Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Budżet Warszawy Forma, elementy składowe, podstawowe wielkości Warszawa 19.03.2014 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Budżet Warszawy Forma, elementy składowe, podstawowe wielkości Warszawa 19.03.2014 r."— Zapis prezentacji:

1 Budżet Warszawy Forma, elementy składowe, podstawowe wielkości Warszawa 19.03.2014 r.

2 Budżet to roczny plan dochodów i limit wydatków oraz przychodów i rozchodów m.st. Warszawy Czym jest budżet Warszawy?

3 Zasady opracowywania budżetu Projekt budżetu przedkłada Prezydent Miasta Radzie Miasta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej Budżet uchwalany jest przez Radę Miasta na rok kalendarzowy Dochody nie mogą być przeznaczone na finansowanie imiennie wymienionych wydatków, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej Wydatki bieżące nie mogą przekroczyć dochodów bieżących Wydatki na obsługę długu (spłata rat kapitałowych i odsetek) nie mogą być wyższe niż średnia nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi powiększona o dochody ze sprzedaży majątku z trzech poprzedzających lata Dochody i wydatki oraz przychody i rozchody zapisuje się wg sformalizowanej klasyfikacji budżetowej (dział, rozdział, paragraf) Konieczne jest zaplanowanie rezerw: ogólnej (co najmniej 0,1% wydatków) kryzysowej (co najmniej 0,5% wydatków bieżących z wyłączeniem wynagrodzeń i kosztów obsługi długu)

4 Procedura tworzenia i uchwalania budżetu Warszawy 1 MAJA 1 MAJA – rozpoczęcie formalnych prac – projekt budżetu 30 CZERWCA 30 CZERWCA – publikacja Założeń do budżetu 30 LIPCA 30 LIPCA – przekazanie jednostkom organizacyjnym Miasta szczegółowych parametrów budżetowych 31 SIERPNIA 31 SIERPNIA – opracowanie przez dysponentów budżetowych wstępnych planów budżetowych 30 WRZEŚNIA 30 WRZEŚNIA – weryfikowanie przez Prezydenta Miasta wstępnych planów budżetowych, w tym spotkania uzgodnieniowe z burmistrzami dzielnic; przekazanie projektów załączników dzielnicowych do Rad Dzielnic do 20 PAŹDZIERNIKA do 20 PAŹDZIERNIKA – przedstawienie Prezydentowi Miasta przez Rady Dzielnic opinii do projektów załączników dzielnicowych

5 Procedura tworzenia i uchwalania budżetu Warszawy 15 LISTOPADA 15 LISTOPADA – przekazanie projektu budżetu Radzie Miasta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie 30 LISTOPADA 30 LISTOPADA – opiniowanie projektu budżetu przez merytoryczne komisje Rady Miasta 10 GRUDNIA 10 GRUDNIA – opiniowanie projektu budżetu przez Komisję Budżetu i Finansów Rady Miasta; analiza przez Prezydenta Miasta wniosków Komisji i uzgodnienie ostatecznego projektu budżetu do 31 GRUDNIA do 31 GRUDNIA – uchwalenie budżetu przez Radę Miasta

6 Wieloletni budżet Warszawy, czyli Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014-2042 Obejmuje: szczegółową prognozę dochodów i wydatków na lata 2014-2042 zbiorczą prognozę dochodów i wydatków na lata 2014-2042 wykaz bieżących przedsięwzięć wieloletnich (1877 przedsięwzięć) wykaz majątkowych przedsięwzięć wieloletnich (258 przedsięwzięć) limity prognozowanego długu wskaźniki limitów długu

7 Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014-2042 Warszawy – największe przedsięwzięcia wieloletnie Bieżące: Zakup usług przewozowych Tramwaje Warszawskie - okres realizacji 2006-2027 – łączne nakłady finansowe: 17 433 867 925 zł Zakup usług przewozowych Metro Warszawskie - okres realizacji 2006-2027 – łączne nakłady finansowe: 8 940 434 194 zł Zakup usług przewozowych Miejskie Zakłady Autobusowe - okres realizacji 2006-2017 – łączne nakłady finansowe: 6 477 716 416 zł Majątkowe: II linia metra w Warszawie – odc. centralny - okres realizacji 2007-2015 – łączne nakłady finansowe: 4 465 213 512 zł Budowa Trasy Mostu Północnego - okres realizacji 2005-2014 – łączne nakłady finansowe: 1 293 336 543 zł Modernizacja ciągu ulic Marsa-Żołnierska odc. węzeł Marsa – granica miasta - okres realizacji 2004-2016 – łączne nakłady finansowe: 464 510 219 zł

8 Zrealizowane dochody i wydatki m.st. Warszawy w 2013 roku DOCHODY 12 mld 222 mln zł WYDATKI 12 mld 148 mln zł NADWYŻKA 74 mln zł

9 Skąd pochodzą dochody budżetowe Warszawy (na przykładzie 2013 roku) 5 mld 644 mln złz podatków 5 mld 644 mln zł 2 mld 928 mln złz opłatod użytkowników 2 mld 928 mln zł 1 mld 968 mln złz budżetu państwa (subwencje i dotacje) 1 mld 968 mln zł 681 mln złz Unii Europejskiej 681 mln zł 421 mln złze sprzedaży majątku 421 mln zł 303 mln złze zwrotu Vat-u 303 mln zł 277 mln złpozostałe: 277 mln zł razem 12 mld 222 mln zł razem 12 mld 222 mln zł

10 46% 46% - z podatków 24% 24% - z opłat od użytkowników (np. bilety, opłaty za śmieci, użytkowanie wieczyste) 16% 16% - z budżetu państwa (subwencje i dotacje) 6% 6% - z Unii Europejskiej 3% 3% - ze sprzedaży majątku 3% 3% - ze zwrotu Vat-u 2% 2% - pozostałe Skąd pochodzą dochody budżetowe Warszawy (na przykładzie 2013 roku)

11 Dochody Warszawy z podatków w 2013 roku 5mld 644 mln zł: Dochody z podatków wyniosły 5 mld 644 mln zł: 3 mld 678 mln zł - w tym z PIT - 3 mld 678 mln zł 467 mln zł - w tym z CIT - 467 mln zł

12 Dochody Warszawy z podatków w 2013 roku - udział w PIT - 100 zł 47 zł 67 gr ze 100 zł zapłaconego podatku m.st. Warszawa otrzymuje 47 zł 67 grgdyż: udział Warszawy w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) wynosi: 37,42% 37,42% w części gminnej 10,25% 10,25% w części powiatowej

13 Dochody Warszawy z podatków w 2013 roku - udział w CIT - 100 zł za 8 zł 11 gr. Ze 100 zł zapłaconego podatku przez podatnika Warszawy otrzymuje łącznie 8 zł 11 gr.gdyż: udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) wynosi: 6,71% 6,71% w części gminnej 1,40% 1,40% w części powiatowej Uwaga: Jeżeli podatnik podatku CIT posiada zakład (oddział) położony na obszarze j.s.t. innej niż właściwa dla jego siedziby, to część dochodu z tytułu udziału we wpływach z tego podatku jest przekazywana do budżetu j.s.t., na której obszarze znajduje się ten zakład (oddział), proporcjonalnie do liczby zatrudnionych w nim osób na podstawie umowy o pracę

14 Skąd się biorą dochody 91 103 Budżet m.st. Warszawy obejmuje dochody z 91 źródeł realizowanych przez 103 jednostki organizacyjne (biura, dzielnice, jednostki budżetowe) Największe źródło dochodów: PIT - 3 mld 678 mln zł Najmniejsze źródło dochodów: Zaległości z podatków zniesionych – 13 tys.945 zł

15 Na co przeznaczono pieniądze budżetowe Warszawy w 2013 roku 12mld 148 mln zł: Wydatki wyniosły 12 mld 148 mln zł: 10 mld 257 mln zł - w tym wydatki bieżące - 10 mld 257 mln zł 1 mld 891 mln zł - w tym wydatki majątkowe - 1 mld 891 mln zł

16 Największe wydatki majątkowe Warszawy w 2013 roku

17 Wydatki bieżące Warszawy w 2013 roku 2 mld 610 mln złedukacja: 2 mld 610 mln zł 2 mld 249 mln złkomunikacja zbiorowa: 2 mld 249 mln zł 977 mln złład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami: 977 mln zł 807 mln złpomoc społeczna: 807 mln zł 800 mln zładministracja i obsługa mieszkańców: 800 mln zł 792 mln złwpłata do budżetu państwa na rzecz innych j.s.t.: 792 mln zł 370 mln złgospodarka komunalna i ochrona środowiska: 370 mln zł 343 mln złutrzymanie dróg i mostów: 343 mln zł 332 mln złkultura: 332 mln zł 298 mln złodsetki od kredytów i obligacji: 298 mln zł 243 mln złbezpieczeństwo i porządek publiczny: 243 mln zł 181 mln złochrona zdrowia: 181 mln zł 97 mln złrekreacja, sport i turystyka: 97 mln zł 158 mln złpozostałe: 158 mln zł razem 10 mld 257 mln zł razem 10 mld 257 mln zł

18 2mld 610 mln zł 25% Wydatki na edukację wyniosły 2 mld 610 mln zł, tj. 25% bieżących wydatków budżetowych, w tym: 1 mld 860 mln zł - wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i pracowników oświaty 1 mld 860 mln zł 384 mln zł - utrzymanie placówek oświatowych 384 mln zł 324 mln zł - dotacje dla placówek niepublicznych 324 mln zł 25 mln zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych 25 mln zł 17 mln zł - programy UE 17 mln zł

19 Edukacja to największy wydatek w budżecie i obejmuje finansowanie : -596 -596 szkół wszystkich typów -334 -334 przedszkoli -22 tys. -22 tys. nauczycieli -11 tys. -11 tys. pracowników obsługi -281 tys. -281 tys. dzieci i młodzieży

20 Wydatki bieżące Warszawy na edukację w 2013 roku Każda z 18 dzielnic Warszawy otrzymuje corocznie z budżetu Miasta środki finansowe na edukację wg zasady pieniądz idzie za uczniem. -5.571 zł na uczniawszkołach podstawowych -5.571 zł na ucznia w szkołach podstawowych -5.429 zł na dzieckowoddziałach przedszkolnych -5.429 zł na dziecko w oddziałach przedszkolnych -5.526 zł na dzieckowprzedszkolach -5.526 zł na dziecko w przedszkolach -5.652 zł na uczniawgimnazjach -5.652 zł na ucznia w gimnazjach -5.825 zł na uczniawliceach ogólnokształcących -5.825 zł na ucznia w liceach ogólnokształcących -4.181 zł na uczniawszkołach zawodowych -4.181 zł na ucznia w szkołach zawodowych

21 Subwencja oświatowa z budżetu państwa 1 mld 352 mln zł WYDATKI 2 mld 610 mln zł Dofinansowanie z budżetu Warszawy 1 mld 258 mln zł Budżet państwa finansuje 51,8% wydatków Warszawy na edukację

22 2mld 249 mln zł 22% Wydatki na komunikację miejską wyniosły 2 mld 249 mln zł, tj. 22% bieżących wydatków budżetowych i obejmują: -742 mln zł Miejskich Zakładów Autobusowych -742 mln zł na zakup usług od Miejskich Zakładów Autobusowych -726 mln zł Tramwajów Warszawskich -726 mln zł na zakup usług od Tramwajów Warszawskich -318 mln zł Metra -318 mln zł na zakup usług od Metra -213 mln zł innych przewoźników autobusowych -213 mln zł na zakup usług od innych przewoźników autobusowych -138 mln zł Szybkiej Kolei Miejskiej -138 mln zł na zakup usług od Szybkiej Kolei Miejskiej -111 mln zł innych przewoźników kolejowych -111 mln zł na zakup usług od innych przewoźników kolejowych

23 818 mln zł 2 mld 249 mln zł Dochody ze sprzedaży biletów wyniosły 818 mln zł przy kosztach komunikacji w wysokości 2 mld 249 mln zł 36% Pasażer płaci 36% faktycznego kosztu przejazdu biletu jednorazowego 4 zł 40 gr7 zł 82 gr Do każdego biletu jednorazowego kosztującego 4 zł 40 gr budżet Miasta dopłaca 7 zł 82 gr biletu 30-dniowego 110 zł 195 zł Do każdego biletu 30-dniowego kosztującego 110 zł budżet Miasta dopłaca 195 zł

24 7 mld 748 mln zł Do dnia 19 marca br. Warszawa wpłaciła do budżetu państwa na rzecz innych samorządów 7 mld 748 mln zł Obowiązkowe wydatki Warszawy na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego 792 mln zł Wpłata za 2013 rok wyniosła 792 mln zł 719 mln zł Wpłata w 2014 roku wyniesie 719 mln zł

25 Budżet Miasta prezentowany jest w układach: klasyfikacji budżetowej zadaniowym w podziale na: cześć ogólnomiejską 18 załączników dzielnicowych

26 Część ogólnomiejska obejmuje: 10 mld 16 mln zł dochody w kwocie 10 mld 16 mln zł 7 mld 436 mln zł wydatki w kwocie 7 mld 436 mln zł Część dzielnicowa obejmuje: 2 mld 206 mln zł dochody realizowane bezpośrednio przez dzielnice 2 mld 206 mln zł 4 mld 712 mln zł wydatki przekazane do realizacji 4 mld 712 mln zł

27 Dochody realizowane przez dzielnice na podstawie 2013 roku

28 Wydatki dzielnic w 2013 roku

29

30 Stopień pokrycia wydatków dzielnic uzyskiwanymi przez nie dochodami w 2013 roku

31 Załamanie się dochodów z PIT w okresie 2009-2012 Załamanie się dochodów z CIT w okresie 2009-2013 Załamanie się dochodów z PCC w okresie 2009-2013 Problemy budżetowe

32 Dochody z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT w latach 2008-2013 Problemy budżetowe

33 Dochody z podatku dochodowego od osób fizycznych CIT w latach 2008-2013 Problemy budżetowe

34 Dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych PCC w latach 2008-2013 Problemy budżetowe

35 Budżet Miasta, sprawozdanie z realizacji budżetu, wieloletnia prognoza finansowa dostępne są w całości na stronie www.bip.warszawa.pl w zakładce Budżet i polityka finansowa m.st. Warszawy Gdzie jest dostępny budżet Miasta i kto go kontroluje Kontrolę nad budżetem sprawuje Rada Miasta (Komisja Rewizyjna), Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie Finanse Miasta badają biegli rewidenci wyłonieni w trybie przetargu publicznego oraz agencje ratingowe

36 www.bip.warszawa.pl

37

38

39

40

41

42 stronie www.bip.warszawa.pl w zakładce Budżet i polityka finansowa m.st. Warszawy w części Materiały i porównania w rozdziale Analizy i porównania Analizy i porównania budżetowe dostępne są na:


Pobierz ppt "Budżet Warszawy Forma, elementy składowe, podstawowe wielkości Warszawa 19.03.2014 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google