Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Spotkanie w sprawie realizacji projektów systemowych w ramach Podziałania 7.1.1 Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Departament Infrastruktury Społecznej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Spotkanie w sprawie realizacji projektów systemowych w ramach Podziałania 7.1.1 Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Departament Infrastruktury Społecznej."— Zapis prezentacji:

1 Spotkanie w sprawie realizacji projektów systemowych w ramach Podziałania 7.1.1 Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Departament Infrastruktury Społecznej Zielona Góra, 26 październik 2011 r. Projekt pn.„Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej, Działania 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3. Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej

2 Do zadań pracownika socjalnego należy w szczególności: punkt 2-dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń; punkt 3-udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej; punkt 6-pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych; punkt 7-współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa (art. 119 ustawy o pomocy społecznej Dz. U. z 2008r Nr 115 poz 728 tekst jedn.): Projekt pn.„Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej, Działania 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3. Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej

3 Na te działania najczęściej brakowało pieniędzy, pracowników, czasem miejsca i/lub dodatkowych specjalistów. Udział ośrodków w projekcie systemowym Priorytet VII POKL – Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1. – Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji społecznej przez Ośrodki Pomocy Społecznej realizowanym w Województwie Lubuskim od 2008- 2013r. ( 6 lat ) zapewnia otrzymanie (pozyskanie) znaczących środków finansowych i daje możliwość skuteczniejszej pracy pracownikom ze swoimi klientami. Efektywniejsza praca stwarza również szansę zmniejszenia zjawiska szybkiego wypalenia zawodowego.

4 Projekt pn.„Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej, Działania 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3. Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej zakończenie udziału w kontrakcie socjalnym, programie aktywności lokalnej, programie integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, powinno przyczynić się do wzrostu kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych odbiorcy tych działań, umożliwiając powrót do życia społecznego, w tym docelowo powrót na rynek pracy i aktywizację zawodową. (Zasady przygotowania i realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Warszawa 1 stycznia 2011r…str 20)

5 Projekt pn.„Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej, Działania 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3. Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej Jak przebiegała realizacji projektów systemowych 7.1.1 w latach 2008 –- 2010 ? W 98% analizowanych wniosków o dofinansowanie OPS - y wobec uczestników projektu 7.1.1 stosowały instrumenty aktywizacji edukacyjnej i zawodowej.

6 Najczęściej z instrumentów aktywizacji edukacyjnej stosowano: - kursy, - szkolenia, natomiast z instrumentów aktywizacji zawodowej : - spotkania, - zajęcia, - warsztaty indywidualne i/lub grupowe z doradcą zawodowym sporadycznie z trenerem pracy. Projekt pn.„Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej, Działania 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3. Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej

7 Najczęściej proponowane były następujące kursy: – kurs przygotowujący osobę do pracy w specjalności opiekunka lub asystentka osoby starszej, chorej lub niepełnosprawnej (14 dni – 1650 zł./os.); – kurs zdobienia i przedłużania paznokci "TIPSY" plus blok manicure/pedicure, henna-depilacja (14 dni-1800 zł./os.); – kurs prawa jazdy kat. C wraz z egzaminem (80 godz. – 2382 zł/os.); – kurs umożliwiający zdobycie uprawnień elektrycznych (45 dni – 563zł./os.); – kurs montera okien (14 dni-1000 zł./os); – kurs budowlany w zakresie ścian regipsowych (14 dni-1000 zł/os); – kurs spawacza z uprawnieniami (2000 zł./os.); – kurs tynkarz (tynki gipsowe) 1500 zł/os.); – kurs układania i montażu płyt regipsowych (sucha zabudowa ) Projekt pn.„Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej, Działania 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3. Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej

8 Analiza zakresu oferowanych kursów i celów ich zastosowania daje odczucie braku merytorycznej wiedzy w tej „branży”. Jest to w pełni zrozumiałe, ponieważ nie są to działania statutowe Ośrodków. Projekt pn.„Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej, Działania 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3. Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej

9

10 W ramach realizacji można zorganizować i sfinansować między innymi: usługi wspierające animację lokalną, w tym koszty zatrudnienia animatora lokalnego, lidera klubu integracji społecznej, streetworkera; usługi wsparcia i aktywizacji rodzin marginalizowanych, w tym koszty zatrudnienia asystenta rodzinnego; treningi kompetencji i umiejętności społecznych, w tym koszty zatrudnienia i działania osoby prowadzącej klub lub grupę; poradnictwo specjalistyczne, interwencji kryzysowej, mediacji rodzinnej oraz udzielać informacje o prawach i uprawnieniach, służące przywróceniu samodzielności życiowej, w tym powrotu na rynek pracy.

11 Środki te powinny służyć: - wieloprofilowej aktywizacji środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym; - wzmocnieniu procesu wyrównania różnic środowiskowych. Powinny więc „pozostać” w gminie, której zostały przekazane. Projekt pn.„Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej, Działania 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3. Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej

12 Można przeznaczyć 15% środków z projektu na cross –- financing to jest na: doposażenie Ośrodków w niezbędny sprzęt komputerowy, biurowy; proste dostosowanie Ośrodków/Gminnych sal, świetlic w których będą się odbywały zajęcia a później będą służyły gminie/miastu. Powstają już place zabaw, klomby, odnawiane są pokoje w Ośrodkach, zakupywany jest nowy sprzęt biurowy. Uczestnicy projektu często przy pomocy środków unijnych i przy pomocy odpowiednio dobranych prowadzących zajęcia odświeżają wspólnie swoje mieszkania. Projekt pn.„Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej, Działania 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3. Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej

13 SkąpeSulęcin Ośno Lubuskie SłubiceLubskoKłodawaSulechówŁęknica Środki niewykorzystane w latach 2008 – 2011 w tys. zł 190 266,00657 323,00358 517,00 748 502,00 217 738,00199 934,00 489 553,00 257 913,00 Środki do wykorzystania w latach 2012 – 2013 w tys. zł 144 187,00 325 850,00174 349,00 362 535,00435 477,00 169 404,00 508 041,00 115 851,00 SUMA 334 453,00983 173,00532 866,001 111 037,00653 215,00369 338,00997 594,00373 764,00 JAKIE ŚRODKI MOŻNA JESZCZE WYKORZYSTAĆ DO 2013 !!!

14 Projekt pn.„Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej, Działania 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3. Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej BabimostBojadłaMiędzyrzeczZabórSłońskKolskoLubrzaPrzewózKrzeszyce Środki niewykorzystane w latach 2008 – 2011 w tys. zł 251 285,00211 080,00 179 898,00 59 164,00 259 865,00246 987,00223 972,00 263 096,00 301 159,00 Środki do wykorzystania w latach 2012 – 2013 w tys. zł 152 570,00 122 161,00359 797,00 118 172,00152 715,00 115 975,00103 944,00121 790,00 152 273,00 SUMA 403 855,00333 241,00539 695,00177 336,00412 580,00362 962,00327 916,00384 886,00453 432,00

15 Projekt pn.„Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej, Działania 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.3. Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej W ramach projektu 7.1.3 oferujemy pomoc doradców przy przygotowaniu, napisaniu oraz realizacji projektów. Elżbieta Smykał – doradca ds. aktywnej integracji Jarosław Jaszczuk – doradca ds. obsługi finansowej projektów systemowych Strona internetowa projektu: http://projektsystemowy.lubuskie.pl


Pobierz ppt "Spotkanie w sprawie realizacji projektów systemowych w ramach Podziałania 7.1.1 Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Departament Infrastruktury Społecznej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google