Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zaimki określone i nieokreślone w j ę zyku angielskim. Barbara Słodka kl. I e Rok szkolny 2004/2005.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zaimki określone i nieokreślone w j ę zyku angielskim. Barbara Słodka kl. I e Rok szkolny 2004/2005."— Zapis prezentacji:

1 Zaimki określone i nieokreślone w j ę zyku angielskim. Barbara Słodka kl. I e Rok szkolny 2004/2005

2 Spis treści 1. Rodzaje zaimków i przyimkówRodzaje zaimków i przyimków 2. Zaimki osobowe - Personal PronounsZaimki osobowe - Personal Pronouns 3. Zastosowanie zaimków osobowych - UseZastosowanie zaimków osobowych - Use 4. Zaimki dzierżawcze - Possesive PronounsZaimki dzierżawcze - Possesive Pronouns 5. Zastosowanie zaimków dzierżawczych - UseZastosowanie zaimków dzierżawczych - Use 6. Zaimki zwrotne - Reflexive PronounsZaimki zwrotne - Reflexive Pronouns 7. Zastosowanie zaimków zwrotnych – UseZastosowanie zaimków zwrotnych – Use 8. Zaimki wskązujące – Demonstrative PronounsZaimki wskązujące – Demonstrative Pronouns 9. Zaimki względne- Relative PronounsZaimki względne- Relative Pronouns 10. Zaimki pytające - Interrogative PronounsZaimki pytające - Interrogative Pronouns 11. Zaimki nieokreślone – Indefinite PronounsZaimki nieokreślone – Indefinite Pronouns 12. Przyimki miejsca - Prepositions of PlacePrzyimki miejsca - Prepositions of Place 13. Przyimki kierunku - Prepositions of MovementPrzyimki kierunku - Prepositions of Movement 14. Przyimki czasu - Prepositions of TimePrzyimki czasu - Prepositions of Time 15. Ćwiczenie – zaimki i przyimkiĆwiczenie – zaimki i przyimki 16. Rozwiązanie ĆwiczenRozwiązanie Ćwiczen 17. KoniecKoniec Przejdzmy do teorii...

3 Rodzaje zaimków Zaimki osobowe (= Personal Pronouns) Zaimki Dzierżawcze (=Possessive Pronouns) Zaimki Zwrotne (= Reflexive Pronouns) Zaimki wskazuja ą ce (=Demonstrative Pronouns) Zaimki względne (= Interrogative Pronouns) Zaimki nieokreślone (= Relative Pronouns) Przyimki miejsca (= Prepositions of Place) Przyimki kierunku (= Prepositions of Movement) Przyimki czasu (= Prepositions of Time) Rodzaje przyimków Spis tre ś ci

4 Personal Pronouns Personal Pronouns czyli zaimki osobowe dziel ą się na subject pronouns(zaimki w funkcji podmiotu), które występuj ą przed czasownikami jako podmiot, również dziel ą się na object pronouns(zaimki w funkcji dopełnienia), które występuj ą po czasowniku lub przyimku jako dopełnienie. Subject Personal pronouns Singular – l.poj. Plural – l.mn. I - jaWe - my You - tyYou - wy He - on She - ona They - oni It - ono Object Personal Pronouns Singular – l.poj. Plural – l.mn. Me – mnieUs - nas You - ciebieYou - was Him - jego Her - ja Them - ich It - je Spis tre ś ci

5 Personal Pronouns - Use  Nigdy nie używamy rzeczownika i zaimka osobowego razem. Przyklad: Laura went out with Richard (NOT: Laura she went out with Richard)  Zaimków osobowych w funkcji podmiotu używamy zamiast rzeczowników w mianowniku. Przyklad: John is handsome. – John jest przystojny. He is handsome. – On jest przystojny.  Zaimków osobowych w funkcji dopełnienia używamy po czasownikach i przyimkach. Przyklad: She doesn’t like me. Ona mnie nie lubi. Look at her. Spójrz na nią. Spis tre ś ci

6 Possessive Pronouns Possessive pronouns (zaimki dzierżawcze) występuj ą razem z possessive adjective ( przymiotniki dzierżawcze). Używamy ich mówi ą c o czyjejś własności lub o zwi ą zkach pomiędzy ludzmi. Przymiotniki dzierżawcze występuj ą po rzeczownikach podczas gdy zaimki dzierżawcze nie. My - mojOur - nasz Your - twojYours - wasz His - jegoTheir - ich Her - jej Its - Mine - mojOurs - nasz Yours - twojYours - wasz His - jegoTheirs - ich Her - jej --- Possessive Adjectives Possessive Pronouns Spis tre ś ci

7 Possessive Pronouns - Use Określniki dzierżawcze używane są dla wyrażenia: przynależności rzeczy lub osób: This is my car. ( To jest mój samochód ). zwi ą zków mi ę dzy ludźmi, np. Pokrewieństwa: They are our friends. ( Oni s ą naszymi przyjaciółmi ). stawiamy je przed rzeczownikami: This is my cat. ( To jest mój kot ). Zaimki dzierżawcze używane są dla wyrażenia: przynależności rzeczy do osób: This is my bicycle.It is mine. ( To jest mój rower. On jest mój ). nie stawiamy ich przed rzeczownikami. nie ma zaimka dzierżawczego odpowiadaj ą cego zaimkowi osobowemu “it”. Porównanie: This is her doll. To jest jej lalka. ( określnik dzierzawczy) It is hers. ( Ona ) jest jej. ( Zaimek dzierżawczy ) Spis tre ś ci

8 Reflexive Pronouns Reflexive Pronouns - Use Reflexive Pronouns I - ja myself You - ty yourself He - on himself She - ona herself Relfexive Pronouns Reflexive Pronouns It - ono itself We - my ourselves You - wy yourselves They - oni themselves  z czasownikami takimi jak: such as behave, burn, enjoy, hurt, introduce, look at, teach, itd. lub z przyimkami, kiedy podmiot i dopełnienie dotycz ą tej samej osoby. Przyklad: Jill(subject) has burnt herself(object). You(subject) should take care of yourself(object). Zaimków zwrotnych używamy: Ci ą g dalszy... Spis Slajd 2Spis Slajd 2tre ś ci

9 Ci ą g dalszy :  w nast ę puj ą cych wyrażeniach: enjoy, yourself ( have a good time), behave yourself ( be good ), help yourself ( you are welcome to take something if you want ):   z przyimkiem “ by” kiedy wykonujemy jak ą ś czynność bez niczyjej pomocy,na własn ą r ę k ę ( on one’s own ): Przyklad: Ben repaired the car by himself/on his own. Ben naprawil samochod na w ł asną rękę.  czasowniki: dress, wash i shave normalnie nie wystepuj ą po zaimku zwrotnym. Jednak możemy używać zaimków zwrotnych z tymi czasownikami, kiedy chcemy pokazać, ze ktoś, jakaś pewna osoba wykonała jak ą ś czynność przy dużym wysiłku. Przyklad: Although Mrs Harrison’s arm was bandaged, nurse managed to wash herself. Cho ć r ę ka pana Harrisona by ł a zabandażowana, piel ę gniarka zaleci ł a mu my ć j ą. Spis tre ś ci

10 Demonstrative Pronouns Cztery zaimki wsk ą zuj ą ce s ą zróżnicowane według liczby. S ą to wyrazy: this, that, these, those. Formy this- “to” i these- “te(rzeczy), ci” stosuje się wskazuj ą c na przedmiot znajduj ą cy się blisko mówi ą cego; formy that- “to, tamto” i those- “te, tamte(rzeczy), ci, tamci” stosuje się mówi ą c o rzeczach lub osobach, znajduj ą cych się w pewnym oddaleniu. Przyklad: Please give me that. (Prosz ę daj mi to). Please give me those. ( Prosz ę daj mi te(tamte) rzeczy. Wszystkie cztery formy: this, that, these, those maj ą cz ę sto jako odpowiedniki polsk ą form ę “to”. Przyklad:This is my best friend.( To jest mój najlepszy przyjaciel). Wyrazy this, that, these, those wyst ę puj ą także ł ą cznie z rzeczownikami jako określniki wskazuj ą ce. Do zaimków wskazuj ą cych zalicza si ę zazwyczaj także wyrazy such, some, former.Wyst ę puj ą one także jako określniki wskazuj ą ce. Spis tre ś ci

11 Relative Pronouns Zaimki wzgl ę dne upodabniaj ą sie form ą do zaimków pytaj ą cych. Zaimki wzgl ę dne wyst ę puj ą w zdaniach przydawkowych. S ą to zaimki: who, that, which, where, whose. 1.Who/that ( ktory, ktora) - gdy mówimy o osobach: The girl who is sitting over there is my sister. ( Dziewczyna, która tam siedzi, jest moj ą siostr ą. 2.That/which ( ktory, ktora) – gdy mówimy o rzeczach i zwierz ę tach: The table which/that is in the kitchen is very old. ( Stól, który jest w kuchni, jest bardzo stary. 3.Whose ( ktorego, ktorej, czyjej, czyjego ) – gdy mówimy o przynależności, np. posiadanie. That’s the woman whose handbag was stolen. ( To jest kobieta, której torebka została skradziona. 4.Where ( gdzie ) – gdy mówimy o miejscach: A hospital is a place where people go when they are ill. ( Szpital jest miejscem, gdzie ludzie si ę udaj ą, kiedy s ą chorzy. Spis tre ś ci

12 Interrogative Pronouns Jako zaimki pytaj ą ce funkcjonuj ą przede wszystkim wyrazy zaczynaj ą ce si ę od liter wh, czyli: who, whom, what, which. Form who – “kto”; whom – “kogo” i whose – “czyj” używa si ę w odniesieniu do osób, formy what – “co” w odniesieniu do rzeczy, poj ę ć, zjawisk itp. a formy which – “który” w obu wypadkach. Przykłady: -Who - Who is that? ( Kto to jest?) -Whom – For whom have they been waiting? ( Na kogo oni czekali?) -Whose – Whose are those papers? Czyje s ą te papiery? -What – What are you waiting for? ( Na co czekasz?) -Which – Which is your sister? ( Która osoba jest twoj ą siostr ą ?) Spis tre ś ci Slajd 2

13 Indefinite Pronouns Zaimki nieokreślone stanowi ą dość niejednorodn ą grup ę wyrazów. Niektóre z nich wystepuj ą także w roli określnikow tj. ł ą cznie z rzeczownikami. Wyrazy some, any, none oraz złożenia utworzone z wyrazami some, any, no, every można zestawić w nastepuj ą cy sposób. some, any - troch ę somebody,anybody – ktoś someone, anyone - ktoś something, anything - coś none - żaden nobody – nikt no one – nikt nothing - nic Everybody – każdy, wszyscy Everyone – każdy, wszyscy Everything - wszystko Przyklady:  - Somebody, anybody - We must find somebody(someone) to help us. ( Musimy znaleźć kogoś, aby nam pomógł.  - Nobody, no one – We can find nobody(no one) to help us. Nie możemy znaleźć nikogo, żeby nam pomógł.  - Everybody, everyone - Everybody( everyone) can learn a foreign. Każdy może nauczyc si ę obcego j ę zyka. itd... Spis Slajd 2Spis Slajd 2tre ś ci

14 Prepositions of Place Przyimki miejsca używane s ą do okreslenia miejsca, w którym jakiś dany przedmiot si ę znajduje. under - pod On - na Opposite - naprzeciw Next to/beside - tuż (obok) Between - pomi ę dzy Behind - za Over - (po)nad In - w In front of - przed Among- wsród/posród At - przy Near- obok/blisko Spis tre ś ci

15 Prepositions of Movement Przyimków kierunku u ż ywamy aby określic kierunek, w którym ktoś lub coś si ę przemieszcza. Zaliczamy do nich: along- wzdłuż, across- przez, up- w gór ę, down- w dól, into- do, out of- z, round- dookola, through- (po)przez. She’s jogging along the road. - Ona biegnie wzdłuż drogi. He put the coins into the box. - On włożył monety do pudełka. He walked toward the man. - On poszedł do m ę żczyzny. He walked past the sign. - On min ą ł znak. He threw the ball over the fence. - On przerzucił piłk ę nad płotem. The dog jumped through the ring. - Pies przeskoczył przez obr ę cz. The ship is going under the bridge. - Statek płynie pod mostem. They are walking across the street. - Oni przechodz ą przez ulic ę. Spis tresci

16 Prepositions of Time Przyimki czasu używane s ą do określenia, kiedy odbywa si ę lub odb ę dzie dana czynnośc. At u ż ywamy:  z godzinami: at 5 o’clock- o godzinie pi ą tej  z określeniami swi ą t: at Easter- na Wielkanoc  w wyrażeniach: at midday- w południe, at midnight- o północy, at the moment- w tej chwili, at noon- w południe. On u ż ywamy:  z nazwami dni: on Monday- w Poniedziałek, on Near Year’s Eve- w Sylwestra  podaj ą c dokładn ą dat ę : on 11 September- w dniu jedenastego września. th In u ż ywamy:  z nazwami miesi ę cy: in April- w kwietniu, in October- w pazdzierniku  z określeniami pór roku: in spring- wiosna/na wiosn ę, in ter- zima/ na zim ę.  z określeniami roku kalendarzowego: in 2000- w roku 2000, in 1979- w roku 1979  w wyrażeniach: in the morning- rano, in the evening- wieczorem Spis tre ś ci

17 Ćwiczenie – zaimki i przyimki A: Who’s/Whose Richard? B: He’s mine/my cousin. A: Is this your/yours camera? B: No, it isn’t my/mine. A: Are these your/ yours dolls? B: Yes, they’re my/mine. A: Is this Wendy/Wendy’s computer game? B: Yes, it’s her/hers. A: Who/ Whose present is this? B: It’s your/yours. A: Whose/Who’s ball is this? B: It’s their/theirs. Cwiczenie 1 - zaimki 1. 2. 3. 4. 5. 6. Cwiczenie 2 - przyimki Rozwiązanie Podkreśl prawidłowy przyimek: 1.Tom lives on/in a huge house in/at Wales. 2.Bob and Mary are in/at school. 3.Our block of flats is at/in Cross Street. 4. The post office is on/under the corner of Apple Street and Orange Street. 5. There is a chemist’s in/at 79 Parker Street. 6. You can buy fruit and vegetables in front of/at the greengrocer’s Podkreśl prawidłowy zaimek: Spis tre ś ci Spis tresci

18 Rozwi ą zania cwiczen A: Who’s/Whose Richard? B: He’s mine/my cousin. A: Is this your/yours camera? B: No, it isn’t my/mine. A: Are these your/ yours dolls? B: Yes, they’re my/mine. A: Is this Wendy/Wendy’s computer game? B: Yes, it’s her/hers. A: Who/ Whose present is this? B: It’s your/yours. A: Whose/Who’s ball is this? B: It’s their/theirs. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Rozwiązanie: 1.Tom lives on/in a huge house in/at Wales. 2.Bob and Mary are in/at school. 3.Our block of flats is at/in Cross Street. 4. The post office is on/under the corner of Apple Street and Orange Street. 5. There is a chemist’s in/at 79 Parker Street. 6. You can buy fruit and vegetables in front of/at the greengrocer’s. Spis tre ś ci

19 Koniec


Pobierz ppt "Zaimki określone i nieokreślone w j ę zyku angielskim. Barbara Słodka kl. I e Rok szkolny 2004/2005."

Podobne prezentacje


Reklamy Google