Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

POBÓR PODATKÓW. Pobór podatków – regulacja prawna Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa Tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r., poz. 749 Ustawa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "POBÓR PODATKÓW. Pobór podatków – regulacja prawna Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa Tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r., poz. 749 Ustawa."— Zapis prezentacji:

1 POBÓR PODATKÓW

2 Pobór podatków – regulacja prawna Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa Tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r., poz. 749 Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji Tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r., poz. 1015

3 Etapy poboru podatków 1)Wymiar zobowiązań podatkowych 2)Wykonywanie zobowiązań podatkowych

4 WYMIAR ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH

5 Wymiar zobowiązań podatkowych - podstawowe pojęcia Art. 4 Op Obowiązkiem podatkowym jest wynikająca z ustaw podatkowych nieskonkretyzowana powinność przymusowego świadczenia pieniężnego w związku z zaistnieniem zdarzenia określonego w tych ustawach. Art. 5 Op Zobowiązaniem podatkowym jest wynikające z obowiązku podatkowego zobowiązanie podatnika do zapłacenia na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu albo gminy podatku w wysokości, w terminie oraz w miejscu określonych w przepisach prawa podatkowego.

6 Powstawanie obowiązku podatkowego i wymiar zobowiązania Generalny obowiązek podatkowy (ustawy materialnego prawa podatkowego) Indywidualny obowiązek podatkowy (art. 4 Op) Zobowiązanie podatkowe (art. 5 Op)

7 Wymiar – schemat ogólny Powstanie obowiązku podatkowego (art. 4 Op.) Deklaracja samowymiarowa (art. 21 § 2 Op) Deklaracja korygująca (art. 81 Op) Decyzja tzw. określająca (art. 21 § 3 Op) Deklaracja informacyjna (art. 21§ 5 Op) Decyzja tzw. ustalająca (art. 21 § 1 pkt 2 Op) Pobór przez płatnika Decyzja o odpowiedzialności płatnika (art. 30 § 5 Op.)

8 Wymiar – schemat ogólny (2) Zgodnie z przepisami prawa podatkowego, wymiaru dokonuje: 1)organ podatkowy – w formie decyzji 2)podatnik – w formie deklaracji (która może być weryfikowana przez organ podatkowy) 3)płatnik – w formie deklaracji (która może być weryfikowana przez organ podatkowy)

9 Wymiar decyzyjny – jakie podatki? Domniemanie wymiaru decyzyjnego – obowiązuje, jeśli z przepisów prawa nie wynika, że wymiaru dokonuje podatnik albo płatnik Dotyczy następujących podatków: 1) od spadków i darowizn, 2) od nieruchomości należny od osób fizycznych, 3) rolny należny od osób fizycznych, 4) leśny należny od osób fizycznych

10 Wymiar decyzyjny Obowiązek podatkowy (art. 4 Op) Deklaracja informująca (art. 21 par. 5 Op) Decyzja ustalająca (art. 21 par. 1 pkt 2 Op)

11 Wymiar decyzyjny – deklaracje składane przez podatnika Wymiar decyzyjny nie zwalnia podatnika z obowiązku współdziałania z organem przy wymiarze. Współdziałanie to polega na obowiązku złożenia deklaracji informującej o zdarzeniu skutkującym powstaniem obowiązku podatkowego To np. wykaz nieruchomości składany przez osoby fizyczne dla celów podatku od nieruchomości (art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, Dz. U. z 2010 r., nr 95, poz. 613, ze zm.), zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych na podatek od spadków i darowizn (art. 17a ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn, Dz. U. z 2009 r., nr 93, poz. 768) Art. 21 § 5 Op Jeżeli przepisy prawa podatkowego nakładają na podatnika obowiązek złożenia deklaracji, wysokość zobowiązania podatkowego, o którym mowa w § 1 pkt 2, ustala się zgodnie z danymi zawartymi w deklaracji, chyba że przepisy szczególne przewidują inny sposób ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego albo w toku postępowania podatkowego stwierdzono, że dane zawarte w deklaracji, mogące mieć wpływ na wysokość zobowiązania podatkowego, są niezgodne ze stanem faktycznym

12 Samowymiar Nie jest wymagane uprzednie władcze działanie organu podatkowych (organ wkracza władcza tylko w celu weryfikacji prawidłowości samowymiaru) Wymiaru dokonuje podatnik Formą wymiaru jest deklaracja podatkowa, w której podatnik wykazuje kwotę podatku do zapłaty

13 Samowymiar (2) Powstanie obowiązku podatkowego (art. 4 Op) Deklaracja (art. 21 par. 2 Op) Deklaracja korygująca z urzędu (art. 274 Op.) Decyzja określająca (art. 21 par. 3 Op.) Autokorekta (art. 81 lub art. 274 par. 1 pkt 2 Op)

14 Obowiązki podatnika związane z wymiarem podatku Obowiązek zarejestrowania się jako podatnika Obowiązek prowadzenia ksiąg podatkowych Obowiązek prowadzenia innej dokumentacji (np. wystawianie faktur)

15 Obowiązek prowadzenia ksiąg podatkowych Księgi podatkowe to wszelkie urządzenia rejestrujące zdarzenia skutkujące powstaniem obowiązku podatkowego i mające wpływ na wysokość podatku. Zapisy w księdze podatkowej umożliwiają: 1)przygotowanie deklaracji podatkowej przez podatnika 2)weryfikację prawidłowości deklaracji przez organ Zapisy w księdze stanowią dowód tego, co z nich wynika – chyba, że organ podatkowy ustali, że księga nie zawiera danych zgodnych ze stanem rzeczywisty.

16 Deklaracja samowymiarowa – najistotniejsze skutki złożenia Kwota wykazana jest podatkiem do zapłaty (art. 21 par. 2 Op) Może stanowić podstawę egzekucji w zakresie kwoty w niej wykazanej (art. 3a ust. 2 pkt 1 upea) Termin płatności nie jest związany z faktem jej złożenia (art. 47 par. 3 Op)

17 Deklaracja samowymiarowa a termin płatności 30 kwietnia 201231 maja 2012 Termin złożenia deklaracji i termin płatności Faktyczne złożenie deklaracji i zapłata kwoty w niej wykazanej (która jest już zaległością) ODSETKI!!!!!

18 Autokorekta – korekta dokonana przez podatnika Art. 81 Op § 1. Jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, podatnicy, płatnicy i inkasenci mogą skorygować uprzednio złożoną deklarację. § 1a. Osoba, która była wspólnikiem spółki cywilnej w chwili rozwiązania spółki, może skorygować uprzednio złożoną deklarację w zakresie wskazanym w art. 75 § 3a. § 2. Skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty. Art. 81b Op § 1. Uprawnienie do skorygowania deklaracji: 1) ulega zawieszeniu na czas trwania postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej - w zakresie objętym tym postępowaniem lub kontrolą; 2) przysługuje nadal po zakończeniu: a) kontroli podatkowej, b) postępowania podatkowego - w zakresie nieobjętym decyzją określającą wysokość zobowiązania podatkowego. § 2. Korekta złożona w przypadku, o którym mowa w § 1 pkt 1, nie wywołuje skutków prawnych.

19 Autokorekta - korzyści w przypadku każdej korekty wyłączenie KKS nie dotyczy korekt: 1) złożonych w czynnościach sprawdzających, 2) złożonych już po doręczeniu zawiadomienia o wszczęciu kontroli podatkowej obniżona stawka odsetek za zwłokę w wysokości 75% stawki podstawowej

20 Decyzja określająca (weryfikacja przez organ podatkowy prawidłowości samowymiaru)- przesłanki Art. 21 § 3 Op Jeżeli w postępowaniu podatkowym organ podatkowy stwierdzi, że podatnik, mimo ciążącego na nim obowiązku, nie zapłacił w całości lub w części podatku, nie złożył deklaracji albo że wysokość zobowiązania podatkowego jest inna niż wykazana w deklaracji, organ podatkowy wydaje decyzję, w której określa wysokość zobowiązania podatkowego.

21 Decyzja określająca – skutki doręczenia Stanowi podstawę prowadzenia egzekucji administracyjnej w zakresie zobowiązania w niej ustalonego, a jeszcze nieuiszczonego przez podatnika (art. 3 u.p.e.a.); chyba, że jest: 1) decyzją nieostateczną, której nie nadano rygoru natychmiastowej wykonalności (art. 239a o.p.), lub 2) decyzją ostateczną, której wykonanie wstrzymano (art. 239e o.p.). Moment jej doręczenia nie wyznacza terminu płatności podatku (w odróżnieniu od decyzji ustalającej). Jej doręczenie uniemożliwia złożenie jakiejkolwiek deklaracji podatkowej, w tym deklaracji korygującej (art. 81b § 1 pkt 2 o.p.). Stanowi podstawę wpisu hipoteki przymusowej (art. 35 § 2 pkt 1 lit. b o.p.). Stanowi podstawę wpisu zastawu skarbowego do rejestru zastawów skarbowych (art. 44 § 1 pkt 2 o.p.). Stanowi warunek wszczęcia postępowania podatkowego w sprawie odpowiedzialności osoby trzeciej (art. 108 § 2 pkt 2 lit. a o.p.).

22 Decyzja określająca a termin płatności 30 kwietnia 201231 stycznia 2013 Termin złożenia deklaracji i termin płatności Zapłata zaległości wynikającej z decyzji ustalającej ODSETKI!!!!! Faktyczne złożenie deklaracji i zapłata kwoty w niej wykazanej

23 Płatnik To podmiot, na którego przepisy nakładają obowiązek: 1) obliczenia, 2) pobrania, 3) odprowadzenia podatku do kasy organu podatkowego (np. pracodawca w przypadku PIT wypłacanego od wynagrodzeń pracowniczych) Podmiot, który pośredniczy pomiędzy podatnikiem a organem podatkowym - to dodatkowy podmiot odpowiedzialny za wymiar (i pobór) podatku

24 Płatnik - odpowiedzialność Odpowiada w przypadku, gdy nie wywiąże się prawidłowo z nałożonego na niego obowiązku pobrania płatniczego Odpowiada całym swoim majątkiem za podatek, który nie został pobrany od podatnika, choć powinien zostać pobrany

25 Wymiar płatniczy Obowiązek poboru podatku przez płatnika (art. 8 Op. Pobór podatku w prawidłowej wysokości Pobór podatku w zaniżonej wysokości Decyzja o odpowiedzialności podatkowej płatnika (art. 30 par. 4 Op.) Decyzja o odpowiedzialności podatkowej podatnika (art. 30 par. 5 Op.) Niepobranie z winy podatnika

26 POMOC PODATNIKOWI PRZY WYMIARZE ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH

27 Pojęcie i cel interpretacji przepisów prawa podatkowego Pojęcie: to stanowisko Ministra Finansów co do zakresu zastosowania i znaczenia przepisów prawa podatkowego Cel: pomoc podatnikowi przy wywiązaniu się z obowiązku wymiaru podatnik – dzięki interpretacjom podatnik powinien móc przewidzieć przyszłe rozstrzygnięcie organu podatkowego

28 Rodzaje interpretacji ogólneindywidualne Z urzęduNa wniosek

29 Interpretacje ogólne Wydaje Minister Finansów Przesłanki wydania (art. 14a par. 1 o.p.): - niejednolite stosowanie przepisów prawa podatkowego

30 Interpretacje indywidualne Wydaje Minister Finansów - w jego imieniu działają dyrektorzy 5 wybranych izb skarbowych Brak przesłanek: - decyduje zainteresowany (przez złożenie wniosku)

31 Interpretacje – charakter prawny SĄ ŹRÓDŁEM OCHRONY DLA PODATNIKA, KTÓRY ZASTOSOWAŁ SIĘ DO INTERPRETACJI (ART. 14K-14M O.P.) OCHRONY WYMAGA DZIAŁANIE W ZAUFANIU DO ORGANU ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ – PODATNIK NIE MOŻE PONOSIĆ NEGATYWNYCH KONSEKWENCJI TEGO, ŻE INTERPRETACJA OKAZAŁA SIĘ NASTĘPNIE NIEPRAWIDŁOWA

32 Interpretacje ogólne i indywidualne - zakres ochrony Zwolnienie z zapłaty podatku Zwolnienie z odsetek za zwłokę Uchylenie KKS OCHRONA SZERSZA OCHRONA WĘŻSZA

33 Interpretacje ogólne i indywidualne - zakres ochrony (2) WYDANIE LUB DORĘCZENIE INTERPRETACJI ZDARZENIE PODATKOWE WYDANIE LUB DORĘCZENIE INTERPRETACJI Ochrona szerszaOchrona węższa

34 WYKONYWANIE ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH

35 Wykonywanie zobowiązań podatkowych - lista zagadnień terminy zapłaty sposoby wykonania zobowiązań podatkowych (w tym zagadnienia odnoszące się do rozrachunków) przypadki, gdy do wykonania zobowiązania podatkowego nie dochodzi określenie zakresu podmiotowego odpowiedzialności za wykonanie zobowiązania podatkowego egzekucja zobowiązań podatkowych

36 Terminy zapłaty - określenie, kiedy najpóźniej zaplata powinna nastąpić wymiar decyzyjny samowymiar wymiar płatniczy ostatni dzień, w którym, zgodnie z przepisami prawa podatkowego, wpłata powinna nastąpić 14 dni od dnia doręczenia decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego jeżeli przepisy prawa podatkowego określają kalendarzowo terminy płatności podatku, zaliczki na podatek lub raty podatku - również nie wcześniej niż 14 dni od dnia doręczenia decyzji ustalającej

37 Terminy płatności Art. 47 o.p. § 1. Termin płatności podatku wynosi 14 dni od dnia doręczenia decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego. § 2. Jeżeli przepisy prawa podatkowego określają kalendarzowo terminy płatności podatku, zaliczki na podatek lub raty podatku, a decyzja ustalająca wysokość zobowiązania podatkowego nie została doręczona co najmniej na 14 dni przed terminem płatności podatku, pierwszej zaliczki na podatek lub pierwszej raty podatku, obowiązuje termin określony w § 1. § 3. Jeżeli podatnik jest obowiązany sam obliczyć i wpłacić podatek, za termin płatności uważa się ostatni dzień, w którym, zgodnie z przepisami prawa podatkowego, wpłata powinna nastąpić. § 4. Terminem płatności dla płatników jest ostatni dzień, w którym, zgodnie z przepisami prawa podatkowego, powinna nastąpić wpłata należności z tytułu podatku. § 4a. Terminem płatności dla inkasentów jest dzień następujący po ostatnim dniu, w którym, zgodnie z przepisami prawa podatkowego, wpłata podatku powinna nastąpić, chyba że organ stanowiący właściwej jednostki samorządu terytorialnego wyznaczył termin późniejszy. § 5. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze rozporządzenia, terminy płatności poszczególnych podatków, zaliczek na podatek lub rat podatku, wskazując dzień, miesiąc i rok, w którym upływa termin płatności.

38 Terminy płatności - wydłużenie W drodze decyzji organu podatkowego (art. 67a par. 1 pkt 1 i 2 o.p.) W drodze rozporządzenia ministra finansów (art. 50 o.p.) Odroczenie terminu płatności Rozłożenie płatności na raty

39 Zapłata po terminie płatności Zaległością podatkową jest podatek niezapłacony w terminie płatności (art. 51 par. 1 Op). Od zaległości podatkowych naliczane są odsetki za zwłokę (art. 53 par. 1 Op). Odsetki za zwłokę wpłacane są bez wezwania organu podatkowego (art. 55 par. 1 Op). Stawka odsetek za zwłokę jest równa sumie 200% podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, ustalanej zgodnie z przepisami o Narodowym Banku Polskim, i 2%, z tym że stawka ta nie może być niższa niż 8% (art. 56 par. 1 Op).

40 Zapłata zaległości podatkowej – art. 55 par. 2 o.p. Przykład. Zaległość podatkowa – 100, odsetki – 25. Podatnik dokonuje wpłaty w wysokości 100. Sposób rozliczenia wpłaty: Udział zaległości w całości, która powinna zostać uiszczona: 100/(100+25)= 4/5 Udział odsetek w całości: 25/(100+25)= 1/5 Uiszczono zaległość w wysokości: 4/5 x 100 = 80 Pozostaje do zapłaty: 100-80=20

41 Sposoby wygasania zobowiązań podatkowych Art. 59 § 1 o.p. Zobowiązanie podatkowe wygasa w całości lub w części wskutek: 1) zapłaty; 2) pobrania podatku przez płatnika lub inkasenta; 3) potrącenia; 4) zaliczenia nadpłaty lub zaliczenia zwrotu podatku; 5) zaniechania poboru; 6) przeniesienia własności rzeczy lub praw majątkowych; 7) przejęcia własności nieruchomości lub prawa majątkowego w postępowaniu egzekucyjnym; 8) umorzenia zaległości; 9) przedawnienia; 10) zwolnienia z obowiązku zapłaty na podstawie art. 14m.

42 Efektywne wygasanie zobowiązań podatkowych zapłata zapłata wierzytelnością (art. 64 i 65 o.p.) potrącenie zapłata rzeczami lub prawami majątkowymi (art. 66 o.p.) przeniesienie własności rzeczy lub praw majątkowych zapłata wierzytelnością z tytułu nadpłaty (art. 76 par. 1 o.p.) zaliczenie nadpłaty

43 Nieefektywne wygasanie zobowiązań podatkowych Umorzenie zaległości podatkowej Przedawnienie wykonania Zwolnienie z obowiązku zapłaty w przypadku interpretacji skutkującej szerszą ochroną Zaniechanie poboru

44 Zapłata Formy podstawoweFormy pomocnicze Gotówka (art. 60 par. 1 pkt 1 o.p.) Bezgotówkowo (art. 60 par. 1 pkt 2 o.p.) Papierami wartościowymi Znaki akcyzy

45 Potrącenie podatkowe podatnik Skarb Państwa WIERZYTELNOŚĆ PRYWATNOPRAWNA (ART. 64 PAR. 1 I 2 O.P.) WIERZYTELNOŚĆ Z TYTUŁU PODATKÓW wierzycieldłużnik wierzyciel

46 Przeniesienie własności rzeczy lub praw majątkowych (art. 66 o.p.) Wniosek do starosty Wstępna analiza wniosku przez starostę Zgoda naczelnika US lub UC UMOWA !!!! Decyzja o wygaśnięciu zobowiązania

47 Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych (1) 1) ważny interes podatnika 2) interes publiczny odroczenie rozłożenie na raty umorzenie

48 Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych (2) Odroczenie terminu płatności/rozłożenie na raty: -przesunięcie terminu zapłaty na późniejszy w stosunku do wynikającego z przepisów prawa podatkowego Umorzenie zaległości podatkowej: - zwolnienie z obowiązku zapłaty podatku

49 Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych (3) Wyrok WSA w Białymstoku z 17 grudnia 2008 r., sygn. akt I SA/Bk 282/08: Umorzenie zobowiązania podatkowego jest przywilejem stosowanym przez Państwo po to, by poprzez stosowanie zasady powszechności opodatkowania i egzekwowanie podatku, nie doprowadzić do skutków niepożądanych z punktu widzenia tak społecznego, jak i indywidualnego, odnoszącego się do osoby podatnika oraz jego najbliższych

50 Ulgi w spłacie – ważny interes podatnika (1) Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 30 grudnia 2008 r., sygn. akt I SA/Go 777/08: Nie można także robić stronie zarzutu, że dobrowolnie nie spłaca zaległości, skoro prowadzone jest w stosunku do niej postępowanie egzekucyjne, a wzięcie przez skarżącą kredytu konsumpcyjnego na zakup pralki i kuchni o łącznej wysokości 2.497,82 zł w sytuacji, gdy samotnie wychowuje trójkę dzieci, nie może być również negatywnie postrzegane

51 Ulgi w spłacie – ważny interes podatnika (2) Wyrok NSA z dnia 26 kwietnia 2012 r., sygn. akt II FSK 2093/10: 1.ważne jest, dlaczego zadłużenie powstało. W tym kontekście istotna w sprawie jest także zdolność płatnicza wnioskodawcy w okresie powstania zaległości i sposób dysponowania dostępnymi mu środkami finansowymi 2.unikanie płacenia podatku czy też niewykazanie się jakąkolwiek aktywnością zmierzającą do spłaty należności nie może być promowane przez przyznawanie ulg podatkowych, gdyż ewidentnie stoi to w sprzeczności z interesem publicznym

52 Ulgi w spłacie – interes publiczny Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 30 maja 2001 r., sygn. akt III SA 830/00: Interes publiczny to nie tylko potrzeba zapewnienia maksymalnych dochodów w budżecie państwa, ale także ograniczenie jego ewentualnych wydatków np. na zasiłki dla bezrobotnych, czy pomoc z opieki społecznej

53 Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych u przedsiębiorców Łączne spełnienie przesłanek: Art. 67a par. 1 o.p.: 1) ważny interes podatnika lub 2) interes publiczny Art. 67b par. 1 o.p.: 1) nie stanowią pomocy publicznej; 2) stanowią pomoc de minimis; 3) które stanowią pomoc publiczną w jednym z programów wymienionych w pkt 3

54 Przedawnienie Instytucja, która skutkuje wygaśnięciem uprawnień wierzyciela, który przez pewien okres ich nie wykonuje Wygaśnięcie zobowiązania podatkowego: 1) z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku 2) Nie doszło tym okresie do zastosowania środka egzekucyjnego (organ nie wykonywał uprawnień wierzyciela, które zmuszają podatnika do wykonania zobowiązania podatkowego)

55 Odpowiedzialność za wykonanie zobowiązań podatkowych ODPOWIEDZIALNOŚĆ PODATKOWA OSOBA TRZECIA MAŁŻONEK PODATNIKA PODATNIK PODATNIK SOLIDARNY NASTĘPCA PRAWNY PŁATNIK /INKASENT

56 Odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe (2) wymaga władczego działania organu nie wymaga władczego działania organu -Odpowiedzialność płatnika/inkasenta (art. 30 par. 4 i 5 o.p.) -Odpowiedzialność osoby trzeciej (art. 108 par. 1 o.p.) -Odpowiedzialność spadkobiercy, będącym następcą prawnym (art. 100 o.p.) -Podatnik -Dłużnik solidarny -Małżonek podatnika -Następca prawny, z wyjątkiem spadkobiercy

57 Odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe (3) Podatnik/ Podatnik solidarny Małżonek podatnika Następstwo prawne Płatnik/ inkasent Osoba trzecia - na podstawie obowiązku podatkowego - odpowiedzialność co do zasady - brak dodatkowych przesłanek (wystarczy bycie małżonkiem) - przesłanki wskazane w art. 93 i następnych o.p. - niewykonanie nałożonych obowiązków - katalog osób i przesłanek w art. 110-117a o.p. - zasady i zakres odpowiedzialności (art. 107-109 o.p.) - zaleganie przez podatnika z zapłatą podatku

58 Odpowiedzialność małżonka podatnika oraz małżonka płatnika/inkasenta Art. 29 o.p. § 1. W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim odpowiedzialność, o której mowa w art. 26, obejmuje majątek odrębny podatnika oraz majątek wspólny podatnika i jego małżonka. § 2. Skutki prawne ograniczenia, zniesienia, wyłączenia lub ustania wspólności majątkowej nie odnoszą się do zobowiązań podatkowych powstałych przed dniem: 1) zawarcia umowy o ograniczeniu lub wyłączeniu ustawowej wspólności majątkowej; 2) zniesienia wspólności majątkowej prawomocnym orzeczeniem sądu; 3) ustania wspólności majątkowej w przypadku ubezwłasnowolnienia małżonka; 4) uprawomocnienia się orzeczenia sądu o separacji. § 3. Przepisy § 1 i 2 stosuje się odpowiednio do płatnika oraz inkasenta.

59 Następcy prawni Wstępują w ogół wynikających z przepisów prawa podatkowego praw i obowiązków podatnika (poprzednika prawnego) Spadkobiercy podatnika Podmioty powstałe w wyniku: 1)podziału podatnika 2)łączenia się podatnika/podatników 3)przekształcenia podatnika

60 Osoby trzecie Np.: Rozwiedziony małżonek podatnika Członek rodziny podatnika Nabywca przedsiębiorca lub jego zorganizowanej części Firmant Wspólnik spółki osobowej Członek zarządu spółki z o.o. lub spółki akcyjnej

61 Przesłanki egzekucji zobowiązań podatkowych 1)Upływ terminu płatności 2)Brak decyzji o odroczeniu lub rozłożeniu na raty 3)Niewykonanie zobowiązania 4)Brak decyzji o umorzeniu lub niewystąpienie skutki przedawnienia 5)Wymagalność zobowiązania (wykonalność deklaracji lub decyzji – możliwość egzekwowania zobowiązania podatkowego)

62 Wykonalność deklaracji / decyzji Deklaracje: - podatek wykazany w deklaracji jest "podatkiem do zapłaty" (art. 21 par. 2 o.p.) - możliwość prowadzenia egzekucji na podstawie deklaracji (art. 3 u.p.e.a.) Decyzje: - wykonalne są decyzje ostateczne, chyba, że wstrzymano ich wykonanie w związku z wniesieniem skargi (art. 239e o.p.) - decyzje nieostateczne nie podlegają wykonaniu, chyba, że nadano im rygor natychmiastowej wykonalności (art. 239a o.p.)


Pobierz ppt "POBÓR PODATKÓW. Pobór podatków – regulacja prawna Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa Tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r., poz. 749 Ustawa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google