Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny"— Zapis prezentacji:

1 Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

2 Czym jest Unia Europejska (UE)?
28 państw członkowskich 508 milionów mieszkańców Kandydują do członkostwa w UE: Islandia, Turcja, Serbia, była jugosłowiańska republika Macedonii, Czarnogóra

3 Jakie są podstawowe zasady UE?
Wartości wspólne: poszanowanie godności ludzkiej, wolność, demokracja, równość, praworządność, prawa człowieka, pluralizm, niedyskryminacja, tolerancja, sprawiedliwość, solidarność (art. 2 TUE) Cel: wspieranie pokoju, wartości UE i dobrobytu jej narodów (art. 3 TUE) 4 wolności: swobodny przepływ osób, towarów, usług i kapitału

4 Główne etapy integracji europejskiej

5 Odbudowa powojenna 1950: 9 maja – deklaracja Roberta Schumana 1951: utworzenie Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali (EWWiS) 6 państw członkowskich: Belgia, Francja, Niemcy, Włochy, Luksemburg, Niderlandy 1957: traktaty rzymskie – powołanie Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (EWG) i Euratomu

6 Lata sześćdziesiąte: fundamenty
1960: utworzenie Europejskiego Funduszu Społecznego 1962: wprowadzenie wspólnej polityki rolnej (WPR) 1968: zniesienie ceł

7 Lata siedemdziesiąte 1973: pierwsze rozszerzenie – do EWG przystępują Dania, Zjednoczone Królestwo i Irlandia  Europa liczy 9 państw członkowskich 1979: pierwsze powszechne i bezpośrednie wybory do Parlamentu Europejskiego

8 Lata osiemdziesiąte: konsolidacja
Rozszerzenie o kraje Europy Południowej – przystępują Grecja (1981), Hiszpania i Portugalia (1986)  Europa liczy 12 państw członkowskich 1986: Jednolity akt europejski 1990: w wyniku zjednoczenia Niemiec dawne Niemcy Wschodnie zostają przyłączone do EWG

9 Lata dziewięćdziesiąte
1993: wejście w życie traktatu z Maastricht 1995: kolejne rozszerzenie – przystępują Austria, Finlandia i Szwecja  Europa liczy 15 państw członkowskich

10 Pierwsza dekada XXI w.: euro i wielkie rozszerzenie
1 stycznia 2002 r.: 12 krajów wprowadza euro 2004: rozszerzenie o kraje Europy Środkowo‑Wschodniej – przystępuje 10 nowych państw członkowskich: Cypr, Estonia, Węgry, Łotwa, Litwa, Malta, Polska, Republika Czeska, Słowacja i Słowenia  Europa liczy 25 państw członkowskich 2007: przystępują Bułgaria i Rumunia  Europa liczy 27 państw członkowskich 2013: Przystąpienie Chorwacji  Europa liczy 28 państw członkowskich

11 Pierwsza dekada XXI w. Konieczność przeprowadzenia reformy instytucjonalnej Francja i Niderlandy odrzucają projekt konstytucji europejskiej (2005) Przyjęcie Traktatu z Lizbony i jego wejście w życie 1 grudnia 2009 r.

12 Kilka przykładów Swoboda zamieszkiwania, studiowania i podejmowania pracy w dowolnym państwie członkowskim Programy wymiany dla młodzieży: Comenius, Leonardo da Vinci, Erasmus Wspólna waluta w 18 krajach Przepisy w dziedzinie ochrony środowiska, aby przeciwdziałać zmianie klimatu Równość szans Niższe koszty roamingu i wiele innych...

13 Instytucje europejskie

14 Parlament Europejski Współstanowi prawo (wspólnie z Radą)
Monitoruje budżet i politykę instytucji europejskich Obecnie 766 posłów wybranych w wyborach powszechnych (751 posłów po wyborach europejskich w 2014 r.) Wybory co 5 lat Przewodniczący: Martin Schulz

15 Rada Europejska Przedstawia wytyczne dotyczące polityki UE, określa ogólne kierunki i priorytety polityczne W jej skład wchodzą szefowie państw lub rządów państw członkowskich, a także jej przewodniczący oraz przewodniczący Komisji Europejskiej Przewodniczący: Herman Van Rompuy

16 Rada Unii Europejskiej
Współstanowi prawo, wspólnie z Parlamentem Europejskim (zmienia, przyjmuje albo odrzuca propozycje Komisji Europejskiej dotyczące aktów prawnych) W jej skład wchodzą ministrowie z 28 państw członkowskich odpowiedzialni za dziedziny, które są przedmiotem obrad Rotacyjna prezydencja: państwo członkowskie sprawujące przewodnictwo zmienia się co 6 miesięcy 1 stycznia – 30 czerwca 2014 r.: Grecja 1 lipca – 31 grudnia 2014 r.: Włochy

17 Komisja Europejska Proponuje i wdraża akty prawne (prawo inicjatywy, „strażnik” traktatów) 28 komisarzy, w tym przewodniczący Komisji: José Manuel Barroso Jeden komisarz z każdego państwa członkowskiego odpowiedzialny za jedną z dziedzin polityki

18 Pozostałe instytucje i organy UE
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej Europejski Bank Centralny Europejski Trybunał Obrachunkowy Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) Komitet Regionów

19 Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

20 Co to jest EKES? Jest to organ doradczy utworzony na mocy traktatu rzymskiego (1957) Reprezentuje zorganizowane społeczeństwo obywatelskie Parlament Europejski Komisja Europejska Rada Unii Europejskiej Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

21 Co to jest zorganizowane społeczeństwo obywatelskie?
Wszystkie grupy i organizacje, które są tworzone przez obywateli, aby reprezentowały ich interesy w dążeniu do określonego celu lub współpracowały z podobnie myślącymi osobami

22 Na czym polega rola EKES-u?
Funkcja doradcza wobec Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji (ok. 200 opinii rocznie) Instytucjonalne forum dialogu i konsultacji Propagowanie wartości europejskich, demokracji uczestniczącej oraz roli organizacji społeczeństwa obywatelskiego

23 Pomost między UE a zorganizowanym społeczeństwem obywatelskim
Reprezentuje interesy społeczeństwa obywatelskiego Umożliwia organizacjom społeczeństwa obywatelskiego z państw członkowskich wyrażanie opinii na szczeblu europejskim

24 Członkowie EKES-u 353 członków mianowanych na 5 lat
1 przewodniczący wybierany co 2,5 roku Przewodniczący: Henri Malosse (2013–2015) Członkowie reprezentują środowiska gospodarcze i społeczne: pracodawców, pracowników, organizacje pozarządowe i inne Pracują w duchu porozumienia Dysponują dużą wiedzą w wielu dziedzinach Około 9 razy w roku obradują na sesjach plenarnych

25 Praca nad opiniami 6 sekcji Zgromadzenie Plenarne Grupa analityczna:
GRUPA II Pracownicy GRUPA I Pracodawcy GRUPA III Inne Podmioty SEKCJA Grupa analityczna: członkowie i eksperci SEKCJA 6 sekcji

26 Twoja Europa – Twoje Zdanie

27 Wasze zadania: 7 kroków Przeczytajcie i przedyskutujcie projekt dokumentu „Działania młodzieży na rzecz Europy” Wybierzcie maksymalnie dwa warianty spośród przedstawionych propozycji (a, b, c itp.) Zaproponujcie działania dodatkowe (w języku angielskim). Liczba działań ograniczona jest do dwóch na każdą szkołę Przygotujcie się do debaty w Brukseli W Brukseli: obrady grup roboczych Debata i głosowanie Przedstawienie wyników głosowania

28 1. Przeczytajcie i przedyskutujcie projekt dokumentu „Działania młodzieży na rzecz Europy”
W połowie stycznia 2014 r. uczestnicy otrzymają dokument roboczy w swoim języku ojczystym oraz polecenia po angielsku i francusku Dokument ten, zawierający listę 12 działań na rzecz przyszłości Europy, posłuży jako podstawa do debaty w Brukseli Przedyskutujcie w klasie poszczególne działania!

29 2. Dokonajcie wyboru Po dyskusji w klasie na temat zaproponowanych działań wybierzcie maksymalnie dwa warianty spośród przedstawionych propozycji (a, b, c itp.) Przedstawcie w języku angielskim propozycje działań dodatkowych (dwa działania na szkołę) Nazwa jednego działania nie może przekraczać 70 znaków (w tym spacje) Wszystkie szkoły przesyłają wybrane działania EKES-owi

30 3. Przygotujcie się do debaty w Brukseli
Na początku marca uczestnicy otrzymają listę 14 działań wybranych przez wszystkie szkoły Przygotujcie argumenty dotyczące tych działań, aby móc negocjować i uczestniczyć w debacie podczas warsztatów w Brukseli

31 4. W Brukseli: obrady grup roboczych
Podczas warsztatów toczyć się będzie dyskusja na temat 14 wybranych działań – wymiana poglądów między uczestnikami, debata

32 5. W Brukseli: debata i głosowanie
Na sesji plenarnej każda grupa robocza zaprezentuje wnioski ze swych obrad przed przedstawicielami różnych grup politycznych Parlamentu Europejskiego Głosowanie elektroniczne

33 Ostateczny termin i adres
Termin nadesłania maksymalnie dwóch propozycji działań (w języku angielskim) oraz wybranych wariantów każdego z działań upływa 14 lutego 2014 r. Strona internetowa: Twoja Europa – Twoje Zdanie @youreurope

34


Pobierz ppt "Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny"

Podobne prezentacje


Reklamy Google