Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jacek Cichosz PGE EJ 1 Sp. z o.o. I Edukacyjne Forum Energetyki Jądrowej Warszawa, 2 kwietnia 2014 r. Działania PGE w zakresie przygotowywania kadr dla.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jacek Cichosz PGE EJ 1 Sp. z o.o. I Edukacyjne Forum Energetyki Jądrowej Warszawa, 2 kwietnia 2014 r. Działania PGE w zakresie przygotowywania kadr dla."— Zapis prezentacji:

1 Jacek Cichosz PGE EJ 1 Sp. z o.o. I Edukacyjne Forum Energetyki Jądrowej Warszawa, 2 kwietnia 2014 r. Działania PGE w zakresie przygotowywania kadr dla energetyki jądrowej

2 2 Przygotowanie, realizacja budowy i bezpieczna eksploatacja elektrowni jądrowej wymaga koordynacji działań wielu instytucji i podmiotów (100+) oraz kompetentnych kadr dla realizacji ich zadań własnych PROJEKT EJ Dostawca technologii i głównych komponentów PGE Instytucje UE Administracja publiczna Instytuty naukowe i badawcze Szkoły i uczelnie Odbiorcy energii el. Operator EJ Odbiorcy zużytego paliwa i odpadów prom. Partner strategiczny Inwestorzy/ partnerzy Organizacje międzynarodowe Samorządy lokalne Społeczeństwo PSE Instytucje Finansowe Główny wykonawca Dostawca paliwa Dostawcy usług Dostawcy komponentów Podwykonawcy NEPIO Państwowa Agencja Atomistyki Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska ABW Inni interesariusze Banki komercyjne Banki państwowe Międzynarodowe instytucje finansowe Agencje Kredytów Eksportowych Władze samorządowe i wojewódzkie TSO Ministerstwa UDT Komitety normalizacyjne Instytucje opiniujące

3 3 Działania PGE EJ 1 w zakresie przygotowywania kadr dla energetyki jądrowej Proces przygotowania kadr powinien być spójny z głównymi fazami realizacji projektu budowy EJ Źródło: IAEA NG-G-3.1 Milestones in the Development of a National Infrastructure for Nuclear Power Krótkookresowa Opracowanie wstępnego planu HR Długookresowa Budowa i rozwój kompetencji dla bezpiecznej eksploatacji Średniookresowa Przygotowanie i wdrożenie planu dla budowy i eksploatacji Zdefiniowane środowisko prawne Wstępne studium wykonalności Rozstrzygnięcie przetargu na dostawę technologii Rozruch Typowy okres 12 – 15 lat 60+ lat FAZA IIFAZA IIIFAZA IVFAZA I Działania przedwstępne Prace analityczne, proceduralne, przygotowawcze Przygotowanie do rozpoczęcia budowy i budowa Eksploatacja elektrowni jądrowej Strategia edukacyjna Strategia edukacyjna jest punktem, w którym spotykają się interesy, potrzeby i zasoby kluczowych interesariuszy. Jej zadaniem jest zapewnić stały dopływ wysokiej jakości specjalistów na rynek polski

4 4 Działania PGE w zakresie przygotowywania kadr dla energetyki jądrowej Wybrane obszary kompetencji z punktu widzenia inwestora oraz przyszłego operatora EJ  Regulacje i przepisy, ochrona środowiska, badania lokalizacyjne, bezpieczeństwo  Zarządzanie projektami, zarządzanie kontraktami, zintegrowane systemy zarządcze  Technologie jądrowe, modelowanie finansowe i inwestycyjne, rynek energii Wybór lokalizacji, wybór technologii i kluczowych partnerów Przygotowanie do realizacji kontraktu, projektowanie i licencjonowanie  Technologia (wyspa jądrowa, wyspa konwencjonalna), inżynieria  Licencjonowanie (pozwolenia, zezwolenia)  Zarzadzanie projektami, zarządzanie kontraktami,  Infrastruktura lokalizacji, infrastruktura budowy Budowa, produkcja kluczowych komponentów  Nadzór budowy i realizacji prac GRI  Nadzór budowy i realizacji prac – infrastruktura w gestii inwestora  Inspekcje i kontrola jakości – łańcuch dostaw  Bezpieczeństwo Testy i rozruch  Testowanie (wyspa jądrowa, wyspa konwencjonalna)  Prowadzenie ruchu (symulator)  Licencjonowanie (pozwolenia, zezwolenia)  Obsługa paliwa Bieżąca eksploatacja  Prowadzenie ruchu EJ  Eksploatacja i remonty  Gospodarka paliwowa (kontraktowanie, konfiguracja, wymiana, składowanie)  Licencjonowanie (pozwolenia, zezwolenia)  Przywództwo Bezpieczeństwo jądrowe, zarządzanie jakością

5 5 Działania PGE w zakresie przygotowywania kadr dla energetyki jądrowej Kompetencje i rozwój pracowników podstawą efektywnego działania i wdrożenia kultury bezpieczeństwa jądrowego Kultura Bezpieczeństwa Jądrowego Kierowanie pracą zespołu Skuteczny Kierownik Przewodzenie ludźmi Świadomy lider Kompetencje specjalistyczne Komunikacja Dbałość o rozwój (osobisty i firmy) Skuteczność i efektywność Zarządzanie i weryfikacja Współpraca i relacje z pracownikami Kultura bezpieczeństwa jądrowego jako nadrzędna wartość w zadaniach w PGE EJ 1 Zespół cech i postaw przejawianych przez pracowników, który zakłada jako nadrzędny priorytet, że kwestie dotyczące szeroko rozumianego bezpieczeństwa, a w szczególności bezpieczeństwa jądrowego będą traktowane z należytą uwagą, zagwarantowaną przez ich doniosłość. Zasada: „bezpieczeństwo przede wszystkim” (ang. safety first)

6 6 Działania PGE w zakresie przygotowywania kadr dla energetyki jądrowej Podejście do Systemu Szkoleń i rozwoju kadr przyszłego operatora EJ *Zgodnie z międzynarodowymi wytycznymi szkolenie kadr w projekcie jądrowym odbywać się będą zgodnie z metodologią SAT (Systematic Approach to Training) SZKOLENIA PODSTAWOWE BIURA PROJEKTU I TRENERÓW UAKTUALNIENIE PROGRAMU SZKOLEŃ O SZKOLENIA W ZAKRESIE WYBRANEJ TECHNOLOGII PROGRAM SZKOLEŃ SPECJALISTYCZNYCH PLAN OWANIE ZASOBÓW & LICENCJONOWANIE BUDOWALICENCJONOWANIE I ROZRUCH ETAP 1 ETAP 2 ETAP 3 TRENERZY I INFRASTRUKTURA PRZYGOTOWANIE PROGRAMÓW SZKOLEŃ, STANDARDÓW, STRATEGII HR PRZYGOTOWANIE MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCHWERYFIKACJA PROCEDUR I MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH OPIS TECHNOLOGIIPRODUKCJA SYMULATORA WYBÓR PIERWSZYCH TRENERÓW PRZETARG NA DOSTAWĘ TECHNOLOGII URUCHOMIENIE PROCESU LICENCJONOWANIA ROZPOCZĘCIE SZKOLEŃ LICENCJONOWANYCH SZKOLENIA NA SYMULATORZE EGZAMINY / LICENCJONOWANIE OPERATORÓW PRZYGOTOWANIE MODELU SAT*INSTRUKCJA OBSŁUGI SYMULATORA, UDZIAŁ TRENERÓW W TWORZENIU PROGRAMÓW SZKOLEŃ SZKOLENIA NA SYMULATORZE W LOKALIZACJI WERYFIKACJA MODELU SAT TESTY ZAŁADUNEK PALIWA ROZRUCH URUCHOMIENIE WEWNĘTRZNEGO CENTRUM SZKOLENIOWEGO AKADEMIA JĄDROWA PGE Ocena i licencjonowanie specjalistycznych materiałów szkoleniowych

7 7 Działania PGE w zakresie przygotowywania kadr dla energetyki jądrowej Wybrane obszary współpracy z uczelniami wyższymi i instytutami naukowymi 1/2 1.Umowa Ramowa o współpracy z Politechniką Warszawską  PGE EJ 1 partnerem studiów podyplomowych Energetyka Jądrowa  staże zagraniczne dla studentów  wyjazdy studyjne dla słuchaczy studiów podyplomowych 2.PGE EJ 1 partnerem biznesowym Politechniki Warszawskiej w projekcie dofinansowanym z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Utworzenie i realizacja interdyscyplinarnych, anglojęzycznych, międzynarodowych, stacjonarnych studiów doktoranckich – Nuclear and sustainable power engineering” 3.Umowa Ramowa z Narodowym Centrum Badań Jądrowych 4. Współpraca z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju przedstawicielstwo w pracach Komitetu Sterującego projektu badawczego „Technologie wspomagające rozwój bezpiecznej energetyki jądrowej” 5. Stała współpraca z konsorcjum uczelni (Politechnika Warszawska, Politechnika Gdańska, Akademia Górniczo-Hutnicza i Narodowym Centrum Badań Jądrowych) w celu wypracowania zintegrowanego programu nauczania na kierunku energetyka jądrowa oraz współpraca w zakresie badań naukowych

8 8 Działania PGE EJ 1 w zakresie przygotowywania kadr dla energetyki jądrowej Wybrane obszary współpracy z uczelniami wyższymi i instytutami naukowymi 2/2 5.Szkolenia  Podstawy technologii i bezpieczeństwa jądrowego dla całej kadry w projekcie  Program szkolenia trenerów w zakresie ochrony radiologicznej w ramach projektu Europejskiego ENTRAP III 6.Program współpracy z uczelniami wyższymi „Atom dla nauki” Inauguracja programu w 2013 r. Główny cel to kształtowanie w środowisku studentów i kadry naukowej wiedzy o energetyce jądrowej, promocja młodych naukowców oraz budowanie szerokiego zaplecza eksperckiego potrzebnego do rozwoju energetyki jądrowej.  Cykl wykładów uznanych ekspertów na uczelniach wyższych w Polsce  Konkurs dla kadry naukowej na najlepszą publikację naukową związaną z energetyką jądrową  Konkurs dla studentów na rozwiązanie zadania problemowego związanego z energetyką jądrową  PGE EJ 1 parterem konkursu organizowanego przez Polskie Towarzystwo Nukleoniczne na najlepszą pracę doktorską, magisterską i licencjacką

9 9 Działania PGE w zakresie przygotowywania kadr dla energetyki jądrowej Wybrane działania edukacyjno – informacyjne  Portal edukacyjny www.swiadomomieoatomie.pl  Cykl wykładów dla Uniwersytetów Trzeciego Wieku z woj. pomorskiego i zachodniopomorskiego  Działania edukacyjno – informacyjne prowadzone przez pracowników – wykłady nt. energetyki jądrowej w Grupie PGE  Warsztaty dla nauczycieli z gmin lokalizacyjnych w celu opracowania koncepcji lekcji na temat badań środowiskowych i lokalizacyjnych  Opracowanie treści do produkcji materiałów edukacyjnych dla szkół i przedszkoli  Organizacja warsztatów w świetlicach gminnych (z terenu lokalizacji) podczas wakacji  PGE partnerem Międzynarodowej Szkoły Energetyki Jądrowej  PGE partnerem Atomowego Autobusu

10 10 Działania PGE w zakresie przygotowywania kadr dla energetyki jądrowej Skuteczne programy edukacyjne - możliwości współpracy (od szkół podstawowych po studia wyższe i ośrodki badawczo-naukowe) Oczekiwania z perspektywy operatora Nawiązanie współpracy przyszłego operatora z polskimi uniwersytetami/politechnikami, technikami i szkołami zawodowymi w celu oceny możliwości kształcenia i zatrudniania absolwentów o umiejętnościach odpowiadających potrzebom związanym z konkretną technologią Ocena zdolności ośrodków naukowych i badawczych do stworzenia oferty odpowiednich szkoleń Ocena dostępności szkoleń specjalistycznych w Polsce, regionie i za granicą Analiza programów edukacji i programów naukowych w zakresie energetyki jądrowej w Polsce i w innych krajach  Staże dla studentów szkół wyższych ze specjalizacji energetyki jądrowej połączone z programami stypendialnymi  Współpraca pomiędzy środowiskiem naukowym, a lokalnym przemysłem, które ma na celu stworzenie możliwości rozwoju wiedzy niezbędnej do wsparcia energetyki jądrowej  Współpraca z krajowymi i zagranicznymi laboratoriami oraz narodowymi instytutami badawczo – technicznymi  Wprowadzenie wstępu do energetyki jądrowej i technologii jądrowych do szkół ponadgimnazjalnych - podstawy wiedzy o energetyce jądrowej. Program uzupełniony o seminaria i publikacje internetowe nt. energetyki jądrowej i możliwości kariery w zaawansowanej technologicznie branży.  Prezentacje i wytyczne w zakresie wprowadzenia uczniów szkół podstawowych w zagadnienia bezpiecznego wytwarzania energii elektrycznej w elektrowni jądrowej – rozbudzenie zainteresowania tym obszarem i budowanie świadomości najmłodszych.

11 Dziękuję za uwagę Działania PGE w zakresie przygotowywania kadr dla energetyki jądrowej 11


Pobierz ppt "Jacek Cichosz PGE EJ 1 Sp. z o.o. I Edukacyjne Forum Energetyki Jądrowej Warszawa, 2 kwietnia 2014 r. Działania PGE w zakresie przygotowywania kadr dla."

Podobne prezentacje


Reklamy Google