Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

CZĘŚCI SKŁADOWE OCENY Z ZACHOWANIA:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "CZĘŚCI SKŁADOWE OCENY Z ZACHOWANIA:"— Zapis prezentacji:

1 CZĘŚCI SKŁADOWE OCENY Z ZACHOWANIA:

2 PROPONOWANE ZMIANY: Oceną wyjściową jest OCENA DOBRA
Obniżenie skali ocen SKALA DOTYCHCZASOWA OCENA SKALA PROPONOWANA powyżej 331 pkt WZOROWA powyżej 280 pkt 281 – 330 pkt BARDZO DOBRA 240 – 279 pkt pkt DOBRA pkt pkt POPRAWNA pkt pkt NIEODPOWIEDNIA pkt poniżej 120 pkt NAGANNA

3 PUNKTY DODATNIE Prace nad własnym charakterem i stosowanie Bożych zasad (np. wysoka kultura osobista, przyjazne nastawienie do innych, posłuszeństwo, przebaczenie, uczciwość, pokorę,...): maks. 100 pkt raz w semestrze Działania społeczne (np. wolontariat, udział w akcjach charytatywnych: 0 – 40 raz w semestrze

4 PUNKTY DODATNIE Zaangażowanie w zbiórki darów, książek, makulatury : wcześniej połączone z działaniami społecznymi / 0-10 pkt każdorazowo Stosowny strój na uroczystościach szkolnych i noszenie obuwia zmiennego : maks 15 pkt w semestrze Udział w konkursach, olimpiadach, konferencjach: maks. 10 pkt jednorazowo

5 PUNKTY DODATNIE Punktualność: maks 10 pkt raz w semestrze
Efektywne pełnienie funkcji w klasie lub szkole (np. kronikarza, skarbnika przewodniczącego klasy, przewodniczącego S.U., członka R.U): – 20 pkt raz w semestrze

6 PUNKTY UJEMNE Niewłaściwe zachowanie wobec nauczycieli, pracowników szkoły, kolegów i innych: Za: wulgarne słownictwo, przezywanie innych, dręczenie innych : od 0-15 pkt każdorazowo Prowokowanie kolegów do złych uczynków: pkt Niewłaściwe zachowanie w czasie wyjść (np. odłączenie się od grupy): pkt każdorazowo Zlekceważenie polecenia nauczyciela i innych pracowników szkoły: pkt każdorazowo Dodatkowo: brak reakcji (np. powiadomienie nauczyciela dyżurującego) na niewłaściwe zachowanie innych: pkt każdorazowo

7 PUNKTY UJEMNE Stosunek do nauki i frekwencja:
zaniedbanie obowiązków dyżurnego: 4 pkt Ucieczki z pojedynczej godziny lekcyjnej: pkt za każdą godzinę nieuzasadniona nieobecność na imprezie szkolnej i w dniu odpracowywanym: 20 pkt za każdą imprezę nieusprawiedliwiona nieobecność w szkole (termin usprawiedliwienia - 7 dni od powrotu do szkoły) : 2 pkt za każdy dzień brak obuwia zmiennego : pkt za każdy brak Dodatkowo: spóźnienie po przerwie: 2 pkt za każde spóźnienie

8 PUNKTY UJEMNE Inne wykroczenia przeciwko regulaminowi: pkt jednorazowo

9 Zarówno system nagradzania pozytywnie wyróżniających się uczniów i schemat postępowania w przypadku niewłaściwego zachowania się dziecka pozostają zgodne z zapisami w statucie szkoły.


Pobierz ppt "CZĘŚCI SKŁADOWE OCENY Z ZACHOWANIA:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google