Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Spotkanie w sprawie realizacji projektów systemowych w ramach Podziałania 7.1.1 Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Departament Infrastruktury Społecznej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Spotkanie w sprawie realizacji projektów systemowych w ramach Podziałania 7.1.1 Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Departament Infrastruktury Społecznej."— Zapis prezentacji:

1 Spotkanie w sprawie realizacji projektów systemowych w ramach Podziałania Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Departament Infrastruktury Społecznej Zielona Góra, 26 październik 2011 r. Projekt pn.„Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej, Działania 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej

2 Do zadań pracownika socjalnego należy w szczególności: punkt 2-dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń; punkt 3-udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej; punkt 6-pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych; punkt 7-współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa (art. 119 ustawy o pomocy społecznej Dz. U. z 2008r Nr 115 poz 728 tekst jedn.): Projekt pn.„Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej, Działania 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej

3 Na te działania najczęściej brakowało pieniędzy, pracowników, czasem miejsca i/lub dodatkowych specjalistów. Udział ośrodków w projekcie systemowym Priorytet VII POKL – Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1. – Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji społecznej przez Ośrodki Pomocy Społecznej realizowanym w Województwie Lubuskim od r. ( 6 lat ) zapewnia otrzymanie (pozyskanie) znaczących środków finansowych i daje możliwość skuteczniejszej pracy pracownikom ze swoimi klientami. Efektywniejsza praca stwarza również szansę zmniejszenia zjawiska szybkiego wypalenia zawodowego.

4 Projekt pn.„Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej, Działania 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej zakończenie udziału w kontrakcie socjalnym, programie aktywności lokalnej, programie integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, powinno przyczynić się do wzrostu kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych odbiorcy tych działań, umożliwiając powrót do życia społecznego, w tym docelowo powrót na rynek pracy i aktywizację zawodową. (Zasady przygotowania i realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa 1 stycznia 2011r…str 20)

5 Projekt pn.„Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej, Działania 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej Jak przebiegała realizacji projektów systemowych w latach 2008 – ? W 98% analizowanych wniosków o dofinansowanie OPS - y wobec uczestników projektu stosowały instrumenty aktywizacji edukacyjnej i zawodowej.

6 Najczęściej z instrumentów aktywizacji edukacyjnej stosowano: - kursy, - szkolenia, natomiast z instrumentów aktywizacji zawodowej : - spotkania, - zajęcia, - warsztaty indywidualne i/lub grupowe z doradcą zawodowym sporadycznie z trenerem pracy. Projekt pn.„Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej, Działania 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej

7 Najczęściej proponowane były następujące kursy: – kurs przygotowujący osobę do pracy w specjalności opiekunka lub asystentka osoby starszej, chorej lub niepełnosprawnej (14 dni – 1650 zł./os.); – kurs zdobienia i przedłużania paznokci "TIPSY" plus blok manicure/pedicure, henna-depilacja (14 dni-1800 zł./os.); – kurs prawa jazdy kat. C wraz z egzaminem (80 godz. – 2382 zł/os.); – kurs umożliwiający zdobycie uprawnień elektrycznych (45 dni – 563zł./os.); – kurs montera okien (14 dni-1000 zł./os); – kurs budowlany w zakresie ścian regipsowych (14 dni-1000 zł/os); – kurs spawacza z uprawnieniami (2000 zł./os.); – kurs tynkarz (tynki gipsowe) 1500 zł/os.); – kurs układania i montażu płyt regipsowych (sucha zabudowa ) Projekt pn.„Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej, Działania 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej

8 Analiza zakresu oferowanych kursów i celów ich zastosowania daje odczucie braku merytorycznej wiedzy w tej „branży”. Jest to w pełni zrozumiałe, ponieważ nie są to działania statutowe Ośrodków. Projekt pn.„Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej, Działania 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej

9

10 W ramach realizacji można zorganizować i sfinansować między innymi: usługi wspierające animację lokalną, w tym koszty zatrudnienia animatora lokalnego, lidera klubu integracji społecznej, streetworkera; usługi wsparcia i aktywizacji rodzin marginalizowanych, w tym koszty zatrudnienia asystenta rodzinnego; treningi kompetencji i umiejętności społecznych, w tym koszty zatrudnienia i działania osoby prowadzącej klub lub grupę; poradnictwo specjalistyczne, interwencji kryzysowej, mediacji rodzinnej oraz udzielać informacje o prawach i uprawnieniach, służące przywróceniu samodzielności życiowej, w tym powrotu na rynek pracy.

11 Środki te powinny służyć: - wieloprofilowej aktywizacji środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym; - wzmocnieniu procesu wyrównania różnic środowiskowych. Powinny więc „pozostać” w gminie, której zostały przekazane. Projekt pn.„Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej, Działania 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej

12 Można przeznaczyć 15% środków z projektu na cross –- financing to jest na: doposażenie Ośrodków w niezbędny sprzęt komputerowy, biurowy; proste dostosowanie Ośrodków/Gminnych sal, świetlic w których będą się odbywały zajęcia a później będą służyły gminie/miastu. Powstają już place zabaw, klomby, odnawiane są pokoje w Ośrodkach, zakupywany jest nowy sprzęt biurowy. Uczestnicy projektu często przy pomocy środków unijnych i przy pomocy odpowiednio dobranych prowadzących zajęcia odświeżają wspólnie swoje mieszkania. Projekt pn.„Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej, Działania 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej

13 SkąpeSulęcin Ośno Lubuskie SłubiceLubskoKłodawaSulechówŁęknica Środki niewykorzystane w latach 2008 – 2011 w tys. zł , , , , , , , ,00 Środki do wykorzystania w latach 2012 – 2013 w tys. zł , , , , , , , ,00 SUMA , , , , , , , ,00 JAKIE ŚRODKI MOŻNA JESZCZE WYKORZYSTAĆ DO 2013 !!!

14 Projekt pn.„Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej, Działania 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej BabimostBojadłaMiędzyrzeczZabórSłońskKolskoLubrzaPrzewózKrzeszyce Środki niewykorzystane w latach 2008 – 2011 w tys. zł , , , , , , , , ,00 Środki do wykorzystania w latach 2012 – 2013 w tys. zł , , , , , , , , ,00 SUMA , , , , , , , , ,00

15 Projekt pn.„Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej, Działania 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej W ramach projektu oferujemy pomoc doradców przy przygotowaniu, napisaniu oraz realizacji projektów. Elżbieta Smykał – doradca ds. aktywnej integracji Jarosław Jaszczuk – doradca ds. obsługi finansowej projektów systemowych Strona internetowa projektu:


Pobierz ppt "Spotkanie w sprawie realizacji projektów systemowych w ramach Podziałania 7.1.1 Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Departament Infrastruktury Społecznej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google