Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Małe projekty – kategoria przypisana do Leadera Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 (projekt zmian) w sprawie warunków.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Małe projekty – kategoria przypisana do Leadera Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 (projekt zmian) w sprawie warunków."— Zapis prezentacji:

1 Małe projekty – kategoria przypisana do Leadera Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 (projekt zmian) w sprawie warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013

2 Kto może być beneficjentem? 1. osoba fizyczna, która jest: obywatelem państwa członkowskiego UE, pełnoletnia, zamieszkująca na obszarze objętym LSR lub prowadząca działalność gospodarczą na tym obszarze, np. mieszkańcy wsi, rolnicy, osoby prowadzące sklepy i punkty usługowe, rzemieślnicy, inni przedsiębiorcy, którzy nie mogą uzyskać pomocy w zakresie działań Osi 3.

3 Kto może być beneficjentem? osoba prawna, albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawy przyznają zdolność prawną: - działająca na podst. przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego, innych kościołów i związków wyznaniowych - utworzona na podst. przepisów ustaw w tym stowarzyszenia, fundacje posiadająca siedzibę lub prowadząca działalność na obszarze LSR np. instytucje kościelne (Caritas), parafie, inne związki wyznaniowe …

4 Osoba prawna, to np.... Stowarzyszenia zarejestrowane w KRS (w tym KGW, OSP), Fundacje Instytucje kultury, w tym biblioteki, muzea, orkiestry - jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego utworzone na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. (Dz. U. Nr 114, poz. 493) o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, Uwaga! Jeżeli w/w. instytucje działają a podstawie innych staw należy każdy przypadek rozpatrywać indywidualnie Wspólnoty gruntowe – ustawa z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz.U. Nr 28, poz. 169), Uczniowskie kluby sportowe, Instytuty Polskiej Akademii Nauk – Art. 46 ustawy z dnia 25 kwietnia 1997 o Polskiej Akademii Nauk (Dz.U. z 1997 Nr 75 poz. 469 z późn. zm), Spółdzielnie mieszkaniowe- Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848); Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 27, z późn. zm.), Spółka wodna – Prawo wodne, Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej

5 Jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność prawną: Wspólnota mieszkaniowa, Spółka jawna, Spółka partnerska, Spółka komandytowa, Spółka komandytowo - akcyjna, Spółka akcyjna w organizacji, Spółka z o.o w organizacji Europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych,

6 Z pomocy nie mogą skorzystać : Jednostki organizacyjne, którym ustawy nie nadają zdolności prawnej np. : szkoły publiczne, przedszkola publiczne, parki narodowe i krajobrazowe, Lasy Państwowe (w tym nadleśnictwa), KGW nierejestrowe, OSP nierejestrowe, sołectwa,

7 Kryteria dostępu: zakres projektu zgodny z zał. 1 całkowity koszt operacji realizacja w 1 lub 2 etapach (max. 2 lata od zawarcia umowy) drugi etap (min. 25% planowanej kwoty pomocy)

8 Pomoc na Małe Projekty refundacja max. 70% kosztów kwalifikowalnych koszty ogólne max. 10% kosztów kwalifikowalnych

9 Pomoc na Małe Projekty c.d. wkład własny min. 30% wkład własnej pracy max.10% ( koszt 1 rbh = wartość przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za rok ubiegły/168)

10 Pomoc na Małe Projekty c.d. limit pomocy na lata 2007-2013 dla jednego wnioskodawcy 100 tys. zł na 1 projekt nie więcej niż 25 tys. zł

11 Zakres realizacji małych projektów 1.podnoszenie świadomości lokalnej społeczności (szkolenia, warsztaty, z wyłączeniem szkoleń zawodowych dla zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie) np. kursy dla przedsiębiorców,projekty edukacyjne warsztaty z zakresu ginących zawodów (np.: dla przyszłych kowali, snycerzy, tkaczek, garncarzy…), warsztaty teatralne, muzyczne, 2. podnoszenie jakości życia a) udostępnianie urządzeń i sprzętu komputerowego, w tym urządzeń i sprzętu umożliwiającego dostęp do Internetu, np.: kafejka internetowa, b) organizację imprez kulturalnych, rekreacyjnych lub sportowych; np. festyny, koncerty folklorystyczne, dożynki, zawody sportowe, spotkania integracyjne,

12 Zakres realizacji małych projektów c.d. 3. rozwijanie aktywności lokalnej społeczności: a) promocję lokalnej twórczości kulturalnej z wykorzystaniem lokalnego dziedzictwa, w tym kulturowego, historycznego lub przyrodniczego, np. przeglądy zespołów folklorystycznych, zespołów kultywujących sztukę dawną, publikacje promujące lokalna kulturę, pokazy sztuki rzemieślniczej… b) kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów, np. wyposażenie zespołów folklorystycznych, zakup mundurów reprezentacyjnych dla orkiestry OSP, spotkania muzyczne, … c) kultywowanie języka regionalnego i gwary, d) kultywowanie tradycyjnych zawodów i rzemiosła; np. zakładanie warsztatów rzemieślniczych, tworzenie miejsc, gdzie można przekazać wiedzę następnym pokoleniom…

13 Zakres realizacji małych projektów c.d. 4. rozwijanie turystyki lub rekreacji a) utworzenie lub zmodernizowanie bazy informacji turystycznej, stron internetowych, przygotowanie i wydanie folderów, publikacji informacyjnych; b)budowa, odbudowa lub oznakowanie małej infrastruktury turystycznej – punkty widokowe, miejsca wypoczynkowe, biwakowe, trasy narciarstwa, szlaki wodne, rowerowe, piesze, konne; np.: zakup rowerów dla turystów, budowa pomostów, budowa domków letniskowych na wynajem…

14 Zakres realizacji małych projektów c.d. 5. zachowanie, odtworzenie, zabezpieczenie lub oznakowanie cennego, lokalnego dziedzictwa krajobrazowego i przyrodniczego ; np. przywrócenie rodzimych lokalnych gatunków roślin, odtworzenie zabytkowych parków, zabezpieczenie pomników przyrody, oznakowanie i rozpowszechnianie wiedzy o wartości i znaczeniu tych obiektów…

15 Zakres realizacji małych projektów c.d. 6. zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego: a) odbudowa albo odnowienie lub oznakowanie budowli, obiektów małej architektury, np. odnowienie zabytkowych: kapliczek, pomników, ogrodzeń, bram, dzwonnic, cmentarzy, mostków, altan… b) odnowienie dachów lub elewacji zewn. wpisanej do rejestru zabytków lub objętych wojew. ewidencją zabytków; c) remont lub wyposażenie muzeów; d) świetlic wiejskich; Świetlica wiejska- budynek lub pomieszczenie przeznaczone do spędzania czasu wolnego, rozwijania zainteresowań, działań na rzecz rozwoju kultury i edukacji mieszkańców wsi oraz miejsce integracji lokalnej społeczności

16 Zakres realizacji małych projektów c.d. 7. inicjowanie powstawania, przetwarzania lub wprowadzania na rynek produktów i usług opartych na lokalnych zasobach, tradycyjnych sektorach gospodarki lub lokalnym dziedzictwie albo podnoszenie jakości takich produktów np. zakup urządzeń niezbędnych do produkcji, promocja, uzyskiwanie certyfikatów jakości, opłaty za uczestnictwo w targach produktów tradycyjnych lub specyficznych dla danego obszaru… Wprowadzenie produktu na rynek nie może się odbywać przez zakup produktu lokalnego od producenta w celu odsprzedania go osobom trzecim.

17 Zakres realizacji małych projektów c.d. 8. wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w celu poprawienia warunków prowadzenia działalności kulturalnej lub gospodarczej z wyłączeniem rolniczej np. zakładanie kolektorów słonecznych, instalacji pozwalających na wykorzystanie energii geotermalnej, wiatrowej lub wodnej; Uwaga!!! Zakup materiałów, przedmiotów, maszyn, urządzeń, narzędzi,wyposażenia, sprzętu czy oprogramowania nie może stanowić celu operacji!

18 Refundowane koszty 1. Koszty ogólne: a) przygotowania dokumentacji technicznej małego projektu, obejmujące koszty: kosztorysów,projektów architektonicznych lub budowlanych, dokumentacji geologicznej lub hydrologicznej, wypisów lub wyrysów z katastru nieruchomości, b) opłat za patenty lub licencje, c) badań lub analiz, d) sprawowania nadzoru autorskiego lub inwestorskiego; Nie więcej niż 10% pozostałych kosztów kwalifikowanych

19 Refundowane koszty c.d. 2. robót budowlanych; - budowy, a także prac polegających na przebudowie, montażu remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego - prace konserwatorskie 3. wynagrodzenia za świadczenie usług, w tym usług prawniczych lub księgowych; - nadzór konserwatorski, - koordynacji operacji (tylko w uzasadnionych przypadkach) - najmu autokaru na szkolenia zamiejscowe… Nie ma możliwości wystawienia faktury/rachunku za samodzielne wykonanie wykonanie sługi przez Beneficjenta ( jedyna możliwością wniesienia wymiernego wkładu własnego jest przeliczenie na liczbę godzin pracy własnej)

20 Refundowane koszty c.d. 4. podłączenie do Internatu; 5. opracowanie, druk, powielanie oraz dystrybucja materiałów informacyjnych i szkoleniowych (audiowizualnych, czas antenowy, powierzchnia reklamowa, ogłoszenia prasowe); 6. zakup, najem lub dzierżawa oraz montaż maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia, sprzętu, oprogramowania; Od wypożyczenia można odstąpić gdy dany sprzęt / urządzenie będą wykorzystywane przez Beneficjenta wielokrotnie zgodnie z cyklem projektu także po zakończeniu projektu ( np. instrumenty dla zespołu folklorystycznego) 7. organizacja i przeprowadzanie wydarzeń promocyjnych, kulturalnych, rekreacyjnych lub sportowych; 8. zakupu materiałów lub przedmiotów, w tym materiału siewnego lub nasadzeniowego roślin wieloletnich;

21 Refundowane koszty c.d. 9. organizacji i przeprowadzenia wydarzeń promocyjnych, kulturalnych, rekreacyjnych lub sportowych; np.: wynagrodzeń dla koordynatora, wynagrodzeń dla sędziów na zawodach sportowych, ubezpieczenia, ochrony, wynajem pomieszczeń… 10. wytyczenie lub oznakowanie ścieżek dydaktycznych lub przyrodniczych, szlaków turystycznych, pomników przyrody, obiektów małej infrastruktury turystycznej, obiektów historycznych, kulturowych, sakralnych 11. utworzenie stron internetowych, baz danych, w tym bazy informacji turystycznej 12. tworzenia stron internetowych;

22 Refundowane koszty c.d. 13. upominki, nagrody (nie więcej niż 5% pozostałych kosztów kwalifikowalnych); Nie przewiduje się kwalifikowania nagród pieniężnych 14. wynagrodzenie lub pobyt osób prowadzących szkolenie; 15. podróże, wyżywienie uczestników szkoleń; 16. noclegu uczestników szkoleń – w przypadku szkoleń trwających co najmniej dwa dni; 17. wynagrodzenie tłumacza, jeżeli osoby prowadzące szkolenia nie posługują się językiem polskim;

23 Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 07.12.2009 r. do 28.12.2009 r. Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Ziemia Jędrzejowska- GRYF ul. Armii Krajowej 9 28-300 Jędrzejów w godz. 8.00 - 14.00. Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami. Formularz wniosku dostępny jest na stronach internetowych: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl, Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach www.prow.sbrr.pl i Lokalnej Grupy Działania Ziemia Jędrzejowska- GRYF www.lgd_jedrzejow.republika.pl.www.minrol.gov.pl www.prow.sbrr.pl

24 Wysokość dostępnych środków na operacje z zakresu małych projektów w 2009 roku wynosi 576 000 zł.

25 Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania oraz pod numerem tel. (041) 386 41 14.

26 Dziękuję za uwagę Monika Mędrek


Pobierz ppt "Małe projekty – kategoria przypisana do Leadera Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 (projekt zmian) w sprawie warunków."

Podobne prezentacje


Reklamy Google