Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zaimki określone i nieokreślone w języku angielskim.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zaimki określone i nieokreślone w języku angielskim."— Zapis prezentacji:

1 Zaimki określone i nieokreślone w języku angielskim.
Barbara Słodka kl. I e Rok szkolny 2004/2005

2 Spis treści Przejdzmy do teorii... 1. Rodzaje zaimków i przyimków
2. Zaimki osobowe - Personal Pronouns 3. Zastosowanie zaimków osobowych - Use 4. Zaimki dzierżawcze - Possesive Pronouns 5. Zastosowanie zaimków dzierżawczych - Use 6. Zaimki zwrotne - Reflexive Pronouns 7. Zastosowanie zaimków zwrotnych – Use 8. Zaimki wskązujące – Demonstrative Pronouns 9. Zaimki względne- Relative Pronouns 10. Zaimki pytające - Interrogative Pronouns 11. Zaimki nieokreślone – Indefinite Pronouns 12. Przyimki miejsca - Prepositions of Place 13. Przyimki kierunku - Prepositions of Movement 14. Przyimki czasu - Prepositions of Time 15. Ćwiczenie – zaimki i przyimki 16. Rozwiązanie Ćwiczen 17. Koniec Przejdzmy do teorii...

3 Rodzaje zaimków Rodzaje przyimków
Spis treści Rodzaje zaimków Zaimki osobowe (= Personal Pronouns) Zaimki Dzierżawcze (=Possessive Pronouns) Zaimki Zwrotne (= Reflexive Pronouns) Zaimki wskazujaące (=Demonstrative Pronouns) Zaimki względne (= Interrogative Pronouns) Zaimki nieokreślone (= Relative Pronouns) Rodzaje przyimków Przyimki miejsca (= Prepositions of Place) Przyimki kierunku (= Prepositions of Movement) Przyimki czasu (= Prepositions of Time)

4 Personal Pronouns Singular – l.poj. Plural – l.mn. Singular – l.poj.
Spis treści Personal Pronouns Personal Pronouns czyli zaimki osobowe dzielą się na subject pronouns(zaimki w funkcji podmiotu), które występują przed czasownikami jako podmiot, również dzielą się na object pronouns(zaimki w funkcji dopełnienia), które występują po czasowniku lub przyimku jako dopełnienie. Subject Personal pronouns Object Personal Pronouns Singular – l.poj. Plural – l.mn. I - ja We - my You - ty You - wy He - on She - ona They - oni It - ono Singular – l.poj. Plural – l.mn. Me – mnie Us - nas You - ciebie You - was Him - jego Her - ja Them - ich It - je

5 Personal Pronouns - Use
Spis treści Personal Pronouns - Use Nigdy nie używamy rzeczownika i zaimka osobowego razem Przyklad: Laura went out with Richard (NOT: Laura she went out with Richard) Zaimków osobowych w funkcji podmiotu używamy zamiast rzeczowników w mianowniku Przyklad: John is handsome. – John jest przystojny He is handsome. – On jest przystojny. Zaimków osobowych w funkcji dopełnienia używamy po czasownikach i przyimkach Przyklad: She doesn’t like me. Ona mnie nie lubi Look at her. Spójrz na nią.

6 Possessive Pronouns --- Possessive Adjectives Possessive Pronouns
Spis treści Possessive Pronouns Possessive pronouns (zaimki dzierżawcze) występują razem z possessive adjective ( przymiotniki dzierżawcze). Używamy ich mówiąc o czyjejś własności lub o związkach pomiędzy ludzmi. Przymiotniki dzierżawcze występują po rzeczownikach podczas gdy zaimki dzierżawcze nie. Possessive Adjectives Possessive Pronouns My - moj Our - nasz Your - twoj Yours - wasz His - jego Their - ich Her - jej Its - Mine - moj Ours - nasz Yours - twoj Yours - wasz His - jego Theirs - ich Her - jej ---

7 Possessive Pronouns - Use
Spis treści Possessive Pronouns - Use Określniki dzierżawcze używane są dla wyrażenia: przynależności rzeczy lub osób: This is my car. ( To jest mój samochód ). związków między ludźmi, np. Pokrewieństwa: They are our friends ( Oni są naszymi przyjaciółmi ). stawiamy je przed rzeczownikami: This is my cat. ( To jest mój kot ). Zaimki dzierżawcze używane są dla wyrażenia: przynależności rzeczy do osób: This is my bicycle.It is mine ( To jest mój rower On jest mój ). nie stawiamy ich przed rzeczownikami. nie ma zaimka dzierżawczego odpowiadającego zaimkowi osobowemu “it”. Porównanie: ( określnik dzierzawczy) ( Zaimek dzierżawczy ) This is her doll. To jest jej lalka. It is hers. ( Ona ) jest jej.

8 Reflexive Pronouns Reflexive Pronouns - Use I - ja myself You - ty
Spis Slajd 2treści Reflexive Pronouns Reflexive Pronouns Reflexive Pronouns I - ja myself You - ty yourself He - on himself She - ona herself Relfexive Pronouns Reflexive Pronouns It - ono itself We - my ourselves You - wy yourselves They - oni themselves Reflexive Pronouns - Use Zaimków zwrotnych używamy: z czasownikami takimi jak: such as behave, burn, enjoy, hurt, introduce, look at, teach, itd. lub z przyimkami, kiedy podmiot i dopełnienie dotyczą tej samej osoby Przyklad: Jill(subject) has burnt herself(object) You(subject) should take care of yourself(object). Ciąg dalszy...

9 Ciąg dalszy : Spis treści
w następujących wyrażeniach: enjoy, yourself ( have a good time), behave yourself ( be good ), help yourself ( you are welcome to take something if you want ): z przyimkiem “ by” kiedy wykonujemy jakąś czynność bez niczyjej pomocy,na własną rękę ( on one’s own ): Przyklad: Ben repaired the car by himself/on his own Ben naprawil samochod na własną rękę. czasowniki: dress, wash i shave normalnie nie wystepują po zaimku zwrotnym. Jednak możemy używać zaimków zwrotnych z tymi czasownikami, kiedy chcemy pokazać, ze ktoś, jakaś pewna osoba wykonała jakąś czynność przy dużym wysiłku. Przyklad: Although Mrs Harrison’s arm was bandaged, nurse managed to wash herself Choć ręka pana Harrisona była zabandażowana, pielęgniarka zaleciła mu myć ją.

10 Demonstrative Pronouns
Spis treści Demonstrative Pronouns Cztery zaimki wskązujące są zróżnicowane według liczby. Są to wyrazy: this, that, these, those. Formy this- “to” i these- “te(rzeczy), ci” stosuje się wskazując na przedmiot znajdujący się blisko mówiącego; formy that- “to, tamto” i those- “te, tamte(rzeczy), ci, tamci” stosuje się mówiąc o rzeczach lub osobach, znajdujących się w pewnym oddaleniu Przyklad: Please give me that. (Proszę daj mi to) Please give me those. ( Proszę daj mi te(tamte) rzeczy. Wszystkie cztery formy: this, that, these, those mają często jako odpowiedniki polską formę “to” Przyklad:This is my best friend.( To jest mój najlepszy przyjaciel). Wyrazy this, that, these, those występują także łącznie z rzeczownikami jako określniki wskazujące. Do zaimków wskazujących zalicza się zazwyczaj także wyrazy such, some, former.Występują one także jako określniki wskazujące.

11 Zaimki względne upodabniają sie formą do zaimków pytających.
Spis treści Relative Pronouns Zaimki względne upodabniają sie formą do zaimków pytających. Zaimki względne występują w zdaniach przydawkowych. Są to zaimki: who, that, which, where, whose. Who/that ( ktory, ktora) - gdy mówimy o osobach: The girl who is sitting over there is my sister. ( Dziewczyna, która tam siedzi, jest moją siostrą. That/which ( ktory, ktora) – gdy mówimy o rzeczach i zwierzętach: The table which/that is in the kitchen is very old. ( Stól, który jest w kuchni, jest bardzo stary. Whose ( ktorego, ktorej, czyjej, czyjego ) – gdy mówimy o przynależności, np. posiadanie. That’s the woman whose handbag was stolen. ( To jest kobieta, której torebka została skradziona. Where ( gdzie ) – gdy mówimy o miejscach: A hospital is a place where people go when they are ill. ( Szpital jest miejscem, gdzie ludzie się udają, kiedy są chorzy.

12 Interrogative Pronouns
Spis treściSlajd 2 Interrogative Pronouns Jako zaimki pytające funkcjonują przede wszystkim wyrazy zaczynające się od liter wh, czyli: who, whom, what, which. Form who – “kto”; whom – “kogo” i whose – “czyj” używa się w odniesieniu do osób, formy what – “co” w odniesieniu do rzeczy, pojęć, zjawisk itp. a formy which – “który” w obu wypadkach. Przykłady: Who Who is that? ( Kto to jest?) Whom – For whom have they been waiting? ( Na kogo oni czekali?) Whose – Whose are those papers? Czyje są te papiery? What – What are you waiting for? ( Na co czekasz?) Which – Which is your sister? ( Która osoba jest twoją siostrą?)

13 none - żaden nobody – nikt no one – nikt nothing - nic
Spis Slajd 2treści Indefinite Pronouns Zaimki nieokreślone stanowią dość niejednorodną grupę wyrazów. Niektóre z nich wystepują także w roli określnikow tj. łącznie z rzeczownikami Wyrazy some, any, none oraz złożenia utworzone z wyrazami some, any, no, every można zestawić w nastepujący sposób. some, any - trochę somebody,anybody – ktoś someone, anyone - ktoś something, anything - coś none - żaden nobody – nikt no one – nikt nothing - nic Everybody – każdy, wszyscy Everyone – każdy, wszyscy Everything - wszystko Przyklady: itd... - Somebody, anybody We must find somebody(someone) to help us ( Musimy znaleźć kogoś, aby nam pomógł. - Nobody, no one – We can find nobody(no one) to help us Nie możemy znaleźć nikogo, żeby nam pomógł. - Everybody, everyone Everybody( everyone) can learn a foreign Każdy może nauczyc się obcego języka.

14 Next to/beside - tuż (obok)
Spis treści Prepositions of Place Przyimki miejsca używane są do okreslenia miejsca, w którym jakiś dany przedmiot się znajduje. under pod On na Opposite naprzeciw Between pomiędzy Next to/beside - tuż (obok) Behind za Over (po)nad In w In front of przed Among- wsród/posród At przy Near- obok/blisko

15 Prepositions of Movement
Spis tresci Prepositions of Movement Przyimków kierunku używamy aby określic kierunek, w którym ktoś lub coś się przemieszcza. Zaliczamy do nich: along- wzdłuż, across- przez, up- w górę , down- w dól, into- do, out of- z, round- dookola, through- (po)przez. She’s jogging along the road Ona biegnie wzdłuż drogi. He put the coins into the box On włożył monety do pudełka. He walked toward the man. - On poszedł do mężczyzny. He walked past the sign On minął znak. He threw the ball over the fence On przerzucił piłkę nad płotem. The ship is going under the bridge Statek płynie pod mostem. They are walking across the street Oni przechodzą przez ulicę. The dog jumped through the ring Pies przeskoczył przez obręcz.

16 Prepositions of Time In używamy: At używamy: On używamy: Spis treści
Przyimki czasu używane są do określenia, kiedy odbywa się lub odbędzie dana czynnośc. In używamy: z nazwami miesięcy: in April- w kwietniu, in October- w pazdzierniku z określeniami pór roku: in spring- wiosna/na wiosnę, in ter- zima/ na zimę. z określeniami roku kalendarzowego: in w roku 2000, in w roku 1979 w wyrażeniach: in the morning- rano, in the evening- wieczorem At używamy: z godzinami: at 5 o’clock- o godzinie piątej z określeniami swiąt: at Easter na Wielkanoc w wyrażeniach: at midday- w południe, at midnight- o północy, at the moment- w tej chwili, at noon- w południe. On używamy: z nazwami dni: on Monday- w Poniedziałek, on Near Year’s Eve w Sylwestra podając dokładną datę: on September- w dniu jedenastego września. th

17 Ćwiczenie – zaimki i przyimki
Spis tresci Ćwiczenie – zaimki i przyimki Cwiczenie 1 - zaimki Cwiczenie 2 - przyimki Podkreśl prawidłowy zaimek: Podkreśl prawidłowy przyimek: Tom lives on/in a huge house in/at Wales. Bob and Mary are in/at school. Our block of flats is at/in Cross Street. The post office is on/under the corner of Apple Street and Orange Street. There is a chemist’s in/at 79 Parker Street. You can buy fruit and vegetables in front of/at the greengrocer’s 1. A: Who’s/Whose Richard? B: He’s mine/my cousin. A: Is this your/yours camera? B: No, it isn’t my/mine. A: Are these your/ yours dolls? B: Yes, they’re my/mine. A: Is this Wendy/Wendy’s computer game? B: Yes, it’s her/hers. A: Who/ Whose present is this? B: It’s your/yours. A: Whose/Who’s ball is this? B: It’s their/theirs. 2. 3. 4. 5. 6. Spis treści Rozwiązanie

18 Rozwiązania cwiczen A: Whose/Who’s ball is this? B: It’s their/theirs.
Spis treści Rozwiązania cwiczen Rozwiązanie: Rozwiązanie: 1. A: Who’s/Whose Richard? B: He’s mine/my cousin. A: Is this your/yours camera? B: No, it isn’t my/mine. A: Are these your/ yours dolls? B: Yes, they’re my/mine. A: Is this Wendy/Wendy’s computer game? B: Yes, it’s her/hers. A: Who/ Whose present is this? B: It’s your/yours. A: Whose/Who’s ball is this? B: It’s their/theirs. Tom lives on/in a huge house in/at Wales. Bob and Mary are in/at school. Our block of flats is at/in Cross Street. The post office is on/under the corner of Apple Street and Orange Street. There is a chemist’s in/at 79 Parker Street. 6. You can buy fruit and vegetables in front of/at the greengrocer’s. 2. 3. 4. 5. 6.

19 Koniec


Pobierz ppt "Zaimki określone i nieokreślone w języku angielskim."

Podobne prezentacje


Reklamy Google