Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

na obszary sieci Natura 2000

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "na obszary sieci Natura 2000"— Zapis prezentacji:

1 na obszary sieci Natura 2000
WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Oceny oddziaływania na obszary sieci Natura 2000

2 Dlaczego konieczna jest ochrona przyrody w UE ?
43% gatunków ptaków, 45% gatunków gadów i 42% gatunków ssaków Europie jest zagrożonych wyginięciem 800 gatunków roślin zagrożonych wyginięciem zanik 60% terenów podmokłych w Europie Płn-Zach. w porównaniu z 1900 zanik 40% wydm na wybrzeżach w porównaniu do 1900 (1/3 od 1977) zanik pierwotnych lasów (obecnie 4% powierzchni lasów)

3 Ustawodawstwo UE ochrona przyrody
Dyrektywa “ptasia” (79/409/EEC) 194 zagrożone gatunki ptaków (Anex I) gatunki ptaków wędrownych (w szczególności tereny podmokłe) Dyrektywa “siedliskowa” (92/43/EEC) gatunki i siedliska o znaczeniu wspólnotowym ok. 220 siedlisk (UE15)+ 20 siedlisk (UE10) ok. 700 gatunkow (UE15) gatunków (UE10)

4 Wyznaczanie obszarów Natura 2000
cenne z z punktu widzenia UE, a nie tylko danego państwa członkowskiego w oparciu o kryteria naukowe względy ekonomiczno-społeczne nie mogą być powodem niewyznaczenia obszaru (orzeczenia ETS)

5 Natura 2000 a krajowy system obszarów chronionych
Natura 2000 = krajowy system ochrony przyrody inne kryteria wyznaczania Natura 2000 = system rezerwatów ścisłych inne wymagania co do sposobu ochrony, w tym wymogi Art. 6 dyr. siedliskowej

6 Sieć NATURA 2000 NATURA 2000 o znaczeniu wspólnotowym
Typy siedlisk (Annex I) Gatunki (Annex II) Dyrektywa « siedliskowa» Art. 3 Krajowe listy Lista obszarów o znaczeniu wspólnotowym SOO Dyrektywa « ptasia » Art. 4 NATURA 2000 OSO

7 Wyznaczanie obszarów Natura 2000
Wg dyrektywy ptasiej w oparciu o kryteria ornitologiczne PCz wyznaczają ‘najbardziej odpowiednie terytoria’ nadają im odpowiedni status prawny zapewniają odpowiednią ochronę i zarządzanie Wg orzeczeń ETS kryteria stosowane przez BirdLife International dla tzw. Important Bird Areas (IBA) odpowiadają wymogom dyrektywy ptasiej Jeśli PCz stosują inne kryteria muszą je przedstawić Komisji

8 Konsekwencje niewyznaczenia IBA jako OSO
Obowiązują zapisy Art. 4 dyrektywy ptasiej – nie można podjąć żadnych działań mających negatywny wpływ, z wyjątkiem zagrożenia życia i bezpieczeństwa publicznego Nie można stosować wyjątków dozwolonych w Art. 6(3) i (4) dyrektywy siedliskowej (stosują się tylko do wyznaczonych OSO) Komisja zmuszona jest blokować fundusze UE na jakikolwiek projekt wpływający na IBA nie wyznaczone jako OSO

9 Wyznaczanie obszarów Natura 2000 cd.
Wg dyrektywy siedliskowej kryteria określone w dyrektywie siedliskowej państwa członkowskie proponują krajowe listy obszarów o znaczeniu wspólnotowym PCz uzgadaniają z Komisją listy obszarów dla każdego regionu biogeograficznego (seminaria biogeograficzne) Komisja Europejska zatwierdza listy PCz zapewniają im odpowiednią ochronę i zarządzanie

10 Dyrektywa ‘siedliskowa’ - Artykuł 6
Dla obszarów N2000 państwa członkowskie są zobowiązane: ustanowić odpowiednie środki ochronne (6.1) unikać zniszczenia i niepokojenia (6.2) Opracować odpowiednią ocenę każdego planu i/lub projektu (6.3) który może mieć negatywny wpływ sam, lub w połączeniu z innymi planami/projektami

11 Czy nowa działalność na obszarach N2000 jest ograniczona?
Nie ma ograniczeń ‘a priori’ Propozycje nowych działań oceniane są indywidualnie w każdym przypadku Procedura oceny i podejmowania decyzji Artykuł 6(3) i 6(4) dyrektywy siedliskowej Szczególna ochrona siedlisk i gatunków priorytetowych

12 Wymogi artukułu 6(3) i 6(4) dyretywy siedliskowej
Wymóg prawny o możliwych konsekwencjach prawnych i finansowych dla: inwestora potencjalnie państwa członkowskiego (blokowanie funduszy UE) Pamiętaj o czasie potrzebnym na dokonanie oceny: okres wegetacyjny, okresy lęgowe, okresy migracji itd.

13 Procedura 1 Czy istnieje prawdopodobieństwo negatywnego wpływu na obszar(y) N2000? (Screening) F TAK Ocena wpływu 2 Czy plan/projekt ma wpływ na integralność obszaru? F TAK Ocena alternatyw 3 Jeśli nie ma alternatyw: czy występuje nadrzędność interesu publicznego? TAK Nie ma siedlisk/gatunków priorytetowych F Działania kompensujące (i poinformowanie Komisji Europejskiej) Występują siedliska/gatunki priorytetowe oraz przyczyny związane ze zdrowiem ludzkim, bezpieczeństwem publicznym lub korzyściami dla środowiska naturalnego o podstawowym znaczeniu F Działania kompensujące (i poinformowanie KE) Występują siedliska/gatunki priorytetowe i inne przyczyny nadrzędnego interesu publicznego F Opinia Kom. Eur. i działania kompensujące

14 Screening krótki opis projektu lub planu krótki opis obszaru
krótki opis potencjalnego negatywnego wpływu na obszar N2000 ocena znaczenia wpływu (z użyciem kryteriów) dokumentacja uzasadniająca decyzję o braku znaczącego wpływu

15 Artykuł 6(3) prawdopodobieństwo znaczącego negatywnego wpływu: co dalej?
Odpowiednia ocena Zwykle opracowanie zlecone przez realizującego projekt Biorące pod uwagę integralność danego obszaru N2000 Zwykle potrzebne są badania terenowe !!! Wykorzystywane przez kompetentne władze do oceny wpływu Analiza alternatyw !!!

16 Artykuł 6(4) jeżeli stwierdzono znaczący negatywny wpływ...
Czy rzeczywiscie nie ma alternatyw? Czy istnieje nadrzędny interes publiczny? Czy jest wpływ na siedliska i gatunki priorytetowe? Jakie są przyczyny interesu publicznego? Decyzja o działaniach kompensacyjnych, aby zapewnić spójność sieci Natura 2000 5a. Poinformowanie Komisji Europejskiej o kompensacji; 5b. Gdy jest wpływ na gatunki/siedliska priorytetowe - zwrócenie się o opinię Komisji pozwolenia dopiero po pozytywnej opinii Komisji!

17 Rozwiązania alternatywne
PRAWIE ZAWSZE MOŻLIWE ! kompetentne władze ustalają czy istnieją rozwiązania alternatywne czy też nie alternatywy proponowane przez wykonawcę projektu alternatywy proponowane przez inne zainteresowane strony (np. NGO) działania zmniejszające szkodliwy wpływ

18 Nadrzędność interesu publicznego
dotyczy fundamentalnych wartości związanych z życiem obywateli (zdrowie, bezpieczeństwo, środowisko) spełnienia celów interesu społecznego, np. wypełniając obowiązki związane z usługami publicznymi w ramach polityk będących podstawą funkcjonowania państwa oraz społeczeństwa (zdrowie, edukacja, usługi komunalne itp.) określone przez władze krajowe oparte na dowodach ocenione w stosunku do celów dyrektywy ‘siedliskowej’ oraz celów ochrony danego obszaru N2000

19 Działania kompensacyjne
Adekwatne względem danego obszaru oraz strat spowodowanych realizacją przedsięwzięcia Są w stanie zachować lub wzmocnić ogólną spójność sieci Natura 2000 Są wykonalne Mogą zostać wdrożone do czasu wystąpienia szkody na obszarze

20 Działania kompensacyjne
w tym samym regionie bio-geograficznym (DS) w tym samym zasięgu występowania /lub trasie migracji (DP) na obszarze tego samego państwa członkowskiego zachowując spójność sieci Natura 2000, np.: powiększenie tego samego obszaru N2000 wyznaczenie nowego obszaru tej samej jakości, funkcji oraz struktury poprawa warunków dla pozostałych gatunków/siedlisk działania zapobiegające dalszemu upośledzeniu sieci

21 Działania kompensacyjne cd.
poinformować Komisję Europejską uzgodnić działania kompensacyjne oraz harmonogram ich wdrożenia uzgodnić odpowiedzialność (także finansową) środki prawne (np. umowa) wprowadzone w życie przed lub najpóźniej równocześnie z rozpoczęciem realizacji projektu

22 Specyficzne problemy dotyczące planów i projektów
brak oceny oddziaływania na obszary N2000 brak, lub bardzo słabe badania terenowe ocena robiona zbyt późno brak rozważenia alternatyw, lub pominięcie niektórych alternatyw brak uwzględnienia łącznego oddziaływania różnych/kilku projektów

23 Specyficzne problemy dotyczące planów i projektów cd.
brak odpowiednich konsultacji społecznych nieuwzględnienie wyników oceny brak lub nieadekwatne działania zmniejszające szkodliwy wpływ / działania kompensujące brak gwarancji prawnych, że kompensacja zostanie wykonana / wykonana w odpowiednim czasie

24 Przewodniki do stosowania Artykułu 6

25 Jak uniknąć problemów? wziąć pod uwagę Naturę 2000 na początku, a nie w połowie drogi pamiętać, że każdy przypadek jest inny dokonać sumiennego i dobrze udokumentowanego screeningu zapewnić dobrą jakość oceny, planując potrzebny na nią czas pamiętać o potencjalnej konieczności rozważenia alternatyw i możliwych kosztach

26 Ochrona obszarów Natura 2000 – prawo polskie
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Art. 33.  1. Zabrania się, z zastrzeżeniem art. 34, podejmowania działań mogących, osobno lub w połączeniu z innymi działaniami, znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000, w tym w szczególności: 1) pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000 lub 2) wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000, lub 3) pogorszyć integralność obszaru Natura 2000 lub jego powiązania z innymi obszarami. 2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do proponowanych obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty, znajdujących się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 3 pkt 1, do czasu zatwierdzenia przez Komisję Europejską jako obszary mające znaczenie dla Wspólnoty i wyznaczenia ich jako specjalne obszary ochrony siedlisk. 3. Projekty polityk, strategii, planów i programów oraz zmian do takich dokumentów a także planowane przedsięwzięcia, które mogą znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, a które nie są bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura 2000 lub obszarów, o których mowa w ust. 2, lub nie wynikają z tej ochrony, wymagają przeprowadzenia odpowiedniej oceny oddziaływania na zasadach określonych w ustawie z dnia 3 października 2008 r. (…)

27 Ochrona obszarów Natura 2000 – prawo polskie
Art. 34.  1. Jeżeli przemawiają za tym konieczne wymogi nadrzędnego interesu publicznego, w tym wymogi o charakterze społecznym lub gospodarczym, i wobec braku rozwiązań alternatywnych, właściwy miejscowo RDOŚ, a na obszarach morskich - dyrektor właściwego urzędu morskiego, może zezwolić na realizację planu lub działań, mogących znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000 lub obszary znajdujące się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 3 pkt 1, zapewniając wykonanie kompensacji przyrodniczej niezbędnej do zapewnienia spójności i właściwego funkcjonowania sieci obszarów Natura 2000. 2. W przypadku gdy znaczące negatywne oddziaływanie dotyczy siedlisk i gatunków priorytetowych, zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, może zostać udzielone wyłącznie w celu: 1) ochrony zdrowia i życia ludzi; 2) zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego; 3) uzyskania korzystnych następstw o pierwszorzędnym znaczeniu dla środowiska przyrodniczego; 4) wynikającym z koniecznych wymogów nadrzędnego interesu publicznego, po uzyskaniu opinii Komisji Europejskiej.

28 Naruszenie obowiązków ochronnych obszarów Natura 2000
Art. 37.  1. Jeżeli działania mogące znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000 lub obszar znajdujący się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 3 pkt 1, zostały podjęte bez uzyskania zezwolenia, (…) RDOŚ, a na obszarach morskich - dyrektor właściwego urzędu morskiego, nakazuje ich natychmiastowe wstrzymanie i podjęcie w wyznaczonym terminie niezbędnych czynności w celu przywrócenia poprzedniego stanu danego obszaru, jego części lub chronionych na nim gatunków. 2. Jeżeli działania na obszarze Natura 2000 zostały podjęte niezgodnie z ustaleniami planu zadań ochronnych lub planu ochrony, RDOŚ, a na obszarach morskich - dyrektor urzędu morskiego, podejmuje czynności, o których mowa w ust. 1.

29 Nowe prawo - ocena oddziaływania na obszary Natura 2000 (1)
Wyodrębniona procedura – rozdział 5. ustawy Dla przedsięwzięć III grupy ocena oddziaływania ma być prowadzona na etapie wydawania jakiejkolwiek wymaganej dla danego przedsięwzięcia decyzji administracyjnej (niektóre decyzje wymienione ale katalog otwarty) 29

30 Nowe prawo - ocena oddziaływania na obszary Natura 2000 (2)
Postępowanie kwalifikujące 2 etapowe: Identyfikacja przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na obszary Natura 2000 Identyfikacja tych spośród nich, które mogą rzeczywiście znacząco oddziaływać Jeżeli organ właściwy do wydania decyzji stwierdzi, że dane przedsięwzięcie może potencjalnie oddziaływać – wzywa wnioskodawcę do przedłożenia regionalnemu dyrektorowi karty informacyjnej i innych danych Regionalny DOŚ wydaje postanowienie w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny i Albo stwierdza brak znaczącego oddziaływania na obszar Natura 2000 albo Stwierdza, że przedsięwzięcie rzeczywiście może znacząco oddziaływać i określa zakres raportu (tylko w zakresie oceny na obszar Natura) Zażalenie, nie ma uzgodnień innych organów; Postępowanie z udziałem społeczeństwa prowadzi organ właściwy do decyzji głównej 30

31 Ocena oddziaływania na obszar Natura 2000
brak zażalenia! RDOŚ Postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny habitatowej – sporządzić raport (2 egz.) +zakres raportu 14 dni Postanowienie o odmowie uzgodnienia warunków środ. dla przedsięwzięcia (zapewniony udział społeczeństwa) 45 dni Postanowienie ws. uzgodnienia warunków środ. dla przedsięwzięcia (zapewniony udział społeczeństwa) Postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny habitatowej zażalenie! Decyzja - odmowa Organ wł. DI Decyzja - zgoda brak zażalenia! brak zażalenia! 31


Pobierz ppt "na obszary sieci Natura 2000"

Podobne prezentacje


Reklamy Google