Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Małe spotkania doradczo- integracyjne- wnioski, rekomendacje

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Małe spotkania doradczo- integracyjne- wnioski, rekomendacje"— Zapis prezentacji:

1 Małe spotkania doradczo- integracyjne- wnioski, rekomendacje
Elżbieta Smykał- doradca ds. aktywnej integracji Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze 1 marca 2013 roku Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej

2 w 2009r. projekt systemowy realizowało: w Poddziałaniu 7.1.1
48 ośrodków obejmując wsparciem 528 uczestników projektu- śr. 11 UP w Poddziałaniu 7.1.2 11 PCPR- ów obejmując wsparciem 668 Uczestników Projektu- śr. 60, 7 UP w 2010r. projekt systemowy realizowało: 57 ośrodków obejmując wsparciem 1272 Uczestników Projektu- śr UP 11 PCPR- ów obejmując wsparciem 678 Uczestników Projektu- śr. 61,6 UP Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej

3 realizowany ze środków Unii Europejskiej
W 2009r. najczęściej stosowano: -kursy, warsztaty, szkolenia; -warsztaty z doradcą zawodowym, psychologiem; -badania lekarskie. Na 1 UP wydawano od tysięcy do nawet tysięcy złotych. Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej

4 realizowany ze środków Unii Europejskiej
Najczęstsze problemy związane z realizacją projektów w ww latach, które zgłaszali Beneficjenci to: -brak chęci uczestnictwa klientów w aktywizacji; -konieczność pilnowania przez pracowników socjalnych dyscypliny UP (zwłaszcza obecności) podczas kursów; -przypominania o terminach kursów, dowożenia na warsztaty, kursy; -domagania się wsparcia finansowego przez UP ( co i ile z tego będę mieć); -konieczności przygotowywania przez pracowników socjalnych posiłków lub zamawiania cateringu; -wyrejestrowywanie klientów JOPS przez Powiatowe Urzędy Pracy; -późne otrzymywanie środków finansowych umożliwiających realizację projektów. Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej

5 realizowany ze środków Unii Europejskiej
Widoczne było również niskie wykorzystanie przez BS cross- financingu- wartość cf wykorzystywały /„wchłaniały” firmy szkoleniowe). Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej

6 realizowany ze środków Unii Europejskiej
W 2010r. zorganizowano m in: -spotkanie dla wszystkich dyrektorów PUP funkcjonujących na terenie województwa informujące o zasadach realizowanych przez JOPS projektów systemowych; -12 powiatowych spotkań z udziałem PUP, PCPR i OPS z danego powiatu; - przygotowano wzór porozumienia pomiędzy tymi instytucjami o współpracy przy aktywizowaniu tych samych klientów. Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej

7 realizowany ze środków Unii Europejskiej
Od 2010r. prowadzono zintensyfikowane działania mające na celu uświadomienie BS nt : -potrzeby zmiany priorytetowych instrumentów: z edukacyjnych i zawodowych na społeczne; -konieczności zwiększenia ilości UP; -wydłużenia czasu oddziaływania na UP czyli poprawienie racjonalności i efektywności oddziaływań projektowych. Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej

8 realizowany ze środków Unii Europejskiej
Od 5 września 2012r.- 15 lutego 2013r. przeprowadzono cykl 17 tzw. „Małych spotkań doradczo- szkoleniowych”, które miały na celu m in umożliwienie podzielenia się uwagami, sugestiami, zainspirowanie efektywnymi działaniami aktywizacyjnymi oraz wypracowanie rekomendacji na kolejne lata. W spotkaniach wzięło udział 176 osób z 70 placówek (na 86 ogólnie realizujących) i 1 Kurator z Sądu Rejonowego we Wschowie. Niestety, w Spotkaniach nie uczestniczyło 16 jednostek. Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej

9 realizowany ze środków Unii Europejskiej
Wnioski „Małych spotkań…” : -Zauważa się wyraźną różnicę w sposobie przedstawiania realizacji projektu przez jednostki, które zadanie nr 1 Aktywna integracja we wniosku o dofinansowanie zapisały na dużym poziomie ogólności. -Placówki te, w większości przypadków, nie mają problemu z naborem uczestników (niektóre mają nawet więcej chętnych), -Wyraźnie widoczna jest duża kreatywność przy ustalaniu zajęć i aktywność UP podczas zajęć, -BS, w większości przypadków, nie zgłaszają trudności z zorganizowaniem zajęć dla większej grupy UP (wprowadzają więcej UP niż określone minimum, -BS doposażyli i wciąż doposażają ośrodki, świetlice itp;!!!! -Podkreślają komfort wynikający z otrzymania środków finansowych na początku realizacji projektu. Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej

10 realizowany ze środków Unii Europejskiej
UP na zajęcia bez problemu dojeżdżają sami, bez względu na pogodę, a na spotkaniach podsumowujących dziękują pracownikom ośrodków za możliwość wzięcia udziału w aktywizacji i za możliwość zdobycia nowych umiejętności. Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej

11 realizowany ze środków Unii Europejskiej
Niestety, Nadal odczuwalna jest „presja zasiłku” tzn. brak wypłaty zasiłku= brak przychodzenia na zajęcia. I w tym momencie powinniśmy zadać sobie pytania: -Jaki stan pozostanie po zrealizowanych projektach? -Jakie zmiany w mentalności/ sposobie funkcjonowania zaobserwujemy u klientów i u pracowników oraz klientów wobec pracowników po zakończeniu udziału w projekcie? Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej

12 realizowany ze środków Unii Europejskiej
Zakończenie udziału w kontrakcie socjalnym, programie aktywności lokalnej, programie integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych powinno przyczynić się do wzrostu kompetencji życiowych i umiejętności społeczno- zawodowych odbiorcy tych działań, umożliwiając powrót do życia społecznego, w tym docelowo powrót na rynek pracy i aktywizację zawodową. ….. zadania określone w projekcie adresowane są do osób wymienionych w pkt. 1, na rzecz przywrócenia ich do zatrudnienia oraz jednoczesnej integracji ze społeczeństwem…… „Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach PO KL ” W-wa 1 stycznia 2013r Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej

13 realizowany ze środków Unii Europejskiej
Rekomendacje- do dyskusji: 1.Przy podziale środków dla poszczególnych jednostek należałoby uwzględnić ich możliwości organizacyjne -stan zatrudnienia pracowników socjalnych, obszar terytorialny czyli uwzględnić problemy małych placówek i je wzmocnić; 2.Od początku realizacji projektów powinny być wyznaczone wskaźniki minimalnej liczby uczestników projektu; 3.Od początku równomiernie podzielić kwotę przeznaczoną do wykorzystania przez poszczególne jednostki organizacyjne pomocy społecznej w poszczególnych latach w oparciu o wskaźnik minimalnej liczby UP. W bieżącym okresie wartość była rosnąca do 2010r a od 2011 roku malejąca. 4.Ograniczyć do minimum zmianę opiekunów finansowych. 5.Realizacja projektów instrumentami aktywizacji społecznej w wielu przypadkach powinna odbywać się długotrwale i kreatywnie dlatego placówki powinny otrzymywać pieniądze w pierwszym kwartale roku. 6.Częstotliwość składania wniosków o dofinansowanie- co 2 lata. 7.Ograniczyć do minimum zmianę zasad realizacji projektów. Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej

14 realizowany ze środków Unii Europejskiej
Promocja idei/ zasad/ celów realizacji projektu na stronach internetowych placówek. Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej

15 Dziękuję za uwagę Projekt systemowy pn.: „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w województwie lubuskim” realizowany ze środków Unii Europejskiej


Pobierz ppt "Małe spotkania doradczo- integracyjne- wnioski, rekomendacje"

Podobne prezentacje


Reklamy Google