Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ramy współpracy Politechniki Gdańskiej ze szkołami 5 grudnia 2013 r. Barbara Wikieł.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ramy współpracy Politechniki Gdańskiej ze szkołami 5 grudnia 2013 r. Barbara Wikieł."— Zapis prezentacji:

1 Ramy współpracy Politechniki Gdańskiej ze szkołami 5 grudnia 2013 r. Barbara Wikieł

2 Oczekiwania wobec Uczelni Ramy współpracy Politechniki Gdańskiej ze szkołami

3 Wykłady i inne zajęcia dla uczniów prowadzone w siedzibie szkoły 1.Ograniczone możliwości kadrowe wydziałów i centrów. 2.Problemy z finansowaniem prowadzenia zajęć oraz z dojazdami do odległych miejscowości. 3.Zadanie realizowane przez wybrane wydziały: a)WCh - Wykłady popularnonaukowe z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych, baza 117 wykładów tematycznych, wykłady nieodpłatnebaza 117 wykładów tematycznych b)WFTiMS c)CNMiKnO Ramy współpracy Politechniki Gdańskiej ze szkołami

4 Wykłady i inne zajęcia dla uczniów prowadzone na terenie Uczelni 1.Problemy lokalowe Politechniki Gdańskiej. 2.Zajęcia prowadzone bezpłatne lub za odpłatnością ze strony zainteresowanych szkół. 3.Forma współpracy realizowana przez wiele jednostek w różnym zakresie a)WCh - wykłady popularnonaukowe z chemii dla szkół ponadgimnazjalnych, baza 117 wykładów tematycznych, wykłady nieodpłatne b)WETI – zajęcia w ramach „Akademii ETI”WETI – zajęcia w ramach „Akademii ETI” c)WFTiMS – wykłady z fizykiWFTiMS – wykłady z fizyki d)CNMiKnO – wykłady popularnonaukowe z matematyki Ramy współpracy Politechniki Gdańskiej ze szkołami

5 Spotkania akademickie na Politechnice Gdańskiej 1.Harmonogram spotkań na rok akademicki 2013/2014.Harmonogram spotkań na rok akademicki 2013/2014 2.Zaangażowane różne wydziały i centra. 3.Wykłady tematyczne z różnych dziedzin, pokazy i laboratoria, dodatkowo zajęcia sportowe lub językowe. 4.Od grup zorganizowanych wymagana rejestracja na zajęcia, decyduje kolejność zgłoszeń. Możliwości wspierania uczniów wybitnie uzdolnionych

6 Organizacja spotkań informacyjnych dot. wyboru kierunku studiów i zawodu 1.Działanie realizowane w ramach różnego rodzaju spotkań i wydarzeń edukacyjnych: a)Dzień Otwarty Politechniki Gdańskiej (marzec) b)Targi Akademia (marzec) c)Gdański Salon Maturzystów (wrzesień) 2.Organizacja spotkań informacyjnych w szkołach z udziałem pracowników Działu Kształcenia i Programów Studiów oraz przedstawicieli wydziałów. Ramy współpracy Politechniki Gdańskiej ze szkołami

7 Udostępnianie laboratoriów na zajęcia dla uczniów 1.Problemy lokalowe Politechniki Gdańskiej, w szczególności w zakresie dostępności laboratoriów 2.Realizacja zajęć głównie dpłatność 3.Problem odpowiedzialności za uczniów i sprzęt podczas ćwiczeń laboratoryjnych 4.Forma współpracy realizowana przez wybrane jednostki w różnym zakresie a)WFTiMS –zajęcia szkolne laboratoryjne Ramy współpracy Politechniki Gdańskiej ze szkołami

8 Organizacja warsztatów edukacyjnych na terenie Uczelni 1.Działanie realizowane w ramach otwartych imprez popularyzujących naukę i pikników naukowych, np. a)Bałtycki Festiwal Nauki 2.Możliwe włączenie się do udziału w innych imprezach, np. a)Noc Naukowców 3.Potrzebne doprecyzowanie koncepcji warsztatów edukacyjnych wspólnie z przedstawicielami szkół współpracujących pod kątem wystąpienia o dotacje unijne w latach 2014-2020. Ramy współpracy Politechniki Gdańskiej ze szkołami

9 Udział uczniów w wybranych zajęciach prowadzonych dla studentów 1.Zgodnie z § 6 Statutu Politechniki Gdańskiej wykłady na Politechnice Gdańskiej prowadzone w ramach studiów bezpłatnych są otwarte. 2.Działanie wykorzystywane przez szkoły: a)regularnie, np. uczestnictwo w wybranych wykładach na pierwszym semestrze studiów, b)okazjonalnie, np. wizyta na PG w ramach wycieczki szkolnej. 3.Umieszczone na stronach internetowych uczelni: a)plany zajęć poszczególnych grup studenckich,plany zajęć poszczególnych grup studenckich b)plany zajęć nauczycieli akademickich.plany zajęć nauczycieli akademickich 4.Problemy lokalowe w przypadku chęci uczestnictwa w zajęciach innego typu (ćwiczenia, laboratoria). Ramy współpracy Politechniki Gdańskiej ze szkołami

10 Udział wybitnie uzdolnionych uczniów w działalności studenckich kół naukowych 1.Działanie możliwe do realizacji w ramach poszczególnych kół naukowych działających przy wydziałach i centrach. 2.Informacje szczegółowe dot. działalności poszczególnych kół naukowych i dane kontaktowe: a)strony internetowestrony internetowe b)pełnomocnicy dziekana/dyrektora ds. współpracy ze szkołami ponadgimnazjalnymipełnomocnicy dziekana/dyrektora ds. współpracy ze szkołami ponadgimnazjalnymi Ramy współpracy Politechniki Gdańskiej ze szkołami

11 Kursy przygotowawcze do matury lub na studia 1.Działanie realizowane najczęściej w formie odpłatnej. 2.Informacje o organizacji kursów przekazywane w różnych formach: a)na targach edukacyjnych (w formie ulotek), b)wysyłane do szkół, c)poprzez strony internetowe jednostek organizujących, np.  Kursy Przygotowawcze do Matury 2014 (WFTiMS) Kursy Przygotowawcze do Matury 2014  Kursy z matematyki (CNMiKnO) Kursy z matematyki Ramy współpracy Politechniki Gdańskiej ze szkołami

12 Organizacja wykładów dla nauczycieli 1.Działanie możliwe do realizacji, ale wymagające doprecyzowania w zakresie potrzeb szkół zainteresowanych. Ramy współpracy Politechniki Gdańskiej ze szkołami

13 Wspólna organizacja wyjazdów na obozy naukowe 1.Działanie możliwe do realizacji, ale wymagające doprecyzowania. 2.Uczelnia nie ma możliwości finansowania ani współfinansowania tego typu działań. 3.Możliwe formy współpracy w tym zakresie: 1.pomoc merytoryczna przy opracowaniu programu zajęć, 2.udział nauczycieli akademickich (doktorantów, studentów z kół naukowych?) w prowadzeniu zajęć na obozach. Ramy współpracy Politechniki Gdańskiej ze szkołami

14 Współpraca przy tworzeniu i/lub opiniowanie autorskich programów nauczania w szkołach 1.Działanie realizowane przez różne jednostki zgodnie z informacjami uzyskanymi ze szkół. Ramy współpracy Politechniki Gdańskiej ze szkołami

15 Organizacja spotkań ze studentami w ramach kół naukowych działających przy wydziale 1.Działanie możliwe do realizacji w ramach poszczególnych kół naukowych działających przy wydziałach, np. a)Koło Naukowe Studentów FizykiKoło Naukowe Studentów Fizyki 2.Informacje szczegółowe dot. działalności poszczególnych kół naukowych i dane kontaktowe: a)strony internetowestrony internetowe b)pełnomocnicy dziekana/dyrektora ds. współpracy ze szkołami ponadgimnazjalnymipełnomocnicy dziekana/dyrektora ds. współpracy ze szkołami ponadgimnazjalnymi Ramy współpracy Politechniki Gdańskiej ze szkołami

16 Inne 1.Praktyki zawodowe dla uczniów klasy II i III uczących się w zawodzie technik analityk – WCh 2.Udostępnianie bazy sportowej PG dla uczniów klasy sportowej – CSA 3.Współpraca w zakresie rozgrywania meczy sparingowych, poznania nowych form aktywności (wspinaczka, samoobrona) – CSA 4.Przygotowanie uczniów do olimpiad przedmiotowychPrzygotowanie uczniów do olimpiad przedmiotowych 5.Opieka metodyczna i merytoryczna nad klasą architektoniczną powstałą w wyniku innowacji pedagogicznej – WA 6.Włączenie szkoły do realizowanych przez PG projektów unijnych 7.Organizowanie konkursów typu „Wygraj indeks” na każdy kierunek studiów 8.Patronat PG nad organizacją turniejów, konkursów 9.Współudział w organizacji turniejów, konkursów, olimpiad Ramy współpracy Politechniki Gdańskiej ze szkołami

17 Dziękuję za uwagę Barbara Wikieł


Pobierz ppt "Ramy współpracy Politechniki Gdańskiej ze szkołami 5 grudnia 2013 r. Barbara Wikieł."

Podobne prezentacje


Reklamy Google