Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Planu Rozwoju Lokalnego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Planu Rozwoju Lokalnego"— Zapis prezentacji:

1 Planu Rozwoju Lokalnego 2006-2013
- podsumowanie XLIX sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego 29 kwietnia 2014 roku

2 W dniu 30 czerwca 2005 roku Rada Powiatu Gnieźnieńskiego podjęła uchwałę nr XXVII/220/ 2005 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Powiatu Gnieźnieńskiego na lata W dniu 30 listopada 2005 r. Rada Powiatu Gnieźnieńskiego podjęła uchwałę nr XXXI/258/2005 w sprawie przyjęcia Plan Rozwoju Lokalnego na okres 2006 – 2013 Plan Rozwoju Lokalnego był programem operacyjnym Strategii Rozwoju Powiatu Gnieźnieńskiego, w którym zawarte zostały propozycje działań do realizacji.

3 Wizja Powiatu Powiat Gnieźnieński wykorzystuje swoje położenie oraz walory gospodarcze, kulturowe, historyczne i turystyczne, a także potencjał edukacyjny stanowi miejsce intensywnego rozwoju gospodarczego i społecznego, w którym chętnie osiedlają się mieszkańcy i rozwijają swoje firmy przedsiębiorcy. To miejsce, w którym jakość życia mieszkańców jest porównywalna do średnich standardów panujących w Wielkopolsce, w Kraju i Unii Europejskiej. Misja Powiatu Powiat Gnieźnieński wykorzystując wszelkie narzędzia służące rozwojowi gospodarczemu i społecznemu dąży do poprawy jakości standardów życia swoich mieszkańców poprzez prowadzenie działań intensyfikujących rozwój małych i średnich firm, turystyki, edukacji, komunikacji, kultury fizycznej i sportu.

4 Cele strategiczne Troska o rozwój gospodarczy i społeczny Powiatu Gnieźnieńskiego Poprawa standardów życia mieszkańców wsi i miast Poprawa warunków do prowadzenia działalności gospodarczej i rozwój turystyki Wykorzystanie walorów gospodarczych, kulturowych, historycznych i turystycznych Powiatu Gnieźnieńskiego.

5 TROSKA O ROZWÓJ GOSPODARCZY I SPOŁECZNY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO
CEL STRATEGICZNY I TROSKA O ROZWÓJ GOSPODARCZY I SPOŁECZNY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO

6 kwota wydatków [zł] całkowita w tym: budżet powiatu środki unijne cel strategiczny troska o rozwój gospodarczy i społeczny Powiatu Gnieźnieńskiego cele operacyjne infrastruktura szansą na rozwój powiatu (1) promocja zatrudnienia (2) dostosowanie działań edukacyjnych powiatu do potrzeb społeczności lokalnej (3) dostosowanie bazy dydaktycznej do potrzeb mieszkańców powiatu gnieźnieńskiego (4) - zaspokojenie oczekiwań kulturalnych mieszkańców powiatu gnieźnieńskiego (5) ochrona środowiska jako ważny czynnik rozwoju gospodarczego (6) liczba projektów 41

7 Budowa, modernizacja i remonty dróg (1)
wydatki na budowę, modernizację i remonty dróg kwota [zł] udział [%] całkowita kwota wydatków, w tym: 100 budżet powiatu 82,0 dotacja w ramach NPPDL 5,9 EFRR 4,8 Rezerwa Ministra Finansów 4,0 budżety jst (gminy, woj. wielkopolskie) 3,3

8 Budowa, modernizacja i remonty dróg (1)
realizowane zadania ilość [km, m2, szt.] kwota [zł] udział [%] budowa i przebudowa dróg 43 km 54,6 remonty dróg - nakładka 34,8 km 22,6 remonty cząstkowe m2 7,9 budowa i przebudowa chodników 7,6 km 6,2 remonty chodników 5,8 km 3,4 remonty zatok autobusowych 15 szt. 1,3 opracowanie dokumentacji 14 szt. 1,0 remonty dróg gminnych 2,0 km remonty odwodnień 41 szt. 0,7 remonty mostów i przepustów 22 szt. budowa sygnalizacji świetlnych 3 szt. 0,4 budowa ronda 1 szt. 50.000 0,1 progi zwalniające 2 szt. 19.611 razem - 100

9 Walka z bezrobociem i promocja przedsiębiorczości (2)
zadanie aktywizacja młodzieży i długotrwale bezrobotnych aktywizacja osób po 50. roku życia wydatki kwota [zł] udział [%] całkowita kwota wydatków, w tym: 100 EFS 53,5 48,4 Rezerwa Ministra 39,9 - Fundusz Pracy 6,0 51,6 budżet powiatu 0,6 wskaźniki liczba [os.] liczba osób objętych programami pomocowymi 6.748 828 liczba osób, które zostały zatrudnione w związku z otrzymaną pomocą 4.724 70 505 61,0 programy pomocowe obejmowały m. in.: staże, prace interwencyjne, roboty publiczne, szkolenia, przygotowanie zawodowe, dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy

10 Walka z bezrobociem i promocja przedsiębiorczości (2)
zadanie dotacje i refundacje dla przedsiębiorczych targi pracy i sezonowe giełdy pracy wydatki kwota [zł] udział [%] całkowita kwota wydatków, w tym: 100 Fundusz Pracy 73,1 71.741 42,8 EFS 26,2 - PFRON 0,5 budżet powiatu 81.614 0,2 95.992 57,2 wskaźniki liczba [szt.] liczba [szt., os.] liczba udzielonych dotacji/refundacji 2.965 liczba utworzonych miejsc pracy 3.202 liczba targów pracy / giełd pracy 12 / 2.337 liczba uczestników - wystawców 3.047 liczba osób, które znalazły zatrudnienie podczas targów / giełd 2.524

11 Walka z bezrobociem i promocja przedsiębiorczości (2)
inne działania: organizacja szkoleń – w latach nowe kwalifikacje uzyskało osób (zadanie finansowane z różnych źródeł) cykliczna publikacja informatora dla osób poszukujących pracy: całkowita kwota wydatków – zł nakład / liczba wydanych informatorów – szt. / szt. funkcjonowanie Klubów Pracy ( ) oraz Centrum Aktywizacji Zawodowej ( ) – kompleksowe wsparcie dla bezrobotnych działalność zespołu doradczego – wsparcie pracowników i pracodawców zagrożonych zwolnieniami grupowymi: w latach z pomocy zespołu skorzystały 203 osoby

12 Wsparcie szkolnictwa ponadgimnazjalnego – poprawa standardów prowadzenia zajęć (3, *4)
zadanie zakup pomocy naukowych dla szkół tworzenie i doposażenie laboratoriów szkolnych *termomoderniza-cja budynków oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych *modernizacja pomieszczeń i budynków oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych pozycja rok realizacji 2011 - 2006 i 2008 2006 i 2009 całkowita kwota wydatków, w tym: (100%) budżet powiatu zł (69,5%) WFOŚiGW zł (20,4%) PFOŚiGW zł (10,1%) liczba placówek objętych wsparciem 6 3 4 zakup pomocy naukowych dla szkół: ZSGiL Trzemeszno, ZSP nr 1 Gniezno, ZSP nr 2 Gniezno, ZSP nr 3 Gniezno, ZSP Witkowo, PPP Kłecko; termomodernizacja budynków: LO Trzemeszno, ZSP nr 2 Gniezno, ZPWR „Droga do domu” Trzemeszno; modernizacja pomieszczeń/budynków: I LO Gniezno, II LO Gniezno, ZSP nr 1 Gniezno, ZSP nr 3 Gniezno

13 Wsparcie szkolnictwa ponadgimnazjalnego i specjalnego – poprawa standardów prowadzenia zajęć (4)
remont pomieszczeń i budynków oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych rok liczba placówek objętych wsparciem całkowita kwota wydatków 2006 16 2007 0 zł 2008 11 2009 15 2010 12 2011 8 2012 2013 razem -

14 Wsparcie szkolnictwa ponadgimnazjalnego i specjalnego (3)
inne działania: realizacja projektu „Z matematyką w przyszłość” okres realizacji: adresaci projektu: uczniowie III klasy gimnazjum i III klasy szkoły ponadgimnazjalnej (ZSGiL nr 1 w Szamotułach, ZS we Wronkach, ZSGiL w Trzemesznie, ZSP w Witkowie) liczba uczniów, którzy wzięli udział w projekcie i podnieśli swoje kwalifikacje: 831 osób całkowita kwota wydatków: zł (EFS) realizacja projektu „Równe szanse” okres realizacji: adresaci projektu: uczniowie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych w powiecie gnieźnieńskim, klas I-III liczba uczniów, którzy wzięli udział w projekcie i podnieśli swoje umiejętności: 52 osoby całkowita kwota wydatków: zł (EFS)

15 Wsparcie szkolnictwa wyższego (3)
rok wysokość dotacji z budżetu powiatu dla: stypendium dla doktoranta Kolegium Europejskiego razem PWSZ w Gnieźnie Kolegium Europejskiego w Gnieźnie Gnieźnieńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 2006 - 2007 2008 2.000 zł 2009 5.000 zł 2010 2011 2012 2013

16 Działalność kulturalna (5)
organizacja cyklicznych imprez kulturalnych w latach liczba cyklicznych imprez kulturalnych: 70 całkowita kwota wydatków na organizację cyklicznych imprez kulturalnych: zł przykłady cyklicznych imprez kulturalnych: Światowy Festiwal Folkloru „Integracje” ( ), Jarmark Średniowieczny ( ), Festiwal Wyobraźni ( ), imprezy organizowane w związku z obchodami rocznic odzyskania przez Polskę niepodległości, wybuchu powstania wielkopolskiego ( ), dożynki powiatowe ( ), obchody święta uchwalenia konstytucji 3 Maja ( ) zapewnienie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów - organizacja warsztatów artystycznych dla dzieci w latach podczas ferii zimowych i wakacji letnich liczba zorganizowanych warsztatów: 10 liczba uczestników warsztatów: 300 osób całkowita kwota wydatków: zł tematyka zajęć: rękodzielnictwo, fotografia plenerowa, malarstwo i rysunek, taniec, teatr

17 Działalność proekologiczna (6)
promocja właściwego zagospodarowania odpadów realizowane zadania: likwidacja wyrobów zawierających azbest okres realizacji: zadanie współfinansowane z: WFOŚiGW, budżetów gmin powiatu gnieźnieńskiego i budżetu powiatu całkowita kwota wydatków: zł, w tym z budżetu powiatu: zł ilość wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie powiatu gnieźnieńskiego: ,22 ton (stan na 2010r.) ilość usuniętych płyt azbestowych: 2.538,35 ton liczba nieruchomości, z których usunięto azbest: 1.122 działania promocyjne: organizacja warsztatów i konkursów dotyczących segregacji odpadów i recyklingu, konferencji i szkoleń dot. ochrony środowiska okres realizacji: liczba zorganizowanych konferencji, szkoleń, warsztatów: 27 liczba uczestników konferencji, szkoleń, warsztatów: osób

18 Działalność proekologiczna (6)
promocja odnawialnych źródeł energii okres realizacji: liczba zorganizowanych seminariów i konferencji: 11 liczba uczestników seminariów i konferencji: osób całkowita kwota wydatków: zł tematyka spotkań: biopaliwa, biomasa, energia wiatrowa, energia solarna, ekologiczne i ekonomiczne aspekty wykorzystania OZE w gospodarce edukacja ekologiczna – przedsięwzięcie adresowane do dzieci i młodzieży okres realizacji: liczba zorganizowanych szkoleń, prelekcji, konkursów i quizów: 77 liczba uczestników szkoleń i prelekcji / konkursów i quizów: osób / osób całkowita kwota wydatków: zł zakres działań: konkursy wiedzy ekologicznej, szkolenia i warsztaty, festiwale piosenki ekologicznej, akcje sprzątania świata, przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami, odnawialnymi źródłami energii i inne

19 POPRAWA STANDARDÓW ŻYCIA MIESZKAŃCÓW WSI I MIAST
CEL STRATEGICZNY II POPRAWA STANDARDÓW ŻYCIA MIESZKAŃCÓW WSI I MIAST

20 kwota wydatków [zł] całkowita w tym: budżet powiatu środki unijne cel strategiczny poprawa standardów życia mieszkańców wsi i miast cele operacyjne poprawa warunków życia osób niepełnosprawnych (1) - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców powiatu gnieźnieńskiego (2) troska o zdrowie mieszkańców powiatu gnieźnieńskiego (3) pomoc społeczna skierowana do mieszkańców powiatu gnieźnieńskiego (4) dostosowanie bazy sportowej do potrzeb społeczności lokalnej (5) promocja sportu jako sposobu na zdrowie (6) podnoszenie standardu usług realizowanych na rzecz mieszkańców przez Starostwo Powiatowe w Gnieźnie (7) liczba projektów 38

21 Wsparcie osób niepełnosprawnych i zagrożonych marginalizacją (1)
dostosowanie obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych w latach : SOSW nr 1 w Gnieźnie, SOSW nr 2 w Gnieźnie, SOSW w Kłecku - m. in. zakup schodołazów, zakup samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych, remont łazienek 2010r.: CK eSTeDe – remont toalet całkowita kwota wydatków: zł, w tym z budżetu powiatu: zł Centrum Aktywności Społecznej LARGO okres realizacji: główna idea CAS LARGO: zapewnienie profesjonalnej pomocy osobom, rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej formy wsparcia: organizacja wydarzeń kulturalnych, warsztatów, szkoleń, grup wsparcia, spotkań integracyjnych, zajęć terapeutycznych i innych spotkań całkowita kwota wydatków: zł aktywizacja osób niepełnosprawnych poprzez działalność kulturalną okres realizacji: formy wsparcia: warsztaty plastyczne, warsztaty muzyczne, przeglądy teatralne całkowita kwota wydatków: zł

22 Poprawa bezpieczeństwa w powiecie gnieźnieńskim (2)
wsparcie zakupu i wymiany sprzętu oraz wyposażenia powiatowych służb i podmiotów ratowniczych okres realizacji: przykładowe formy wsparcia: zakup karetki dla Powiatowej Kolumny Transportu Sanitarnego, dofinansowanie zakup radiowozów, zakup sprzętu biurowego i wyposażenia biur dla KPP w Gnieźnie, wsparcie remontów obiektów KKP w Gnieźnie, dofinansowanie zakupu średnich samochodów gaśniczych oraz ciężkiego samochodu ratunkowo-gaśniczego dla KPPSP w Gnieźnie całkowita kwota wydatków: zł, w tym z budżetu powiatu: zł organizacja konkursu „Najlepszy policjant służby patrolowej powiatu gnieźnieńskiego” okres realizacji: liczba wyróżnionych policjantów: 27 osób całkowita kwota wydatków: zł

23 Poprawa bezpieczeństwa w powiecie gnieźnieńskim (2)
działania prewencyjne w zakresie bezpieczeństwa okres realizacji: przykładowe działania: konkursy plastyczne i wiedzowe dla dzieci i młodzieży dotyczące bezpieczeństwa (np. ochrona przeciwpożarowa, bezpieczeństwo w ruchu drogowym, bezpieczne zachowanie podczas wakacji nad wodą, itp.), prelekcje i pogadanki z uczniami w szkołach, festyny rodzinne, działania prewencyjne ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa osób starszych (np. jak się chronić przed oszustami), działania prewencyjne na drogach powiatu propagujące bezpieczną jazdę, itp. całkowita kwota wydatków: zł

24 Poprawa warunków działania ochrony zdrowia (3)
modernizacja i termomodernizacja obiektów ZOZ okres realizacji: zrealizowane działania: modernizacja budynku szpitala przy ul. św. Jana 9 – modernizacja dachu ( ), ocieplenie ścian oraz stropodachów, wymiana okien i drzwi, malowanie elewacji budynku (2008r.), wymiana kotłowni z węglowej na gazową, zamontowanie kolektorów słonecznych (2009r.) całkowita kwota wydatków: zł, w tym z budżetu powiatu: zł zakup sprzętu i wyposażenia ZOZ okres realizacji: i 2011r. przykłady zrealizowanych działań: zakup łóżek kardiologicznych wraz z osprzętem, zakup ambulansu sanitarnego, zakup aparatu rtg do wykonywania badań mammograficznych dla pracowni rtg przy ul. św. Jana 9, zakup aparatu do mierzenia ciśnienia śródczaszkowego dla oddziału intensywnej terapii i anestezjologii całkowita kwota wydatków: zł, w tym z budżetu powiatu: zł

25 Promocja zdrowego stylu życia i profilaktyka zdrowotna (3)
profilaktyka nowotworowa okres realizacji: i 2012r. przykłady zrealizowanych działań: przeprowadzenie badań: mammograficznych, gruczołu krokowego, na wykrywanie krwi utajonej w kale, organizacja zajęć rehabilitacyjnych z masażami limfatycznymi dla kobiet po mastektomii, spotkania informacyjno-integracyjne liczba osób objętych bezpłatnymi badaniami – 1.760 całkowita kwota wydatków: zł, w tym z budżetu powiatu: zł (dotacje dla organizacji pozarządowych) profilaktyka zdrowego trybu życia okres realizacji: i 2010r. przykłady zrealizowanych działań: organizacja imprez, konkursów i prelekcji adresowanych do dzieci i młodzieży na temat zasad zdrowego stylu życia liczba osób biorących udział w imprezach, konkursach i prelekcjach – 2.476 całkowita kwota wydatków: zł, w tym z budżetu powiatu: zł (dotacje dla organizacji pozarządowych)

26 Promocja zdrowego stylu życia i profilaktyka zdrowotna (3)
pierwsza pomoc okres realizacji: charakter zrealizowanych działań: szkolenia dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych w zakresie udzielania pierwszej pomocy i zachowania się w przypadku nagłych zdarzeń losowych liczba osób objętych szkoleniami – 3.284 całkowita kwota wydatków: zł, w tym z budżetu powiatu: zł (dotacje dla organizacji pozarządowych) niwelowanie barier w komunikowaniu się okres realizacji: charakter zrealizowanych działań: kursy języka migowego adresowane do urzędników, przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych zainteresowanych liczba przeprowadzonych kursów - 10 liczba osób biorących udział w kursach – 150 całkowita kwota wydatków: zł (dotacje dla organizacji pozarządowych)

27 Promocja zdrowego stylu życia i profilaktyka zdrowotna (3)
propagowanie honorowego krwiodawstwa okres realizacji: r. zrealizowane działania: przeprowadzenie akcji poboru krwi na terenie powiatu gnieźnieńskiego organizacja turnieju „Młoda krew ratuje życie” adresowanego do uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu gnieźnieńskiego przeprowadzenie warsztatów na temat honorowego krwiodawstwa w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu gnieźnieńskiego w ramach projektu „Błękitna Krew” liczba otrzymanych jednostek krwi – 939,4 liczba osób, które dołączyły do honorowych krwiodawców - 849 całkowita kwota wydatków: zł, w tym z budżetu powiatu: zł (dotacje dla organizacji pozarządowych)

28 Modernizacja i rozbudowa bazy sportowej (5)
rok zadanie kwota wydatków [zł] całkowita budżet powiatu inne źródła 2006 modernizacja obiektów sportowych w Gnieźnie i gminach: Kłecko, Witkowo, Niechanowo, Mieleszyn 60.000 - 2008 budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią przy SOSW nr 2 w Gnieźnie 2009 budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią przy ZSP w Witkowie 2010 budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią i tymczasowym zadaszeniem przy III LO w Gnieźnie razem

29 Wsparcie działań propagujących wybrane dyscypliny sportu (6)
zadanie organizacja turniejów i zawodów sportowych rok 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 razem kwota wydatków [tys. zł] 119 90 70 99 128 109 80 66 761 liczba podmiotów wybranych w drodze konkursu do organizacji imprez sportowych [szt.] 20 24 14 27 29 15 49 liczba zorganizowanych turniejów i zawodów sportowych [szt.] 67 60 50 71 72 61 52 46 479 liczba popularyzowanych dyscyplin w ramach zorganizowanych turniejów i zawodów sportowych [szt.] 16 9 18 19 - 1. w pozycji: razem dla liczby podmiotów wybranych w drodze konkursu ujęto tylko liczbę podmiotów, a nie liczbę udzielonych dotacji 2. wybrane wspierane dyscypliny sportu: żużel, biegi, piłka ręczna, piłka nożna, koszykówka, warcaby, szachy, boks, karate, mieszane sztuki walki, tenis stołowy, tenis ziemny, unihokej, hokej na trawie, jeździectwo, strzelectwo, pływanie, speedrower, kolarstwo górskie i inne

30 Wsparcie działań propagujących wybrane dyscypliny sportu (6)
zadanie wsparcie klubów sportowych rok 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 razem kwota wydatków [tys. zł] 68,9 97,9 50 200 91 121 90 918,8 liczba dofinansowanych klubów sportowych [szt.] 12 18 32 31 22 37 liczba propagowanych dyscyplin sportowych wśród dzieci i młodzieży [szt.] 15 23 21 20 19 25 1. w pozycji: razem dla liczby dofinansowanych klubów sportowych ujęto tylko liczbę klubów, a nie liczbę przyznanych dotacji 2. wybrane kluby, które uzyskały wsparcie na szkolenie dzieci i młodzieży: TŻ Start Gniezno (żużel), KS Mieszko Gniezno (piłka nożna), TS Basket Gniezno (koszykówka), GKS Orzeł Gniezno (speedrower), MKS Gniezno (piłka ręczna), UKS Start1954 Gniezno (hokej na trawie), GTT Diament (triathlon, pływanie), KS Stella Gniezno (m. in.: tenis stołowy, hokej na trawie, boks), UKS Lokator Gniezno (warcaby), LKS Chrobry Gniezno (szachy), Akademia Karate Tradycyjnego Samuraj Gniezno (karate), UKS Master (jeździectwo) i inne

31 Poprawa usług świadczonych przez administrację powiatową (7)
rozbudowa i integracja urzędu starostwa okres realizacji: całkowita kwota wydatków: zł adaptacja budynków pokoszarowych przy ul. Sobieskiego 20 w Gnieźnie na cele oświatowe i organizacji pożytku publicznego okres realizacji: całkowita kwota wydatków: zł, w tym: zł z budżetu powiatu zł z EFRR

32 Poprawa usług świadczonych przez administrację powiatową (7)
remonty urzędu starostwa i jednostek organizacyjnych okres realizacji: i 2012 całkowita kwota wydatków: zł przykłady zrealizowanych działań: adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 7 i Sobieskiego 20 na potrzeby świadczenia usług przez urząd (2007r.), budowa zadaszenia nad sceną amfiteatru w CK eSTeDe (2012r.) modernizacje urzędu starostwa i jednostek organizacyjnych okres realizacji: 2006 i 2008 całkowita kwota wydatków: zł zrealizowane działania: wymiana okien w budynku PUP (2006r.), zakup klimatyzatora do serwerowni w budynku Starostwa Powiatowego

33 CEL STRATEGICZNY III POPRAWA WARUNKÓW DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ROZWÓJ TURYSTYKI

34 kwota wydatków [zł] całkowita w tym: budżet powiatu środki unijne cel strategiczny poprawa warunków do prowadzenia działalności gospodarczej i rozwój turystyki - cele operacyjne informacja jako podstawa prowadzenia działalności gospodarczej (1) integracja i promocja środowiska przedsiębiorców i przedsiębiorczości (2) 67.426 wsparcie dla rozwoju rolnictwa (3) turystyka jako sposób na rozwój gospodarczy powiatu gnieźnieńskiego (4) liczba projektów 14

35 Zapewnienie dostępu do informacji osobom rozpoczynającym i prowadzącym działalność gospodarczą (1)
punkt konsultacyjny dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą okres realizacji: i całkowita kwota wydatków: zł zakres tematyczny udzielanych informacji: formy prowadzenia działalności, formy opodatkowania, zasady rejestracji firmy, zarządzanie firmą, marketing, tworzenie biznesplanów, możliwość pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania, itp. liczba udzielonych konsultacji: 1.396 powiatowy portal gospodarczy – narzędzie informacyjno-promocyjne dla przedsiębiorców, potencjalnych inwestorów, instytucji otoczenia biznesu czy lokalnych samorządów okres realizacji: całkowita kwota wydatków: zł liczba odwiedzin strony w okresie realizacji projektu:

36 Promocja przedsiębiorczości (2)
zadanie Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości rok 2007 2009 2011 2013 razem kwota wydatków [zł] 28.510 33.056 42.825 50.605 w tym: budżet powiatu [zł] 11.950 16.749 11.900 9.920 50.519 adresaci konkursu przedsiębiorstwa sektora MSP mające siedzibę na terenie powiatu - liczba zorganizowanych konkursów [szt.] 1 4 liczba firm biorących udział w konkursie [szt.] 70 100 80 liczba nagrodzonych firm [szt.] 28 26 20 22 74 1. konkurs jest organizowany od 2001r. 2. w pozycji: razem dla liczby nagrodzonych firm ujęto tylko liczbę nagrodzonych firm, a nie liczbę przyznanych nagród 3. dodatkowo, w roku 2011 i 2013 osiem firm wyróżniono tytułem „Złoty Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości”

37 Promocja przedsiębiorczości (2)
zadanie powiatowy turniej wiedzy o przedsiębiorczości rok 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 razem kwota wydatków [zł] 3.000 2.000 15.000 adresaci turnieju uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu - liczba zorganizowanych konkursów [szt.] 1 7 liczba uczestników konkursu [os.] 80 100 120 700

38 Wsparcie działań na rzecz rozwoju rolnictwa (3)
okres realizacji: i całkowita kwota wydatków: zł, w tym z budżetu powiatu: zł zakres wsparcia: popularyzacja badań technicznych opryskiwaczy monitoringowe badania gleby wspieranie działań innowacyjnych w rolnictwie – pomoc udzielana kołom pszczelarzy i kołom łowieckim organizacja szkoleń i konferencji skierowanych do rolników z terenu powiatu, tematyka spotkań: odnawialne źródła energii, produkcja biopaliw, prawidłowe wykonywanie zabiegów agrotechnicznych, inżynieria genetyczna w rolnictwie i inne

39 Rozwój turystyki na terenie powiatu (4)
organizacja imprez promujących atrakcje turystyczne powiatu – study tour okres realizacji: i 2010 całkowita kwota wydatków: zł adresaci zadania dziennikarze branży turystycznej i touroperatorzy liczba zorganizowanych study tour – 3 liczba osób uczestniczących w study tour – 187 wsparcie działalności Organizacji Turystycznej „Szlak Piastowski” okres realizacji: całkowita kwota wydatków: zł wsparcie działalności Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej okres realizacji: całkowita kwota wydatków: zł

40 Rozwój turystyki na terenie powiatu (4)
zadanie „Turystyka jako ważna dziedzina gospodarki” - konferencja rok 2008 2009 2010 2011 razem kwota wydatków [zł] 5.035 48.095 2.997 10.000 66.127 w tym: budżet powiatu [zł] 25.206 43.238 liczba zorganizowanych konferencji [szt.] 1 4 liczba instytucji uczestniczących w konferencji [szt.] 5 20 6 30 - liczba uczestników konferencji [os.] 34 93 50

41 CEL STRATEGICZNY IV WYKORZYSTANIE WARUNKÓW GOSPODARCZYCH, KULTURALNYCH, HISTORYCZNYCH I TURYSTYCZNYCH POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO

42 kwota wydatków [zł] całkowita w tym: budżet powiatu środki unijne cel strategiczny wykorzystanie warunków gospodarczych, kulturalnych, historycznych i turystycznych powiatu gnieźnieńskiego cele operacyjne tworzenie nowych atrakcji turystycznych (1) promocja nowych oraz już istniejących atrakcji turystycznych (2) promocja inwestycyjna powiatu gnieźnieńskiego(3) - liczba projektów 24

43 Rozwój oferty kulturalnej (1)
zadanie wsparcie dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność w zakresie kultury rok 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 razem kwota wydatków [zł] 38.875 28.875 14.984 19.000 20.000 30.000 23.468 liczba organizacji realizujących przedsięwzięcia w ramach ogłoszonych konkursów i w trybie pozakonkursowym (art.19a) [szt.] 11 14 9 10 36 liczba przedsięwzięć zorganizowanych w ramach ogłoszonych konkursów i w trybie pozakonkursowym (art. 19a) [szt.] 17 16 12 13 105 w pozycji: razem dla liczby organizacji realizujących przedsięwzięcia ujęto tylko liczbę organizacji, a nie liczbę przyznanych dotacji przykłady zorganizowanych przedsięwzięć: Dni kultury żydowskiej i izraelskiej, Dni Pary, obchody oraz inscenizacja wybuchu Powstania Wielkopolskiego w Gnieźnie pt. Powstańcy zdobywają koszary, Harcerskie Jarmarki Kulturalne, Gnieźnieńskie Dni Rodziny i inne

44 Rozwój oferty kulturalnej (1)
działalność orkiestry dętej, chóru „Metrum” i kwartetu wokalnego „Ad Libitum” okres realizacji: (orkiestra dęta) i (chór i kwartet) całkowita kwota wydatków: zł współorganizacja cyklicznych Zjazdów Gnieźnieńskich rok 2007 2010 2012 razem kwota wydatków [zł] 52.929 24.930 49.995 hasło zjazdu Człowiek drogą Europy Rodzina nadzieją Europy Europa obywatelska. Rola i miejsce chrześcijan - liczba uczestników Zjazdu [os.] ok ok. 700 liczba imprez towarzyszących o charakterze kulturalnym [szt.] 2 4 liczba imprez towarzyszących o charakterze kulturalnym w 2007r. obejmuje (1) „Hadwalowy wieczór”. (2) spektakl muzyczny „Darkling”, a w 2012r.: (1) koncert S. Sojki, (2) Koncert Prymasowski

45 Poszerzenie oferty turystycznej (1)
utrzymanie Gnieźnieńskiej Kolei Wąskotorowej okres realizacji: całkowita kwota wydatków: zł, w tym z budżetu powiatu: zł zakres zrealizowanych zadań: organizacja regularnych przewozów pasażerskich, utrzymanie taboru i infrastruktury liczba osób, które skorzystały z oferty GKW – promocja odkrytych i nieodkrytych miejsc pamięci narodowej na terenie powiatu okres realizacji: całkowita kwota wydatków: zł zakres zrealizowanych zadań: przeprowadzenie terenowych prac sondażowo - poszukiwawczych domniemanych miejsc pochówku na terenie powiatu gnieźnieńskiego pacjentów szpitala „Dziekanka” przez hitlerowską służbę bezpieczeństwa, organizacja konferencji naukowej „Szpitale psychiatryczne w systemie eksterminacji ludności w Trzeciej Rzeszy”, organizacja uroczystości upamiętniających policjantów powiatu gnieźnieńskiego II RP zamordowanych przez NKWD w 1940r. w Twerze, zorganizowanie uroczystości z okazji 30 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce

46 Poszerzenie oferty turystycznej (1)
zadanie organizacja rajdów turystyczno-krajobrazowych i krajoznawczych rok 2006 2007 2008 2009 2010 razem kwota wydatków [zł] 25.000 16.500 12.000 10.874 13.995 78.369 liczba organizacji realizujących rajdy w ramach ogłoszonych konkursów [szt.] 10 6 5 8 13 liczba rajdów zorganizowanych w ramach ogłoszonych konkursów [szt.] 15 7 50 liczba osób biorących udział w zorganizowanych rajdach [os.] 1.800 1.629 1.361 965 955 6.710 w pozycji: razem dla liczby organizacji realizujących rajdy ujęto tylko liczbę organizacji, a nie liczbę przyznanych dotacji przykłady zorganizowanych rajdów: rajdy rowerowe (Polski Klub Ekologiczny w Gnieźnie), rajdy konne (UKS „Kłusak” w Gnieźnie), rajdy piesze (Caritas AG, PTTK o/ Gniezno, ZHP – Hufiec Gniezno), spływy kajakowe (OT „Szlak Piastowski”) i inne

47 Poszerzenie oferty turystycznej (1)
przygotowanie i realizacja programów rozwoju produktów turystycznych w powiecie gnieźnieńskim okres realizacji: , 2009, całkowita kwota wydatków: zł zakres zrealizowanych zadań: przygotowanie studium wykonalności dla projektów: „Dobre miejsce, królewska tradycja – promocja produktów turystycznych powiatu gnieźnieńskiego” (2006r.) i „Zintegrowany system informacji wizualnej – szlaki i obiekty turystyczne w powiecie gnieźnieńskim (2009r.), opracowanie „Strategii rozwoju turystyki dla powiatu gnieźnieńskiego z ujęciem produktów turystycznych” (2007r.), rewaloryzacja Szlaku Piastowskiego – działalność Rady Naukowo-Programowej ds. Szlaku Piastowskiego ( , m. in.: wyznaczenie nowej przestrzeni geograficznej szlaku i określenie cezury czasowej, organizacja dwóch międzyregionalnych konferencji dotyczących szlaku – podjętych działań i planów na lata , wybór nowego logo Szlaku Piastowskiego)

48 Poszerzenie oferty turystycznej (1)
realizacja projektu „Dobre miejsce, królewska tradycja – promocja produktów turystycznych powiatu gnieźnieńskiego” okres realizacji: całkowita kwota wydatków: zł, w tym z: - budżetu powiatu: zł (25%) - EFRR: zł (75%) zakres zrealizowanych zadań: organizacja wystawy fotograficznej M. Skrzypkowskiego pt. „Gniezno – Pierwsza Stolica Polski, perła Szlaku Piastowskiego”, stworzenie portalu turystycznego reklama powiatu w prasie branżowej krajowej i zagranicznej, zakup systemów wystawienniczych, organizacja imprez promujących Gnieźnieńską Kolej Wąskotorową, przygotowanie i publikacja wydawnictw promocyjnych związanych z produktami turystycznymi: Szlakiem Piastowskim, turystyką aktywną, turystyką pielgrzymkową, Lednickim Parkiem Krajobrazowym, Gnieźnieńską Kolejką Wąskotorową i agroturystyką, wydanie gadżetów promocyjnych, przeprowadzenie badań marketingowych

49 Promocja i rozwój aktywnych form turystyki (2)
zadanie znakowanie, konserwacja, i odnawianie oznakowania szlaków turystycznych rok 2006 2007 2011 2012 2013 razem kwota wydatków [zł] 2.200 1.400 15.000 10.000 70.449 99.049 liczba odnowionych i / lub oznakowanych szlaków [szt.] 2 5 9 liczba opracowanej dokumentacji dot. oznakowania szlaków [szt.] 1 długość odnowionych i / lub oznakowanych szlaków [km] 47 67 286,5 400,5 w roku 2006 wyznaczono i oznakowano 2 szlaki rowerowe: (1) Gniezno – Las Miejski – Gurówko – Niechanowo – Arcugowo – Mikołajewice – Jarząbkowo – Mierzewo – Wódki – Grzybowo (28 km), (2) Dziekanowic – Siemianowo – Waliszewo – wzgórze Waliszewskie – Zakrzewo – puszcza Zielonka (19 km) w roku 2007 oznakowano szlak turystyczny - droga św. Jakuba (60 km) oraz odnowiono ścieżkę przyrodniczą w Lednickim Parku Krajobrazowym (7 km) w roku 2013 wyznaczono i oznakowano 5 szlaków rowerowych: (1) czerwony: Gniezno - Dziekanowice - Gniezno (47,6 km), (2) niebieski: Gniezno - Skorzęcin - Gniezno (65 km), (3) żółty: Gniezno - Rakowo - Czerniejewo - Gniezno (49 km), (4) zielony: Gniezno - Mielno - Gniezno (45,2 km), (5) szary: Gniezno - Duszno - Gniezno (58,9 km) + tzw. łączniki (20,8 km)

50 Promocja i rozwój aktywnych form turystyki (2)
zadanie Zintegrowany system informacji wizualnej – szlaki i obiekty turystyczne w powiecie gnieźnieńskim rok 2010 2011 2012 2013 razem kwota wydatków [zł], w tym: 58.518 budżet powiatu [zł] EFRR [zł] budżet woj. wielkopolskiego [zł] 50.000 budżet gminy Trzemeszno [zł] 20.000 długość wybudowanych szlaków [km] 328 długość przebudowanych szlaków [km] 81,6 103,4 185 liczba atrakcji turystycznych udostępnionych w danym roku w wyniku realizacji projektu [szt.] 12 21 2 1 33

51 Promocja i rozwój aktywnych form turystyki (2)
projekt „Zintegrowany system informacji wizualnej – szlaki i obiekty turystyczne w powiecie gnieźnieńskim” – zrealizowane zadania: w latach zrealizowano 4 zadania: (1) ustawiono tablice na wjazdach do powiatu gnieźnieńskiego, informujące o jego turystycznych atrakcjach, walorach, obiektach, miejscach i szlakach, (2) oznakowano już funkcjonujące szlaki, (3) oznakowano obiekty i miejsca istotne z punktu widzenia potencjału turystycznego powiatu gnieźnieńskiego, (4) utworzono i oznakowano nowe szlaki turystyczne powiatu gnieźnieńskiego; szczegóły: rok atrakcje: 8 drogowskazów Szlaku Piastowskiego, 1 rzeźba i wiata z siedziskami na szlaku św. Jakuba, 3 rzeźby i wiaty z siedziskami na szlaku "Śladami mitów i legend" rok atrakcje: 10 dużych tablic informacyjnych, 2 tablice dot. JP II '79 / '97, 2 punkty dot. "Polacy i Niemcy 1000 lat razem", 4 punkty związane ze szlakiem "Śladami mitów i legend" (tablica, rzeźba, architektura drewniana), 1 rzeźba dot. Szlaku architektury drewnianej, 2 rzeźby na Szlaku św. Jakuba w latach – realizacja zadań mających na celu zachowanie trwałości projektu, m. in.: odbudowa spalonej wieży widokowej w Dusznie, wykonanie i montaż rzeźb: skradzionej - oberżysty i zniszczonej w wyniku pożaru – róży wiatrów, konserwacja architektury drewnianej, oznakowanie Szlaku mitów i legend

52 Promocja walorów turystyczno-krajobrazowych powiatu (2)
udział powiatu w krajowych i zagranicznych targach turystycznych okres realizacji: całkowita kwota wydatków: zł liczba targów turystycznych, w których powiat wziął udział: 91, w tym: liczba targów krajowych / zagranicznych: 56 / 35 liczba targów udział osobisty / udział za pośrednictwem WOT: 34 / 57 przykłady targów turystycznych, w których powiat brał udział: Tour Salon w Poznaniu, Międzynarodowe Targi Turystyczne we Wrocławiu, Gdańskie Targi Turystyczne, ITB w Berlinie, MTT w Londynie, MTT w Lipsku promocja powiatu w internecie poprzez strony: i / całkowita kwota wydatków: zł liczba odwiedzin stron w okresie realizacji projektu: , w tym: liczba odwiedzin strony / portalu turystycznego: /

53 Promocja walorów turystyczno-krajobrazowych powiatu (2)
zakup i dofinansowanie publikacji promujących powiat oraz materiałów promocyjnych okres realizacji: całkowita kwota wydatków: zł promocja powiatu poprzez działalność o charakterze sportowym okres realizacji: 2008 i 2013 całkowita kwota wydatków: zł prowadzenie powiatowego centrum informacji turystycznej rok 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 razem kwota wydatków [tys. zł] 74.536 80.000 68.267 98.835 99.932 liczba funkcjonujących PCIT [szt.] 1 2 (2009-2) liczba osób odwiedzających PCIT [os.] 9.942 18.925 16.616 21.445 18.326 17.920 20.315 21.893

54 Promocja walorów turystyczno-krajobrazowych powiatu (2)
realizacja projektu „Tu powstała Polska – promocja kulturowego produktu turystycznego powiatu gnieźnieńskiego, wizerunkowego produktu Wielkopolski” okres realizacji: całkowita kwota wydatków: zł, w tym z: - budżetu powiatu: zł (15%) - EFRR: zł (85%) zakres zrealizowanych zadań: (1) przygotowanie i wykonanie pakietu 10 rodzajów folderów, (2) wydanie serii upominków promocyjnych, (3) opracowanie i wydruk zestawu 4 książek dla dzieci oraz kompletu 4 rodzajów plakatów edukacyjnych pt. Kultura Piastów dla dzieci (tematyka pozycji: 1. architektura i budownictwo, 2. życie codzienne i rzemiosło, 3. ubiór i uzbrojenie, 4. ceremonie świeckie i kościelne oraz życie dworskie), (4) przebudowa portalu turystycznego, (5) wyprodukowanie filmu promocyjnego i reklamowego spotu telewizyjnego, (6) emisja spotu reklamowego w 6 telewizjach regionalnych, (7) przeprowadzenie kampanii bilbordowych w trzech miastach w Polsce, (8) przygotowanie nawigacji turystycznej GPS liczba nowowypromowanych produktów turystycznych: 1 liczba zorganizowanych imprez, kampanii i innych wydarzeń promocyjno-informacyjnych: 9 liczba uczestników zorganizowanych imprez, kampanii i innych wydarzeń promocyjno-informacyjnych: osób

55 Współpraca zagraniczna powiatu (2)
okres realizacji: całkowita kwota wydatków: zł, w tym z: - budżetu powiatu: zł - dotacja z Ministerstwa Spraw Zagranicznych: zł partnerzy zagraniczni – przykłady działań Powiat Teltow-Fläming (Niemcy) – współpraca od 2003r., wymiany młodzieży, wymiany kulturalne, spotkania dożynkowe i noworoczne, Polsko-Niemieckie Dni Gospodarki Prowincja Di Forli-Cesena – współpraca od 2004r. Miasto Browary (Ukraina) – współpraca od 2009r., realizacja projektu „Wsparcie funkcjonowania administracji samorządowej w mieście Browary i Rejonie Humańskim na Ukrainie” (dotacja z MSZ) Miasto Magdeburg (Niemcy) – współpraca od 2010r., ekumeniczne pielgrzymki na trasie Gniezno - Magdeburg Rejon Humański (Ukraina) – współpraca od 2010r., realizacja projektu „Wsparcie funkcjonowania administracji samorządowej w mieście Browary i Rejonie Humańskim na Ukrainie” (dotacja z MSZ) członkostwo od 2010r. w stowarzyszeniu Konwent Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina

56 Promocja gospodarcza powiatu (3)
udział w targach inwestycyjnych okres realizacji: całkowita kwota wydatków: zł liczba targów inwestycyjnych, w których powiat wziął udział: 7 2007r.: targi CEPIF w Warszawie i EXPO REAL w Monachium – powiat reprezentowany przez WARP dzięki udziałowi w programie „Invest in Wielkopolska 2007” 2009r.: targi EXPO REAL w Monachium – wspólna promocja z miastem Gniezno, powiat reprezentowany przez Związek Miast Polskich : targi MIPIM w Cannes i EXPO REAL w Monachium – udział osobisty dzięki uczestnictwu w projekcie kluczowym realizowanym przez UMWW „Kompleksowa promocja gospodarki i inwestycji województwa wielkopolskiego” (WRPO , działanie 1.5) inne zrealizowane zadania wydanie folderu promocyjne o charakterze gospodarczym ( , III edycje) przygotowanie wizerunkowej animacji prezentującej potencjał gospodarczy powiatu (2011r.) realizacja projektu edukacyjnego „Młodzieżowy Dzień Przedsiębiorczości” (2008r.): zajęcia szkoleniowo-warsztatowe i turniej cashflow adresowane do młodzieży

57 Promocja gospodarcza powiatu (3) Centrum Obsługi Inwestora
Łączna kwota wydatków z budżetu powiatu w latach 2008 – 2013 to kwota rzędu ,00 zł oraz środki własne GARG Sp. z o. o ,00 zł Działanie COI przyniosły efekty w postaci: - liczba ofert inwestycyjnych zamieszczonych w Centrum Obsługi Inwestora – 29 - liczba zapytań inwestycyjnych skierowanych do COI – 35 - liczba inwestorów, którym przekazano ofertę inwestycyjną spełniającą ich oczekiwania – 12 Liczba ofert terenów inwestycyjnych kształtowała się następująco: - w lutym 2008 roku było 16 ofert o łącznej powierzchni 114,0938 ha, - dniu dzisiejszym w bazie jest 29 ofert o łącznej powierzchni 393,16.19 ha (w tym:7 terenów pod aktywizację gospodarczą , 7 pod zabudowę przemysłową a także pod zabudowę usługowo – mieszkaniową) Centrum Obsługi Inwestora na mocy porozumień współpracuje z: - Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych, - Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów Wielkopolski, - Wielkopolską Agencją Rozwoju, - z wszystkimi gminami powiatu gnieźnieńskiego, - z lokalnymi biurami nieruchomości.

58 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Planu Rozwoju Lokalnego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google