Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Planu Rozwoju Lokalnego 2006-2013 - podsumowanie XLIX sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego 29 kwietnia 2014 roku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Planu Rozwoju Lokalnego 2006-2013 - podsumowanie XLIX sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego 29 kwietnia 2014 roku."— Zapis prezentacji:

1 Planu Rozwoju Lokalnego 2006-2013 - podsumowanie XLIX sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego 29 kwietnia 2014 roku

2 W dniu 30 czerwca 2005 roku Rada Powiatu Gnieźnieńskiego podjęła uchwałę nr XXVII/220/ 2005 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2006- 2013 W dniu 30 listopada 2005 r. Rada Powiatu Gnieźnieńskiego podjęła uchwałę nr XXXI/258/2005 w sprawie przyjęcia Plan Rozwoju Lokalnego na okres 2006 – 2013 Plan Rozwoju Lokalnego był programem operacyjnym Strategii Rozwoju Powiatu Gnieźnieńskiego, w którym zawarte zostały propozycje działań do realizacji.

3 Wizja Powiatu Powiat Gnieźnieński wykorzystuje swoje położenie oraz walory gospodarcze, kulturowe, historyczne i turystyczne, a także potencjał edukacyjny stanowi miejsce intensywnego rozwoju gospodarczego i społecznego, w którym chętnie osiedlają się mieszkańcy i rozwijają swoje firmy przedsiębiorcy. To miejsce, w którym jakość życia mieszkańców jest porównywalna do średnich standardów panujących w Wielkopolsce, w Kraju i Unii Europejskiej. Misja Powiatu Powiat Gnieźnieński wykorzystując wszelkie narzędzia służące rozwojowi gospodarczemu i społecznemu dąży do poprawy jakości standardów życia swoich mieszkańców poprzez prowadzenie działań intensyfikujących rozwój małych i średnich firm, turystyki, edukacji, komunikacji, kultury fizycznej i sportu.

4 Cele strategiczne I.Troska o rozwój gospodarczy i społeczny Powiatu Gnieźnieńskiego II.Poprawa standardów życia mieszkańców wsi i miast III.Poprawa warunków do prowadzenia działalności gospodarczej i rozwój turystyki IV.Wykorzystanie walorów gospodarczych, kulturowych, historycznych i turystycznych Powiatu Gnieźnieńskiego.

5 CEL STRATEGICZNY I TROSKA O ROZWÓJ GOSPODARCZY I SPOŁECZNY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO

6 kwota wydatków [zł] całkowitaw tym: budżet powiatu środki unijne cel strategicznytroska o rozwój gospodarczy i społeczny Powiatu Gnieźnieńskiego 141.016.50038.074.05939.262.853 cele operacyjneinfrastruktura szansą na rozwój powiatu (1) 34.057.52927.918.9141.648.315 promocja zatrudnienia (2)94.480.545703.99936.946.173 dostosowanie działań edukacyjnych powiatu do potrzeb społeczności lokalnej (3) 1.886.1471.217.782668.365 dostosowanie bazy dydaktycznej do potrzeb mieszkańców powiatu gnieźnieńskiego (4) 7.764.7496.868.749- zaspokojenie oczekiwań kulturalnych mieszkańców powiatu gnieźnieńskiego (5) 793.369749.174- ochrona środowiska jako ważny czynnik rozwoju gospodarczego (6) 2.034.161615.441- liczba projektów41

7 Budowa, modernizacja i remonty dróg (1) wydatki na budowę, modernizację i remonty drógkwota [zł]udział [%] całkowita kwota wydatków, w tym: 34.057.529100 budżet powiatu27.918.91482,0 dotacja w ramach NPPDL2.010.3005,9 EFRR1.648.3154,8 Rezerwa Ministra Finansów1.350.0004,0 budżety jst (gminy, woj. wielkopolskie)1.130.0003,3

8 Budowa, modernizacja i remonty dróg (1) realizowane zadaniailość [km, m 2, szt.]kwota [zł]udział [%] budowa i przebudowa dróg43 km18.594.37054,6 remonty dróg - nakładka34,8 km7.684.32422,6 remonty cząstkowe129.520 m 2 2.675.0577,9 budowa i przebudowa chodników7,6 km2.119.7036,2 remonty chodników5,8 km1.149.4483,4 remonty zatok autobusowych15 szt.456.9371,3 opracowanie dokumentacji14 szt.339.5391,0 remonty dróg gminnych2,0 km325.2671,0 remonty odwodnień41 szt.261.4140,7 remonty mostów i przepustów22 szt.233.0130,7 budowa sygnalizacji świetlnych3 szt.148.8460,4 budowa ronda1 szt.50.0000,1 progi zwalniające2 szt.19.6110,1 razem-34.057.529100

9 Walka z bezrobociem i promocja przedsiębiorczości (2) zadanieaktywizacja młodzieży i długotrwale bezrobotnych aktywizacja osób po 50. roku życia wydatkikwota [zł]udział [%]kwota [zł]udział [%] całkowita kwota wydatków, w tym:40.382.6411002.307.724100 EFS21.599.49253,51.117.20048,4 Rezerwa Ministra16.110.66039,9- Fundusz Pracy2.429.5626,01.190.52451,6 budżet powiatu242.9270,6- wskaźnikiliczba [os.]udział [%]liczba [os.]udział [%] liczba osób objętych programami pomocowymi6.748100828100 liczba osób, które zostały zatrudnione w związku z otrzymaną pomocą 4.7247050561,0 programy pomocowe obejmowały m. in.: staże, prace interwencyjne, roboty publiczne, szkolenia, przygotowanie zawodowe, dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy

10 Walka z bezrobociem i promocja przedsiębiorczości (2) zadaniedotacje i refundacje dla przedsiębiorczych targi pracy i sezonowe giełdy pracy wydatkikwota [zł]udział [%]kwota [zł]udział [%] całkowita kwota wydatków, w tym:49.045.597100167.733100 Fundusz Pracy35.851.48673,171.74142,8 EFS12.851.79526,2-- PFRON260.7020,5-- budżet powiatu81.6140,295.99257,2 wskaźnikiliczba [szt.]liczba [szt., os.] liczba udzielonych dotacji/refundacji2.965- liczba utworzonych miejsc pracy3.202- liczba targów pracy / giełd pracy-12 / 2.337 liczba uczestników - wystawców-3.047 liczba osób, które znalazły zatrudnienie podczas targów / giełd-2.524

11 Walka z bezrobociem i promocja przedsiębiorczości (2) inne działania:  organizacja szkoleń – w latach 2006-2013 nowe kwalifikacje uzyskało 4.121 osób (zadanie finansowane z różnych źródeł)  cykliczna publikacja informatora dla osób poszukujących pracy:  całkowita kwota wydatków – 36.990 zł  nakład / liczba wydanych informatorów – 19.000 szt. / 15.000 szt.  funkcjonowanie Klubów Pracy (2006-2013) oraz Centrum Aktywizacji Zawodowej (2008-2013) – kompleksowe wsparcie dla bezrobotnych  działalność zespołu doradczego – wsparcie pracowników i pracodawców zagrożonych zwolnieniami grupowymi: w latach 2006-2013 z pomocy zespołu skorzystały 203 osoby

12 Wsparcie szkolnictwa ponadgimnazjalnego – poprawa standardów prowadzenia zajęć (3, *4) zadaniezakup pomocy naukowych dla szkół tworzenie i doposażenie laboratoriów szkolnych *termomoderniza- cja budynków oświatowych i opiekuńczo- wychowawczych *modernizacja pomieszczeń i budynków oświatowych i opiekuńczo- wychowawczych pozycja rok realizacji2011-2006 i 20082006 i 2009 całkowita kwota wydatków, w tym: 10.000 zł-2.935.184 zł (100%) 105.464 zł budżet powiatu10.000 zł-2.039.184 zł (69,5%)105.464 zł WFOŚiGW--600.000 zł (20,4%)- PFOŚiGW--296.000 zł (10,1%)- liczba placówek objętych wsparciem6-34 zakup pomocy naukowych dla szkół: ZSGiL Trzemeszno, ZSP nr 1 Gniezno, ZSP nr 2 Gniezno, ZSP nr 3 Gniezno, ZSP Witkowo, PPP Kłecko; termomodernizacja budynków: LO Trzemeszno, ZSP nr 2 Gniezno, ZPWR „Droga do domu” Trzemeszno; modernizacja pomieszczeń/budynków: I LO Gniezno, II LO Gniezno, ZSP nr 1 Gniezno, ZSP nr 3 Gniezno

13 Wsparcie szkolnictwa ponadgimnazjalnego i specjalnego – poprawa standardów prowadzenia zajęć (4) rokliczba placówek objętych wsparciemcałkowita kwota wydatków 2006161.626.540 zł 200700 zł 200811519.045 zł 200915783.775 zł 201012352.462 zł 20118555.845 zł 20128370.938 zł 20138515.496 zł razem-4.724.101 zł  remont pomieszczeń i budynków oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych

14 Wsparcie szkolnictwa ponadgimnazjalnego i specjalnego (3) inne działania:  realizacja projektu „Z matematyką w przyszłość”  okres realizacji: 2009- 2011  adresaci projektu: uczniowie III klasy gimnazjum i III klasy szkoły ponadgimnazjalnej (ZSGiL nr 1 w Szamotułach, ZS we Wronkach, ZSGiL w Trzemesznie, ZSP w Witkowie)  liczba uczniów, którzy wzięli udział w projekcie i podnieśli swoje kwalifikacje: 831 osób  całkowita kwota wydatków: 579.945 zł (EFS)  realizacja projektu „Równe szanse”  okres realizacji: 2011-2012  adresaci projektu: uczniowie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych w powiecie gnieźnieńskim, klas I-III  liczba uczniów, którzy wzięli udział w projekcie i podnieśli swoje umiejętności: 52 osoby  całkowita kwota wydatków: 88.420 zł (EFS)

15 Wsparcie szkolnictwa wyższego (3) rok wysokość dotacji z budżetu powiatu dla:stypendium dla doktoranta Kolegium Europejskiego razem PWSZ w Gnieźnie Kolegium Europejskiego w Gnieźnie Gnieźnieńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 2006300.000 zł30.000 zł-13.200 zł343.200 zł 2007150.000 zł20.000 zł-13.200 zł183.200 zł 2008--2.000 zł13.200 zł15.200 zł 2009-40.000 zł5.000 zł13.200 zł58.200 zł 2010-46.000 zł5.000 zł13.200 zł64.200 zł 2011-25.000 zł-13.200 zł38.200 zł 2012-45.000 zł-13.200 zł58.200 zł 2013-36.000 zł-13.200 zł49.200 zł razem450.000 zł242.000 zł12.000 zł105.600 zł809.600 zł

16 Działalność kulturalna (5)  organizacja cyklicznych imprez kulturalnych w latach 2006-2013  liczba cyklicznych imprez kulturalnych: 70  całkowita kwota wydatków na organizację cyklicznych imprez kulturalnych: 674.872 zł  przykłady cyklicznych imprez kulturalnych: Światowy Festiwal Folkloru „Integracje” (2006-2008), Jarmark Średniowieczny (2006-2008), Festiwal Wyobraźni (2010-2013), imprezy organizowane w związku z obchodami rocznic odzyskania przez Polskę niepodległości, wybuchu powstania wielkopolskiego (2009-2013), dożynki powiatowe (2006-2013), obchody święta uchwalenia konstytucji 3 Maja (2006-2013)  zapewnienie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów - organizacja warsztatów artystycznych dla dzieci w latach 2011-2013 podczas ferii zimowych i wakacji letnich  liczba zorganizowanych warsztatów: 10  liczba uczestników warsztatów: 300 osób  całkowita kwota wydatków: 50.549 zł  tematyka zajęć: rękodzielnictwo, fotografia plenerowa, malarstwo i rysunek, taniec, teatr

17 Działalność proekologiczna (6)  promocja właściwego zagospodarowania odpadów  realizowane zadania:  likwidacja wyrobów zawierających azbest o okres realizacji: 2008-2013 o zadanie współfinansowane z: WFOŚiGW, budżetów gmin powiatu gnieźnieńskiego i budżetu powiatu o całkowita kwota wydatków: 1.223.442 zł, w tym z budżetu powiatu: 110.112 zł o ilość wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie powiatu gnieźnieńskiego: 40.256,22 ton (stan na 2010r.) o ilość usuniętych płyt azbestowych: 2.538,35 ton o liczba nieruchomości, z których usunięto azbest: 1.122  działania promocyjne: organizacja warsztatów i konkursów dotyczących segregacji odpadów i recyklingu, konferencji i szkoleń dot. ochrony środowiska o okres realizacji: 2007-2013 o liczba zorganizowanych konferencji, szkoleń, warsztatów: 27 o liczba uczestników konferencji, szkoleń, warsztatów: 2.640 osób

18 Działalność proekologiczna (6)  promocja odnawialnych źródeł energii  okres realizacji: 2007-2013  liczba zorganizowanych seminariów i konferencji: 11  liczba uczestników seminariów i konferencji: 1.580 osób  całkowita kwota wydatków: 19.909 zł  tematyka spotkań: biopaliwa, biomasa, energia wiatrowa, energia solarna, ekologiczne i ekonomiczne aspekty wykorzystania OZE w gospodarce  edukacja ekologiczna – przedsięwzięcie adresowane do dzieci i młodzieży  okres realizacji: 2006-2013  liczba zorganizowanych szkoleń, prelekcji, konkursów i quizów: 77  liczba uczestników szkoleń i prelekcji / konkursów i quizów: 1.935 osób / 2.165 osób  całkowita kwota wydatków: 131.017 zł  zakres działań: konkursy wiedzy ekologicznej, szkolenia i warsztaty, festiwale piosenki ekologicznej, akcje sprzątania świata, przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami, odnawialnymi źródłami energii i inne

19 CEL STRATEGICZNY II POPRAWA STANDARDÓW ŻYCIA MIESZKAŃCÓW WSI I MIAST

20 kwota wydatków [zł] całkowitaw tym: budżet powiatu środki unijne cel strategicznypoprawa standardów życia mieszkańców wsi i miast 49.156.98528.505.5446.303.238 cele operacyjnepoprawa warunków życia osób niepełnosprawnych (1) 1.926.9421.202.514- poprawa bezpieczeństwa mieszkańców powiatu gnieźnieńskiego (2) 2.381.453949.653- troska o zdrowie mieszkańców powiatu gnieźnieńskiego (3) 18.011.5346.119.559- pomoc społeczna skierowana do mieszkańców powiatu gnieźnieńskiego (4) 00- dostosowanie bazy sportowej do potrzeb społeczności lokalnej (5) 1.399.0481.099.048- promocja sportu jako sposobu na zdrowie (6) 1.679.800 - podnoszenie standardu usług realizowanych na rzecz mieszkańców przez Starostwo Powiatowe w Gnieźnie (7) 23.758.20817.454.9706.303.238 liczba projektów38

21 Wsparcie osób niepełnosprawnych i zagrożonych marginalizacją (1)  dostosowanie obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych  w latach 2006-2007: SOSW nr 1 w Gnieźnie, SOSW nr 2 w Gnieźnie, SOSW w Kłecku - m. in. zakup schodołazów, zakup samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych, remont łazienek  2010r.: CK eSTeDe – remont toalet  całkowita kwota wydatków: 914.230 zł, w tym z budżetu powiatu: 219.402 zł  Centrum Aktywności Społecznej LARGO  okres realizacji: 2008-2013  główna idea CAS LARGO: zapewnienie profesjonalnej pomocy osobom, rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej  formy wsparcia: organizacja wydarzeń kulturalnych, warsztatów, szkoleń, grup wsparcia, spotkań integracyjnych, zajęć terapeutycznych i innych spotkań  całkowita kwota wydatków: 1.000.215 zł  aktywizacja osób niepełnosprawnych poprzez działalność kulturalną  okres realizacji: 2009-2011  formy wsparcia: warsztaty plastyczne, warsztaty muzyczne, przeglądy teatralne  całkowita kwota wydatków: 12.497 zł

22 Poprawa bezpieczeństwa w powiecie gnieźnieńskim (2)  wsparcie zakupu i wymiany sprzętu oraz wyposażenia powiatowych służb i podmiotów ratowniczych  okres realizacji: 2006-2013  przykładowe formy wsparcia: zakup karetki dla Powiatowej Kolumny Transportu Sanitarnego, dofinansowanie zakup radiowozów, zakup sprzętu biurowego i wyposażenia biur dla KPP w Gnieźnie, wsparcie remontów obiektów KKP w Gnieźnie, dofinansowanie zakupu średnich samochodów gaśniczych oraz ciężkiego samochodu ratunkowo-gaśniczego dla KPPSP w Gnieźnie  całkowita kwota wydatków: 2.124.660 zł, w tym z budżetu powiatu: 692.860 zł  organizacja konkursu „Najlepszy policjant służby patrolowej powiatu gnieźnieńskiego”  okres realizacji: 2009-2013  liczba wyróżnionych policjantów: 27 osób  całkowita kwota wydatków: 22.704 zł

23 Poprawa bezpieczeństwa w powiecie gnieźnieńskim (2)  działania prewencyjne w zakresie bezpieczeństwa  okres realizacji: 2006-2013  przykładowe działania: konkursy plastyczne i wiedzowe dla dzieci i młodzieży dotyczące bezpieczeństwa (np. ochrona przeciwpożarowa, bezpieczeństwo w ruchu drogowym, bezpieczne zachowanie podczas wakacji nad wodą, itp.), prelekcje i pogadanki z uczniami w szkołach, festyny rodzinne, działania prewencyjne ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa osób starszych (np. jak się chronić przed oszustami), działania prewencyjne na drogach powiatu propagujące bezpieczną jazdę, itp.  całkowita kwota wydatków: 107.161 zł

24 Poprawa warunków działania ochrony zdrowia (3)  modernizacja i termomodernizacja obiektów ZOZ  okres realizacji: 2006-2009  zrealizowane działania: modernizacja budynku szpitala przy ul. św. Jana 9 – modernizacja dachu (2006-2007), ocieplenie ścian oraz stropodachów, wymiana okien i drzwi, malowanie elewacji budynku (2008r.), wymiana kotłowni z węglowej na gazową, zamontowanie kolektorów słonecznych (2009r.)  całkowita kwota wydatków: 5.631.281 zł, w tym z budżetu powiatu: 1.696.745 zł  zakup sprzętu i wyposażenia ZOZ  okres realizacji: 2006-2009 i 2011r.  przykłady zrealizowanych działań: zakup łóżek kardiologicznych wraz z osprzętem, zakup ambulansu sanitarnego, zakup aparatu rtg do wykonywania badań mammograficznych dla pracowni rtg przy ul. św. Jana 9, zakup aparatu do mierzenia ciśnienia śródczaszkowego dla oddziału intensywnej terapii i anestezjologii  całkowita kwota wydatków: 3.564.966 zł, w tym z budżetu powiatu: 953.659 zł

25 Promocja zdrowego stylu życia i profilaktyka zdrowotna (3)  profilaktyka nowotworowa  okres realizacji: 2006-2010 i 2012r.  przykłady zrealizowanych działań: przeprowadzenie badań: mammograficznych, gruczołu krokowego, na wykrywanie krwi utajonej w kale, organizacja zajęć rehabilitacyjnych z masażami limfatycznymi dla kobiet po mastektomii, spotkania informacyjno-integracyjne  liczba osób objętych bezpłatnymi badaniami – 1.760  całkowita kwota wydatków: 67.703 zł, w tym z budżetu powiatu: 60.598 zł (dotacje dla organizacji pozarządowych)  profilaktyka zdrowego trybu życia  okres realizacji: 2007-2008 i 2010r.  przykłady zrealizowanych działań: organizacja imprez, konkursów i prelekcji adresowanych do dzieci i młodzieży na temat zasad zdrowego stylu życia  liczba osób biorących udział w imprezach, konkursach i prelekcjach – 2.476  całkowita kwota wydatków: 12.550 zł, w tym z budżetu powiatu: 11.200 zł (dotacje dla organizacji pozarządowych)

26 Promocja zdrowego stylu życia i profilaktyka zdrowotna (3)  pierwsza pomoc  okres realizacji: 2006-2010  charakter zrealizowanych działań: szkolenia dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych w zakresie udzielania pierwszej pomocy i zachowania się w przypadku nagłych zdarzeń losowych  liczba osób objętych szkoleniami – 3.284  całkowita kwota wydatków: 57.112 zł, w tym z budżetu powiatu: 53.036 zł (dotacje dla organizacji pozarządowych)  niwelowanie barier w komunikowaniu się  okres realizacji: 2006-2008  charakter zrealizowanych działań: kursy języka migowego adresowane do urzędników, przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych zainteresowanych  liczba przeprowadzonych kursów - 10  liczba osób biorących udział w kursach – 150  całkowita kwota wydatków: 38.600 zł (dotacje dla organizacji pozarządowych)

27 Promocja zdrowego stylu życia i profilaktyka zdrowotna (3)  propagowanie honorowego krwiodawstwa  okres realizacji: 2010-2013r.  zrealizowane działania: przeprowadzenie akcji poboru krwi na terenie powiatu gnieźnieńskiego organizacja turnieju „Młoda krew ratuje życie” adresowanego do uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu gnieźnieńskiego przeprowadzenie warsztatów na temat honorowego krwiodawstwa w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu gnieźnieńskiego w ramach projektu „Błękitna Krew”  liczba otrzymanych jednostek krwi – 939,4  liczba osób, które dołączyły do honorowych krwiodawców - 849  całkowita kwota wydatków: 24.850 zł, w tym z budżetu powiatu: 18.000 zł (dotacje dla organizacji pozarządowych)

28 Modernizacja i rozbudowa bazy sportowej (5) rokzadaniekwota wydatków [zł] całkowitabudżet powiatu inne źródła 2006modernizacja obiektów sportowych w Gnieźnie i gminach: Kłecko, Witkowo, Niechanowo, Mieleszyn 60.000 - 2008budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią przy SOSW nr 2 w Gnieźnie 519.846219.846300.000 2009budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią przy ZSP w Witkowie 252.345 - 2010budowa boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią i tymczasowym zadaszeniem przy III LO w Gnieźnie 566.875 - razem-1.339.0661.099.066300.000

29 Wsparcie działań propagujących wybrane dyscypliny sportu (6) zadanieorganizacja turniejów i zawodów sportowych rok20062007200820092010201120122013razem kwota wydatków [tys. zł]1199070991281098066761 liczba podmiotów wybranych w drodze konkursu do organizacji imprez sportowych [szt.] 202414272924201549 liczba zorganizowanych turniejów i zawodów sportowych [szt.] 6760507172615246479 liczba popularyzowanych dyscyplin w ramach zorganizowanych turniejów i zawodów sportowych [szt.] 16159161518 19- 1. w pozycji: razem dla liczby podmiotów wybranych w drodze konkursu ujęto tylko liczbę podmiotów, a nie liczbę udzielonych dotacji 2. wybrane wspierane dyscypliny sportu: żużel, biegi, piłka ręczna, piłka nożna, koszykówka, warcaby, szachy, boks, karate, mieszane sztuki walki, tenis stołowy, tenis ziemny, unihokej, hokej na trawie, jeździectwo, strzelectwo, pływanie, speedrower, kolarstwo górskie i inne

30 Wsparcie działań propagujących wybrane dyscypliny sportu (6) zadaniewsparcie klubów sportowych rok20062007200820092010201120122013razem kwota wydatków [tys. zł]68,997,950200 9112190918,8 liczba dofinansowanych klubów sportowych [szt.]1218 323122 37 liczba propagowanych dyscyplin sportowych wśród dzieci i młodzieży [szt.] 1215 23212019 25 1. w pozycji: razem dla liczby dofinansowanych klubów sportowych ujęto tylko liczbę klubów, a nie liczbę przyznanych dotacji 2. wybrane kluby, które uzyskały wsparcie na szkolenie dzieci i młodzieży: TŻ Start Gniezno (żużel), KS Mieszko Gniezno (piłka nożna), TS Basket Gniezno (koszykówka), GKS Orzeł Gniezno (speedrower), MKS Gniezno (piłka ręczna), UKS Start1954 Gniezno (hokej na trawie), GTT Diament (triathlon, pływanie), KS Stella Gniezno (m. in.: tenis stołowy, hokej na trawie, boks), UKS Lokator Gniezno (warcaby), LKS Chrobry Gniezno (szachy), Akademia Karate Tradycyjnego Samuraj Gniezno (karate), UKS Master (jeździectwo) i inne

31 Poprawa usług świadczonych przez administrację powiatową (7)  rozbudowa i integracja urzędu starostwa  okres realizacji: 2008-2011  całkowita kwota wydatków: 10.669.023 zł  adaptacja budynków pokoszarowych przy ul. Sobieskiego 20 w Gnieźnie na cele oświatowe i organizacji pożytku publicznego  okres realizacji: 2008-2012  całkowita kwota wydatków: 12.314.373 zł, w tym: 6.011.135 zł z budżetu powiatu 6.303.238 zł z EFRR

32 Poprawa usług świadczonych przez administrację powiatową (7)  remonty urzędu starostwa i jednostek organizacyjnych  okres realizacji: 2006-2008 i 2012  całkowita kwota wydatków: 383.424 zł  przykłady zrealizowanych działań: adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 7 i Sobieskiego 20 na potrzeby świadczenia usług przez urząd (2007r.), budowa zadaszenia nad sceną amfiteatru w CK eSTeDe (2012r.)  modernizacje urzędu starostwa i jednostek organizacyjnych  okres realizacji: 2006 i 2008  całkowita kwota wydatków: 55.510 zł  zrealizowane działania: wymiana okien w budynku PUP (2006r.), zakup klimatyzatora do serwerowni w budynku Starostwa Powiatowego

33 CEL STRATEGICZNY III POPRAWA WARUNKÓW DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ROZWÓJ TURYSTYKI

34 kwota wydatków [zł] całkowitaw tym: budżet powiatu środki unijne cel strategicznypoprawa warunków do prowadzenia działalności gospodarczej i rozwój turystyki 811.334662.382- cele operacyjneinformacja jako podstawa prowadzenia działalności gospodarczej (1) 201.978 - integracja i promocja środowiska przedsiębiorców i przedsiębiorczości (2) 171.90367.426- wsparcie dla rozwoju rolnictwa (3)170.317148.731- turystyka jako sposób na rozwój gospodarczy powiatu gnieźnieńskiego (4) 267.136244.247- liczba projektów14

35 Zapewnienie dostępu do informacji osobom rozpoczynającym i prowadzącym działalność gospodarczą (1)  punkt konsultacyjny dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą  okres realizacji: 2007-2008 i 2012-2013  całkowita kwota wydatków: 98.063 zł  zakres tematyczny udzielanych informacji: formy prowadzenia działalności, formy opodatkowania, zasady rejestracji firmy, zarządzanie firmą, marketing, tworzenie biznesplanów, możliwość pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania, itp.  liczba udzielonych konsultacji: 1.396  powiatowy portal gospodarczy www.gospodarka.powiat-gniezno.pl – narzędzie informacyjno-promocyjne dla przedsiębiorców, potencjalnych inwestorów, instytucji otoczenia biznesu czy lokalnych samorządówwww.gospodarka.powiat-gniezno.pl  okres realizacji: 2006-2013  całkowita kwota wydatków: 65.491 zł  liczba odwiedzin strony w okresie realizacji projektu: 322.000

36 Promocja przedsiębiorczości (2) zadanieOrzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości rok2007200920112013razem kwota wydatków [zł]28.51033.05642.82550.605154.996 w tym: budżet powiatu [zł]11.95016.74911.9009.92050.519 adresaci konkursuprzedsiębiorstwa sektora MSP mające siedzibę na terenie powiatu - liczba zorganizowanych konkursów [szt.]11114 liczba firm biorących udział w konkursie [szt.]70100 80- liczba nagrodzonych firm [szt.]2826202274 1. konkurs jest organizowany od 2001r. 2. w pozycji: razem dla liczby nagrodzonych firm ujęto tylko liczbę nagrodzonych firm, a nie liczbę przyznanych nagród 3. dodatkowo, w roku 2011 i 2013 osiem firm wyróżniono tytułem „Złoty Orzeł Powiatu Gnieźnieńskiego dla Przedsiębiorczości”

37 Promocja przedsiębiorczości (2) zadaniepowiatowy turniej wiedzy o przedsiębiorczości rok2006200720082009201020112012razem kwota wydatków [zł]3.0002.000 15.000 adresaci turniejuuczniowie szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu- liczba zorganizowanych konkursów [szt.]11111117 liczba uczestników konkursu [os.]80100 120700

38 Wsparcie działań na rzecz rozwoju rolnictwa (3)  wsparcie działań na rzecz rozwoju rolnictwa  okres realizacji: 2006-2008 i 2010-2013  całkowita kwota wydatków: 170.317 zł, w tym z budżetu powiatu: 148.731 zł  zakres wsparcia: popularyzacja badań technicznych opryskiwaczy monitoringowe badania gleby wspieranie działań innowacyjnych w rolnictwie – pomoc udzielana kołom pszczelarzy i kołom łowieckim organizacja szkoleń i konferencji skierowanych do rolników z terenu powiatu, tematyka spotkań: odnawialne źródła energii, produkcja biopaliw, prawidłowe wykonywanie zabiegów agrotechnicznych, inżynieria genetyczna w rolnictwie i inne

39 Rozwój turystyki na terenie powiatu (4)  organizacja imprez promujących atrakcje turystyczne powiatu – study tour  okres realizacji: 2006-2007 i 2010  całkowita kwota wydatków: 12.370 zł  adresaci zadania dziennikarze branży turystycznej i touroperatorzy  liczba zorganizowanych study tour – 3  liczba osób uczestniczących w study tour – 187  wsparcie działalności Organizacji Turystycznej „Szlak Piastowski”  okres realizacji: 2006-2013  całkowita kwota wydatków: 112.753 zł  wsparcie działalności Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej  okres realizacji: 2008-2013  całkowita kwota wydatków: 75.886 zł

40 Rozwój turystyki na terenie powiatu (4) zadanie„Turystyka jako ważna dziedzina gospodarki” - konferencja rok2008200920102011razem kwota wydatków [zł]5.03548.0952.99710.00066.127 w tym: budżet powiatu [zł]5.03525.2062.99710.00043.238 liczba zorganizowanych konferencji [szt.]11114 liczba instytucji uczestniczących w konferencji [szt.] 520630- liczba uczestników konferencji [os.]34933050-

41 CEL STRATEGICZNY IV WYKORZYSTANIE WARUNKÓW GOSPODARCZYCH, KULTURALNYCH, HISTORYCZNYCH I TURYSTYCZNYCH POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO

42 kwota wydatków [zł] całkowitaw tym: budżet powiatu środki unijne cel strategicznywykorzystanie warunków gospodarczych, kulturalnych, historycznych i turystycznych powiatu gnieźnieńskiego 7.113.6644.346.9141.798.070 cele operacyjnetworzenie nowych atrakcji turystycznych (1) 1.869.1371.054.360402.277 promocja nowych oraz już istniejących atrakcji turystycznych (2) 4.701.1813.090.5511.395.793 promocja inwestycyjna powiatu gnieźnieńskiego(3) 543.346202.003- liczba projektów24

43 Rozwój oferty kulturalnej (1) zadaniewsparcie dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność w zakresie kultury rok20062007200820092010201120122013razem kwota wydatków [zł]38.87528.87514.98419.00020.00030.000 23.468205.202 liczba organizacji realizujących przedsięwzięcia w ramach ogłoszonych konkursów i w trybie pozakonkursowym (art.19a) [szt.] 11149109 91136 liczba przedsięwzięć zorganizowanych w ramach ogłoszonych konkursów i w trybie pozakonkursowym (art. 19a) [szt.] 1716141211131012105 1.w pozycji: razem dla liczby organizacji realizujących przedsięwzięcia ujęto tylko liczbę organizacji, a nie liczbę przyznanych dotacji 2.przykłady zorganizowanych przedsięwzięć: Dni kultury żydowskiej i izraelskiej, Dni Pary, obchody oraz inscenizacja wybuchu Powstania Wielkopolskiego w Gnieźnie pt. Powstańcy zdobywają koszary, Harcerskie Jarmarki Kulturalne, Gnieźnieńskie Dni Rodziny i inne

44 Rozwój oferty kulturalnej (1)  działalność orkiestry dętej, chóru „Metrum” i kwartetu wokalnego „Ad Libitum”  okres realizacji: 2008-2013 (orkiestra dęta) i 2011-2013 (chór i kwartet)  całkowita kwota wydatków: 124.086 zł  współorganizacja cyklicznych Zjazdów Gnieźnieńskich rok200720102012razem kwota wydatków [zł]52.92924.93049.995127.854 hasło zjazduCzłowiek drogą Europy Rodzina nadzieją Europy Europa obywatelska. Rola i miejsce chrześcijan - liczba uczestników Zjazdu [os.]ok. 1.000ok. 700ok. 1.000- liczba imprez towarzyszących o charakterze kulturalnym [szt.] 2024 liczba imprez towarzyszących o charakterze kulturalnym w 2007r. obejmuje (1) „Hadwalowy wieczór”. (2) spektakl muzyczny „Darkling”, a w 2012r.: (1) koncert S. Sojki, (2) Koncert Prymasowski

45 Poszerzenie oferty turystycznej (1)  utrzymanie Gnieźnieńskiej Kolei Wąskotorowej  okres realizacji: 2006-2013  całkowita kwota wydatków: 553.500 zł, w tym z budżetu powiatu: 141.000 zł  zakres zrealizowanych zadań: organizacja regularnych przewozów pasażerskich, utrzymanie taboru i infrastruktury  liczba osób, które skorzystały z oferty GKW – 36.098  promocja odkrytych i nieodkrytych miejsc pamięci narodowej na terenie powiatu  okres realizacji: 2010-2011  całkowita kwota wydatków: 48.465 zł  zakres zrealizowanych zadań: przeprowadzenie terenowych prac sondażowo - poszukiwawczych domniemanych miejsc pochówku na terenie powiatu gnieźnieńskiego pacjentów szpitala „Dziekanka” przez hitlerowską służbę bezpieczeństwa, organizacja konferencji naukowej „Szpitale psychiatryczne w systemie eksterminacji ludności w Trzeciej Rzeszy”, organizacja uroczystości upamiętniających policjantów powiatu gnieźnieńskiego II RP zamordowanych przez NKWD w 1940r. w Twerze, zorganizowanie uroczystości z okazji 30 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce

46 Poszerzenie oferty turystycznej (1) zadanieorganizacja rajdów turystyczno-krajobrazowych i krajoznawczych rok20062007200820092010razem kwota wydatków [zł]25.00016.50012.00010.87413.99578.369 liczba organizacji realizujących rajdy w ramach ogłoszonych konkursów [szt.] 10665813 liczba rajdów zorganizowanych w ramach ogłoszonych konkursów [szt.] 151087 50 liczba osób biorących udział w zorganizowanych rajdach [os.]1.8001.6291.3619659556.710 1.w pozycji: razem dla liczby organizacji realizujących rajdy ujęto tylko liczbę organizacji, a nie liczbę przyznanych dotacji 2.przykłady zorganizowanych rajdów: rajdy rowerowe (Polski Klub Ekologiczny w Gnieźnie), rajdy konne (UKS „Kłusak” w Gnieźnie), rajdy piesze (Caritas AG, PTTK o/ Gniezno, ZHP – Hufiec Gniezno), spływy kajakowe (OT „Szlak Piastowski”) i inne

47 Poszerzenie oferty turystycznej (1)  przygotowanie i realizacja programów rozwoju produktów turystycznych w powiecie gnieźnieńskim  okres realizacji: 2006-2007, 2009, 2011-2013  całkowita kwota wydatków: 67.816 zł  zakres zrealizowanych zadań: przygotowanie studium wykonalności dla projektów: „Dobre miejsce, królewska tradycja – promocja produktów turystycznych powiatu gnieźnieńskiego” (2006r.) i „Zintegrowany system informacji wizualnej – szlaki i obiekty turystyczne w powiecie gnieźnieńskim (2009r.), opracowanie „Strategii rozwoju turystyki dla powiatu gnieźnieńskiego z ujęciem produktów turystycznych” (2007r.), rewaloryzacja Szlaku Piastowskiego – działalność Rady Naukowo-Programowej ds. Szlaku Piastowskiego (2011 -2013, m. in.: wyznaczenie nowej przestrzeni geograficznej szlaku i określenie cezury czasowej, organizacja dwóch międzyregionalnych konferencji dotyczących szlaku – podjętych działań i planów na lata 2014-2020, wybór nowego logo Szlaku Piastowskiego)

48 Poszerzenie oferty turystycznej (1)  realizacja projektu „Dobre miejsce, królewska tradycja – promocja produktów turystycznych powiatu gnieźnieńskiego”  okres realizacji: 2006-2007  całkowita kwota wydatków: 536.370 zł, w tym z: - budżetu powiatu: 134.093 zł (25%) - EFRR: 402.277 zł (75%)  zakres zrealizowanych zadań: organizacja wystawy fotograficznej M. Skrzypkowskiego pt. „Gniezno – Pierwsza Stolica Polski, perła Szlaku Piastowskiego”, stworzenie portalu turystycznego www.turystyka.powiat-gniezno.pl, reklama powiatu w prasie branżowej krajowej i zagranicznej, zakup systemów wystawienniczych, organizacja imprez promujących Gnieźnieńską Kolej Wąskotorową, przygotowanie i publikacja wydawnictw promocyjnych związanych z produktami turystycznymi: Szlakiem Piastowskim, turystyką aktywną, turystyką pielgrzymkową, Lednickim Parkiem Krajobrazowym, Gnieźnieńską Kolejką Wąskotorową i agroturystyką, wydanie gadżetów promocyjnych, przeprowadzenie badań marketingowychwww.turystyka.powiat-gniezno.pl

49 Promocja i rozwój aktywnych form turystyki (2) zadanieznakowanie, konserwacja, i odnawianie oznakowania szlaków turystycznych rok20062007201120122013razem kwota wydatków [zł]2.2001.40015.00010.00070.44999.049 liczba odnowionych i / lub oznakowanych szlaków [szt.]220059 liczba opracowanej dokumentacji dot. oznakowania szlaków [szt.]001102 długość odnowionych i / lub oznakowanych szlaków [km]476700286,5400,5 1.w roku 2006 wyznaczono i oznakowano 2 szlaki rowerowe: (1) Gniezno – Las Miejski – Gurówko – Niechanowo – Arcugowo – Mikołajewice – Jarząbkowo – Mierzewo – Wódki – Grzybowo (28 km), (2) Dziekanowic – Siemianowo – Waliszewo – wzgórze Waliszewskie – Zakrzewo – puszcza Zielonka (19 km) 2.w roku 2007 oznakowano szlak turystyczny - droga św. Jakuba (60 km) oraz odnowiono ścieżkę przyrodniczą w Lednickim Parku Krajobrazowym (7 km) 3.w roku 2013 wyznaczono i oznakowano 5 szlaków rowerowych: (1) czerwony: Gniezno - Dziekanowice - Gniezno (47,6 km), (2) niebieski: Gniezno - Skorzęcin - Gniezno (65 km), (3) żółty: Gniezno - Rakowo - Czerniejewo - Gniezno (49 km), (4) zielony: Gniezno - Mielno - Gniezno (45,2 km), (5) szary: Gniezno - Duszno - Gniezno (58,9 km) + tzw. łączniki (20,8 km)

50 Promocja i rozwój aktywnych form turystyki (2) zadanieZintegrowany system informacji wizualnej – szlaki i obiekty turystyczne w powiecie gnieźnieńskim rok2010201120122013razem kwota wydatków [zł], w tym:291.845482.052175.31058.5181.007.725 budżet powiatu [zł]102.146173.337105.31058.518439.311 EFRR [zł]189.699308.71500498.414 budżet woj. wielkopolskiego [zł]0050.0000 budżet gminy Trzemeszno [zł]0020.0000 długość wybudowanych szlaków [km]032800 długość przebudowanych szlaków [km]81,6103,400185 liczba atrakcji turystycznych udostępnionych w danym roku w wyniku realizacji projektu [szt.] 12212133

51 Promocja i rozwój aktywnych form turystyki (2)  projekt „Zintegrowany system informacji wizualnej – szlaki i obiekty turystyczne w powiecie gnieźnieńskim” – zrealizowane zadania:  w latach 2010-2011 zrealizowano 4 zadania: (1) ustawiono tablice na wjazdach do powiatu gnieźnieńskiego, informujące o jego turystycznych atrakcjach, walorach, obiektach, miejscach i szlakach, (2) oznakowano już funkcjonujące szlaki, (3) oznakowano obiekty i miejsca istotne z punktu widzenia potencjału turystycznego powiatu gnieźnieńskiego, (4) utworzono i oznakowano nowe szlaki turystyczne powiatu gnieźnieńskiego; szczegóły: rok 2010 - atrakcje: 8 drogowskazów Szlaku Piastowskiego, 1 rzeźba i wiata z siedziskami na szlaku św. Jakuba, 3 rzeźby i wiaty z siedziskami na szlaku "Śladami mitów i legend" rok 2011 - atrakcje: 10 dużych tablic informacyjnych, 2 tablice dot. JP II '79 / '97, 2 punkty dot. "Polacy i Niemcy 1000 lat razem", 4 punkty związane ze szlakiem "Śladami mitów i legend" (tablica, rzeźba, architektura drewniana), 1 rzeźba dot. Szlaku architektury drewnianej, 2 rzeźby na Szlaku św. Jakuba  w latach 2012-2013 – realizacja zadań mających na celu zachowanie trwałości projektu, m. in.: odbudowa spalonej wieży widokowej w Dusznie, wykonanie i montaż rzeźb: skradzionej - oberżysty i zniszczonej w wyniku pożaru – róży wiatrów, konserwacja architektury drewnianej, oznakowanie Szlaku mitów i legend

52 Promocja walorów turystyczno-krajobrazowych powiatu (2)  udział powiatu w krajowych i zagranicznych targach turystycznych  okres realizacji: 2006-2013  całkowita kwota wydatków: 123.491 zł  liczba targów turystycznych, w których powiat wziął udział: 91, w tym: liczba targów krajowych / zagranicznych: 56 / 35 liczba targów udział osobisty / udział za pośrednictwem WOT: 34 / 57  przykłady targów turystycznych, w których powiat brał udział: Tour Salon w Poznaniu, Międzynarodowe Targi Turystyczne we Wrocławiu, Gdańskie Targi Turystyczne, ITB w Berlinie, MTT w Londynie, MTT w Lipsku  promocja powiatu w internecie poprzez strony: www.powiat-gniezno.pl i www.turystyka.powiat-gniezno.pl / www.tupowstalapolska.plwww.powiat-gniezno.plwww.turystyka.powiat-gniezno.plwww.tupowstalapolska.pl  okres realizacji: 2006-2013  całkowita kwota wydatków: 108.741 zł  liczba odwiedzin stron w okresie realizacji projektu: 5.486.528, w tym: liczba odwiedzin strony www.powiat-gniezno.pl / portalu turystycznego: 5.124.000 / 362.528www.powiat-gniezno.pl

53 Promocja walorów turystyczno-krajobrazowych powiatu (2)  zakup i dofinansowanie publikacji promujących powiat oraz materiałów promocyjnych  okres realizacji: 2006-2013  całkowita kwota wydatków: 1.140.814 zł  promocja powiatu poprzez działalność o charakterze sportowym  okres realizacji: 2008 i 2013  całkowita kwota wydatków: 98.177 zł  prowadzenie powiatowego centrum informacji turystycznej rok20062007200820092010201120122013razem kwota wydatków [tys. zł]74.53680.000 68.26798.83599.93280.000 661.570 liczba funkcjonujących PCIT [szt.] 111211111 (2009-2) liczba osób odwiedzających PCIT [os.] 9.94218.92516.61621.44518.32617.92020.31521.893145.382

54 Promocja walorów turystyczno-krajobrazowych powiatu (2)  realizacja projektu „Tu powstała Polska – promocja kulturowego produktu turystycznego powiatu gnieźnieńskiego, wizerunkowego produktu Wielkopolski”  okres realizacji: 2010-2013  całkowita kwota wydatków: 1.055.740 zł, w tym z: - budżetu powiatu: 158.361 zł (15%) - EFRR: 897.379 zł (85%)  zakres zrealizowanych zadań: (1) przygotowanie i wykonanie pakietu 10 rodzajów folderów, (2) wydanie serii upominków promocyjnych, (3) opracowanie i wydruk zestawu 4 książek dla dzieci oraz kompletu 4 rodzajów plakatów edukacyjnych pt. Kultura Piastów dla dzieci (tematyka pozycji: 1. architektura i budownictwo, 2. życie codzienne i rzemiosło, 3. ubiór i uzbrojenie, 4. ceremonie świeckie i kościelne oraz życie dworskie), (4) przebudowa portalu turystycznego, (5) wyprodukowanie filmu promocyjnego i reklamowego spotu telewizyjnego, (6) emisja spotu reklamowego w 6 telewizjach regionalnych, (7) przeprowadzenie kampanii bilbordowych w trzech miastach w Polsce, (8) przygotowanie nawigacji turystycznej GPS  liczba nowowypromowanych produktów turystycznych: 1  liczba zorganizowanych imprez, kampanii i innych wydarzeń promocyjno-informacyjnych: 9  liczba uczestników zorganizowanych imprez, kampanii i innych wydarzeń promocyjno- informacyjnych: 74.633.599 osób

55 Współpraca zagraniczna powiatu (2)  współpraca zagraniczna powiatu  okres realizacji: 2006-2013  całkowita kwota wydatków: 405.874 zł, w tym z: - budżetu powiatu: 261.037 zł - dotacja z Ministerstwa Spraw Zagranicznych: 144.837 zł  partnerzy zagraniczni – przykłady działań Powiat Teltow-Fläming (Niemcy) – współpraca od 2003r., wymiany młodzieży, wymiany kulturalne, spotkania dożynkowe i noworoczne, Polsko-Niemieckie Dni Gospodarki Prowincja Di Forli-Cesena – współpraca od 2004r. Miasto Browary (Ukraina) – współpraca od 2009r., realizacja projektu „Wsparcie funkcjonowania administracji samorządowej w mieście Browary i Rejonie Humańskim na Ukrainie” (dotacja z MSZ) Miasto Magdeburg (Niemcy) – współpraca od 2010r., ekumeniczne pielgrzymki na trasie Gniezno - Magdeburg Rejon Humański (Ukraina) – współpraca od 2010r., realizacja projektu „Wsparcie funkcjonowania administracji samorządowej w mieście Browary i Rejonie Humańskim na Ukrainie” (dotacja z MSZ)  członkostwo od 2010r. w stowarzyszeniu Konwent Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina

56 Promocja gospodarcza powiatu (3)  udział w targach inwestycyjnych  okres realizacji: 2007-2012  całkowita kwota wydatków: 49.584 zł  liczba targów inwestycyjnych, w których powiat wziął udział: 7 2007r.: targi CEPIF w Warszawie i EXPO REAL w Monachium – powiat reprezentowany przez WARP dzięki udziałowi w programie „Invest in Wielkopolska 2007” 2009r.: targi EXPO REAL w Monachium – wspólna promocja z miastem Gniezno, powiat reprezentowany przez Związek Miast Polskich 2010-2011: targi MIPIM w Cannes i EXPO REAL w Monachium – udział osobisty dzięki uczestnictwu w projekcie kluczowym realizowanym przez UMWW „Kompleksowa promocja gospodarki i inwestycji województwa wielkopolskiego” (WRPO 2006-2013, działanie 1.5)  inne zrealizowane zadania  wydanie folderu promocyjne o charakterze gospodarczym (2008-2010, III edycje)  przygotowanie wizerunkowej animacji prezentującej potencjał gospodarczy powiatu (2011r.)  realizacja projektu edukacyjnego „Młodzieżowy Dzień Przedsiębiorczości” (2008r.): zajęcia szkoleniowo-warsztatowe i turniej cashflow adresowane do młodzieży

57 Promocja gospodarcza powiatu (3) Centrum Obsługi Inwestora  Łączna kwota wydatków z budżetu powiatu w latach 2008 – 2013 to kwota rzędu 84.529,00 zł oraz środki własne GARG Sp. z o. o. 125 711,00 zł  Działanie COI przyniosły efekty w postaci: - liczba ofert inwestycyjnych zamieszczonych w Centrum Obsługi Inwestora – 29 - liczba zapytań inwestycyjnych skierowanych do COI – 35 - liczba inwestorów, którym przekazano ofertę inwestycyjną spełniającą ich oczekiwania – 12  Liczba ofert terenów inwestycyjnych kształtowała się następująco: - w lutym 2008 roku było 16 ofert o łącznej powierzchni 114,0938 ha, - dniu dzisiejszym w bazie jest 29 ofert o łącznej powierzchni 393,16.19 ha (w tym:7 terenów pod aktywizację gospodarczą, 7 pod zabudowę przemysłową a także pod zabudowę usługowo – mieszkaniową)  Centrum Obsługi Inwestora na mocy porozumień współpracuje z: - Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych, - Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów Wielkopolski, - Wielkopolską Agencją Rozwoju, - z wszystkimi gminami powiatu gnieźnieńskiego, - z lokalnymi biurami nieruchomości.

58 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Planu Rozwoju Lokalnego 2006-2013 - podsumowanie XLIX sesja Rady Powiatu Gnieźnieńskiego 29 kwietnia 2014 roku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google