Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Wspólna Polityka Rolna po 2013 r

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Wspólna Polityka Rolna po 2013 r"— Zapis prezentacji:

1 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Wspólna Polityka Rolna po 2013 r
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Wspólna Polityka Rolna po 2013 r Dr inż. Zofia Szalczyk – Podsekretarz Stanu Maj 2013 1

2 Reforma WPR – I filar SAPS - możliwość kontynuacji do końca 2020 r. W przypadku przejścia na system płatności podstawowej od 2018 r., możliwość różnicowania wysokości płatności w ramach SAPS - przyznanie wyższych płatności rolnikom z wybranych sektorów (płatność cukrowa, płatność do pomidorów, płatność do owoców miękkich, płatności do krów i płatności do owiec). ZAZIELENIENIE (ang. greening) - 30% koperty PB obowiązkowe trzy praktyki zazielenienia: dywersyfikacja upraw, utrzymanie TUZ, utrzymanie obszarów proekologicznych (EFA) lub praktyki równoważne do trzech praktyk zazielenienia (programy rolnośrodowiskowe, programy rolnośrodowiskowo - klimatyczne lub krajowe lub regionalne mechanizmy certyfikacji środowiskowej).

3 Reforma WPR – I filar PŁATNOŚĆ PODSTAWOWA
PŁATNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ – dobrowolna, maks. 12% koperty tylko w sektorach lub regionach, w których określona działalność rolnicza lub sektor rolnictwa znajdują się w trudnej sytuacji i mają szczególne znaczenie w celu utrzymania obecnych poziomów produkcji. sektory i rodzaje produkcji, np.:: zboża, nasiona oleiste, rośliny wysokobiałkowe, rośliny strączkowe, len, ziemniak skrobiowy, mleko i przetwory mleczne, nasiona, mięso baranie i mięso kozie, wołowina i cielęcina, chmiel, burak cukrowy, owoce i warzywa oraz zagajniki o krótkiej rotacji .

4 Reforma WPR – I filar PŁATNOŚĆ DLA MŁODYCH ROLNIKÓW – dobrowolna, maks. 2% koperty Wsparcie przyznaje się maksymalnie na 5 lat. Okres ten zostaje skrócony o liczbę lat, które upłynęły między założeniem gospodarstwa rolnego a pierwszym złożeniem wniosku.

5 Reforma WPR – I filar PŁATNOŚĆ DLA MAŁYCH GOSPODARSTW – dobrowolna, maks. 10% koperty Płatność na gospodarstwo w przedziale euro, Wyłączenie z zasady wzajemnej zgodności i zazielenienia, Obowiązek utrzymania liczby ha, do których były przyznane uprawnienia lub kwalifikujących się hektarów, zadeklarowanych w ramach SAPS Możliwość automatycznego włączenia do systemu rolników, którzy otrzymują płatności poniżej określonej kwoty.

6 Reforma WPR – I filar PŁATNOŚĆ DO OBSZARÓW O OGRANICZENIACH NATURALNYCH – dobrowolna, maks. 5% koperty roczne płatności na kwalifikujące się hektary, na wszystkich lub do części obszarów o ograniczeniach naturalnych, wyznaczanych przez państwo członkowskie zgodnie z art nowego rozporządzenia o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich; możliwość regionalizacji.

7 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Jeden z programów wspierających działania rozwojowe kraju środkami unijnymi z funduszy Wspólnych Ram Strategicznych (EFRR, EFS, FS, EFRROW, EFMR) w latach 2014 – 2020. Wykorzystuje dotychczasowe doświadczenia związane z wykorzystaniem środków unijnych w ramach WPR. Planowana pogłębiona regionalizacja Programu: program planowany centralnie z zachowaniem zasady partnerstwa, wpływ regionów na wybór działań i podział środków, wybór działań uzależniony od specyfiki regionu, regionalne kryteria dostępu i wyboru operacji, przekazanie części funkcji wdrożeniowej różnym podmiotom.

8 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Jeden z programów wspierających działania rozwojowe kraju środkami unijnymi z funduszy Wspólnych Ram Strategicznych (EFRR, EFS, FS, EFRROW, EFMR) w latach 2014 – 2020. Wykorzystuje dotychczasowe doświadczenia związane z wykorzystaniem środków unijnych w ramach WPR. Planowana pogłębiona regionalizacja Programu: program planowany centralnie z zachowaniem zasady partnerstwa, wpływ regionów na wybór działań i podział środków, wybór działań uzależniony od specyfiki regionu, regionalne kryteria dostępu i wyboru operacji, przekazanie części funkcji wdrożeniowej różnym podmiotom.

9 PROW 2014 – 2020 będzie realizował
6 priorytetów UE w zakresie rozwoju obszarów wiejskich określonych w art. 5 Projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). 3 cele przekrojowe: innowacje, zmiany klimatu, środowisko.

10 Priorytety polityki rozwoju obszarów wiejskich realizowane przez PROW 2014 - 2020
1. TRANSFER WIEDZY I INNOWACJE (a) Zwiększanie innowacyjności i bazy wiedzy na obszarach wiejskich (b) Wzmacnianie powiązań między rolnictwem i leśnictwem a badaniami i innowacją (c) Promowanie uczenia się przez całe życie oraz szkolenia zawodowego w sektorach rolnym i leśnym Ułatwianie restrukturyzacji gospodarstw stojących przed problemami strukturalnymi, a szczególnie gospodarstw rolnych o niskim poziomie uczestnictwa w rynku, prowadzących działalność o charakterze rynkowym w określonych sektorach i gospodarstw wymagających zróżnicowania produkcji rolnej Ułatwianie wymiany pokoleń w sektorze rolnym 2. KONKURENCYJNOŚĆ ROLNICTWA I ŻYWOTNOŚĆ GOSPODARSTW Lepsze zintegrowanie głównych producentów z łańcuchem żywnościowym poprzez systemy jakości, promocję na rynkach lokalnych i krótkie cykle dostaw, grupy producentów, organizacje międzybranżowe wspieranie zarządzania ryzykiem w gospodarstwach rolnych 3. ŁAŃCUCH ŻYWNOŚCIOWY I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM (a) Odtwarzanie i zachowanie bioróżnorodności, w tym na obszarach Natura 2000, oraz rolnictwa o wysokiej wartości przyrodniczej i stanu europejskich krajobrazów (b) Poprawa gospodarki wodnej (c) Poprawa gospodarowania glebą 4. ODTWARZANIE, CHRONIENIE I WZMACNIANIE EKOSYSTEMÓW 5. EFEKTYWNE GOSPODAROWANIE ZASOBAMI I PRZECHODZENIA NA GOSPODARKĘ NISKOEMISYJNĄ () Poprawa efektywności korzystania z zasobów wodnych (b) Poprawa efektywności korzystania z energii w rolnictwie i przetwórstwie spożywczym (c) Ułatwianie dostaw i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii, produktów ubocznych, odpadów, pozostałości i innych surowców nieżywnościowych dla celów biogospodarki (d) Redukcja emisji podtlenku azotu i metanu z rolnictwa (e) Promowanie pochłaniania dwutlenku węgla w rolnictwie i leśnictwie 6. WŁĄCZENIE SPOŁECZNE, REDUKCJA UBÓSTWA I PROMOWANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO NA OBSZARACH WIEJSKICH (a) Ułatwianie różnicowania działalności, zakładania małych przedsiębiorstw i tworzenia miejsc pracy (b) Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich Innowacje, Zmiany Klimatu i Środowisko jako cele przekrojowe 10

11 Cel główny PROW Poprawa konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i działania w dziedzinie klimatu oraz zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich. PROW ukierunkowany będzie głównie na wzrost konkurencyjności rolnictwa z uwzględnieniem celów rolnośrodowiskowych. 11

12 Priorytet 1. „Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich” Działanie „Transfer wiedzy” (art. 15) Zakres Szkolenia, demonstracje, pokazy, wizyty w gospodarstwach upowszechniające innowacje i dobre praktyki, szkolenia zawodowe dla doradców i nauczycieli. Beneficjent W zależności od celu szczegółowego: 1a: podmioty doradcze, podmioty prowadzące działalność szkoleniowo-doradczą, instytucje naukowo – badawcze; 1b: podmioty doradcze, instytucje naukowo – badawcze; 1c: szkoły rolnicze i leśne kształcące na poziomie średnim, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego, Szkoły Leśne MŚ, Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej, Centrum Doradztwa Rolniczego.

13 doskonalenie zawodowe doradców.
Priorytet 1. „Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich” Działanie „Doradztwo” (art. 16) Zakres usługi doradcze; doskonalenie zawodowe doradców. Beneficjent W zależności od celu szczegółowego: 1a - podmioty doradcze; 1b - podmioty doradcze, instytucje naukowo-badawcze; 1c - podmioty doradcze, Centrum Doradztwa Rolniczego.

14 Priorytet 1. „Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich” Działanie „Współpraca” (art. 36) Zakres Wsparcie tworzenia i funkcjonowania grup operacyjnych Europejskiego Partnerstwa na rzecz Innowacji (EIP), tworzenia nowo powstałych klastrów i podejmujących nową dla nich działalność, metod współpracy między różnymi podmiotami w sektorze rolnym i spożywczym oraz innymi podmiotami przyczyniającymi się do realizacji priorytetów rozwoju obszarów wiejskich. Beneficjent Podmioty, przyczyniające się do osiągnięcia celów i priorytetów polityki rozwoju obszarów wiejskich, klastry, grupy EPI, spółdzielnie i inne składające się z co najmniej dwóch partnerów.

15 Priorytet 2. „Poprawa konkurencyjności wszystkich rodzajów gospodarki rolnej i zwiększenie rentowności gospodarstw rolnych” Działanie „Modernizacja gospodarstw rolnych” (art a) Zakres Wsparcie inwestycji poprawiających ogólne wyniki gospodarstw prowadzących zarobkową działalność rolniczą w zakresie pierwotnej produkcji roślinnej lub zwierzęcej (z wyłączeniem produkcji leśnej i rybnej). Operacje mogą dotyczyć produkcji produktów żywnościowych jak i nieżywnościowych, a także przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie. Pomoc może być również przyznana na projekty dotyczące poprawy efektywności korzystania z energii. Beneficjent Producent rolny -osoba fizyczna, osoba prawna, spółka osobowa, prowadząca działalność rolniczą w celach zarobkowych w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej.

16 Priorytet 2. „Poprawa konkurencyjności wszystkich rodzajów gospodarki rolnej i zwiększenie rentowności gospodarstw rolnych” Działanie „Restrukturyzacja małych gospodarstw” (art a iii) Zakres Pomoc w postaci grantu (start-up) przyznawanego w celu rozwoju małego gospodarstwa rolnego. Warunkiem przyznania pomocy jest przedłożenie i realizacja planu operacyjnego, zapewniającego rentowność nowej działalności. Beneficjent Producent rolny – osoba fizyczna, prowadząca małe gospodarstwo rolne, odpowiadające definicji określonej przez państwo członkowskie.

17 Priorytet 2. „Poprawa konkurencyjności wszystkich rodzajów gospodarki rolnej i zwiększenie rentowności gospodarstw rolnych” Działanie „Premia dla młodych rolników” (art a i) Zakres Pomoc w postaci premii („start-up”) przyznawanej w związku z rozpoczynaniem samodzielnego prowadzenia gospodarstwa rolnego. Warunkiem jest przedłożenie i realizacja planu operacyjnego dotyczącego rozwoju gospodarstwa. Pomoc jest przyznawana na gospodarstwo spełniające warunki w zakresie minimalnej i maksymalnej wielkości. Beneficjent Młody rolnik – osoba, która nie ukończyła 40 roku życia, posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe i po raz pierwszy rozpoczyna samodzielne prowadzenie gospodarstwa rolnego jako kierujący gospodarstwem.

18 Priorytet 3. „Poprawa organizacji łańcucha żywnościowego i promowanie zarządzania ryzykiem w rolnictwie” Działanie „Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych ” (art. 17) Zakres Roczne płatności dla producentów, pokrywające część kosztów wynikających z prowadzenia produkcji w ramach unijnych lub krajowych systemów jakości żywności. Beneficjent Producent rolny - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, wytwarzająca w ramach systemów jakości produkty przeznaczone do spożycia przez ludzi.

19 Priorytet 3. „Poprawa organizacji łańcucha żywnościowego i promowanie zarządzania ryzykiem w rolnictwie” Działanie „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych ” (art b) Zakres Dofinansowanie operacji (przetwórstwo, wprowadzanie do obrotu) realizowanych przez przedsiębiorców, którzy zaopatrują się w surowce na podstawie umów długoterminowych, zawieranych z producentami rolnymi lub podmiotami wstępnie przetwarzającymi produkty rolne. Pomoc może być również przyznana na projekty dotyczące poprawy efektywności korzystania z energii. Beneficjent Podmioty prowadzące działalność w zakresie przetwórstwa i wprowadzania do obrotu produktów rolnych. Wsparcie jest kierowane do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w rozumieniu zalecenia Komisji 2003/361/WE.

20 Priorytet 3. „Poprawa organizacji łańcucha żywnościowego i promowanie zarządzania ryzykiem w rolnictwie” Działanie „Tworzenie grup producentów” (art. 28) Zakres Roczne płatności, w trakcie pierwszych pięciu lat funkcjonowania nowopowstałych grup producentów rolnych. Beneficjent Grupy producentów (w tym grupy producentów owoców i warzyw), zrzeszające producentów jednego produktu rolnego lub grupy produktów. Wsparciem mogą zostać objęte grupy producentów, które są wpisane do rejestrów prowadzonych przez marszałków województw i mają status mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw.

21 Priorytet 3. „Poprawa organizacji łańcucha żywnościowego i promowanie zarządzania ryzykiem w rolnictwie” Działanie „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” (art. 21) Zakres Wsparcie operacji dotyczących rozwijania i poprawy infrastruktury handlowej, w tym: budowa lub modernizacja targowisk, budowa, przebudowa, remont lub wyposażanie obiektów budowlanych przeznaczonych na cele promocji lokalnych produktów i usług. Beneficjent Gmina lub związek międzygminny.

22 Priorytet 3. „Poprawa organizacji łańcucha żywnościowego i promowanie zarządzania ryzykiem w rolnictwie” Działanie „Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych i katastrof oraz wprowadzanie odpowiednich działań zapobiegawczych” (art. 19) Zakres Pomoc jest przeznaczona na inwestycje: przyczyniające się do zapobiegania lub minimalizowania skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych i katastrof; związane z rekultywacją gruntów lub przywracaniem potencjału produkcji roślinnej lub zwierzęcej, zniszczonych w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych lub katastrof. Beneficjent Producent rolny - osoba fizyczna, osoba prawna, spółka osobowa, prowadząca działalność rolniczą w celach zarobkowych w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej.

23 Priorytet 4. „Odtwarzanie, chronienie i wzmacnianie ekosystemów zależnych od rolnictwa i leśnictwa”
„Działanie rolnośrodowiskowoklimatyczne” (art. 29) Zakres Zachowanie ekstensywnie użytkowanych trwałych użytków zielonych (TUZ), w tym w szczególności na: ochronę cennych siedlisk przyrodniczych i zagrożonych gatunków roślin i zwierząt, ochronę różnorodności krajobrazu, ochronę zagrożonych zasobów genetycznych roślin i zwierząt, zrównoważone gospodarowanie nawozami i środkami ochrony roślin, oraz działania przyczyniające się do ochrony gleb i wód. Beneficjent Producent rolny (lub grupa).

24 Priorytet 4. „Odtwarzanie, chronienie i wzmacnianie ekosystemów zależnych od rolnictwa i leśnictwa”
Działanie „Rolnictwo ekologiczne” (art. 30) Zakres Wspieranie dobrowolnych zobowiązań rolników, którzy podejmują się utrzymać lub przejść na praktyki i metody rolnictwa ekologicznego. Beneficjent Producent rolny (lub grupa).

25 Priorytet 4. „Odtwarzanie, chronienie i wzmacnianie ekosystemów zależnych od rolnictwa i leśnictwa”
Działanie „Płatności dla obszarów Natura 2000” (art. 31) Zakres Zachowanie ekstensywnie użytkowanych trwałych użytków zielonych, w tym w szczególności ochrona cennych siedlisk przyrodniczych i zagrożonych gatunków roślin i zwierząt występujących na obszarach Natura 2000. Beneficjent Producent rolny

26 Priorytet 4. „Odtwarzanie, chronienie i wzmacnianie ekosystemów zależnych od rolnictwa i leśnictwa”
Działanie „Płatności dla obszarów ONW” (art. 32) Zakres Ryczałtowe płatności dla rolników prowadzących działalności rolniczą na obszarach z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami udzielanej rocznie na hektar użytków rolnych w celu zrekompensowania producentom rolnym dodatkowych kosztów i utraconych dochodów w wyniku ograniczeń dla produkcji rolnej na danym obszarze. Beneficjent Producent rolny, który użytkuje grunty położone na obszarach z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami.

27 Priorytet 4. „Odtwarzanie, chronienie i wzmacnianie ekosystemów zależnych od rolnictwa i leśnictwa”
Działanie „Scalanie gruntów” (art c) Zakres Pomoc jest udzielana na inwestycje związane z: opracowaniem projektu scalenia; zagospodarowaniem poscaleniowym, związanym z organizacją rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Beneficjent Starosta lub jednostki organizacyjne przekazane samorządowi województwa.

28 Priorytet 5. „Wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami i przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu w sektorach: rolnym, spożywczym i leśnym” Działanie „Zalesianie i tworzenie terenu zalesionego” (art a –art. 23.) Zakres Zwrot kosztów założenia uprawy leśnej oraz roczna premia na hektar w celu refundacji kosztów utrzymania nowo złożonych lasów, w tym ich pielęgnacji oraz pokrycia utraconych dochodów z wyłączenia gruntu z produkcji rolniczej. Beneficjent Producent rolny będący właścicielem gruntów przeznaczonych do zalesienia oraz gminy jedynie w zakresie kosztów założenia.

29 Priorytet 6. „Zwiększanie włączenia społecznego, ograniczanie ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich” Działanie „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” (art a.ii) Zakres Wsparcie tworzenia nowych miejsc pracy poprzez udzielanie pomocy na utworzenie nowych przedsiębiorstw prowadzących działalność pozarolniczą na obszarach wiejskich. Beneficjent Producent rolny, członek gospodarstwa rolnego, mikro lub małe przedsiębiorstwo prowadzące działalność pozarolnicza na obszarach wiejskich, mieszkaniec obszarów wiejskich.

30 Priorytet 6. „Zwiększanie włączenia społecznego, ograniczanie ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich” Działanie „Rozwój przedsiębiorczości” (art b) Zakres Pomoc ma charakter dofinansowania operacji dotyczącej rozwoju działalności pozarolniczej i wpływającej na wzrost możliwości zatrudnienia na obszarach wiejskich. Preferowane będą operacje realizujące rozwiązania innowacyjne. Beneficjent Mikro lub małe przedsiębiorstwo.

31 Priorytet 6. „Zwiększanie włączenia społecznego, ograniczanie ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich” Działanie „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” (art. 21) Zakres Pomoc jest udzielana na inwestycje polegające na: odbudowie i poprawie stanu dziedzictwa kulturowego wsi, w tym: tworzeniu planów ochrony zabytkowych układów urbanistycznych wraz z zabudową oraz rewitalizacji lub rekultywacji tego obszaru lub obiektów zabytkowych, tworzeniu, ulepszaniu lub rozbudowie infrastruktury malej skali - drogi lokalne. Beneficjent gmina lub osoba fizyczna – w przypadku zakresu dotyczącego dziedzictwa kulturowego wsi; gmina - w przypadku zakresu dotyczącego infrastruktury małej skali.

32 Działania „LEADER” (art. 42-45)
Priorytet 6. „Zwiększanie włączenia społecznego, ograniczanie ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich” Działania „LEADER” (art ) Kontynuowane będzie wdrażanie podejścia Leader – co najmniej 5% łącznego budżetu Programu. Możliwość finansowania realizacji lokalnych strategii rozwoju również z udziałem innych niż EFRROW funduszy UE.

33 Pomoc Techniczna w PROW 2014 - 2020
Kategorie działań: działania instytucji odpowiedzialnych za przygotowanie, zarządzanie, monitorowanie, ocenę, informację i komunikację, tworzenie sieci, rozpatrywanie skarg oraz kontrolę i audyt; działania informacyjno – promocyjne dotyczące Programu (np.: punkty informacyjne, strony internetowe, szkolenia, seminaria dla beneficjentów Programu, informacja o rezultatach Programu); stworzenie i utrzymanie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

34 Grupa robocza PROW 8 kwietnia 2013 r. – powołanie przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Zespołu – Grupy Roboczej wspierającej prace nad przygotowaniem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Członkowie Grupy Roboczej (ok. 70 osób): Przedstawiciele strony rządowej, samorządowej, instytutów naukowo-badawczych, partnerów społecznych i gospodarczych 22 kwietnia 2013 r. – pierwsze posiedzenie Grupy Roboczej, powołanie podgrup tematycznych

35 Grupa robocza PROW Podgrupy tematyczne: 1. Podgrupa ds. ułatwiania transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie Podgrupa ds. poprawy konkurencyjności gospodarki rolnej i zwiększenia rentowności gospodarstw rolnych, innowacji oraz poprawy organizacji łańcucha żywnościowego i promowania zarządzania ryzykiem w rolnictwie Podgrupa ds. odtwarzania, ochrony i wzmacniania ekosystemów zależnych od rolnictwa i leśnictwa oraz wspierania efektywnego gospodarowania zasobami i przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu w sektorach rolnym, spożywczym i leśnym Podgrupa ds. zwiększania włączenia społecznego, ograniczania ubóstwa i promowania rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich Podgrupa ds. pomocy technicznej

36 Harmonogram opracowywania PROW 2014 - 2020
maj –październik 2013 – konsultacje projektu Programu maj 2013 – opiniowanie przez MRR założeń Programu za zgodność z dokumentami strategicznymi; do listopada 2013 – przygotowanie ostatecznej wersji Programu; grudzień 2013 – przedłożenie projektu Programu do akceptacji RM; I kwartał 2014 – negocjacje Umowy Partnerstwa i programów operacyjnych z KE. Ocena ex ante – proces ciągły do zatwierdzenia Programu 36

37 Dziękuję za uwagę 37


Pobierz ppt "Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Wspólna Polityka Rolna po 2013 r"

Podobne prezentacje


Reklamy Google