Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Spotkanie informacyjne Dokumentacja konkursowa Nr 1/9.2/10 Szczecin, 21 maja 2010 r. Spotkanie współfinansowane ze.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Spotkanie informacyjne Dokumentacja konkursowa Nr 1/9.2/10 Szczecin, 21 maja 2010 r. Spotkanie współfinansowane ze."— Zapis prezentacji:

1 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Spotkanie informacyjne Dokumentacja konkursowa Nr 1/9.2/10 Szczecin, 21 maja 2010 r. Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

2 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Stan wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie zachodniopomorskim Stan na dzień 31.03.2010 r.

3 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Stopień wykorzystania alokacji 2007-2013

4 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Konkurs nr 1/9.2/10

5 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Konkurs nr 1/9.2/10 jest konkursem zamkniętym w konkursie zamkniętym określa się z góry jeden określony termin naboru wniosków. Wnioski o dofinansowanie projektu można składać osobiście, kurierem lub pocztą do Wojewódzkiego Urzędu Pracy Od 18 maja 2010 r. do dnia 30 lipca 2010 r. (decyduje data wpływu wniosku do Wojewódzkiego Urzędu Pracy) w godzinach od 9.00 do 15.00 Szczecin - pokój nr 211 Koszalin – pokój 25

6 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Alokacja 15 000 000,00 zł W tym: -wsparcie finansowe EFS: 12 750 000,00 zł -wsparcie finansowe krajowe: 2 250 000,00 zł

7 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Dopuszczalne typy projektów 1.Diagnozowanie potrzeb edukacyjnych w obszarze szkolnictwa zawodowego zgodnie z potrzebami lokalnego i regionalnego rynku pracy. 2. Programy rozwojowe szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe ukierunkowane na zmniejszanie dysproporcji w osiągnięciach uczniów w trakcie procesu kształcenia oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia w szczególności obejmujące: dodatkowe zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze oraz specjalistyczne służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia; doradztwo i opiekę pedagogiczno – psychologiczną dla uczniów wykazujących problemy w nauce lub z innych przyczyn zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu szkolnictwa (np. wsparcie dla uczniów z obszarów wiejskich, wsparcie dla uczniów niepełnosprawnych, przeciwdziałanie uzależnieniom, programy prewencyjne, przeciwdziałanie patologiom społecznym); dodatkowe zajęcia (pozalekcyjne i pozaszkolne) dla uczniów ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem ICT, języków obcych, przedsiębiorczości, nauk przyrodniczo – matematycznych; efektywne programy doradztwa edukacyjno – zawodowego;

8 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie modernizację oferty kształcenia zawodowego i dostosowanie jej do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy (wprowadzanie nowych kierunków kształcenia, modyfikacja programów nauczania na kierunkach istniejących); współpracę szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe z pracodawcami i instytucjami rynku pracy służąca podnoszeniu kwalifikacji zawodowych uczniów jako przyszłych absolwentów i wzmacnianie ich zdolności do zatrudnienia (w tym zwłaszcza w zakresie praktycznych form nauczania – staże i praktyki); wyposażenie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe w nowoczesne materiały dydaktyczne (w tym podręczniki szkolne) zapewniające wysoką jakość kształcenia; wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania i oceniania cechujących się wyższą skutecznością niż formy tradycyjne; wdrażanie programów i narzędzi efektywnego zarządzania placówką oświatową przyczyniających się do poprawy jakości nauczania.

9 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wymagania odnośnie grupy docelowej Projekty muszą być skierowane bezpośrednio do następujących grup odbiorców: uczniów i słuchaczy szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe (z wyłączeniem słuchaczy szkół dla dorosłych); szkół i placówek (instytucji i kadry pedagogicznej) prowadzącej kształcenie zawodowe (z wyłączeniem szkół dla dorosłych); partnerów społeczno – gospodarczych; pracodawców Zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności w ramach PO KL oraz Zasadami systemu sprawozdawczości PO KL, w zakresie deklaracji uczestnictwa, każdy uczestnik z chwilą przystąpienia do projektu podpisuje deklarację uczestnictwa w projekcie. Deklaracja ta jest potwierdzeniem kwalifikowalności uczestnika. Od dnia podpisania ww. deklaracji rozpoczyna się jego udział w projekcie.

10 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Szczegółowe kryteria dostępu (kryterium obligatoryjne): 1.Maksymalny okres realizacji projektu: do 31 grudnia 2011 r. Jak spełnić? Maksymalny okres realizacji projektu wynosi od dnia złożenia wniosku do 31 grudnia 2011 r. W pkt 1.8 należy więc wskazać właściwy okres realizacji projektu. 2.Minimalna wartość projektu wynosi 200 tysięcy złotych. Jak spełnić? W polu 3.1 koszty ogółem w części IV budżet projektu musi znaleźć się kwota nie mniejsza niż 200 tysięcy zł.

11 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Szczegółowe kryteria dostępu (kryterium obligatoryjne): 3.Grupę docelową w projekcie stanowią osoby uczące się lub mające miejsce zamieszkania na terenie województwa zachodniopomorskiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego lub szkoły i placówki realizujące kształcenie zawodowe zlokalizowane na terenie województwa zachodniopomorskiego bądź partnerzy społeczno – gospodarczy i pracodawcy mający swoją siedzibę lub filię na terenie województwa zachodniopomorskiego. Jak spełnić? W punkcie 3.2 wniosku należy opisać grupę docelową stanowiącą osoby uczące się lub mające miejsce zamieszkania na terenie województwa zachodniopomorskiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego lub szkoły i placówki realizujące kształcenie zawodowe zlokalizowane na terenie województwa zachodniopomorskiego bądź partnerów społeczno – gospodarczych i pracodawców mający swoją siedzibę lub filię na terenie województwa zachodniopomorskiego.

12 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Szczegółowe kryteria dostępu (kryterium obligatoryjne): 4.Beneficjent w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu na terenie województwa zachodniopomorskiego, z dostępną pełną dokumentacją wdrażanego projektu (dokumentacja ta powinna dotyczyć dokumentów merytorycznych i finansowych związanych z realizowanym wsparciem) oraz z kluczowym personelem realizującym projekt (personel zarządzający projektem wskazany we wniosku). Dotyczy to również przechowywania dokumentacji projektu po zakończeniu jego realizacji. Jak spełnić? W punkcie 3.5 wniosku projektodawca musi jasno zadeklarować, że w okresie realizacji projektu będzie prowadził biuro na terenie województwa zachodniopomorskiego, w którym będzie dostępna pełna dokumentacja projektu (również po jego zakończeniu) oraz gdzie będzie pracował kluczowy personel realizujący projekt. Jeśli projektodawca posiada siedzibę na terenie województwa zachodniopomorskiego (wskazaną w punkcie 2.5 wniosku) to jest to wystarczające dla spełnienia kryterium.

13 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Szczegółowe kryteria dostępu (kryterium obligatoryjne): 5. Projektodawcą jest jeden z następujących podmiotów: szkoła, placówka oświatowa (instytucje, kadra) i ich organ prowadzący, realizujące kształcenie zawodowe (z wyłączeniem szkół dla dorosłych), organizacja pozarządowa prowadząca działalność statutową w zakresie edukacji w partnerstwie z organem prowadzącym szkołę lub placówkę oświatową. Jak spełnić? W przypadku gdy projektodawcą jest szkoła, placówka oświatowa, w punkcie 2.1 wniosku, należy zapisać nazwę organu prowadzącego oraz nazwę projektodawcy np. Gmina Miasto Szczecin / Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szczecinie; w punkcie 2.2 wniosku należy zapisać status prawny projektodawcy (placówki oświatowej, szkoły). W przypadku, gdy projektodawcą jest organizacja pozarządowa prowadząca działalność statutową w zakresie edukacji w punkcie 2.1 i 2.2 należy zapisać informacje dotyczące danej organizacji, natomiast w punkcie 2.8 należy podać dane partnera tzn. organu prowadzącego szkołę lub placówkę oświatową. Organizacja pozarządowa prowadząca działalność statutową w zakresie edukacji zobowiązana jest realizować projekt w partnerstwie z organem prowadzącym szkołę lub placówkę oświatową. Jeśli projektodawcą jest organizacja pozarządowa to w punkcie 3.5 wniosku należy wskazać, że prowadzi ona działalność statutową w zakresie edukacji. W przypadku gdy projektodawcą jest organ prowadzący w punkcie 2.1 i 2.2 należy wpisać dane dotyczące danej jednostki..

14 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Szczegółowe kryteria dostępu (kryterium obligatoryjne): 6.Projektodawca wnosi wkład własny w wysokości 12% wartości projektu w postaci środków pochodzących z budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Jak spełnić? W polu IV Budżet projektu w pkt 4.3 wkład własny należy wpisać kwotę odpowiadającą 12% kosztów ogółem. Jeśli wkład własny ma charakter niepieniężny należy go również wykazać w pkt 4.3.1 W szczegółowym budżecie projektu przy kosztach, które będą stanowiły wkład niepieniężny, w polu kategoria, należy wpisać wkład własny niepieniężny..

15 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Szczegółowe kryteria strategiczne (premia punktowa - kryterium fakultatywne) : 1.Projekt jest realizowany w szkołach lub placówkach prowadzących kształcenie zawodowe, w których uczniowie osiągnęli średni wynik w ubiegłorocznych egzaminach zewnętrznych (maturalnych i/lub zawodowych), niższy od średniej wojewódzkiej. Waga punktowa : 15 Jak spełnić? W części 3.1 i 3.2 wniosku należy zapisać, że projekt realizowany będzie w szkołach lub placówkach oświatowych, których średni wynik egzaminu zewnętrznego (maturalnego i/lub zawodowego) w roku szkolnym 2008-2009 był niższy niż średnia w województwie zachodniopomorskim z wyżej wymienionych egzaminów. 2.Projekt łączy wsparcie w zakresie modernizacja oferty kształcenia zawodowego i dostosowanie jej do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy (wprowadzanie nowych kierunków kształcenia, modyfikacja nowych kierunków kształcenia, modyfikacja programów nauczania na kierunkach istniejących) ze wsparciem wyposażenie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe w nowoczesne materiały dydaktyczne. Waga punktowa : 15 Stosuje się jedynie do typu projektu nr 2 Jak spełnić? W części 3.3 wniosku projektodawca winien zapisać iż projekt zakłada realizację określonych w kryterium strategicznym form wsparcia.

16 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Szczegółowe kryteria strategiczne (premia punktowa - kryterium fakultatywne) : 3.Projekt zakłada wykorzystanie specjalistycznych stanowisk do przeprowadzania zewnętrznych egzaminów zawodowych zakupionych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2004 – 2006. Waga punktowa : 5 Jak spełnić? W punkcie 3.5 wniosku Projektodawca powinien zapisać, iż w ramach projektu wykorzystane zastaną specjalistyczne stanowiska do przeprowadzania zewnętrznych egzaminów zawodowych zakupionych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2004- 2006. 4.Projekt jest komplementarny z inwestycjami zrealizowanymi bądź planowanymi do realizacji finansowanymi ze źródeł wspólnotowych innych niż Europejski Fundusz Społeczny. Waga punktowa : 5 Jak spełnić? We wniosku (np. pkt 3.1 i 3.5) należy zapisać z jaką inwestycją finansową ze źródeł wspólnotowych innych niż Europejski Fundusz Społeczny projekt jest komplementarny i w jakim zakresie (tytuł projektu i kto jest jego projektodawcą).

17 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Pomoc publiczna Projekty w ramach Działania 9.2 realizowane są zgodnie z ustawą o systemie oświaty w związku z czym, co do zasady, nie przewidują występowania pomocy publicznej. Projektodawca musi jednak zwrócić uwagę, że niedozwolone jest czerpanie korzyści ekonomicznych z realizacji projektu w szczególności poprzez odpłatny wynajem środków trwałych zakupionych w ramach projektu, pomieszczeń wyremontowanych w ramach projektu itd. Jeśli projektodawca zamierza czerpać powyższe korzyści projekt należy potraktować jako generujący dochód. Jeśli projektodawca nie uwzględni w takim projekcie dochodu, to przy stwierdzeniu czerpania z jego tytułu korzyści ekonomicznych, zostanie uznane, ze udzielono mu niedozwolonej pomocy publicznej.

18 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Przygotowanie wniosków: Wniosek musi zostać przygotowany za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych w wersji 5.3 lub późniejszej. GWA jest dostępny na stronie: www.generatorwnioskow.efs.gov.pl oraz www.pokl.wup.pl/pliki w zakładce Generator Wniosków Aplikacyjnychwww.generatorwnioskow.efs.gov.pl www.pokl.wup.pl/pliki Po wydrukowaniu wniosku osoba(y) upoważniona(e) do podejmowania decyzji wiążących w stosunku do projektodawcy (wymieniona(e) w punkcie 2.6 wniosku) musi(szą) złożyć swój własnoręczny podpis w części V Oświadczenie. Przy podpisie należy złożyć pieczęć imienną osoby podpisującej wniosek oraz pieczęć instytucji składającej wniosek. W przypadku nie posiadania pieczęci imiennej należy złożyć czytelny podpis oraz pieczęć instytucji. Jeśli projekt jest realizowany w partnerstwie konieczne jest jego podpisanie w części V Oświadczenie przez wszystkich partnerów. Wniosek należy dostarczyć w 2 egzemplarzach papierowych (tj. oryginał oraz kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem lub 2 oryginały) oraz w wersji elektronicznej (na płycie CD/DVD zapisany w formacie XML).

19 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Nowa wersja instrukcji dotyczącej wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zmiany w stosunku do dotychczasowej wersji dokumentu udostępnionej na początku stycznia mają charakter techniczny i obejmują wprowadzenie nowych zrzutów ekranowych oraz doprecyzowanie niektórych zapisów w związku z procesem dostosowywania Generatora Wniosków Aplikacyjnych PO KL do obsługi przez: osoby niedowidzące oraz niewidome korzystające ze standardowych narzędzi udźwiękowiających.

20 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Przygotowanie załącznika finansowego c.d.: Na etapie składania wniosku o dofinansowanie projektu projektodawca składa tylko załącznik tj. dokument określający sytuację finansową projektodawcy, a w przypadku składania projektu w partnerstwie krajowym również dokument określający sytuację finansową partnera: W przypadku projektodawcy (partnera) prowadzącego działalność powyżej jednego roku: wypełniona tabela (w dwóch egzemplarzach – dwa oryginały albo oryginał i kopia poświadczona za zgodność z oryginałem albo dwie kopie poświadczone za zgodność z oryginałem) stanowiąca załącznik nr 5.5.2 do niniejszej dokumentacji za ostatni zamknięty rok obrotowy. W przypadku projektodawcy (partnera) prowadzącego działalność poniżej jednego roku: wypełniona tabela (w dwóch egzemplarzach – dwa oryginały albo oryginał i kopia poświadczona za zgodność z oryginałem albo dwie kopie poświadczone za zgodność z oryginałem) stanowiąca załącznik nr 5.5.2 do niniejszej dokumentacji od dnia rozpoczęcia działalności do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku.

21 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Składana informacja określająca sytuację finansową, w zależności od sposobu prowadzenia księgowości powinna być zatwierdzona w następujący sposób: a) w przypadku prowadzenia księgowości przez podmiot zewnętrzny: podpisem księgowego wraz z pieczęcią imienną i firmy prowadzącej księgowość oraz podpisem osoby (osób) upoważnionej (upoważnionych) do reprezentowania projektodawcy/partnera (zgodnie z punktem 2.6 wniosku); b) w przypadku prowadzenia księgowości przez zatrudnionego księgowego: podpisem księgowego wraz z pieczęcią imienną oraz podpisem osoby (osób) upoważnionej (upoważnionych) do reprezentowania projektodawcy/partnera (zgodnie z punktem 2.6 wniosku); c) w przypadku prowadzenia księgowości samodzielnie przez projektodawcę/partnera: podpisem osoby (osób) upoważnionej (upoważnionych) do reprezentowania projektodawcy/partnera (zgodnie z punktem 2.6 wniosku);

22 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Przygotowanie załącznika finansowego c.d.: jeśli załącznik składa się z więcej niż jednej strony, to osoby go podpisujące (w tym także księgowy), parafują wszystkie strony; jeśli składany załącznik jest kopią, to poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonują wszystkie osoby, które podpisały wniosek albo, co najmniej jedna z tych osób. W przypadku, jeśli jeden z załączników partnera jest kopią a drugi oryginałem to poświadczenia dokonuje osoba podpisująca wniosek ze strony partnera albo projektodawcy. Jeśli oba załączniki partnera są kopiami to potwierdzenia dokonuje osoba podpisująca wniosek ze strony partnera. Konieczne jest również podanie daty potwierdzenia. Jednostki sektora finansów publicznych są zwolnione z obowiązku składania załącznika określającego sytuację finansową. Wzór załącznika finansowego jest dostępny w ramach załączników do dokumentacji (załącznik nr 5.5.2 ).

23 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Uwaga! Wnioski nie umieszczone w kopertach (kartonach lub innych zabezpieczonych opakowaniach) oraz nieopisane nie będą przyjmowane. Do jednej koperty można włożyć tylko jeden segregator z wnioskiem o dofinansowanie. Należy zwrócić uwagę, iż umieszczenie oryginału wniosku i jego kopii w osobnych kopertach spowoduje nieprawidłowe zarejestrowanie wniosku oraz odrzucenie go na ocenie formalnej z powodu złożenia w jednym egzemplarzu.

24 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie WUP w Szczecinie w trakcie oceny wniosku posiłkuje się, oprócz dokumentów wchodzących w skład systemu realizacji PO KL, Podręcznikiem przygotowania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Dokumenty do pobrania na stronie www.pokl.wup.pl/plikiwww.pokl.wup.pl/pliki W celu sprawdzenia, czy wniosek jest poprawny pod względem formalnym zaleca się użycie Listy sprawdzającej dla wnioskodawcy, będącej załącznikiem do Dokumentacji konkursowej. Dokument jest dostępny w ramach załączników do dokumentacji (załącznik nr 5.5.1)

25 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Należy zwrócić szczególną uwagę na wskazanie we wniosku rezultatów projektów, gdyż mają one decydujący wpływ na jego ocenę (można za nie uzyskać do 25 punktów). Dodatkowo w przypadku, gdy dwa projekty uzyskają taką samą liczbę punktów podczas oceny merytorycznej - o pozycji na liście rankingowej, w pierwszej kolejności, zdecyduje liczba punktów uzyskana za rezultaty projektu. Przy wyznaczaniu rezultatów projektu pomocnym może być Podręcznik przygotowania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach PO KL oraz Instrukcja do wniosku o dofinansowanie. Dokumenty do pobrania na stronie www.pokl.wup.pl/plikiwww.pokl.wup.pl/pliki

26 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie W ramach konkursu 1/9.2/10 nie przewiduje się możliwości realizacji: projektów innowacyjnych; współpracy ponadnarodowej oraz projektów z komponentem ponadnarodowym zaplanowanym do realizacji na etapie opracowania wniosku o dofinansowanie. Uwaga! Jeśli projektodawca wypełniając wniosek o dofinansowanie zaznaczy (poprzez zaznaczenie tak w polach 1.10, 1.11, 1.12), że projekt ma charakter ponadnarodowy, innowacyjny bądź jest projektem z komponentem ponadnarodowym, to zostanie on odrzucony podczas oceny formalnej.

27 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zarządzanie Projektem W budżecie projektu obowiązkowe jest wykazanie zadania odnoszącego się do zarządzania projektem, o ile projektodawca planuje ponosić wydatki w tym zakresie. W zadaniu tym powinny być uwzględniane w szczególności koszty: wynagrodzenia koordynatora/kierownika projektu lub innej osoby mającej za zadanie koordynowanie lub zarządzanie projektem; wynagrodzenia innego personelu bezpośrednio zaangażowanego w zarządzanie projektem o ile jego zatrudnienie jest niezbędne dla realizacji projektu, np. specjalista ds. zamówień publicznych, pracownik ds. obsługi finansowej projektu (o ile nie wykonuje on zadań związanych z obsługą finansową podstawowej działalnością beneficjenta), pracownik ds. monitorowania projektu itp.; związane z otworzeniem i prowadzeniem rachunku bankowego; związane z ustanowieniem zabezpieczeń prawidłowej realizacji umowy;

28 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie c.d.: zakupu lub amortyzacji sprzętu lub wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do zarządzania projektem; działań informacyjno-promocyjnych związanych z realizacją projektu (np. zakup materiałów promocyjnych i informacyjnych, zakup ogłoszeń prasowych); ewaluacji projektu; inne – o ile są bezpośrednio związane z koordynacją i zarządzaniem projektem. Wydatki związane z wynagrodzeniem osób, które wykonują więcej niż jedno zadanie/funkcję w ramach projektu lub są zatrudnione w więcej niż jednym projekcie, mogą być uznane za kwalifikowane, o ile obciążenie wynikające z wykonywania danego zadania /funkcji nie wyklucza możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji pozostałych zadań/funkcji powierzonych danej osobie. Beneficjent może zostać zobowiązany przez podmiot będący stroną umowy do przedstawienia odpowiednich informacji dotyczących zatrudnienia personelu w projekcie. W związku z wątpliwościami dotyczącymi prawidłowej i efektywnej realizacji powierzonych funkcji oraz podwójnego finansowania, nie jest zatem zasadnym stosowanie rozwiązań, w których członkowie zespołu zarządzającego wykonują równocześnie inne zadania merytoryczne w projekcie na podstawie odrębnych umów, czy też w których personel projektu zatrudniany jest do zadań okresowych (np. rekrutacja) lub cyklicznych (np. przygotowania wniosków o płatność) na okres dłuższy niż bezpośrednio wynika ze zlecanych zadań.

29 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Partnerstwo W przypadku projektów partnerskich realizowanych na podstawie umowy partnerskiej, podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), ubiegający się o dofinansowanie, dokonuje wyboru partnerów spoza sektora finansów publicznych z zachowaniem zasady przejrzystości i równego traktowania podmiotów, w szczególności jest zobowiązany do: ogłoszenia otwartego naboru partnerów w dzienniku ogólnopolskim lub lokalnym oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. W ogłoszeniu powinien być wskazany termin, co najmniej 21 dni na zgłoszenie partnerów; uwzględnienia przy wyborze partnerów: zgodności działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa, oferowanego wkładu potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa, doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze, współpracę z beneficjentem w trakcie przygotowania projektu; podania do publicznej wiadomości informacji o stronach umowy o partnerstwie oraz zakresu zadań partnerów.

30 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Ogólne kryteria horyzontalne: 1.Zgodność z właściwymi politykami i zasadami wspólnotowymi (w tym: polityką równych szans i koncepcją zrównoważonego rozwoju) oraz prawodawstwem wspólnotowym Jak spełnić: zachowanie zasady równości szans; zapewnienie możliwości udziału w projekcie osobom niepełnosprawnym. Pomocne raporty: http://www.stat.gov.pl/gus/45_3748_PLK_HTML.htm http://www.psz.praca.gov.pl/_files_/publikacje/raport_aktywnosc1.zip http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_Kobiety_w_Polsce.pdf Pomocne strony internetowe: http://www.undp.org.pl/pl/index.php http://bezuprzedzen.org/ http://www.rownystatus.gov.pl/

31 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Ogólne kryteria horyzontalne c.d.: 2.Zgodność z prawodawstwem krajowym Jak spełnić: projekt musi być zgodny z prawodawstwem dotyczącym wnioskodawcy oraz realizowanych przez niego w projekcie działań; zapisy wniosku muszą być w szczególności zgodne z prawem zamówień publicznych (dotyczy to podmiotów, które z godnie z ustawą prawo zamówień publicznych są zobowiązane do stosowania odpowiedniego trybu realizacji zamówienia publicznego) oraz zasadami udzielania pomocy publicznej (patrz pkt 3.3 dokumentacji); w przypadku realizacji niektórych typów projektów konieczne jest stosowanie odpowiednich odrębnych przepisów prawa; jeśli projektodawca jest zobowiązany do wyboru partnera w sposób określony w art. 28a ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, to we wniosku o dofinansowanie w polu 3.5 zobowiązany jest umieścić informację na temat sposobu wyboru partnerów do projektu. W przypadku braku informacji, że partnerzy zostali wybrani prawidłowo, projekt może być uznany za niezgodny z tym kryterium horyzontalnym i odrzucony.

32 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Ogólne kryteria horyzontalne c.d.: 3. Zgodność ze Szczegółowym Opisem Priorytetów PO KL Jak spełnić: Projekt musi być zgodny z tym dokumentem w szczególności należy zwrócić uwagę, czy działania wpisują się w dany typ projektu (niektóre typy projektów są mocno sformalizowane i ich zakres regulują odpowiednie ustawy bądź rozporządzenia) oraz czy projekt skierowano do odpowiedniej grupy docelowej. W Szczegółowym Opisie Priorytetów PO KL określono również dopuszczalny poziom cross -financingu w projekcie, co także jest przedmiotem weryfikacji tego kryterium.

33 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Analiza sytuacji kobiet i mężczyzn Analiza 4 kroków KROK I: REPREZENTACJA ILOŚCIOWA Ile jest K i M w danym obszarze? Jaka jest struktura grupy K i M pod względem m.in. wieku, wykształcenia, stażu pracy? Jak te dane zmieniają się w czasie? Jak kształtuje się popyt na pracę/usługi/branże? KROK II: PORTRET UCZESTNIKA Kto się zajmuje dziećmi i osobami zależnymi? Kto i kiedy ma wolny czas? Kto i gdzie mieszka? Kto ma prawo do lokalu mieszkaniowego? Kto i z jakim stopniu korzystał z form wsparcia? Z jaką efektywnością? Kto i gdzie pracuje? Na podstawie jakiej umowy? Ile zarabia? Na jakie trudności napotykają K i M w swoim życiu? Kto posiada samochód? Kto korzysta z transportu publicznego?

34 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie cd. Analiza sytuacji kobiet i mężczyzn KROK III: PRZYCZYNY Dlaczego tak jest? Jakie są zależności między położeniem K i M a społecznymi rolami przypisywanymi K i M? Kto ma wpływ na sytuację w danym obszarze? Kto podejmuje decyzje? Jakie są bariery równości w danym obszarze? Które z barier są kluczowe i dopiero ich likwidacja spowoduje trwałą zmianę sytuacji danej płci? KROK IV: POTRZEBY KOBIET I MĘŻCZYZN Jakie są potrzeby K, a jakie M w związku z zaistniałą sytuacją? Jakie są potrzeby praktyczne, bieżące? Jakie są potrzeby strategiczne, długofalowe? Jak możemy uwzględnić te potrzeby planując nasz projekt?

35 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Przykłady równościowego sposobu zarządzania projektem W zespole projektowym jasno określona jest odpowiedzialność za przestrzeganie zasady równości szans. Inne zadania związane z równością przypisane są do obowiązków koordynatora/koordynatorki ds. komunikacji, inne do działu współpracującego z uczestnikami i uczestniczkami projektu, jeszcze inne zdefiniowane są w obszarze sprawozdawczości projektowej. W podejmowaniu decyzji projektowych zaangażowane są zarówno kobiety jak i mężczyźni. Struktura zarządzania projektem gwarantuje zrównoważony pod kątem płci udział w procesach decyzyjnych i wspiera zaangażowanie mężczyzn w działania na rzecz równości płci.

36 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Przykłady równościowego działania informacyjnego i promocyjnego Komunikacja dotycząca projektu powinna uwzględniać fakt istnienia kobiet i mężczyzn, a więc zakładać stosowanie języka wrażliwego na płeć (np. żeńskie końcówki w nazwie zawodów) Należy także pamiętać o przekazach obrazkowych (np. zdjęcia do publikacji, grafika ulotek, plakatów itp.) i zapewnić, że np. zdjęcia używane w naszym projekcie przełamują stereotypy na temat kobiet i mężczyzn. W materiałach projektowych warto powoływać się na przykłady przełamujące stereotypy (np. kobieta zakładająca firmę budowlaną) oraz pamiętać o wadze ról modelowych (np. starsza kobieta jako coach dla młodszych kobiet).

37 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Standard minimum Analiza sytuacji kobiet i mężczyzn 1.Czy projekt zawiera analizę sytuacji kobiet i mężczyzn dotyczącą obszaru interwencji i/lub zasięgu projektu, która wskazuje na nierówności ze względu na płeć? Warunki, które muszą zostać spełnione, aby odpowiedź była pozytywna : jest analiza*; analiza wskazuje na nierówności płci. *Musi również zostać spełniony co najmniej jeden z poniższych warunków: analiza dotyczy obszaru interwencji; analiza dotyczy zasięgu projektu.

38 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Standard minimum Analiza sytuacji kobiet i mężczyzn 2. Czy analiza sytuacji kobiet i mężczyzn, zawiera dane ilościowe, które wskazują na brak istniejących nierówności w obszarze interwencji i/lub zasięgu projektu? Warunki, które muszą zostać spełnione, aby odpowiedź była pozytywna: jest analiza; analiza zawiera dane ilościowe; dane wskazują na brak nierówności płci*. *Musi również zostać spełniony co najmniej jeden z poniższych warunków: brak nierówności dotyczy obszaru interwencji projektu; brak nierówności dotyczy zasięgu projektu.

39 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Standard minimum Analiza sytuacji kobiet i mężczyzn 3. Czy użyte w analizie sytuacji kobiet i mężczyzn dane w podziale na płeć dotyczą obszaru interwencji i zasięgu projektu? Warunki, które muszą zostać spełnione, aby odpowiedź była pozytywna : jest analiza; analiza zawiera dane dotyczące obszaru interwencji projektu; analiza zawiera dane dotyczące zasięgu projektu.

40 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Standard minimum Analiza sytuacji kobiet i mężczyzn Zgodnie z zapisami PO KL każdy wniosek o dofinansowanie projektu musi zawierać analizę sytuacji kobiet i mężczyzn w danym obszarze projektowym, niezależnie czy wsparcie kierowane jest do osób czy instytucji. Do zdobycia pozytywnej odpowiedzi w przypadku analizy sytuacji kobiet i mężczyzn winno być podanie przynajmniej jednej danej dotyczącej zasięgu i obszaru interwencji projektu w podziale na płeć.

41 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Standard minimum Działania projektu 4. Czy rozwiązania planowane do wypracowania i/lub działania odpowiadają na nierówności ze względu na płeć, istniejące w obszarze interwencji i/lub zasięgu projektu i/lub różnicują działania (formy wsparcia) dla kobiet i mężczyzn? Warunki, które muszą zostać spełnione, aby odpowiedź była pozytywna: działania odpowiadają na nierówności płci*; i/lub działania są zróżnicowane wobec K i M. * Musi również zostać spełniony co najmniej jeden z poniższych warunków: nierówności istnieją w obszarze interwencji projektu; nierówności istnieją w obszarze zasięgu projektu.

42 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Standard minimum Działania projektu Do zdobycia pozytywnej odpowiedzi w punkcie czwartym winno upoważniać podanie przynajmniej jednego przykładu działania, jakie zostanie zrealizowane w projekcie na rzecz wyrównywania szans kobiet i mężczyzn lub działania zmierzającego do przestrzegania zasady tak, aby na żadnym etapie realizacji projektu nie pojawiły się nierówności szans kobiet i mężczyzn.

43 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Standard minimum Rezultaty projektu 5.Czy rezultat(y) są podane w podziale na płeć i/lub wskazują jak projekt wpłynie na sytuację kobiet i mężczyzn w obszarze interwencji i/lub zasięgu projektu? Warunki, które muszą zostać spełnione, aby odpowiedź była pozytywna: co najmniej 1 rezultat wskazuje jak projekt wpłynie na sytuację K i M*; i/lub co najmniej 1 rezultat podany w podziale na płeć. * Musi również zostać spełniony co najmniej jeden z poniższych warunków: wpływ dotyczy obszaru interwencji; wpływ dotyczy zasięgu projektu.

44 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Standard minimum Rezultaty projektu Minimalnym wymogiem upoważniającym do zdobycia pozytywnej odpowiedzi jest podanie przynajmniej jednego rezultatu w podziale na płeć (w przypadku projektów skierowanych do osób) lub krótkiej informacji w jaki sposób rezultat wpłynie na ograniczenie nierówności w obszarze projektowym.

45 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Standard minimum Zarządzanie projektem 6. Czy projekt wskazuje w jaki sposób zostanie zapewnione równościowe zarządzanie projektem? Warunki, które muszą zostać spełnione, aby odpowiedź była pozytywna: opisano sposób równościowego zarządzania projektem.

46 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Standard minimum Zarządzanie projektem Minimalnym warunkiem do uzyskania pozytywnej odpowiedzi jest zaplanowanie w ramach projektu przynajmniej jednego działania równościowego (np. przeszkolenie zespołu projektowego z zasady równości szans kobiet i mężczyzn w kontekście problematyki projektu, organizacja pracy zespołu uwzględniająca elastyczne formy pracy).

47 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie 7. Czy projekt należy do wyjątku, co do którego nie stosuje się standardu minimum? Wyjątki do których nie stosuje się standardu minimum: profil działalności projektodawcy (ograniczenia statutowe); realizacja działań pozytywnych (działania te pozwalają na wpłynięcie na niekorzystną sytuację danej płci w konkretnym obszarze interwencji, a tym samym wyrównanie jej szans społecznych i zawodowych); zamknięta rekrutacja. Wyjątki

48 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Standard minimum Standard minimum jest spełniony w przypadku uzyskania 2 pozytywnych odpowiedzi.

49 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Źródła danych www.badania.ngo.pl oraz www.ekonomiaspoleczna.pl ; www.badania.ngo.plwww.ekonomiaspoleczna.pl Raport GUS Kobiety w Polsce – 2008; Raport UNDP Polityka równości płci – Polska 2007 - 2007; Krajowy System Monitorowania Równego Traktowania Kobiet i Mężczyzn - www.monitoring.rownystatus.gov.pl;www.monitoring.rownystatus.gov.pl Obserwatoria Rynku Pracy; System Informacji Oświatowej.

50 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Poradnik Zasada równości szans kobiet i mężczyzn jest dostępny m.in. na stronach: www.efs.gov.pl/dzialaniapromocyjne/Documents/zasadarownociszans.pdf www.mrr.gov.pl/Aktualnosci/Strony/Poradnik_Zasada_rownosci_szans_kobiet_i_mezczyzn_w_projekt ach_POKL.aspx wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/444516.html

51 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Błędy formalne

52 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Błędy formalne Dopuszczalne jest uzupełnienie lub korekta wniosku zawierającego błędy formalne dotyczące: nie podpisania wniosku w części V Oświadczenie, przez osobę/osoby wskazane w polu 2.6 wniosku. W takiej sytuacji nie dopuszcza się wprowadzania zmian w polu 2.6 wniosku, lecz uzupełnienie podpisów przez osobę/osoby wskazaną/e w polu 2.6; braku lub złożenia niewłaściwego lub niewłaściwie podpisanego i/lub zaparafowanego załącznika potwierdzającego sytuację finansową wnioskodawcy i/lub partnera/partnerów; nie złożenia pieczęci instytucji w części V wniosku Oświadczenie; nie podpisania oświadczenia w części V wniosku przez wszystkich partnerów projektu, jeśli jest więcej niż jeden partner; podpisania oświadczenia w części V wniosku przez partnera/partnerów projektu w miejscu przeznaczonym na podpis projektodawcy;

53 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie braku oświadczenia lub niewłaściwe poświadczenie za zgodność z oryginałem kopii wniosku; braku nośnika danych lub typ nośnika danych jest niezgodny z wymaganiami określonymi w Dokumentacji konkursowej; braku wersji elektronicznej wniosku (plik XML) lub niedająca się odczytać wersja elektroniczna wniosku (plik XML), przy czym za obowiązującą wersję wniosku uznaje się jego wersję papierową. Oznacza to, iż projektodawca na wezwanie WUP w Szczecinie, zobowiązany jest do dostarczenia wersji elektronicznej wniosku opatrzonej sumą kontrolną zgodną z przedstawioną wersją papierową; braku strony/stron w którymkolwiek egzemplarzu wniosku.

54 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Najczęściej popełniane błędy merytoryczne

55 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie 3.1 Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu: brak rzetelnej diagnozy lub zbyt ogólnie uzasadnione potrzeby realizacji projektu; pobieżnie opisano kwestie problemowe: - brak powołania się na dane źródłowe oraz podania ich wartości; - powoływanie się na nieaktualne dane, brak wskazania do sytuacji w okresie bieżącym; - zbyt ogólny opis metodologii prowadzonych badań; - brak podania źródeł pochodzenia danych; niepoprawnie sformułowane cele, zbyt ogólne, niezgodne z POKL oraz innymi dokumentami strategicznymi; cele nie wynikają z diagnozy i opisu problemu.

56 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie 3.2 Grupy docelowe projektu: grupa niedostosowana do proponowanego wsparcia, niewynikająca z diagnozy; grupa przedstawiona w sposób ogólny, niewskazujący na charakter wnioskowanego wsparcia; brak informacji o uczestnikach, projektodawca w ogóle nie opisuje uczestników do kogo kierowany jest projekt, pomija przedział wiekowy, liczbę uczestników oraz proces rekrutacji); niewystarczający opis rekrutacji – brak metod, kryteriów i sposobu przeprowadzenia rekrutacji; rekrutacja niespójna z celami projektów; brak uzasadnienia liczebności grupy; uzasadnienie wyboru grupy docelowej oparte na zbyt ogólnych danych; nieuwzględnienie w projekcie trudności związanych z udziałem grupy docelowej, wynikających z ich miejsca zamieszkania; brak spójności między liczbą uczestników a rezultatami twardymi.

57 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie 3.3 Działania: ogólny opis działań, bez wskazania terminów realizacji, czy merytorycznego zakresu wsparcia; brak spójności proponowanych zajęć z profilem zawodowym uczestnika; brak dostosowania ilości godzin wsparcia do poziomu jego trudności; brak opisu działań promocyjno – informacyjnych; brak informacji o wymiarze etatów/ formy zatrudnienia/ czasu poświęconego na realizację poszczególnych zadań, osób biorących udział w realizacji projektów; brak wskazania osób odpowiedzialnych za realizacje działań; brak informacji na temat miejsc, gdzie będą organizowane zadania.

58 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie 3.4 Rezultaty projektu: wskazane rezultaty stanowią produkty określające jakie zadania będą realizowane w projekcie; rezultaty niemożliwe do spełnienia; nieprawidłowo zdefiniowane rezultaty projektu; brak trwałości rezultatów; niespójność rezultatów z celami projektu; brak kwantyfikacji rezultatów; niedoprecyzowany sposób monitorowania rezultatów; brak opisu sposobu mierzenia rezultatów; brak lub niewłaściwy sposób określenia rezultatów twardych; pominięcie wskaźników mierzenia rezultatów miękkich; znikomy wpływ rezultatów na cele projektu.

59 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie 3.5 Potencjał wnioskodawcy i sposób zarządzania projektem: brak uzasadnienie przy angażu pracowników; brak zaplecza technicznego, kadrowego, instytucjonalnego; niejasny podział obowiązków i struktury zespołu projektowego; brak opisu, bądź ogólny opis roli partnera.

60 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie IV Wydatki projektu: błędy rachunkowe; brak spójności z opisanymi działaniami; brak zachowania relacji nakład/rezultat (zawyżone koszty jednostkowe, wysokie koszty zarządzania projektem); błędne określanie cross – financingu; niewystarczające uzasadnienie zakupów w ramach cross-financingu; brak lub błędna metodologia wyliczenia kosztów pośrednich; brak uzasadnienia dla bardzo wysokich kosztów; nieuzasadnione wydatki;

61 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Dobre praktyki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Numer i nazwa Poddziałania: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

62 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Kompetentna i świadoma dziewczyna – przedsiębiorcza na rynku pracy PROJEKTODAWCA: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 Gryfino CZAS TRWANIA PROJEKTU: 01.09.2008 – 30.06.2009 CEL PROJEKTU: podniesienie zdolności do przyszłego zatrudnienia lub samozatrudnienia dziewcząt ze środowisk wiejskich i małych miasteczek ODBIORCY PROJEKTU (GRUPA DOCELOWA): wsparciem objętych zostanie 30 dziewcząt, które kształcą się zawodowo w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie na kierunkach: Technikum Ekonomiczne – kierunek Ekonomiczny, Technikum Zawodowe – kierunek Technik żywienia i gospodarstwa domowego.

63 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie DZIAŁANIA: Kształtowanie świadomych i aktywnych postaw życiowych (zajęcia warsztatowe prowadzone przez psychologa i terapeutę mające na celu poznanie się dziewcząt, zaprezentowanie siebie i stworzenie fundamentów dla dobrej atmosfery do efektywnej pracy przez cały okres trwania projektu). Rozwój kulturalny jako czynnik osobotwórczy (uczestnictwo w wystawie artystycznej, spotkanie w herbaciarni, obejrzenie spektaklu teatralnego, filmu, opery itp. wybranego przez młodzież, lunch w restauracji, konkurs na wspomnienia z czasu trwania projektu mający na celu odzwierciedlenie w interesujący sposób oczekiwań beneficjentek wobec projektu, przeżyć w czasie jego trwania i ocenę własnego rozwoju. Doskonalenie umiejętności posługiwania się komputerem i Internetem w zakresie wejścia na rynek pracy jako pracownik bądź przedsiębiorca (poznanie adresów i poruszanie się w portalach internetowych oferujących pracę, nabycie umiejętności pobierania dokumentacji aplikacyjnej, wypełnianie jej i przesłanie, zamieszczenie własnego ogłoszenia o poszukiwaniu pracy, uruchomienie Punktu Informacji Doradztwa Zawodoznawczego – komputery zostaną wyposażone w oprogramowanie z dziedziny poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej).

64 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie DZIAŁANIA: Tworzenie własnego wizerunku (uczestniczki dowiedzą się jak przygotować się do rozmowy z pracodawcą, na co zwrócić szczególną uwagę, jak przygotować dokumentację, jak stworzyć odpowiedni wizerunek, jak zachować się podczas rozmowy, autoprezentacja przed kamerą, indywidualna ścieżka kariery – rozmowa doradcza z doradcą zawodowym, wykład zdrowe żywienie – uzyskana wiedza pobudzi u uczennic refleksję nad sensem ekologicznego trybu życia oraz troskę o własne zdrowie. Podwyższanie kwalifikacji zawodowych – ukończenie profesjonalnego kursu dla każdego kierunku szkoły (w zawodzie ekonomista znajomość dodatkowych programów księgowych, w zawodzie gastronom kurs barmański, dodatkowo dla wszystkich dziewcząt kurs pierwszej pomocy).

65 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Działanie/Poddziałanie TerminForma konkursu Alokacja 6.1.1 I kwartałZamknięty 12 698 472,00 6.2 I kwartałZamknięty 18 785 344,00 7.2.1 I kwartałOtwarty 10 939 882,00 7.2.2 I kwartałOtwarty 7 191 788,00 7.3 I kwartałOtwarty 2 000 000,00 8.1.1 (3) I kwartałZamknięty 12 000 000,00 8.1.3 I kwartałOtwarty 1 656 662,00 8.2.1 I kwartałOtwarty 4 000 000,00 9.1.2 I kwartałZamknięty 22 907 566,00 6.3 II kwartałOtwarty 702 961,00 8.1.1 (1,2) II kwartałOtwarty 8 700 000,00 8.1.2 II kwartałOtwarty 24 262 144,00 9.1.1 II kwartałZamknięty 6 262 149,00 9.2 II kwartałZamknięty 15 000 000,00 9.3 II kwartałZamknięty 8 000 000,00 VII innowacyjne II kwartałZamknięty 13 942 747,00 VIII innowacyjne II kwartałZamknięty 14 262 144,00 9.4 III kwartałZamknięty 3 500 000,00 9.5 III kwartałZamknięty 2 000 000,00

66 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Punkt Konsultacyjny EFS działa w godzinach: 9.00 – 15.00 od poniedziałku do piątku Dodatkowych informacji udzielają: Punkt Konsultacyjny EFS Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ul. A. Mickiewicza 41 tel. 091 42 56 163/164 e-mail: pokl@wup.plpokl@wup.pl www.pokl.wup.pl oraz Punkt Konsultacyjny EFS Wojewódzki Urząd Pracy - filia Koszalin ul. Słowiańska 15a tel. 94 344 50 25/26 e-mail: poklkoszalin@wup.plpoklkoszalin@wup.pl www.pokl.wup.pl SKYPE: WUP_SZCZECIN

67 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Instytucje, które pomogą Państwu przygotować projekt: Regionalny Ośrodek EFS w Szczecinie Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego ul. Stoisława 2 70-223 Szczecin tel. 091 432 93 13 e-mail: info_szczecin@roefs.plinfo_szczecin@roefs.pl www.szczecin.roefs.pl oraz Regionalny Ośrodek EFS w Koszalinie Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A ul. Przemysłowa 8 75-216 Koszalin tel. 094 343 26 33 e-mail: info_koszalin@roefs.plinfo_koszalin@roefs.pl www.koszalin.roefs.pl

68 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Dziękujemy za uwagę!


Pobierz ppt "Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Spotkanie informacyjne Dokumentacja konkursowa Nr 1/9.2/10 Szczecin, 21 maja 2010 r. Spotkanie współfinansowane ze."

Podobne prezentacje


Reklamy Google