Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ułatwianie startu młodym rolnikom

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ułatwianie startu młodym rolnikom"— Zapis prezentacji:

1 Ułatwianie startu młodym rolnikom
NABÓR 2014 Wysokość pomocy: zł (zmiana 2014) IRENEUSZ GRADKA, BOESŁAW PIECZYŃSKI Radom

2 Ułatwianie startu młodym rolnikom
ROZPORZĄDZENIE MRiRW z 12 lutego 2008 r. zm. rozporządzenie ……… Dz.U. Nr 24, poz. 147 ROZPORZĄDZENIE MRiRW z 20 marca 2009 r. zm. rozporządzenie ……… Dz. U. Nr 48, poz 391 ROZPORZĄDZENIE MRiRW z 26 list r. zm. rozporządzenie ……… Dz. U. Nr 209, poz. 1611 ROZPORZĄDZENIE MRiRW z 13 lipca 2010 r. zm. rozporządzenie ……… Dz.U. Nr 129, poz. 868 ROZPORZĄDZENIE MRiRW z 13 paźd r. zm. rozporządzenie …… Dz.U. Nr 196, poz. 1304 ROZPORZĄDZENIE MRiRW z 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Dz.U. Nr 200, poz. 1443 Rozporządzenie MRiRW z dnia 16 marca 2011 r. zm. rozporządzenie ……… Dz. U. Nr 62, poz. 321 Projekt Rozporządzenia MRiRW z dnia …… 2014r. zm. rozporządzenie w sprawie …… Rozporządzenie MRiRW z dnia 27 wrześn.2011 r. zm. rozporządzenie ……… Dz. U. Nr 209, poz. 1247 Rozporządzenie MRiRW z dnia 13 marca 2012 r. zm. rozporządzenie ……… Dz. U. Nr 54, poz. 281 Rozporządzenie MRiRW z dnia 22 maja 2013 r. zm. rozporządzenie ……… Dz. U. Nr 0, poz. 626 Obwieszczenie MRiRW z dnia 14 sierpn. 2013r. sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia ……… Dz. U. z 2014 r., poz. 201 CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGOW BRWINOWIE

3 Ułatwianie startu młodym rolnikom Dotychczasowe nabory:
OSOBY, które nabyły nieruchomość rolną o powierzchni co najmniej 1 ha UR: - spadek, darowizna przed ukończeniem 18 lat, darowizna po ukończeniu 18 lat w trakcie nauki w szkole lub uczelni, służba wojskowa. OSOBY, KTÓRYCH MAŁŻONKOWIE rozpoczęli prowadzenie działalności rolniczej PROWADZĄ DZIAŁALNOŚĆ ROLNICZĄ nie dłużej niż 12 mies. 2007 2008 2009 2013 OSOBY, które posiadają gospodarstwo i prowadzą działalność rolniczą nie dłużej niż 14 mies. przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy 2010 2011 OSOBY, które posiadają gospodarstwo i prowadzą działalność rolniczą nie dłużej niż 12 mies. przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy 2012 KANDYDACI NA MŁODYCH ROLNIKÓW 30 czerwca 2008 r. PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW: r. r. r. 26.04 – r. r. !!!! CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGOW BRWINOWIE

4 HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W DZIAŁANIU „MR” NABÓR 2014 projekt
L.p. Rodzaj czynności Maksymalny czas trwania czynności Termin realizacji 1. Nabór wniosków o przyznanie pomocy 60 dni r r. 2. Ustalenie liczby punktów dla wniosków złożonych w OR ARiMR 75 dni od dnia upływu terminu składania wniosku o przyznanie pomocy r. 3. Podanie do publicznej wiadomości informacji o kolejności przysługiwania pomocy. Niezwłocznie r. 4. Wydanie decyzji w sprawie przyznania pomocy 150 dni od dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy r. – r. 5. Dopełnienie warunków, z zastrzeżeniem których wydana została decyzja. Złożenie wniosku o przyznanie pomocy. 180 dni od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy z zastrzeżeniem dopełnienia warunków. do połowy lipca 6. Wypłata środków finansowych - ARiMR 60 dni od złożenia wniosku o płatność oraz dokumentów potwierdzających spełnienie warunków wyszczególnionych w decyzji . do połowy września

5 Ułatwianie startu młodym rolnikom
Wniosek nie spełnia wymogów formalnych – uzupełnienie 21 dni OR ARiMR Po 75 dniach +(7) od dnia upływu terminu składania wniosków – ustalenie kolejności (LISTA KRAJOWA) Decyduje liczba punktów Decyzja OR ARiMR po 150 dniach od dnia złożenia wniosku o pomoc Z zastrzeżeniem dopełnienia w terminie 180 dni – nabycie gospodarstwa i rozpoczęcie działalności (NIE – jeśli spełnia w chwili złożenia wniosku) PROCEDURY Spełniono warunki Wypłata premii 60 dni Wniosek z załącznikami Wniosek o płatność osobiście albo przez upoważnioną do tego osobę, bądź listem poleconym lub pocztą kurierską. 180 dni nabycie gospodarstwa, podjęcie samodzielnego prowadzenia ubezpieczenie w KRUS wpis do ewidencji producentów Dodatkowe zobowiązania W ciągu 3 lat (od wypłaty) zrealizuje w gospodarstwie inwestycje odpowiadające wartości 70% kwoty otrzymanej pomocy !!!!!!!!!

6 Ułatwianie startu młodym rolnikom
P U N K T A C J A: Max. 16 pkt. 5 pkt. Powierzchnia gospodarstwa w ha UR Wykształcenie Bezrobocie w powiecie na terenie, którego położone jest gospodarstwo Uwaga - w wyniku dokonanej oceny zostanie utworzona jedna LISTA KRAJOWA CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGOW BRWINOWIE

7 Ułatwianie startu młodym rolnikom
UWAGA: nabór 2014 rok Warunek przyznania pomocy – uzyskanie minimum 7 pkt. CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGOW BRWINOWIE

8 Uzyskane punkty w naborze w 2011 roku
Lp. Oddział Regionalny Liczba złożonych wniosków Liczba decyzji przyznających pomoc Liczba beneficjentów, którzy uzyskali poniżej 7 punktów Liczba beneficjentów którzy uzyskali 7 lub więcej punktów 1 Dolnośląski 248 225 5 220 2 Kujawsko-Pomorski 798 759 757 3 Lubelski 1 022 943 12 931 4 Lubuski 134 118 113 Łódzki 576 524 8 516 6 Małopolski 214 191 186 7 Mazowiecki 1 211 1 120 15 1 105 Opolski 257 236 231 9 Podkarpacki 211 207 10 Podlaski 695 665 663 11 Pomorski 362 335 334 Śląski 161 147 13 Świętokrzyski 348 320 33 287 14 Warmińsko-Mazurski 540 497 494 Wielkopolski 1 461 1 375 1 371 16 Zachodniopomorski 337 313 309 suma 8 600 7 979 108 7 871

9 Ułatwianie startu młodym rolnikom P U N K T A C J A – powierzchnia UR:
1. Województwa – w których średnia wielkość gospodarstwa jest niższa od średniej krajowej ŚREDNIA KRAJOWA 2 x 20,84 ha ŚREDNIA wojewódzka ŚREDNIA KRAJOWA 10,42 ha 5 – 10 pkt. 10 – 15 pkt. 16 pkt. 2. Województwa – w których średnia wielkość gospodarstwa jest wyższa od średniej krajowej ŚREDNIA wojewódzka 2 x ………. ha ŚREDNIA wojewódzka ŚREDNIA KRAJOWA 10,42 ha 5 – 10 pkt. 10 – 15 pkt. 16 pkt. CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGOW BRWINOWIE

10 Ułatwianie startu młodym rolnikom
Średnia wielkość gospodarstw wg ARiMR w 2013 r. Średnia krajowa w 2013 roku 10,42 ha 10

11 + 5 pkt Ułatwianie startu młodym rolnikom
P U N K T A C J A - wykształcenie c.d.: Wykształcenie wyższe rolnicze lub 3 lata stażu w rolnictwie + wyższe nierolnicze studia podyplomowe w zakresie rolnictwa 5 pkt CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGOW BRWINOWIE

12 + 4 pkt Ułatwianie startu młodym rolnikom
P U N K T A C J A - wykształcenie c.d.: Wykształcenie średnie rolnicze lub 4 pkt + średnie nierolnicze 3 lata stażu w rolnictwie CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGOW BRWINOWIE

13 Ułatwianie startu młodym rolnikom
P U N K T A C J A - wykształcenie c.d.: Wykształcenie zasadnicze rolnicze 3 pkt, lub 3 pkt kwalifikacje rolnicze w państwach UE, dla obywateli UE, nie posiadających obywatelstwa polskiego kwalifikacje rolnicze 2 pkt tytuł kwalifikacyjny lub tytuł zawodowy, lub tytuł zawodowy mistrza i co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictwie kwalifikacje rolnicze 1 pkt Wykształcenie podstawowe, gimnazjalne, zasadnicze nierolnicze i 5 lat stażu kwalifikacje rolnicze CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGOW BRWINOWIE

14 Bezrobocie w powiecie Ułatwianie startu młodym rolnikom
P U N K T A C J A - bezrobocie c.d. Bezrobocie w powiecie Powiat w którym położona jest największa część UR BEZROBOCIE_w POWIECIE na obszarze którego położona jest gmina wg danych GUS w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie naboru wniosków: POWIAT 1 POWIAT 4 - jest najwyższe w województwie 5 pkt POWIAT 2 1 2 3 POWIAT 3 4 jest niższe jw. Liczba punktów proporcjonalnie mniejsza od liczby punktów jw. x CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGOW BRWINOWIE

15 1 2 3 Ułatwianie startu młodym rolnikom
P U N K T A C J A - c.d. Kolejność przysługiwania pomocy (min. 7 pkt.): 1 Wnioski, które uzyskały najwyższą liczbę punktów 2 Powierzchnia UR począwszy od największej 3 Kolejność złożenia poprawnego i kompletnego wniosku CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGOW BRWINOWIE

16 Ułatwianie startu młodym rolnikom Dodatkowe warunki w naborze:
Dostosowanie wyboru planowanych upraw do zakładanej żywotności ekonomicznej gospodarstwa przy uwzględnieniu warunków glebowych (jakości gleb) i przeciętnego stanu warunków pogodowych. Dostosowanie kierunku planowanej produkcji zwierzęcej do zakładanej żywotności ekonomicznej gospodarstwa przy uwzględnieniu możliwości produkcyjnych własnych pasz objętościowych w tym posiadania trwałych użytków zielonych i ich powierzchni. Przeprowadzenie analizy czy uzyskane produkty roślinne i zwierzęce są produktami, które w przeciętnych warunkach rynku lokalnego mogą być produkowane oraz czy nie mogą wystąpić problemy z ich zbytem. CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE

17 Ułatwianie startu młodym rolnikom Dodatkowe warunki w naborze c.d.:
Dopasowanie planowanej skali produkcji zwierzęcej do posiadanej (również w posiadaniu zależnym lub planowanej budowy bądź adaptacji), liczby stanowisk lub powierzchni budynków inwentarskich. Dostosowanie parku maszynowego oraz planowanych zakupów sprzętu rolniczego do rodzaju i skali planowanej produkcji oraz wielkości gospodarstwa. Wskazanie w przypadku braku własnego sprzętu sposobu wykonania prac związanych z planowana produkcją rolniczą (prace polowe, zbiór i dowóz pasz objętościowych do codziennego skarmiania itp.). CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE

18 Ułatwianie startu młodym rolnikom
KTO MOŻE OTRZYMAĆ POMOC ? Wymagania dotyczące wnioskodawcy: pełnoletnia, która w dniu składania wniosku o przyznanie pomocy nie ukończyła 40 lat będąca obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej; nie mająca ustalonego prawa do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy; zamierzająca po raz pierwszy rozpocząć prowadzenie działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym albo osoba, która: rozpoczęła prowadzenie działalności rolniczej nie wcześniej niż w okresie 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy, a do dnia wydania decyzji przyznającej pomoc nie może upłynąć więcej niż 18 miesięcy, była właścicielem lub posiadaczem nieruchomości rolnej o powierzchni użytków rolnych co najmniej 1 ha, nabytej w drodze spadku, ale w terminie 12 miesięcy od jej nabycia zbyła tę nieruchomość albo zbyła udziały w jej współwłasności, CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGOW BRWINOWIE

19 Ułatwianie startu młodym rolnikom
KTO MOŻE OTRZYMAĆ POMOC ? Wymagania dotyczące wnioskodawcy c. d. której małżonek nie prowadził działalności rolniczej albo rozpoczął jej prowadzenie nie wcześniej niż w okresie 12 miesięcy do dnia złożenia przez wnioskodawcę wniosku o przyznanie pomocy; która sporządzi, plan rozwoju gospodarstwa (biznesplan) posiadająca odpowiednie kwalifikacje zawodowe, lub zobowiąże się do ich uzupełnienia w ciągu 3 lat od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy; dokument potwierdzający uzupełnienie wykształcenia, w terminie 60 dni od dnia upływu 3 lat od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy, jeśli nastąpiło działanie „siły wyższej” – w terminie 60 dni od dnia upływu 3 lat i 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy;”; zmiana – 2014 rok CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGOW BRWINOWIE

20 Ułatwianie startu młodym rolnikom
ZOBOWIĄZANIA ROLNIKA, KTÓREMU PRZYZNANO POMOC (cd.): SIŁA WYŻSZA – niezależne od beneficjenta okoliczności wynikające z cyklu szkolenia w danym typie szkoły lub terminie egzaminu zawodowego, jeśli: podjęto naukę w możliwie najbliższym terminie od dnia doręczenia decyzji, kontynuowano naukę bez nieuzasadnionych przerw i opóźnień, a, uzupełnienie wykształcenia nastąpi nie później niż w terminie 9 miesięcy od dnia upływu terminu 3 lat. Dokumentami potwierdzającymi zaistnienie okoliczności, (siły wyższej), mogą być w szczególności: zaświadczenie wydane przez dyrektora szkoły lub zaświadczenie z uczelni o zakończeniu lub przewidywanym zakończeniu nauki i uzyskaniu świadectwa lub dyplomu kopia wniosku o dopuszczenie do egzaminu eksternistycznego zawodowego wraz z potwierdzeniem jego złożenia; kopia deklaracji dotyczącej przystąpienia do egzaminu zawodowego wraz z potwierdzeniem jej złożenia. CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE

21 Ułatwianie startu młodym rolnikom
Uwaga: zmienione warunki uzupełnienia kwalifikacji zawodowych będą obowiązywać (po wejściu w życie NOWEGO ROZPORZĄDZENIA) również pozostałych beneficjentów 1 Beneficjenci, którzy nie zdążyli uzupełnić wykształcenia w ciągu 3 lat WYDANO DECYZJĘ o zwrocie pomocy finansowej Okres na uzupełnienie – 3 lata Obowiązuje ZMIENIONE ROZP. MRiRW Nie upłynęło 9 miesięcy PISMO ARiMR ws. zmiany przepisów 30 dni Wszczęcie postępowania i wydane DECYJI uchylającej zwrot pomocy Jeśli spełniamy warunki 2013 2014 2015 2012 2011 POTWIERDZENIEuzupełnienia wykształcenia 60 dni OŚWIADCZENIE o wystąpieniu okoliczności wraz z wyjaśnieniami i załącznikami 10 dni CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE

22 Ułatwianie startu młodym rolnikom
KWALIFIKACJE ZAWODOWE Ubiegający się o pomoc powinien posiadać następujące kwalifikacje wynikające z wykształcenia i stażu pracy w rolnictwie: wykształcenie rolnicze zasadnicze zawodowe, średnie lub wyższe lub wyższe nierolnicze i studia podyplomowe, lub wyższe lub średnie nierolnicze i 3 lata stażu, lub tytuł kwalifikacyjny, zawodowy lub mistrza i 3 letni staż pracy lub podstawowe, gimnazjalne lub zasadnicze zawodowe nierolnicze i 5 lat stażu, lub kwalifikacje rolnicze wymagane w Państwach UE - jeżeli nie posiada obywatelstwa polskiego. CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGOW BRWINOWIE

23 Ułatwianie startu młodym rolnikom KWALIFIKACJE ZAWODOWE c.d.
Za staż pracy w rolnictwie uznaje się okres, liczony do dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy, w którym wnioskodawca: podlegał ubezpieczeniu społecznemu rolników jako rolnik lub domownik lub, był zatrudniony w gospodarstwie rolnym, na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę, na stanowisku związanym z prowadzeniem produkcji rolnej, odbył staż, (o którym mowa w rozporządzeniu) obejmujący wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej. CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGOW BRWINOWIE

24 10,42 ha Ułatwianie startu młodym rolnikom
Wymagania dotyczące gospodarstwa, którego ma dotyczyć pomoc: Powierzchnia użytków rolnych w gospodarstwie, nie może być: Możliwe jest przyznanie premii, gdy posiadamy średnią wojew. jak też jeśli ją osiągniemy w ciągu 180 dni po wydaniu decyzji. DOCELOWO zwiększymy powierzchnię użytków rolnych do średniej krajowej w ciągu 3 lat od dnia doręczenia decyzji. większa niż 300 ha mniejsza niż średnia powierzchnia gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju. 10,42 ha Średnia krajowa za 2013 rok (ARiMR) Województwa: lubelskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie (ŚREDNIA WOJEWÓDZKA jest niższa od ŚREDNIEJ KRAJOWEJ) CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGOW BRWINOWIE

25 Ułatwianie startu młodym rolnikom
Wymagania dotyczące gospodarstwa, którego ma dotyczyć pomoc c.d.: Przykład: (województwo mazowieckie) Wniosek o pomoc (pow. UR 6,00 ha) OR ARiMR Decyzja ŚREDNIA KRAJOWA 10,42 ha ŚREDNIA wojewódzka pow ha 8,51 ha 180 dni 3 lata CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGOW BRWINOWIE

26 Ułatwianie startu młodym rolnikom
Wymagania dotyczące gospodarstwa, którego ma dotyczyć pomoc: powierzchnia użytków rolnych w gospodarstwie, c.d.: Średnia. krajowa 10,42 ha J.S.T – 5 lat * ANR – 5 lat* Osoby fizyczne – 10 lat * Grunty będące własnością + użytkowanie wieczyste Grunty dzierżawione * od dnia wypłaty pomocy CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGOW BRWINOWIE

27 Ułatwianie startu młodym rolnikom
Czy możemy dokonać zmiany powierzchni przejmowanych gruntów po wydaniu DECYZJI OR ARiMR ? Wniosek o pomoc (pow. UR 15,00 ha) OR ARiMR 12,28 ha Pismo do OR ARiMR zmiana powierzchni UR (np. 12,28 ha) – do 150 dni 15,00 ha 180 dni, bez zmian względem powierzchni Decyzja warunkowa, 180 dni na 15,00 ha ZATWIERDZENIE zmian przez OR ARiMR Zmiana kolejności – korekta na liście, sprawdzenie w limicie dostępnych środków CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGOW BRWINOWIE

28 Ułatwianie startu młodym rolnikom
Wymagania dotyczące gospodarstwa, którego ma dotyczyć pomoc c.d.: gospodarstwo będzie prowadzone samodzielnie; wnioskodawca ma na to 180 dni od dnia doręczenia decyzji i prowadzić je samodzielnie do 5 lat od dnia wypłaty pomocy; budynki i budowle, wykorzystywane do produkcji rolnej, oraz użytki rolne wykorzystywane do prowadzenia działalności rolniczej nie będą stanowiły przedmiotu współwłasności lub współposiadania, z wyjątkiem małżeńskiej wspólności majątkowej; mamy na to 180 dni (decyzja) i utrzymać ten warunek do 5 lat od dnia wypłaty pomocy; będą spełnione wymagania w zakresie ochrony środowiska, higieny i warunków utrzymania zwierząt; do 3 lat od dnia wejścia przez wnioskodawcę w posiadanie nieruchomości rolnej o powierzchni co najmniej 1 ha i utrzymać ten warunek do 5 lat od dnia wypłaty pomocy; CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGOW BRWINOWIE

29 Ułatwianie startu młodym rolnikom
Wymagania w stosunku do małżonka wnioskodawcy: małżonek wnioskodawcy do dnia złożenia przez niego wniosku o przyznanie pomocy nie prowadził działalności rolniczej lub prowadził działalność rolniczą, pod warunkiem, że: nie dokonał żadnej z czynności, które uznaje się za prowadzenie działalności rolniczej, wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia tego wniosku, w trakcie małżeństwa, jak i przed jego zawarciem, nie otrzymał(a) pomocy w ramach SPO , ani PROW , w zakresie działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom”, gospodarstwo małżonka wejdzie w skład małżeńskiej wspólności majątkowej nie później niż w ciągu 180 dni od dnia przyznania pomocy (decyzja). CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGOW BRWINOWIE

30 Ułatwianie startu młodym rolnikom
Wymagania w stosunku do małżonka wnioskodawcy c.d.: jeżeli o pomoc ubiegają się oboje małżonkowie i oboje spełniają warunki określone w rozporządzeniu, pomoc przyznaje się tylko jednemu z nich, temu, co do którego współmałżonek wyraził pisemną zgodę, Pomoc może zostać przyznana, jeżeli od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności rolniczej przez wnioskodawcę lub jego małżonka do dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy upłynęło nie więcej niż 12 miesięcy, a do dnia wydania decyzji o przyznaniu pomocy – nie więcej niż 18 miesięcy. CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGOW BRWINOWIE

31 Ułatwianie startu młodym rolnikom
Co uznaje się za dzień rozpoczęcia prowadzenia działalności rolniczej: Wejście po raz pierwszy w posiadanie nieruchomości rolnej o powierzchni co najmniej 1 ha UR, W przypadku osób, które po raz pierwszy weszły w posiadanie nieruchomości rolnej o powierzchni co najmniej 1 ha UR przed ukończeniem 18 roku życia – data ukończenia 18 lat, W przypadku osób, które po raz pierwszy weszły w posiadanie nieruchomości rolnej o powierzchni co najmniej 1 ha UR przed zakończeniem nauki szkolnej lub studiów wyższych – data zakończenia lub zaprzestania nauki lub studiów wyższych – przy czym nauka nie trwała dłużej niż do 26 roku życia, W przypadku osób, które nabyły gospodarstwo przed rozpoczęciem służby wojskowej lub w trakcie jej odbywania – dzień zakończenia tej służby, pod warunkiem, że rozpoczęcie służby nastąpiło nie później niż 12 miesięcy od dnia nabycia gospodarstwa lub ukończenia 18 roku życia albo od dnia zaprzestania lub zakończenia nauki; w przypadku osób, które nabyły gospodarstwo rolne w drodze spadku i wydzierżawiły je nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia jego nabycia - dzień rozwiązania albo wygaśnięcia umowy dzierżawy, pod warunkiem, że umowa dzierżawy została zawarta w formie aktu notarialnego albo ma datę pewną, Po warunkiem, że nie wystąpiło: CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGOW BRWINOWIE

32 Ułatwianie startu młodym rolnikom
Co uznaje się za dzień rozpoczęcia prowadzenia działalności rolniczej (cd.): Podjęcie produkcji w niektórych działach specjalnych produkcji rolnej: produkcja roślin w szklarniach lub tunelach, produkcja grzybów, produkcja drobiarska, w tym wylęgarnie, produkcja drobiu rzeźnego lub nieśnego, produkcja zwierząt futerkowych, produkcja pszczelarska, hodowla i chów zwierząt gospodarskich poza gospodarstwem rolnym, z wyłączeniem koni hodowlanych w liczbie mniejszej niż 3 sztuki Wystapienie o płatności bezpośrednich dla gruntów rolnych oddzielnej płatności cukrowej Zgłoszenie zwierząt gospodarskich do rejestru, Podjęcie ubezpieczenia w KRUS w charakterze innym niż domownik, Otrzymanie kredytu preferencyjnego z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (z wyjątkiem kredytu na tworzenie nowego gospodarstwa), CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGOW BRWINOWIE

33 Ułatwianie startu młodym rolnikom
ZOBOWIĄZANIA ROLNIKA, KTÓREMU PRZYZNANO POMOC Młody rolnik, któremu przyznano pomoc, powinien wypełnić następujące zobowiązania pod rygorem zwrotu części lub całości premii: samodzielnie prowadzić gospodarstwo, do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty pomocy posiadać wymaganą powierzchnię użytków rolnych ze zobowiązaniem, że użytki i budynki wykorzystywane do produkcji rolnej nie stanowią przedmiotu współwłasności lub współposiadania, za wyjątkiem małżeńskiej wspólności majątkowej; do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty pomocy; realizować założenia biznesplanu zgodnie z określoną strukturą produkcji rolnej, wydatkować, w ciągu 3 lat od dnia wypłaty pomocy, co najmniej 70% kwoty pomocy na inwestycje określone w biznesplanie; osiągnąć nadwyżkę bezpośrednią równą co najmniej 4 ESU i nie mniejszą niż w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy; CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGOW BRWINOWIE

34 Ułatwianie startu młodym rolnikom
ZOBOWIĄZANIA ROLNIKA, KTÓREMU PRZYZNANO POMOC (cd.): uzupełni powierzchnię użytków rolnych co najmniej do średniej krajowej - w ciągu 3 lat od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy; spełni wymagania w zakresie ochrony środowiska, higieny i warunków utrzymania zwierząt - do dnia upływu 3 lat od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności rolniczej i spełniać te wymagania w ciągu 5 lat od dnia wypłaty pomocy; podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie jako rolnik co najmniej do dnia upływu 12 miesięcy od dnia wypłaty pomocy; umożliwi przeprowadzenie kontroli na miejscu lub kontroli dokumentów; przechowywuje dokumenty 5 lat od dnia wypłaty pomocy. CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGOW BRWINOWIE

35 Ułatwianie startu młodym rolnikom
ZOBOWIĄZANIA ROLNIKA, KTÓREMU PRZYZNANO POMOC POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA, KTÓRE BENEFICJENT MUSI DOSTARCZYĆ DO ARIMR: zaświadczenie z KRUS o okresach podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie jako rolnik; kopie faktur, dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej lub innych dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków w wysokości co najmniej 70 % premii na inwestycje zgodne z założeniami biznesplanu; oświadczenie, że zakupy inwestycyjne, nie zostały dokonane na podstawie umowy między beneficjentem a członkami najbliższej rodziny; złożyć sprawozdanie z realizacji biznesplanu; ankietę monitorującą; dostarczyć dokument potwierdzający uzupełnienie wykształcenia – jeśli dotyczy; dokument potwierdzający uzupełnienie pow. UR. w gospodarstwie do średniej krajowej – w ciągu 3 lat od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy (jeśli dotyczy).

36 Ułatwianie startu młodym rolnikom Co obejmują wydatki na inwestycje :
Wysokość pomocy: zł (zmiana 2014) Co obejmują wydatki na inwestycje : Koszty określone jako kwalifikowalne w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Zakup gruntów rolnych, które przez okres 5 lat od dnia wypłaty pomocy beneficjent będzie wykorzystywał do działalności rolniczej w gospodarstwie. Zakup zwierząt hodowlanych stanowiących stado podstawowe – związany z rozpoczęciem produkcji zwierzęcej w gospodarstwie lub postępem genetycznym w zakresie prowadzonej produkcji. Za wydatki na inwestycje nie uznaje się wydatków poniesionych przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy, oraz na inwestycje budowlane na gruntach stanowiących przedmiot dzierżawy. CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGOW BRWINOWIE

37 Ułatwianie startu młodym rolnikom
UDOKUMENTOWANIE poniesionych wydatków na inwestycje w gospodarstwie (70% premii zgodnie z założeniami biznes planu) Faktury, dokumenty księgowe o równoważnej wartości lub inne dokumenty potwierdzające poniesione wydatki (potwierdzone za zgodność przez notariusza lub pracownika ARiMR); Oświadczenie, że zakupy nie zostały dokonane na podstawie umowy zawartej z małżonkiem, wstępnym lub zstępnym beneficjenta ani wstępnym lub zstępnym małżonka beneficjenta NIE WYWIĄZALIŚMY SIĘ z obowiązków W TERMINIE – zwrot pomocy 3% TERMIN: po zrealizowaniu każdej inwestycji i nie później niż w terminie do dnia 31 stycznia roku następującego po roku, w którym ta inwestycja została zrealizowana. PAMIĘTAJMY – nie później niż do upływu 3 lat od dnia wypłaty pomocy wniosek WYPŁATA 2 rok 1 rok _N 31 styczeń N + 1 3 rok 31 styczeń N + 3

38 Ułatwianie startu młodym rolnikom
INNE ZOBOWIĄZANIA: (wobec ARiMR) Zaświadczenie z właściwego oddziału KRUS o okresach podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie jako rolnik - w terminie 60 dni od dnia upływu 12 mies. od dnia wypłaty pomocy; Dokumenty potwierdzające uzupełnienie wykształcenia (jeśli dotyczy) - w terminie 60 dni od dnia upływu 3 lat od dnia wydania decyzji o przyznaniu pomocy; 2.a. lub 3 lat i 9 miesięcy w przypadku siły wyższej, 3. Sprawozdanie z realizacji biznes planu zgodnie ze wzorem udostępnionym przez ARiMR - w terminie 60 dni od dnia upływu 3 lat od dnia wypłaty pomocy; 4. Ankieta monitorująca sporządzona zgodnie ze wzorem udostępnionym przez ARiMR - na żądanie ARiMR 5. Dokumenty potwierdzające osiągnięcie średniej wielkości gospodarstwa w kraju (jeśli dotyczy) - w terminie 60 dni od dnia wydania decyzji o przyznaniu pomocy; 6. Zmiana struktury produkcji w biznes planie pow. 30 punktów procentowych po dokonaniu zmiany czyli nieterminowe złożenie wniosku o „zmianę” (przy wypełnieniu pozostałych zobowiązań) - projekt 2014. NIE WYWIĄZALIŚMY SIĘ z obowiązków W TERMINIE – zwrot pomocy 3%

39 Ułatwianie startu młodym rolnikom
UWAGA !!!!!! INNE ZOBOWIĄZANIA: (wobec ARiMR) Faktury, dokumenty księgowe o równoważnej wartości lub inne dokumenty potwierdzające poniesione wydatki (potwierdzone za zgodność przez notariusza lub pracownika ARiMR); 2. Dokumenty potwierdzające uzupełnienie wykształcenia (jeśli dotyczy) - w terminie 60 dni od dnia upływu 3 lat od dnia wydania decyzji o przyznaniu pomocy; 2.a. lub 3 lat i 9 miesięcy w przypadku siły wyższej, 3. Dokumenty potwierdzające osiągnięcie średniej wielkości gospodarstwa w kraju (jeśli dotyczy) - w terminie 60 dni od dnia wydania decyzji o przyznaniu pomocy NIE WYWIĄZALIŚMY SIĘ z obowiązków W TERMINIE – zwrot pomocy 3% 3% + 3% + 3% = nie sumuje się !!!!!! Niezależnie od liczby nieprzedłożonych dokumentów = zawsze 3%.

40 Ułatwianie startu młodym rolnikom
PAMIĘTAJMY !!!!!!!!!!! NIE SPEŁNIŁEM WARUNKÓW OKREŚLONYCH W UMOWIE – zwrot pomocy: 100% Samodzielne prowadzenie gospodarstwa – do 5 lat od wypłaty pomocy; Realizacja założeń biznes planu – do 5 lat od wypłaty pomocy: określona struktura produkcji, wydatkować w ciągu 3 lat – 70% pomocy, osiągnąć nadwyżkę co najmniej 4 ESU Podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników (KRUS) – 12 miesięcy od wypłaty pomocy; Uzupełnić wykształcenie (jeśli dotyczy) – 3 lata od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy; Umożliwić przeprowadzenie kontroli na miejscu lub dokumentów; Przechowywać dokumenty – 5 lat od dnia wypłaty pomocy UZUPEŁNIENIE POWIERZCHNI GOSPOD. 25% Powierzchnia gospodarstwa nie mniejsza niż średnia w województwie i nie większa niż 300 ha; Gospodarstwo nie będzie stanowiło przedmiotu współwłasności lub współposiadania (z wyjątkiem małżeńskiej); Spełnienie określonych w odrębnych przepisach wymagań w zakresie ochrony środowiska higieny i warunków utrzymania zwierząt – 3 lata od dnia rozpoczęcia prowadzenia gospodarstwa do dnia upływu 5 lat od wypłaty pomocy; MOŻĘMY wystąpić do ARiMR o wyrażenie zgody na zmianę założeń biznes planu (struktury produkcji) lub wydłużenie okresu jego realizacji - jeśli zmiany przekraczają powyżej 30% (składamy wniosek i musimy uzyskać stosowną DECYZJĘ) – zmiana sankcji w tym wypadku ze 100% do 3%.

41 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Ułatwianie startu młodym rolnikom"

Podobne prezentacje


Reklamy Google