyba, że organizacja faktycznie wie, że nie spełnia tego kryterium, bowiem już na starcie otrzymała darowiznę lub dotację przewyższającą wymagane max. 25 000 zł. W sytuacji kiedy sprawozdanie było przygotowywane za poprzedni rok (niezależnie czy dotyczyło całego roku, połowy czy też jakiejś jego części) – istotna jest suma przychodów.

34

35 Grupy nieformalne Grupy nieformalne, czyli grupy składające się z nie mniej niż trzech pełnoletnich osób, wspólnie realizujące lub chcące realizować działania w sferze pożytku publicznego, a nie posiadające osobowości prawnej. Inicjatywy oddolne

36 charakter nieformalny i dobrowolny nie ma wymogu, aby osoby ją tworzące podpisywały między sobą jakiekolwiek porozumienia, umowy czy też zobowiązania trzy osobowa reprezentacja, nazwa danej grupy, oraz opisanie jej zasobów, Grupy nieformalne

37 W zależności od charakteru działań grupy nieformalne mogą być: inicjatywami o systematycznej działalności, funkcjonującymi w sposób zorganizowany i cykliczny (np. grupa osób interesująca się daną tematyką, hobby), tworzonymi ad hoc, działającymi w sposób spontaniczny i (np. grupa sąsiadów z danej ulicy/dzielnicy pragnąca rozwiązać jakiś problem). Grupy nieformalne

38 Grupy samopomocowe dobrowolny zespół osób, którego aktywne działanie skierowane jest na pokonywanie problemów oraz zmianę warunków życia jego członków. Inicjatywy oddolne, muszą być nakierowane na problem, potrzebę, jaką zajmuje się grupa, jak i rozwoju organizacji. Jeżeli grupa samopomocowa nie posiada osobowości prawnej, a w jej skład wchodzą przynajmniej trzy osoby i działania mieszczą się w sferze pożytku publicznego, przysługuje jej wsparcie na zasadach przewidzianych dla grup nieformalnych,.

39 Grupy nieformalne i samopomocowe, na dwa sposoby: z organizacją pozarządową samodzielnie

40 Realizator Wnioskodawca organizacja pozarządowa lub grupa nieformalna faktycznie realizująca dofinansowane działanie NGO, która składa wniosek – może to być organizacja, która samodzielnie będzie realizować projekt (młoda organizacja pozarządowa) lub występuje w imieniu grupy nieformalnej, pomagając jej zrealizować i rozliczyć dofinansowane działanie.

41 ile to możliwe, zachęcamy grupy nieformalne do nawiązania współpracy z organizacją pozarządową lub innym z podmiotów wskazanym powyżej, celem złożenia wniosku do konkursu. W sytuacji, gdy w najbliższym otoczeniu nie ma żadnego ze wskazanych podmiotów, który mógłby pomóc i wspólnie złożyć wniosek, grupa może zwrócić się do Operatora. Grupy nieformalne

42 Grupy nieformalnej nie mogą tworzyć osoby bezpośrednio związane z członkami organów statutowych organizacji wspólnie składającej wniosek, tzn. osoby pozostające w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. W skład grupy nieformalnej może wchodzić młodzież powyżej 13 roku życia, która posiada zgodę rodziców lub prawnych opiekunów, jednakże osoby podpisujące umowę mikrodotacji muszą być pełnoletnie. Grupy nieformalne

43 Czas realizacji Projekty realizowane w ramach konkursu zorganizowanego w 2014 r. mogą trwać maksymalnie trzy miesiące, a ich harmonogram musi być przewidziany w okresie pomiędzy 20 sierpnia a 20 listopada 2014 r.

44 Kwota dofinansowania (mikrodotacji) może wynieść od 1.500 do 5.000 zł. Wnioskodawca musi wnieść wkład własny w wysokości minimum 10% wnioskowanej mikrodotacji w postaci wkładu finansowego lub niefinansowego (usługowego, rzeczowego lub pracy wolontariuszy). Więcej informacji na temat wkładu własnego można znaleźć w Poradniku wnioskodawcy „FIO-Mazowsze Lokalnie” oraz na stronie www.mazowszelokalnie.pl. Wysokość dotacji

45 dla młodych organizacji pozarządowych dla grup nieformalnych działających samodzielnie dla grup nieformalnych działających przy innym podmiocie finansowy i niefinansowy wyłącznie w postaci niefinansowej finansowy i niefinansowy. wkład finansowy może wnieść jedynie organizacja występująca w imieniu grupy nieformalnej (Wnioskodawca), a grupa nieformalna (Realizator) może wnieść jedynie wkład niefinansowy. WKŁAD WŁASNY 10%

46 Kryteria wyboru formalne merytoryczne

47 Ocena formalna 1.Czy wniosek został złożony w terminie? 2.Czy projekt jest złożony przez organizację lub grupę uprawnioną do udziału w konkursie? dla młodych organizacji – siedziba, termin rejestracji, budżet dla grup nieformalnych – min. 3 osoby, siedziba Wnioskodawcy 3.Czy okres realizacji projektu nie przekracza maksymalnego czasu określonego w Regulaminie (pomiędzy 20 sierpnia 2014 r. a 20 listopada 2014 r.)? 4.Czy kwota wnioskowanej mikrodotacji wynosi minimalnie 1.500 złotych i maksymalnie 5.000 złotych? 5.Czy zaplanowane działania dotyczą zadań ze sfer pożytku publicznego/i lub dotyczą rozwoju organizacji?

48 Ocena merytoryczna Zgodność i trafność AdekwatnośćSkuteczność Racjonalność

49 Ocena merytoryczna Zgodność i trafność W jakim stopniu cele i działania projektu zgodne są z celami programu? W jakim stopniu sprawy będące przedmiotem projektu są ważne dla społeczności (a w przypadku projektu na rzecz rozwoju organizacji – ważne dla danej organizacji)? W jakim stopniu potrzeba została jasno zdefiniowana i czy jej zaspokojenie służy dobru wspólnemu (lub danej organizacji)?

50 Ocena merytoryczna Adekwatność Czy zaplanowane działania mają szanse być zrealizowane w zaplanowanym czasie? Czy planowane działania są zgodne z celami projektu i uzasadnieniem potrzeby jego realizacji? Czy planowane działania pozwolą na osiągnięcie zaplanowanych rezultatów? Czy realizatorzy projektu zaplanowali wykorzystanie różnorodnych innowacyjnych i efektywnych, dopasowanych do odbiorców narzędzi i sposobów komunikacji ze społecznością?

51 Ocena merytoryczna Skuteczność Czy planowane rezultaty są możliwe do osiągnięcia w ramach realizacji projektu? Czy zaplanowane rezultaty wpłyną korzystnie na otoczenie lokalne i/lub osoby uczestniczące w projekcie (a w przypadku projektów na rzecz rozwoju organizacji – czy, czy też przyczynią się przyczynią się do wzmocnienia i rozwoju organizacji? Czy projekt włączy do współpracy wolontariuszy? Czy realizator zaangażował do współpracy różnorodnych partnerów: instytucje, organizacje, firmy, media?

52 Ocena merytoryczna Racjonalność Czy wydatki są uzasadnione i konieczne do zrealizowania zaplanowanych w projekcie działań i rezultatów? Czy wszystkie wydatki w projekcie są kwalifikowalne? Różnorodność deklarowanej współpracy (podmiotowa i przedmiotowa) z partnerami w formie usług, wsparcia rzeczowego lub pracy wolontariuszy (w tym liczba i stopień zaangażowania wolontariuszy)? Czy projekt ma szansę przynieść trwałe rezultaty?

53 Ocena merytoryczna Każdy z projektów zostanie oceniony przez dwóch ekspertów. Maksymalna liczba punktów w ocenie merytorycznej to 40, po 10 dla każdego z obszarów. Aby uzyskać pozytywną ocenę i zakwalifikować się do dofinansowania, wniosek musi uzyskać średnią ocenę z dwóch ocen ekspertów w wysokości minimum 24 pkt oraz minimum 4 pkt w każdym obszarze.

54 Generator wniosków

55 Generator wniosków dostępny na stronie www.mazowszelokalnie.pl do dnia 12 sierpnia 2014 do godziny 23:59. WAŻNE! Na etapie składania wniosków nie należy przesyłać Operatorowi wersji papierowej wniosku ani żadnych załączników. Zobowiązani do tego będą jedynie ci Wnioskodawcy, którzy otrzymają dofinansowanie.

56 KONTAKT Strona: www.mazowszelokalnie.pl Infolinia: 0-801 055 100 lub 22 450 98 73 (od poniedziałku do piątku w godzinach 10-15) E-mail: kontakt@mazowszelokalnie.pl Facebook: www.facebook.com/mazowszelokalnie

57 Dziękujemy zapraszamy na


Pobierz ppt "ZASADY KONKURSU. Fundusz Inicjatyw Mazowsze Lokalnie Obywatelskich."

Podobne prezentacje


Reklamy Google