Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich SZKOLENIE w zakresie rozliczania projektów w ramach PROW 2007-2013.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich SZKOLENIE w zakresie rozliczania projektów w ramach PROW 2007-2013."— Zapis prezentacji:

1 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich SZKOLENIE w zakresie rozliczania projektów w ramach PROW 2007-2013 Januszkowice, 15 grudnia 2011r.

2 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich 1) Formularz wniosku o płatność – częste błędy Sekcja II - Dane identyfikacyjne Beneficjenta nazwa Beneficjenta niezgodna z umową przyznania pomocy (należy wypełnić bez podawania adresu), dane pełnomocnika – pole może być wypełnione tylko w przypadku posiadania pełnomocnictwa sporządzonego w formie pisemnej wraz z potwierdzeniem własnoręczności podpisów dokonane przez notariusza. Sekcja III – Dane z umowy przyznania pomocy nieprawidłowy numer umowy przyznania pomocy, kwota pomocy niezgodna z aneksem do umowy przyznania pomocy. 1

3 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Sekcja IV – Dane dotyczące wniosku o płatność błędna data za jaki okres składany jest wniosek o płatność : pole od… - należy wpisać datę złożenia wniosku o przyznanie pomocy lub datę poniesienia kosztów ogólnych (data z dowodu zapłaty); pole do powinno zawierać datę zakończenia zgodną z dniem złożenia wniosku o płatność lub ostatni dzień terminu złożenia wniosku przewidzianego w umowie dla danego etapu, wysokość kosztów całkowitych i kwalifikowalnych realizacji danego etapu operacji powinna być równa kwotom z sekcj i V. Wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dokumentujących poniesione koszty, wnioskowana kwota pomocy nie może być wyższa niż kwota dla danego etapu zawarta w umowie oraz nie może przekroczyć 75 % (50 % ) kwoty kosztów kwalifikowa l nych realizacji danego etapu operacji, należy uzupełnić zgodnie z aneksem do umowy o przyznanie pomocy.

4 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Sekcja V - Wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej nazwa wystawcy faktury w wykazie faktur niezgodna z nazwą na fakturze, nieprawidłow o podana pozycja w zestawieniu rzeczowo-finansowym, niepełna nazwa pozycji na fakturze, brak daty zapłaty z uwzględnieniem wszystkich składowych rachunku, nieuwzględnienie Faktury VAT korekty.

5 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Sekcja VI – Zestawienie rzeczowo – finansowe z realizacji operacji brak wskazania etapu w ramach którego realizowana jest operacja, niezgodność z zestawieniem rzeczowo-finansowym z aneksu lub umowy przyznania pomocy, ilość według rozliczenia niezgodna z ilością z zestawienia rzeczowo- finansowego z aneksu lub umowy o przyznania pomocy.

6 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich 2) Załączniki do wniosku o płatność Faktury lub dokumenty o równoważnej wartości dowodowej brak dekretacji na dokumentach (zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. Nr 76 poz. 694 z późn. zm.) ), brak na fakturach opisu faktur pozwalających na przypisanie wydatku do pozycji zestawienia rzeczowo-finansowego z umowy przyznania pomocy, błędy w numerach NIP, brak jednostki miary oraz ilości, błędna nazwa nabywcy na fakturze kwota na fakturze rozbieżna w stosunku do kwoty z umowy, brak podpisu osoby sprawdzającej fakturę pod względem formalnym, rachunkowym i merytorycznym.

7 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Wyciągi bankowe/polecenia przelewu powinny być opatrzone pieczęcią banku (obowiązek ten nie dotyczy w przypadku zamieszczenia informacji, że wyciąg nie wymaga podpisu ani stempla zgodnie z art.7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. nr 72 poz. 665 z późń. zm.), w tytule polecenia przelewu numer faktury rozbieżny w stosunku do numeru z faktury za którą dokonano płatności, brak załączenia dokumentu stwierdzając ego istnienie obowiązku podatkowego wraz z dowodem zapłaty podatku, a także dokument u wskazując ego wysokość składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne wraz z dowodem ich zapłaty w przypadku zawieranych umów cywilno - prawnych, brak jednoznacznych dowodów zapłaty, Dowody zapłaty

8 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Decyzja o pozwoleniu na budowę /decyzja środowiskowa /pozwolenie wodnoprawne / decyzja o pozwoleniu na użytkowanie brak załącznika lub brak decyzji ostatecznej brak zawiadomienia właściwego organu o zakończeniu budowy wraz z oświadczeniem Beneficjenta, że w ciągu 21 dni od dnia zgłoszenia zakończenia robót, właściwy organ nie wniósł sprzeciwu lub potwierdzenia właściwego organu, że nie wnosi sprzeciwu w przypadku, gdy zawiadomienie o zakończeniu robót budowlanych będzie przedkładane przed upływem 21 dni. Zawiadomienie właściwego organu o zakończeniu budowy

9 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Protokoły odbioru brak protokołów montażu lub rozruchu maszyn /urządzeń brak możliwości identyfikacji wykonanych robót w odniesieniu do poszczególnych pozycji zestawienia rzeczowo-finansowego operacji, stanowiącego załącznik do umowy przyznania pomocy, brak protokołu przekazania dokumentacji technicznej / projektowej, błędny numer umowy, błędne dane Beneficjenta lub wykonawcy. Interpretacja indywidualna wydawana przez organ upoważniony - brak dokumentu

10 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich 3) Pozostałe błędy związane z rozliczaniem operacji brak dokumentów potwierdzających realizację zakresu rzeczowego, realizacja operacji niezgodnie z zestawieniem rzeczowo – finansowym stanowiącym załącznik do umowy przyznania pomocy, niedopełnienie obowiązku informowania SW o zmianach mających wpływ realizację i wypłatę pomocy, nieaneksowanie umowy przyznania pomocy w przypadku zmiany zakresu rzeczowo – finansowego, rozbieżności pomiędzy zakresem rzeczowym rozliczanym we WoP, a stanem faktycznym, brak logotypów, przenoszenie prawa posiadania / własności bez zgody SW.

11 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich SZKOLENIE w zakresie rozliczania projektów w ramach PROW 2007-2013."

Podobne prezentacje


Reklamy Google