Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Finansowanie projektów w 7. Programie Ramowym UE Ewa Kocińska Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE Fundacja UAM – Poznański Park Naukowo-Technologiczny.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Finansowanie projektów w 7. Programie Ramowym UE Ewa Kocińska Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE Fundacja UAM – Poznański Park Naukowo-Technologiczny."— Zapis prezentacji:

1 Finansowanie projektów w 7. Programie Ramowym UE Ewa Kocińska Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE Fundacja UAM – Poznański Park Naukowo-Technologiczny ul. Rubież 46, 61-612 Poznań tel. (61) 8279748; e-mail: ek@ppnt.poznan.pl www.ppnt.poznan.pl/rpk

2 Zmiany w terminologii w porównaniu z 6.PR CONTRACTGRANT AGREEMENT (kontrakt) (umowa o dotację) CONTRACTORBENEFICIARY CONTRACTOR BENEFICIARY (wykonawca) (beneficjent) INSTRUMENTSFUNDING SCHEMES (instrumenty)(systemy finansowania) CERTIFICATE ON AUDIT CERTIFICATEFINANCIAL STATEMENT (certyfikat audytora) (certyfikat audytora) (świadectwo kontroli sprawozdań finansowych)

3 Kwalifikowanie do finansowania (1) podmioty prawne mające siedzibę w państwie członkowskim lub stowarzyszonym, lub które zostały stowarzyszone na mocy prawa wspólnotowego podmioty prawne mające siedzibę w kraju partnerskim współpracy międzynarodowej (ICPC) organizacje międzynarodowe o znaczeniu europejskim (organizacja międzynarodowa, której większość członków stanowią państwa członkowskie lub państwa stowarzyszone i której głównym celem jest wspieranie współpracy naukowej i technologicznej w Europie)

4 Kwalifikowanie do finansowania (2) W przypadku podmiotów innych niż wymienione w poprzednim slajdzie, dofinansowanie KE może być przyznane pod warunkiem spełnienia przynajmniej jednego z poniższych warunków: w programach szczegółowych lub w odpowiednim programie pracy przewidziano taką możliwość dofinansowanie to ma istotne znaczenie dla realizacji projektu finansowanie takie jest przewidziane w dwustronnej umowie o współpracy naukowej i technicznej lub w innej umowie zawartej między Wspólnotą a państwem, w którym podmiot prawny ma swoją siedzibę

5 Kraje ICPC Lista krajów partnerskich współpracy międzynarodowej (International cooperation partner countries – ICPC) http://ec.europa.eu/research/iscp/pdf/icpc_countries_e n.pdf

6 Wkład finansowy KE Jednorazowa zaliczka – będzie wypłacona w ciągu 45 dni od wejścia w życie umowy o dotację Płatności okresowe – będą wypłacane na podstawie przedstawionych sprawozdań Ostateczna wypłata na zakończenie projektu Suma płatności wynikających z wypłaconej zaliczki i płatności okresowych nie może przekroczyć 90% maksymalnego dofinansowania ze strony KE

7 Wysokość zaliczki w przypadku projektów trwających dłużej niż dwa okresy sprawozdawcze wynosi 160% średniego finansowania wspólnotowego na jeden okres w przypadku projektów obejmujących jeden lub dwa okresy sprawozdawcze będzie wynosić 60-80% całkowitego wkładu KE

8 Odsetki od zaliczki wypłaconej przez KE odsetki od wstępnego finansowania należy wykazać w przypadku dofinansowania przekraczającego 50.000 euro w konsekwencji przy określaniu przez KE kwoty kolejnej płatności, kwota odsetek od zaliczki będzie uwzględniona koordynator sprawozdaje jedynie odsetki od zaliczki, nie od kolejnych płatności okresowych

9 Fundusz gwarancyjny (1) jest to własność beneficjentów stanowiąca zabezpieczenie przed ryzykiem finansowym Fundusz składa się z wkładów wnoszonych przez wszystkich uczestników, które wynoszą 5% maksymalnego dofinansowania KE należnego uczestnikowi Kwota ta nie jest wpłacana na konto koordynatora, lecz przelewana przez KE bezpośrednio na Fundusz

10 Fundusz gwarancyjny (2) z chwilą ostatecznej wypłaty na zakończenie realizacji projektu kwota ta zostanie zwrócona beneficjentom przez koordynatora całość wkładu odzyskują podmioty publiczne pozostałe jednostki odzyskują całość wkładu, w przypadku gdy indeks Funduszu będzie równy bądź wyższy od 1 jeżeli indeks Funduszu będzie mniejszy niż jeden odzyskują wkład pomniejszony (o nie mniej niż 1% ostatecznego wkładu KE dla danego beneficjenta)

11 Koszty kwalifikowalne Muszą być: rzeczywiste – faktycznie poniesione poniesione przez beneficjenta, dla wszystkich kosztów należy zachować dowody zapłaty poniesione w trakcie realizacji projektu (wyjątek to koszty ostatecznych sprawozdań i świadectw kontroli sprawozdań finansowych, które mogą być poniesione w okresie 60 dni od zakończenia projektu) ustalone zgodnie ze zwykłymi zasadami i praktykami rachunkowości i zarządzania beneficjenta poniesione wyłącznie dla osiągnięcia celów i oczekiwanych wyników projektu wykazane w zapisach księgowych beneficjenta wskazane w szacowanym całkowitym budżecie

12 Koszty niekwalifikowalne podatki pośrednie, w tym podatek VAT cła odsetki od zapłaty rezerwy na straty lub opłaty straty na różnicy kursowej, koszty zwrotu z kapitału koszty deklarowane, poniesione lub zwrócone w ramach innego projektu wspólnotowego zadłużenie i koszty zadłużenia koszty związane z przygotowaniem i złożeniem wniosku

13 dochód wytworzony przez projekt przelewy finansowe lub równoważne środki otrzymane przez beneficjenta od osób trzecich wkłady rzeczowe osób trzecich wpływy do projektu powinny być wzięte pod uwagę na etapie tworzenia budżetu, jeżeli można je w tym momencie przewidzieć w przypadku każdego beneficjenta dofinansowanie KE nie może przekroczyć kosztów kwalifikowalnych pomniejszonych o wpływy do projektu Wpływy do projektu

14 Koszty bezpośrednie i pośrednie w projektach Koszty bezpośrednie – to wszystkie koszty związane bezpośrednio z realizacją projektu i wykazane jako takie przez beneficjenta Koszty pośrednie – takie, których beneficjent nie może wykazać jako bezpośrednie wynikające z projektu, są to koszty ogólne funkcjonowania jednostki związane z realizacją danego projektu (np. koszty administracji i zarządzania, wynajęcia lub amortyzacji budynków, usług telekomunikacyjnych i pocztowych, wody, elektryczności, ogrzewania, wyposażenia biurowego, zatrudnienia personelu administracyjnego

15 Koszty bezpośrednie personel – w ramach tych kosztów mogą być rozliczane jedynie koszty godzin rzeczywiście przepracowanych przez osoby bezpośrednio wykonujące prace w ramach projektu Czas pracy musi być ewidencjonowany! obliczanie kosztów osobowych w projektach – pismo Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do Rektorów Szkół Wyższych i Dyrektorów Naukowych z dn. 7 września 2006 roku http://www.nauka.gov.pl/mein/_gAllery/18/43/18433/list.pdf

16 Sposoby sprawozdawania kosztów pośrednich w projektach wyliczenie i sprawozdanie rzeczywistych kosztów pośrednich, dla instytucji posiadających księgowość analityczną rozliczanie metodą ryczałtową, wg stawki ustalonej przez KE jako procent od poniesionych kosztów bezpośrednich z wyłączeniem podwykonawstwa

17 Wysokość ryczałtu na koszty pośrednie podstawowa stawka – 20% stawka 60% dla podmiotów publicznych nie nastawionych na zysk, szkół średnich i wyższych, instytucji badawczych oraz MŚP, gdy uczestniczą w projektach zawierających działania w zakresie badań i rozwoju technologicznego oraz działania demonstracyjne – ma ona zastosowanie do dotacji przyznanych na podstawie konkursów zamkniętych do 1 stycznia 2010r.; po tej dacie KE zmieni stawkę na niższą, nie mniejszą niż 40% Stawka 7% w projektach typu akcje koordynujące i wspierające Stawka 20% w programie IDEAS Stawka 10% w projektach badawczo-szkoleniowych Marie-Curie

18 działania badawczo-rozwojowe lub innowacyjne – do 50% (wyjątkiem jest do 75% dla podmiotów publicznych nie nastawionych na zysk, szkół średnich i wyższych, instytucji badawczych i MŚP) badania skierowane na zdobycie nowej wiedzy, która będzie wykorzystana w celu rozwoju nowych produktów, procesów lub usług lub też doprowadzi do znaczącej poprawy istniejących produktów, procesów lub usług działania demonstracyjne – do 50% działania związane ze sprawdzeniem w badaniach przemysłowych nowych lub poprawionych produktów, procesów lub usług, włącznie z prototypami, jeżeli nie mogą być one bezpośrednio skomercjalizowane Wysokość dofinansowania KE

19 Inne działania – do 100% obejmują m.in. działania w zakresie zarządzania upowszechniania wiedzy (np. tworzenie strony internetowej, publikacje, prezentacja projektu podczas konferencji) koordynacji, sieci współpracy (np. organizacja spotkań, seminariów, koszty podróży dot. koordynacji i rozwoju współpracy) ochrony praw własności intelektualnej badań dotyczących społeczno-ekonomicznych oddziaływań wyników organizacji szkoleń Wysokość dofinansowania KE cd.

20 Dofinansowanie do 100% dla: Projekty typu akcje koordynujące i wspierające Badania pionierskie – program IDEAS Projekty badawczo-szkoleniowe Marie-Curie Wysokość dofinansowania KE cd.

21 Zarządzanie konsorcjum wydatki związane z obsługą/utrzymaniem umowy konsorcjum, o ile jest ona obowiązkowa ogólne zarządzanie prawno-finansowo-administracyjne (w tym uzyskiwanie świadectw kontroli sprawozdań finansowych, świadectw metodologii) oraz koszty związane z kontrolami finansowymi i przeglądami technicznymi organizacja przetargów wyłaniających nowych beneficjentów, o ile wymaga tego umowa wszelkie pozostałe działania w zakresie zarządzania przewidziane w umowie z wyjątkiem działań w zakresie badań i rozwoju technologicznego

22 Zadania koordynatora przesłanie płatności otrzymanych z KE na rzecz beneficjentów prowadzenie dokumentacji pozwalającej na stwierdzenie w dowolnym momencie, jaka część dofinansowania KE została wypłacona na rzecz każdego z beneficjentów informowanie KE o rozdysponowaniu płatności w wypadku, gdy jest to wymagane na podstawie umowy lub gdy zarządza tego KE kontrolowanie sprawozdań w celu zweryfikowania ich zgodności z zadaniami projektu przed przekazaniem sprawozdań Komisji monitorowanie wypełniania przez beneficjentów ich zobowiązań wynikających z umowy

23 Podwykonawstwo w projektach KE w drodze wyjątku, gdy umowa o dofinansowanie przewiduje, że pewne części prac mogą być zlecone podwykonawcom Umowy z podwykonawcami zwykle nie dotyczą samych prac badawczych lecz obejmują zadania lub czynności niezbędne do prowadzenia badań Podwykonawcy nie można zlecić zadań koordynatora, takich jak podział środków finansowych, analizy sprawozdań itp.

24 Świadectwo kontroli sprawozdań finansowych jest obowiązkowe tylko wtedy gdy łączna żądana wysokość dofinansowania do danego projektu z KE na rzecz pojedynczego uczestnika, w ujęciu kumulatywnym za wszystkie okresy, za które świadectwo kontroli sprawozdań finansowych nie było przedstawiane, wynosi 375.000 euro lub więcej po przekazaniu świadectwa próg 375.000 euro nalicza się na nowo dla kolejnych wypłat od KE dla projektów trwających dwa lata lub krócej, od uczestnika wymaga się tylko jednego świadectwa kontroli sprawozdań finansowych na zakończenie projektu świadectwo kontroli sprawozdań finansowych musi obejmować wszystkie wydatki kwalifikowalne i należy je złożyć po poniesieniu kosztów wyłącznie w formie elektronicznej

25 Więcej informacji: l 7. Program Ramowy: http://cordis.europa.eu/fp7http://cordis.europa.eu/fp7 l Strony w języku polskim: KPK: http://www.kpk.gov.pl/7pr/finanse/index.html RPK: http://www.ppnt.poznan.pl/rpk (Newsletter) Biuletyn: http://www.grantyeuropejskie.pl

26 Dziękuję Państwu za uwagę!


Pobierz ppt "Finansowanie projektów w 7. Programie Ramowym UE Ewa Kocińska Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE Fundacja UAM – Poznański Park Naukowo-Technologiczny."

Podobne prezentacje


Reklamy Google