Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SYSTEM ZABEZPIECZEŃ PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ Piła, maj 2007 rok.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SYSTEM ZABEZPIECZEŃ PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ Piła, maj 2007 rok."— Zapis prezentacji:

1 SYSTEM ZABEZPIECZEŃ PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ Piła, maj 2007 rok

2 Podstawy prawne funkcjonowania Ustawa o Funduszu Poręczeń Unijnych z 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 121 poz. 1262 z 31 maja 2004 r.) Ustawa o zmianie ustawy o Funduszu Poręczeń Unijnych z 27 kwietnia 2006 r. (Dz. U. Nr 120 poz. 823 z 6 lipca 2006 r.) umowa pomiędzy Ministrem Finansów a BGK

3 Cel działania możliwość zabezpieczenia realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej dostęp do taniego zabezpieczenia zwiększenie dostępności do kredytu zwiększenie możliwości pozyskiwania środków z emisji obligacji powstawanie nowych miejsc pracy

4 Korzyści dla Klientów dostęp do finansowania projektów z udziałem środków z Unii Europejskiej przy braku wystarczających zabezpieczeń możliwość ustanowienia konkurencyjnego zabezpieczenia realizacji przedsięwzięcia/kontraktu uzyskanie dostępu do kredytowania pomimo: –krótkiej historii kredytowej –posiadania aktywów o małej wartości nie akceptowanych jako wiarygodne zabezpieczenie kredytu możliwość swobodnego dysponowania majątkiem oszczędność czasu

5 Produkty Funduszu Poręczeń Unijnych Poręczenia/gwarancje spłaty kredytów Gwarancje dobrego wykonania kontraktu Gwarancje realizacji przedsięwzięcia Regwarancje Poręczenia/gwarancje za zobowiązania z tytułu obligacji Promesa udzielenia poręczenia

6 Warunki udzielania poręczeń/gwarancji spłaty kredytu Poręczenia/gwarancje spłaty kredytów udzielane są: - Kredytobiorcom realizującym przedsięwzięcia – beneficjentom pomocy UE (część współfinansowana z UE i wkład własny) - Kredytobiorcom uczestniczącym w realizacji przedsięwzięcia – wykonawcom, np. firmy budowlane do 80% kwoty kredytu do 5 mln EUR w trybie zwykłym i rozszerzonym 19.156.000,00 zł do 500.000 EUR (do 5 mln EUR dla JST) w portfelu kredytowym UWAGA! Poręczenia/gwarancje nie obejmują kredytu udzielonego przez BGK

7 Warunki udzielania poręczeń/gwarancji spłaty kredytu cd... -terminowe wydłużone o 3 miesiące w stosunku do okresu kredytowania - udzielane na każdym etapie realizacji i finansowania przedsięwzięcia - obejmują wykorzystaną i niespłaconą kwotę kredytu - nie obejmują części kredytu przeznaczonej na zapłacenie prowizji - wygasają w przypadku wykorzystania środków z kredytu niezgodnie z przeznaczeniem

8 Tryby udzielania poręczeń/gwarancji, regwarancji I. Poręczenia, gwarancje i regwarancje do kwoty 5 mln EUR udzielane są w dwóch trybach: tryb zwykły(decyzja BGK do 15 dni roboczych) tryb rozszerzony(decyzja BGK do 35 dni roboczych) II. Poręczenia kredytów i gwarancje dobrego wykonania kontraktu do kwoty 500.000 EUR (dla JST do 5 mln EUR) udzielane są w ramach umów portfelowych: tryb portfelowy (decyzja banku kredytującego) UWAGA! Wniosek o udzielenie poręczenia/gwarancji spłaty kredytu lub regwarancji Wnioskodawca składa w banku kredytującym

9 Zasady funkcjonowania – portfel kredytowy Bank Kredytujący ma podpisaną z BGK stosowną umowę maksymalna jednostkowa kwota poręczenia - do 80% kwoty kredytu, nie więcej niż 500.000 EUR a dla JST i ich związków do 5 mln EUR jednostkowe poręczenie – terminowe, udzielane na okres nie dłuższy niż okres kredytu, wydłużony o trzy miesiące jedyne zabezpieczenie poręczenia - weksel własny in blanco UWAGA! Istnieje możliwość uzyskania kilku poręczeń jednostkowych kredytów

10 Koszty poręczenia/gwarancji spłaty kredytu - jednorazowa opłata prowizyjna wynosi: dla poręczenia 0,50 % do 1 roku 0,75 % od 1 roku do 2 lat 1,00 % od 2 do 3 lat 1,25 % od 3 do 5 lat 1,50 % powyżej 5 lat dla gwarancji o 0,50 % wyższa niż dla poręczenia uiszczana przez Kredytobiorcę lub potrącana z kwoty udzielonego kredytu po otrzymaniu przez Bank Kredytujący od Kredytobiorcy umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków UE

11 System obniżenia opłat prowizyjnych Marża kredytowa w % p. a. % obniżki stawki opłaty prowizyjnej poręczenia/gwarancji do 0,75 70% pow. 0,75 – 1,0060% pow. 1,00 – 1,5050% pow. 1,50 – 2,0040% pow. 2,00 – 2,5035% pow. 2,50 – 3,0030% pow. 3,00 – 3,5020% pow. 3,50 – 4,0010%

12 Poręczenie spłaty kredytu 1. Klient 2. Bank Kredytujący 3. BGK- FPU 1. Wniosek o kredyt 5. Uruchomienie kredytu 6. Refinansowanie nakładów 4. Udzielenie poręczenia 3. Wniosek o udzielenie poręczenia 2. Wniosek o udzielenie poręczenia 4. UE 3a.Ewentualne dodatkowe zabezpieczenie

13 Gwarancja dobrego wykonania kontraktu Jest wydawana na zlecenie Wykonawcy Przedsięwzięcia realizującego umowę (kontrakt), zawartą w celu realizacji przedsięwzięcia współfinansowanego z UE. Beneficjentem gwarancji jest podmiot otrzymujący dotację, realizujący przedsięwzięcie. Obejmuje do 80% wartości kontraktu i nie może przekroczyć kwoty 500.000 EUR. Obowiązuje przez okres uzgodniony indywidualnie ze Zleceniodawcą i wynikający z umowy (kontraktu). Jednorazowa opłata prowizyjna wynosi 1% kwoty gwarancji dobrego wykonania kontraktu za każdy rozpoczęty rok jej obowiązywania.

14 Gwarancja realizacji przedsięwzięcia Gwarancja jest wydawana przez BGK wykonawcy przedsięwzięcia, jako zabezpieczenie wykonania przedsięwzięcia na rzecz podmiotu podejmującego decyzję o współfinansowaniu przedsięwzięcia ze środków UE. Gwarancja jest wydana na okres uzgodniony indywidualnie ze zleceniodawcą i wynikający z umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia z UE. Gwarancja obejmuje do 80% wartości przedsięwzięcia i nie może przekroczyć kwoty 5 mln EUR. Jednorazowa opłata prowizyjna od udzielonej gwarancji, w wysokości 0,6 % kwoty gwarancji za każdy rozpoczęty kwartał jej obowiązywania.

15 Regwarancja W ydawana przez BGK na wniosek banku jako zabezpieczenie gwarancji realizacji przedsięwzięcia współfinansowanego z UE, Obowiązuje przez czas nie dłuższy niż okres gwarancji realizacji przedsięwzięcia, udzielonej przez bank, wydłużony o 3 miesiące. Obejmuje do 80% kwoty gwarancji wydanej przez bank i nie może przekroczyć kwoty 5 mln EUR. Jednorazowa opłata prowizyjna od udzielonej regwarancji, w wysokości 0,2 % za każdy rozpoczęty kwartał jej obowiązywania. UWAGA! Regwarancje nie obejmują gwarancji udzielonych przez BGK

16 Zabezpieczenie Podstawowe zabezpieczenie poręczenia/gwarancji lub regwarancji: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz oświadczeniem o poddaniu się egzekucji składany i przechowywany w Banku Kredytującym Dodatkowe zabezpieczenie ustanawiane jest w przypadku wysokiego ryzyka wypłaty zobowiązania z tytułu udzielonej poręczenia/gwarancji lub regwarancji

17 Poręczenia/gwarancje emisji obligacji poręczenie/gwarancja dotyczy wykonania zobowiązań wynikających z obligacji, jeżeli środki z emisji są przeznaczone na realizację przedsięwzięcia na pokrycie wkładu własnego lub/i nakładów podlegających refinansowaniu z Unii Europejskiej poręczenie/gwarancja może obejmować maksymalnie 80% wartości nominalnej emisji obligacji a kwota zabezpieczenia nie może przekroczyć 5 mln euro prowizja od udzielenia poręczenia/gwarancji obligacji jest taka sama jak w przypadku zabezpieczeń kredytu (bez możliwości obniżki opłaty) wniosek o zabezpieczenie z FPU składany jest bezpośrednio w BGK

18 Promesa udzielenia poręczenia/gwarancji kredytu Przedsiębiorca może ubiegać się o wydanie promesy bezpośrednio w Oddziale BGK promesa może być wydana na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy po: - przeprowadzeniu analizy wniosku o wydanie promesy - stwierdzeniu zdolności kredytowej termin rozpatrzenia wniosku – 15 dni roboczych, za wydanie promesy BGK nie pobiera opłaty prowizyjnej korzyści dla Klienta: - nie ponosi żadnych opłat z tytułu promesy - ma możliwość negocjowania warunków kredytu - przyspieszenie procesu decyzyjnego w banku kredytującym

19 FPU - KFPK Podmiot, który nie otrzyma dofinansowania z Unii Europejskiej może zastąpić poręczenie/gwarancję spłaty kredytu z Funduszu Poręczeń Unijnych poręczeniem/gwarancją spłaty kredytu z Krajowego Funduszu Poręczeń Kredytowych. Klient może złożyć wniosek o poręczenie z KFPK jeśli: - Bank podjął decyzję o udzieleniu kredytu, pomimo braku dofinansowania z UE - BGK udzielił poręczenia/gwarancji z FPU, które nie weszło w życie, gdyż projekt nie uzyskał dofinansowania z UE - nie upłynęły 3 miesiące od daty negatywnej decyzji o uzyskaniu dofinansowania z UE Więcej informacji o KFPK: www.bgk.com.pl ---> Krajowy Fundusz Poręczeń Kredytowych

20 Banki współpracujące z BGK (stan na dzień 07.05.2007 r.) 1. Bank BPH S.A. 2. Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.* 3. Bank Handlowy w Warszawie S.A. 4. Bank Millenium S.A. 5. Bank Ochrony Środowiska S.A. 6. Bank Pocztowy S.A. 7. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. * 8. Bank Współpracy Europejskiej S.A. 9. BISE Bank S.A. *V 10. BRE Bank S.A. 11. Danske Bank Polska S.A. 12. Deutsche Bank Polska S.A. 13. Dominet Bank S.A. 14.Dresdner Bank AG S.A. O/ w Polsce * - umowy portfelowe, v – portfel kontraktów 15. DZ Bank Polska S.A. 16. Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A.*V 17. Bank Pekao S.A. 18. ING Bank Śląski S.A. *V 19. INVEST-BANK S.A. 20. Krakowski Bank Spółdzielczy *V 21. Kredyt Bank S.A. 22. Mazowiecki Bank Regionalny S.A.*V 23. Nordea Bank Polska S.A. 24. Bank DnB NORD Polska S.A. 25. PKO Bank Polski S.A. * 26. Raiffeisen Bank Polska S.A. 27. WestLB Bank Polska S.A.

21 Kontakt Departament Funduszy Poręczeń i Gwarancji Bank Gospodarstwa Krajowego tel. /22/ 52 29 630tel. /67/ 21 07 400 www.fpu.bgk.pl www.bgk.com.pl


Pobierz ppt "SYSTEM ZABEZPIECZEŃ PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ Piła, maj 2007 rok."

Podobne prezentacje


Reklamy Google