Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rolnicze systemy ubezpieczeń społecznych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rolnicze systemy ubezpieczeń społecznych"— Zapis prezentacji:

1 Rolnicze systemy ubezpieczeń społecznych
w wybranych krajach Unii Europejskiej Na podstawie danych ENASP oprac. KRUS – Centrala w Warszawie, 2010 r.

2 w Europejskiej Sieci Rolniczego Systemu Ochrony Społecznej ENASP
K R U S w Europejskiej Sieci Rolniczego Systemu Ochrony Społecznej ENASP Instytucje w krajach UE realizujące odrębne systemy ubezpieczenia społecznego dla ludności rolniczej od roku… Austria SVB Finlandia MELA Francja MSA Grecja OGA Luksemburg CPA Niemcy BLB Polska KRUS

3 Austria SVB istnieje od 1974 roku
Status prawny: Samorządowa instytucja ubezpieczenia społecznego rolników indywidualnych i ich rodzin, oparta na jednym funduszu centralnym oraz siedmiu funduszy federacyjnych. Nadzór państwowy: Ministrowie - Rolnictwa; Finansów; Zdrowia i Spraw Kobiet; Bezpieczeństwa Społecznego, Rodziny i Ochrony Konsumentów. Zakres świadczeń: rolnicze emerytury, renty inwalidzkie i rodzinne, zasiłki w razie choroby, wypadku, macierzyństwa, pomoc społeczna, opieka zdrowotna. Zakres podmiotowy: ogół ubezpieczonych - ok. 3,5% ludności kraju, ogół świadczeniobiorców - 4,8 % ludności kraju.

4 Subwencjonowanie świadczeń dla rolników
Budżet = 1,91 mld € w tym: Procentowy udział dotacji na świadczenia rodzinne 99,8 emerytalne 74,3 zdrowotne 46,0 wypadkowe 24,5 Źródło: ENASP, 2005

5 Ochrona emerytalna rolników w Austrii
Wiek emerytalny - 60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn. Od 57 roku życia zapewniony podwyższony poziom ochrony pracy.

6 Finlandia Istnieje od 1969 roku
Status prawny: Niezależny centralny fundusz ubezpieczeń społecznych MELA oparty na państwowym systemie emerytalnym i systemie zawodowych emerytur (KELA), obejmujący rolników indywidualnych: przedsiębiorców rolnych, rybaków, hodowców reniferów, leśników, sadowników, ogrodników; członków rodzin. Nadzór państwowy: Ministrowie – Finansów; Rolnictwa i Leśnictwa; Spraw Społecznych i Zdrowia. Zakres podmiotowy: Ok. 93 tys. ubezpieczonych - 1,8% ludności kraju; 180 tys. świadczeniobiorców - tj. ok. 3,4% ludności kraju. Rodzaje świadczeń: emerytury, renty, świadczenia w razie wypadku i choroby, na zastępstwo w pracy, w razie bezrobocia, na zasiedlenie na terenach rolniczych.

7 Subwencjonowanie świadczeń w MELA
Budżet = 1 mld € w tym: Udział subwencji w wydatkach MELA na świadczenia emerytury i rodzinne 75% wypadkowe i chorobowe 28% MELA 40% KELA urlopy i zastępstwo 100% Źródło: ENASP 2004 r.

8 Ochrona emerytalna w MELA
Wiek emerytalny lat dla kobiet i mężczyzn

9 Mutualitè Sociale Agricolè
Francja Istnieje od 1945 roku Status prawny: Niepubliczna, zdecentralizowana organizacja zarządzająca środkami publicznymi na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne indywidualnych rolników oraz ogółu pracowników i pracodawców sektora rolnego. Państwowy nadzór: Minister Rolnictwa, Leśnictwa i Rybołówstwa Zakres podmiotowy: ponad 1,3 mln ubezpieczonych - 2,1% ludności kraju; Ponad 4 mln świadczeniobiorców - 7% ogółu ludności kraju. Rodzaje świadczeń: emerytury, renty, opieka medyczna, pomoc socjalna dla samotnych, dla rodzin i osób starszych, w razie bezrobocia lub niepełnosprawności, nad małymi dziećmi, na zasiedlenie.

10 Finansowanie świadczeń w MSA
Budżet = 26,3 mld € w tym: 15,1 mld € na system rolniczy, 11 mld € na system pracowniczy sektora rolnego Źródło: ENASP, 2005

11 Ochrona emerytalna rolników we Francji
Wiek emerytalny - 60 lat dla kobiet i mężczyzn

12 Główny Fundusz Zabezpieczenia Społecznego Rolników OGA
Grecja Istnieje od 1961 roku Status prawny: Niezależna organizacja zarządzająca państwowymi funduszami na zabezpieczenie socjalne rolników, rybaków, pracowników rolnych, rzemieślników i osób - w tym duchownych – samozatrudnionych na terenach wiejskich do 2 tys. mieszkańców i pracujących w otoczeniu rolnictwa w miejscowościach do 5 tys. Nadzór: Minister Pracy i Ochrony Społecznej Zakres podmiotowy: Ok. 730 tys. ubezpieczonych - 6,7 % ludności kraju i ponad 2 mln świadczeniobiorców - 18,7% ludności kraju. Rodzaje świadczeń: emerytury, renty inwalidzkie i dla sierot oraz wdów, zasiłki rodzinne i dla rodzin wielodzietnych, dodatki dla niepełnosprawnych, opieka medyczna, dofinansowanie szkoleń i wypoczynku dzieci i młodzieży.

13 Finansowanie systemu OGA
Budżet = 5,6 mld € Źródła finansowania świadczeń Fundusz emerytalny 100% subwencji Główny Fundusz Ubezpieczeniowy 86% składek + 14% z podatków Zdrowie subwencje + asygnowane podatki Źródło: ENSP 2005

14 Ochrona emerytalna rolników w Grecji
Wiek emerytalny - 65 lat dla kobiet i mężczyzn

15 Rolniczy Fundusz Emerytalny CPA i Rolniczy Fundusz Ubezpieczeń Zdrowotnych CMA
Luksemburg CPA istnieje od 1956 r. CMA od 1963 r. CPA i CMA są państwowymi instytucjami zarządzanymi przez Wspólną Administrację Rolniczych Funduszy Ubezpieczeń Społecznych, na rzecz zabezpieczenia ogółu utrzymujących się z indywidualnej działalności w rolnictwie Państwowy Nadzór: Minister Zabezpieczenia Społecznego Zakres podmiotowy: Ponad 3 tys. ubezpieczonych - 0,7% ludności kraju oraz ok. 10 tys. świadczeniobiorców - 2,1% ludności kraju. Rodzaje świadczeń: emerytury, renty, zasiłki chorobowe, z tytułu macierzyństwa, świadczenia zdrowotne i na zabezpieczenie minimum socjalnego.

16 Finansowanie świadczeń
Budżet = 94,6 mln € z czego 6,8 mln € na fundusz wypadkowy Finansowanie systemu 4 fundusze emerytalne CPA 63% składki 33% udział Państwa 9 Funduszy zdrowotnych CMA 63% składki 37% udział Państwa Świadczenia rodzinne 100% subwencji Źródło: ENASP 2005

17 Ochrona emerytalna rolników w Luksemburgu
Wiek emerytalny - 65 lat dla kobiet i mężczyzn

18 Niemcy BLB - 1919 r. GLA - 1957 r. BLK - 1972 r.
Niezależny od powszechnego system ubezpieczeń społecznych dla rolników, pracowników rolnych i osób sezonowo zatrudnianych w rolnictwie funkcjonuje w ramach trzech Federacji - BLB, GLA, BLK. System ubezpieczeń wypadkowych BLB nie podlega nadzorowi Państwa. System emerytalny GLA podlega nadzorowi Federalnego Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej. System zdrowotny BLK nadzorowany jest przez Ministerstwo Rolnictwa. BLB obejmuje ok. 1,7 mln ubezpieczonych i 4,3 mln świadczeniobiorców, tj. ok. 5% ludności kraju. W ubezpieczeniu emerytalnym GLA jest ok. 330 tys. płatników składek i ok. 1,1 mln świadczeniobiorców, tj. 1,3% ludności kraju. W systemie zdrowotnym BLK jest 230 tys. ubezpieczonych i blisko 1 mln świadczeniobiorców, tj. ok. 1,1% ludności Niemiec.

19 Ochrona emerytalna rolników w Niemczech
Wiek emerytalny - 65 lat dla kobiet i mężczyzn

20 Udział subwencji federalnych oraz/lub rządowych Niemiec
Finansowanie systemu Budżet SVB 6,6 mld € Udział subwencji federalnych oraz/lub rządowych Niemiec Fundusz emerytalny 75% Ubezpieczenie wypadkowe 21 % Fundusz chorobowy 55% Ubezpieczenie zdrowotne Źródło: ENASP 2005

21 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
Polska Powołana ustawą z dnia 20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników Instytucja administracji państwowej odpowiedzialna za obsługę odrębnego systemu ubezpieczenia społecznego rolników, finansowanego w oparciu o trzy państwowe fundusze celowe - z udziałem subwencji budżetowej - oraz nie dotowany z budżetu państwa samofinansujący się Fundusz Składkowy rolników. KRUS realizuje inne zadania zlecone z zakresu ochrony zdrowia i opieki socjalnej. Nadzór: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Minister Finansów, Rada Ubezpieczenia Społecznego Rolników. Obsługuje: ok. 1,6 mln ubezpieczonych, ok. 1,5 mln świadczeniobiorców, tj. łącznie ok. 8,2% ludności kraju.

22 Źródła gospodarki finansowej KRUS
Dotacja uzupełniająca + składki od rolników podstawa finansowania systemu w ramach funduszy celowych: Funduszu Emerytalno-Rentowego (FER), Funduszu Prewencji i Rehabilitacji (PiR), Funduszu Administracyjnego (FA), Dotacja celowa do FER na ochronę zdrowia oraz na zadania zakresu opieki społecznej, wypłatę krajowych rent strukturalnych i innych świadczeń pozaubezpieczeniowych, zleconych przez Państwo. Fundusz Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników samofinansujący się na bazie składek - podstawa finansowania świadczeń wypadkowych, chorobowych i macierzyńskich oraz źródło zasilania PiR i FA.

23 Źródła finansowania świadczeń w systemie ubezpieczeń społecznych rolników Wydatki z 2007 roku (dane w EURO) FUNDUSZ EMERYTALNO- RENTOWY składki + dotacja budżetowa do FER środki budżetowe 4,05 mld € przeznaczone na: Emerytury, renty rolnicze przyznane od 1991 r. zasiłki pogrzebowe, renty rodzinne, dodatki w EURO 2,94 mld Świadczenia rolne „na dożycie” za gospodarstwa zdane na Skarb Państwa przed 1990 0,36 mld Ubezpieczenie zdrowotne i dodatkowe świadczenia zlecone przez Państwo 0,75 mld FUNDUSZ SKŁADKOWY samofinansujący się na bazie składek wydatki 134 mln €, w tym na: Świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego i macierzyńskiego 105 mln 100% wydatków Odpis na Fundusz Prewencji i Rehabilitacji KRUS 6 mln 84% rozchodów PiR Odpis na Fundusz Administracyjny KRUS 12 mln Pomoc dla rodzin rolników 4 mln Inwestycje, utrzymanie nieruchomości będących własnością Funduszu 7 mln Źródło: Plan rzeczowo-finansowy KRUS w 2007

24 Ochrona emerytalna rolników w Polsce
Wiek emerytalny - 60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn

25 Finansowanie świadczeń emerytalnych rolników w ENASP
Budżet ogółem w mld € Udział subwencji (w %) Austria 2,45 74,3 Finlandia 1 75 Francja 28 80 Grecja 5,6 100 Niemcy 6,6 Luksemburg 0,95 33 Polska 4,05 67

26 Europejska Sieć Rolniczego Systemu Ochrony Społecznej
Wiek emerytalny Kobiety Mężczyźni Wiek + staż w systemie Austria 65 Składki z 15 lat Finlandia ukończenie 16 lat Francja 60 Składki 155 kwartałów Grecja Okres pracy 25 lat Niemcy 15 lat ubezpieczeń Luksemburg Składki z 10 lat Polska Składki 100 kw.


Pobierz ppt "Rolnicze systemy ubezpieczeń społecznych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google