Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Główny Inspektor Inspektoratu Ochrony Wybrzeża Adam Meller-Kubica Organy Administracji Morskiej a Europejska Sieć Ekologiczna NATURA 2000 Morskie obszary.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Główny Inspektor Inspektoratu Ochrony Wybrzeża Adam Meller-Kubica Organy Administracji Morskiej a Europejska Sieć Ekologiczna NATURA 2000 Morskie obszary."— Zapis prezentacji:

1 Główny Inspektor Inspektoratu Ochrony Wybrzeża Adam Meller-Kubica Organy Administracji Morskiej a Europejska Sieć Ekologiczna NATURA 2000 Morskie obszary Natura 2000

2 Wykonał: Adam Meller-Kubica Kompetencje i obowiązki Urzędów Morskich - Sporządzenie projektu planu ochrony obszaru Natura 2000 wymaga opinii właściwych miejscowo rad gmin. - Sporządzenie i przekazanie ministrowi właściwemu od spraw środowiska, co 6 lat w odniesieniu do specjalnego obszaru ochrony siedlisk oraz co 3 lata w odniesieniu do obszaru specjalnej ochrony ptaków, oceny realizacji ochrony tego obszaru, zawierającej informacje dotyczące podejmowanych działań ochronnych oraz wpływu tych działań na stan ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000, a także wyniki monitorowania i nadzoru tych działań. Dyrektor Urzędu morskiego sprawuje nadzór nad morskimi obszarami specjalnej ochrony Natura 2000, na terenie swoich kompetencji administracyjnych (art. 27a ust. 2 z zastrzeżeniem art. 32 ust.5 Obowiązki nadzorującego obszarem Natura 2000:

3 Wykonał: Adam Meller-Kubica Plan lub projekt przedsięwzięcia o potencjalnym bezpośrednim lub pośrednim wpływie na stan obszaru Natura 2000 podlega ocenie pod względem ewentualnych skutków plan lub przedsięwzięcia w odniesieniu do siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000, z zastrzeżeniem ust. 4 W przypadku braku rozwiązań alternatywnych, właściwy RDOŚ, a na obszarach morskich dyrektor właściwego UM, może zezwolić na realizację planu lub przedsięwzięcia, które mogą mieć negatywny wpływ na obszar Natura 2000 Wydając zezwolenie dyrektor urzędu morskiego: - ustala zakres, miejsce, termin i sposób wykonania kompensacji przyrodniczej. - nadzoruje wykonanie kompensacji przyrodniczej. - informuje ministra właściwego do spraw środowiska o zezwoleniach, o ich wykorzystaniu oraz skutkach realizacji planu lub przedsięwzięcia i wykonanej kompensacji przyrodniczej. Kompetencje i obowiązki Urzędów Morskich

4 Wykonał: Adam Meller-Kubica Postanowienia, o których mowa w ust. 2, wydaje po zasięgnięciu opinii: RDOŚ a na obszarach morskich dyrektora urzędu morskiego, w przypadku przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000 i nie są bezpośrednio związane z ochroną tego obszaru Sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko wymagają: planowane przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, dla których obowiązek ustalony jest na podstawie ust. 2. Obowiązek sporządzenie raportu dla planowanego przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, stwierdza w drodze postanowienia, organ właściwy do wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, określając jednocześnie zakres raportu… W przypadku przedsięwzięć, o których mowa zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien być ograniczony do określenia oddziaływania przedsięwzięcia w odniesieniu do siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, dla których został wyznaczony obszar Natura 2000. Kompetencje i obowiązki Urzędów Morskich

5 Wykonał: Adam Meller-Kubica Obszary Natura 2000 na obszarach morskich i Pobrzeżu

6 Wykonał: Adam Meller-Kubica Natura 2000 a gospodarka wydmowo- leśna Pociągnie to za sobą potrzebę zmian w gospodarce wydmowo-leśnej czego przykładem jest postępowanie administracyjne wszczęte przez Wojewodę Pomorskiego rozpoczęte wydaniem decyzji w trybie art. 37 ustawy o ochronie przyrody, na: usunięcie chrustu i faszyny z wydmy szarej w granicach SOO Białogóra, w km 157 brzegu morskiego (spr. Nr SR/Ś.VII.AM/6660-1-36/06) Ilość tych obszarów się zwiększa, po uwzględnieniu aktualnej Shadow List obszarów siedliskowych Natura 2000, ich powierzchnia obejmuje blisko 80% terenu pasa technicznego (nie wliczając miejscowości nadmorskich), tym samym i gruntów w administracji urzędów morskich.

7 Wykonał: Adam Meller-Kubica Rozwój obszarów Natura 2000 w granicach kompetencji na przykładzie Urzędu Morskiego w Słupsku Jezioro Bukowo Jezioro Kopań Jezioro Wicko i Moderskie Wydmy Poddąbskie Klify Pobrzeże Słowińskie Mierzeja na Jeziorze Sarbsko Trzebiatowsko-Kołobrzeski Pas Nadmorski

8 Wykonał: Adam Meller-Kubica Natura 2000 a gospodarka wydmowo- leśna Gospodarkę hodowlaną dotychczas charakteryzowała: Strefowość działań Wprowadzanie zalesień i zakrzewień na obszary wydmowe, przyspieszające naturalną sukcesję Obecnie istnieje potrzeba dostosowania jej wymogów pod następujące potrzeby: Wycofanie się z sadzenia gatunków obcych regionalnie (kosodrzewina, sosna czarna) w raz z planowaną przebudową drzewostanów obcych gatunkowo Zakaz sztucznego zadrzewiania i zakrzewiania siedlisk wydmowych z uwagi na potrzebę zachowywania ich NATURA-lnego charakteru.

9 Wykonał: Adam Meller-Kubica Podział kompetencji organów Administracji Morskiej w związku z wdrożeniem Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA 2000 Typy siedlisk występujących na terenie pas technicznego wymienione w Załączniku I 1130 Ujścia rzek (estuaria) 1160 Duże płytkie zatoki 1210 Kidzina na brzegu morskim 1230 Klify na wybrzeżu Bałtyku 1330 Solniska nadmorskie (Glauco-Puccinietalia część - zbiorowiska nadmorskie) 2110 Inicjalne stadia nadmorskich wydm białych 2120 Nadmorskie wydmy białe (Elymo-Ammophiletum) 2130 Nadmorskie wydmy szare 2160 Nadmorskie wydmy z zaroślami rokitnika 2180 Lasy mieszane i bory na wydmach nadmorskich 9110 Kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion) 9160 Grąd subatlantycki (Stellario-Carpinetum 1150 Zalewy i jeziora przymorskie (laguny) 7110 Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe) 9160 Grąd subatlantycki (Stellario-Carpinetum) 91D0 Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi- Pinetum, Pino mugo- Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne) 91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe) 91F0 Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario- Ulmetum) 9190 Pomorski kwaśny las brzozowo-dębowy (Betulo- Quercetum)

10 Wykonał: Adam Meller-Kubica Podział kompetencji organów Administracji Morskiej w związku z wdrożeniem Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA 2000 Jezioro Bukowo

11 Wykonał: Adam Meller-Kubica Podział kompetencji organów Administracji Morskiej w związku z wdrożeniem Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA 2000 Poddębskie Klify

12 Wykonał: Adam Meller-Kubica Natura 2000 na obszarach w administracji Urzędów Morskich Europejska Sieć Ekologiczna NATURA 2000 na polskich obszarach morskich: Zatoka Pomorska PLB990003 (RDOŚ Szczecin, Urząd Morski w Szczecinie, Urząd Morski w Słupsku, Woliński Park Narodowy) Przybrzeżne Wody Bałtyku PLB 990002 (Urząd Morski w Słupsku, Urząd Morski w Gdyni, Słowiński Park Narodowy) Zatoka Pucka i Półwysep Helski PLH220032 (Urząd Morski w Gdyni, RDOŚ Gdańsk) Zatoka Pucka PLB 220005 (Urząd Morski w Gdyni i RDOŚ Gdańsk) – wiodący Urząd Morski w Gdyni, Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana PLH 280007 (RDOŚ Olsztyn, RDOŚ Gdańsk, Urząd Morski w Gdyni) Zalew Wiślany PLB280010 (RDOŚ Olsztyn, RDOŚ Gdańsk, Urząd Morski w Gdyni) Ujście Wisły PLB 220004 (RDOŚ Gdańsk, Urząd Morski w Gdyni) Ostoja w Ujściu Wisły PLH 220044 (RDOŚ Gdańsk i Urząd Morski w Gdyni) Zalew Szczeciński PLB320009 (RDOŚ Szczecin, Urząd Morski w Szczecinie) PLB320011 (RDOŚ Szczecin, Urząd Morski w Szczecinie) Ujście Odry i Zalew Szczeciński PLH320018 (Rdoś Szczecin, Urząd Morski w Szczecinie) Ostoja na Zatoce Pomorskiej PLH990002 (RDOŚ Szczecini, Urząd Morski w Szczecinie) Ławica Słupska PLC990001 (Urząd Morski w Słupsku)

13 Wykonał: Adam Meller-Kubica Natura 2000 a inwestycje administracji morskiej Obszary ptasie stanowią większość. Będąc miejscem przelotów i zimowania ptactwa, stanowią problem w zakresie terminów realizacji inwestycji wykluczając okresy jesienny- zimowy i wczesnowiosenny z realizacji inwestycji. Z uwagi na pokrywanie się ze okresem sztormowym nie stanowią znaczącego utrudnienia. Wyjątkiem są duże kilkuletnie inwestycje infrastrukturalne. Promuje się wprowadzanie obligatoryjnych zakazów instalacji farm wiatrowych. Wprowadza się ograniczenia dla inwestycji lub działań mających wpływ na bazę żerową chronionej awifauny. Ważnym czynnikiem w zakresie zachowania odpowiedniego poziomu ochrony jest także przestrzeganie innych konwencji w zakresie ochrony środowiska morskiego (przeciwdziałanie rozlewom, szybkie usuwanie ich skutków, zwiększanie bezpieczeństwa w transporcie morskim)

14 Wykonał: Adam Meller-Kubica Natura 2000 a inwestycje administracji morskiej Obszary siedliskowe Ograniczają możliwość czerpania urobku do celów zw. z ochroną brzegu morskiego z naturalnych ławic piasku (umiejscowione w większości przypadków w strefie wpływu poboru na stan brzegu morskiego i tak nie są wykorzystywane z uwagi na obowiązujący zakaz). Ograniczają możliwości wprowadzania zabudowy dna morskiego w miejscu występowania siedlisk chronionych. Często zachodzi potrzeba oceny oddziaływania na gatunki chronione w ich ramach Częstszym problemem są obszary siedliskowe na obszarach lądowych – potrzeba zachowania trwałości wydm także z perspektywy procesów morfologicznych na nich zachodzących – niezbędne dodatkowe opracowania geomorfologiczne określające zakres i sposób oddziaływania planowanych działań na siedliska wydmowe w strefie brzegowej. Znaczny problem dotyczy ewentualnych form rekompensat przyrodniczych.

15 Wykonał: Adam Meller-Kubica Podział kompetencji organów Administracji Morskiej w związku z wdrożeniem Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA 2000 Potrzeba uwzględnienia zapisów planów ochrony w dokumentach planistycznych 1. Obszary natura 2000 obejmują całą strefę przybrzeżną przylegająca do lądu wraz z miejscowościami nadmorskimi (wyjątkiem są akwatoria portowe) na wysokości morza otwartego. Wyjątkiem krajowym jest odcinek od trójmiasta do granic wschodnich państwa – Mają wpływ na zapisy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego m.in.: w zakresie ewentualnych obiektów planowanych do instalacji na granicy ląd - morze. 2. Będą mieć bezpośrednie przełożenie na zapisy planów zagospodarowania obszarów morskich których realizacja właśnie się rozpoczęła.

16 Wykonał: Adam Meller-Kubica Natura 2000 wyzwaniem Większość obszarów posiada realizowane projekty planów ochrony Na większości obszarów nadal nie posiada się wystarczających danych środowiskowych, co może mieć przełożenie na zapisy planów zagospodarowania. Środowisko morskie jako najmniej poznane przez człowieka, także pod względem form oddziaływania jego działalności, stanowi problem z punktu widzenia oceny wpływu środowiskowego planowanych przedsięwzięć Zapis planów muszą mieć przełożenie na plany zagospodarowania przestrzennego co przyczyni się do dalszych problemów w trakcie ich realizacji Brak ujednoliconych form rekompensaty przyrodniczej może powodować niedoszacowania, skutkujące roszczeniami ze strony Komisji Europejskiej. Efektem będzie otrzymanie prawnych wytycznych ujętych w plany umożliwiające zrównoważony rozwój obszarów morskich i przybrzeżnych.

17 Wykonał: Adam Meller-Kubica W prezentacji wykorzystano mapy z następujących stron internetowych: http://natura2000.mos.gov.pl www.salamandra.org.pl/Natura2000/mapa.html Zdjęcia pochodzą z archiwum UM w Słupsku DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Główny Inspektor Inspektoratu Ochrony Wybrzeża Adam Meller-Kubica Organy Administracji Morskiej a Europejska Sieć Ekologiczna NATURA 2000 Morskie obszary."

Podobne prezentacje


Reklamy Google