Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KONFERENCJA INAUGURACYJNA: Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KONFERENCJA INAUGURACYJNA: Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej."— Zapis prezentacji:

1 KONFERENCJA INAUGURACYJNA: Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej

2 Zawiązanie Partnerstwa (2013r.) na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Leszczyńskiej (OFAL) przez: miasto Leszno (Lider partnerstwa) powiat leszczyński gmina wiejska Krzemieniewo gmina wiejska Lipno gmina miejsko-wiejska Osieczna gmina miejsko-wiejska Rydzyna gmina wiejska Święciechowa gmina wiejska Wijewo gmina wiejska Włoszakowice gmina wiejska Przemęt (należąca do powiatu wolsztyńskiego) Łącznie obszar zamieszkuje 131.563 mieszkańców. Powierzchnia partnerstwa wynosi 106.281 ha. (dane na koniec 2011r.) Partnerstwo

3 Do współpracy zaproszono również organizacje z sektora społeczno – gospodarczego: Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Lesznie Leszczyńskie Centrum Biznesu Regionalną Izbę Przemysłowo-Handlową Organizację Turystyczną Leszno-Region

4 Przesłanki Problem - niewystarczający poziom rozwoju gospodarczego obszaru, rosnący poziom bezrobocia, rosnąca liczba osób, korzystających z pomocy społecznej, odpływ wykształconej młodzieży do dużych ośrodków, Ograniczone budżety poszczególnych samorządów (limitujące możliwości inwestycyjne), niezadowalający stan infrastruktury drogowej i komunikacyjnej, niezadowalający poziom nasycenia siecią wodno-kanalizacyjną, niezadowalający poziom rozwoju infrastruktury turystycznej, zbyt mała liczba działań z zakresu rewitalizacji obszarów problemowych. Problem – brak wspólnej wizji i kompleksowej strategii poradzenia sobie z problemami obszaru.

5 Dlaczego razem? Efektu synergii - wspólne działania to większa efektywność (w tym organizacyjna i kosztowa). Polityka rozwoju regionalnego kraju w coraz większym stopniu preferuje współpracę między samorządami w celu wspólnego rozwiązywania problemów. Większe możliwości obszarów funkcjonalnych dostępu do środków unijnych z przyszłej perspektywy. Dotychczasowa współpraca między samorządami układa się pomyślnie i przynosi rezultaty. Przesłanki

6 Zabezpieczenie środków na realizację wspólnych działań „Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej” Cel ogólny projektu: wzmocnienie rozwoju i spójności społeczno-gospodarczej subregionu. Cel bezpośredni: zapewnienie zdolności Partnerstwa do realizacji zintegrowanych przedsięwzięć związanych z ożywieniem gospodarczym obszaru i poprawą jakości życia mieszkańców

7 Wartość całkowita projektu- 2 654 120 PLN Dofinansowanie 85% Wkład własny partnerów samorządowych 15% (wniesiony proporcjonalnie do liczby mieszkańców) Projekt dofinansowany jest z funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Lichtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych w ramach programu „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego”. Budżet projektu

8 1. Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego 2. Strategia rozwoju gospodarczego z planem rozwoju stref inwestycyjnych i pozyskiwania inwestorów 3. Studium rozwoju zrównoważonego transportu 4. Strategia rewitalizacji 5. Plan Rozwoju Partnerstwa 6. Dokumenty planistyczne i techniczne (dokumentacja budowlana) Produkty projektu: Okres realizacji projektu : luty 2014 - marzec 2016

9 Działanie 1: Zarządzanie projektem Działanie 2: Informacja i Promocja Działanie 3: Rozwój instytucjonalny Partnerstwa Działanie 4: Przygotowanie wspólnych dokumentów strategicznych i sektorowych Działanie 5: Opracowanie dokumentów planistycznych i technicznych Działanie 6: Monitoring i ewaluacja Projektu Działania w projekcie

10 Rada Partnerstwa W jej skład wchodzą szefowie wszystkich 10 samorządów partnerskich (1 prezydent, 1 starosta, 2 burmistrzów i 6 wójtów). Zadaniem Rady jest: sprawowanie nadzoru nad prawidłowym przebiegiem projektu dokonywanie odbiorów produktów projektu akceptowanie istotnych zmian w projekcie Działanie 1 – Zarządzanie projektem

11 Biuro Projektu Zostało utworzone w siedzibie Lidera i pełni funkcję centrali koordynującej codzienną pracę dot. Projektu. W skład Biura wchodzą: kierownik projektu, zastępca kierownika projektu ds. strategii, koordynator projektu, obsługa księgowa, specjaliści ds. zamówień publicznych. Działanie 1 – Zarządzanie projektem

12 Zespół Projektowy – w jego skład wchodzą następujące osoby: 1)Członkowie Biura Projektu 2) Koordynatorzy samorządowi – przedstawiciele Partnerów Samorządowych, którzy odpowiedzialni są za: Organizację prac związanych z realizacją projektu w swoich jednostkach, Prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych na swoim terenie, Pomoc w organizacji działań z zakresu partycypacji społecznej podczas tworzenia dokumentacji, Zbieranie informacji niezbędnych do realizacji Projektu, Utrzymywanie kontaktów z Biurem Projektu. Działanie 1 – Zarządzanie projektem

13 Artykuły w prasie i w informatorach samorządów Strona internetowa System Identyfikacji Wizualnej – wspólny znak graficzny Materiały promocyjne Organizacja 3 konferencji (kwiecień 2014, 2015, 2016) Działanie 2 – Informacja i promocja

14 Wspólny znak graficzny

15 Opracowanie planu rozwoju Partnerstwa (grudzień2015-marzec 2016) Szkolenia dla członków Partnerstwa (czerwiec-lipiec 2014) Działanie 3 – Rozwój instytucjonalny Partnerstwa

16 Przygotowanie dokumentacji przetargowej, przeprowadzenie procedury przetargowej oraz opracowanie: Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego OFAL Studium rozwoju zrównoważonego transportu OFAL Strategii rozwoju gospodarczego z planem rozwoju stref inwestycyjnych i pozyskiwania inwestorów Strategii rewitalizacji OFAL Realizacja luty-grudzień 2014r. Działanie 4 – Przygotowanie wspólnych dokumentów strategicznych i sektorowych

17 Przygotowanie dokumentacji przetargowej na opracowanie dokumentów planistycznych i technicznych oraz opracowanie dokumentów planistycznych i technicznych Realizacja listopad 2014-kwiecień 2015 Na przygotowanie dokumentacji budowlanej dla inwestycji wynikających ze wspólnych strategii przewidziano w budżecie projektu 1 700 000 zł Działanie 5 – Opracowanie dokumentów planistycznych i technicznych

18 Sprawozdawczość związana z odpowiednim rozliczeniem otrzymanego dofinansowania Raporty okresowe Raport końcowy Działanie 6 – Monitoring i ewaluacja Projektu

19 Partycypacja społeczna: Aktywny udział mieszkańców (reprezentowanych również przez organizacje pozarządowe i partnerów społecznych projektu) w tworzeniu wraz z samorządem wizji rozwoju obszaru oraz ich zaangażowanie w jej realizację. Wypracowane strategie i plany odpowiadają na realne potrzeby mieszkańców obszaru Zaangażowanie mieszkańców obszaru na wszystkich etapach realizacji projektu: diagnoza stanu obecnego poprzedzająca część planistyczną każdego dokumentu strategicznego (w tym ankiety, wywiady z opiniotwórczymi przedstawicielami społeczności lokalnych, udział w warsztatach planowania strategicznego) uzgadniania zapisów dokumentów strategicznych (np. konsultacje, konferencje) konsultacje dokumentacji technicznych Zaangażowanie mieszkańców OFALu

20 Strona Operatora Programu: www.eog.gov.pl – Program regionalny EOG Strona Związku Miast Polskich www.zmp.poznan.pl – Projekt Norweski 2 (pomoc dla partnerstw) Strona Programu „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego” www.partnerstwa.jst.org.pl Strona Miasta Leszna www.leszno.pl Przydatne linki


Pobierz ppt "KONFERENCJA INAUGURACYJNA: Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego dla wzmocnienia rozwoju i spójności społeczno gospodarczej Aglomeracji Leszczyńskiej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google