Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Oś 1 Ułatwianie startu młodym rolnikom NABÓR 2014 IRENEUSZ GRADKA, BOESŁAW PIECZYŃSKI Radom 11.04.2014 Wysokość pomocy : 100.000 zł (zmiana 2014)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Oś 1 Ułatwianie startu młodym rolnikom NABÓR 2014 IRENEUSZ GRADKA, BOESŁAW PIECZYŃSKI Radom 11.04.2014 Wysokość pomocy : 100.000 zł (zmiana 2014)"— Zapis prezentacji:

1 Oś 1 Ułatwianie startu młodym rolnikom NABÓR 2014 IRENEUSZ GRADKA, BOESŁAW PIECZYŃSKI Radom 11.04.2014 Wysokość pomocy : 100.000 zł (zmiana 2014)

2 Ułatwianie startu młodym rolnikom CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGOW BRWINOWIE ROZPORZĄDZENIE MRiRW z 12 lutego 2008 r. zm. rozporządzenie ……… Dz.U. Nr 24, poz. 147 ROZPORZĄDZENIE MRiRW z 20 marca 2009 r. zm. rozporządzenie ……… Dz. U. Nr 48, poz 391 ROZPORZĄDZENIE MRiRW z 26 list. 2009 r. zm. rozporządzenie ……… Dz. U. Nr 209, poz. 1611 ROZPORZĄDZENIE MRiRW z 13 lipca 2010 r. zm. rozporządzenie ……… Dz.U. Nr 129, poz. 868 ROZPORZĄDZENIE MRiRW z 13 paźd. 2010 r. zm. rozporządzenie …… Dz.U. Nr 196, poz. 1304 ROZPORZĄDZENIE MRiRW z 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania Ułatwianie startu młodym rolnikom objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Dz.U. Nr 200, poz. 1443 Rozporządzenie MRiRW z dnia 16 marca 2011 r. zm. rozporządzenie ……… Dz. U. Nr 62, poz. 321 Projekt Rozporządzenia MRiRW z dnia …… 2014r. zm. rozporządzenie w sprawie …….....2007-2013 Rozporządzenie MRiRW z dnia 27 wrześn.2011 r. zm. rozporządzenie ……… Dz. U. Nr 209, poz. 1247 Rozporządzenie MRiRW z dnia 13 marca 2012 r. zm. rozporządzenie ……… Dz. U. Nr 54, poz. 281 Rozporządzenie MRiRW z dnia 22 maja 2013 r. zm. rozporządzenie ……… Dz. U. Nr 0, poz. 626 Obwieszczenie MRiRW z dnia 14 sierpn. 2013r. sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia ……… Dz. U. z 2014 r., poz. 201

3 2007 200820092013 OSOBY, które posiadają gospodarstwo i prowadzą działalność rolniczą nie dłużej niż 14 mies. przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy spadek, darowizna OSOBY, które nabyły nieruchomość rolną o powierzchni co najmniej 1 ha UR: - spadek, darowizna przed ukończeniem 18 lat, darowizna po ukończeniu 18 lat w trakcie nauki w szkole lub uczelni, służba wojskowa. OSOBY, KTÓRYCH MAŁŻONKOWIE rozpoczęli prowadzenie działalności rolniczej PROWADZĄ DZIAŁALNOŚĆ ROLNICZĄ nie dłużej niż 12 mies. KANDYDACI NA MŁODYCH ROLNIKÓW 30 czerwca 2008 r. 201020112012 OSOBY, które posiadają gospodarstwo i prowadzą działalność rolniczą nie dłużej niż 12 mies. przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW : 03.03.2008 r. 01.07.2008 r. 25.03.2009 r.17.08.2010 r. 26.04 – 24.06.2011 r. CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGOW BRWINOWIE 06. 2014 !!!! Dotychczasowe nabory: Ułatwianie startu młodym rolnikom

4 L.p.Rodzaj czynności Maksymalny czas trwania czynności Termin realizacji 1. Nabór wniosków o przyznanie pomocy 60 dni2.06.2014 r. - 31.07.2014 r. 2. Ustalenie liczby punktów dla wniosków złożonych w OR ARiMR 75 dni od dnia upływu terminu składania wniosku o przyznanie pomocy 14.10.2014 r. 3. Podanie do publicznej wiadomości informacji o kolejności przysługiwania pomocy. Niezwłocznie17.10.2014 r. 4. Wydanie decyzji w sprawie przyznania pomocy 150 dni od dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy 29.10.2014 r. – 29.12.2014 r. 5. Dopełnienie warunków, z zastrzeżeniem których wydana została decyzja. Złożenie wniosku o przyznanie pomocy. 180 dni od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy z zastrzeżeniem dopełnienia warunków. do połowy lipca 6.Wypłata środków finansowych - ARiMR 60 dni od złożenia wniosku o płatność oraz dokumentów potwierdzających spełnienie warunków wyszczególnionych w decyzji. do połowy września HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W DZIAŁANIU MR NABÓR 2014 projekt

5 PROCEDURY Wniosek z załącznikami 180 dni nabycie gospodarstwa, podjęcie samodzielnego prowadzenia ubezpieczenie w KRUS wpis do ewidencji producentów Spełniono warunki Wypłata premii 60 dni OR ARiMR Po 75 dniach +(7) od dnia upływu terminu składania wniosków – ustalenie kolejności (LISTA KRAJOWA) Decyduje liczba punktów Wniosek nie spełnia wymogów formalnych – uzupełnienie 21 dni Decyzja OR ARiMR po 150 dniach od dnia złożenia wniosku o pomoc Z zastrzeżeniem dopełnienia w terminie 180 dni – nabycie gospodarstwa i rozpoczęcie działalności (NIE – jeśli spełnia w chwili złożenia wniosku) Dodatkowe zobowiązania W ciągu 3 lat (od wypłaty) zrealizuje w gospodarstwie inwestycje odpowiadające wartości 70% kwoty otrzymanej pomocy !!!!!!!!! Wniosek o płatność osobiście albo przez upoważnioną do tego osobę, bądź listem poleconym lub pocztą kurierską. Ułatwianie startu młodym rolnikom

6 P U N K T A C J A: CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGOW BRWINOWIE Ułatwianie startu młodym rolnikom Powierzchnia gospodarstwa w ha UR Wykształcenie Bezrobocie w powiecie na terenie, którego położone jest gospodarstwo Max. 16 pkt. Max. 5 pkt. Max. 5 pkt. Uwaga - w wyniku dokonanej oceny zostanie utworzona jedna LISTA KRAJOWA

7 CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGOW BRWINOWIE Ułatwianie startu młodym rolnikom UWAGA: nabór 2014 rok Warunek przyznania pomocy – uzyskanie minimum 7 pkt.

8 Uzyskane punkty w naborze w 2011 roku Lp. Oddział Regionalny Liczba złożonych wniosków Liczba decyzji przyznających pomoc Liczba beneficjentów, którzy uzyskali poniżej 7 punktów Liczba beneficjentów którzy uzyskali 7 lub więcej punktów 1Dolnośląski2482255220 2 Kujawsko-Pomorski 7987592757 3Lubelski1 02294312931 4Lubuski1341185113 5Łódzki5765248516 6Małopolski2141915186 7Mazowiecki1 2111 120151 105 8Opolski2572365231 9Podkarpacki2362114207 10Podlaski6956652663 11Pomorski3623351334 12Śląski1611470 13Świętokrzyski34832033287 14 Warmińsko-Mazurski 5404973494 15Wielkopolski1 4611 37541 371 16Zachodniopomorski3373134309 suma8 6007 9791087 871

9 9 P U N K T A C J A – powierzchnia UR: niższa od średniej krajowej 1. Województwa – w których średnia wielkość gospodarstwa jest niższa od średniej krajowej ŚREDNIA KRAJOWA 10,42 ha ŚREDNIA wojewódzka 5 – 10 pkt. ŚREDNIA KRAJOWA 2 x 20,84 ha 10 – 15 pkt.16 pkt. wyższa od średniej krajowej 2. Województwa – w których średnia wielkość gospodarstwa jest wyższa od średniej krajowej ŚREDNIA KRAJOWA 10,42 ha ŚREDNIA wojewódzka 2 x ………. ha 5 – 10 pkt.10 – 15 pkt.16 pkt. CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGOW BRWINOWIE Ułatwianie startu młodym rolnikom

10 Średnia krajowa w 2013 roku 10,42 ha Średnia wielkość gospodarstw wg ARiMR w 2013 r. Ułatwianie startu młodym rolnikom

11 Wykształcenie wyższe rolnicze lub wyższe nierolnicze 3 lata stażu w rolnictwie studia podyplomowe w zakresie rolnictwa 5 pkt + P U N K T A C J A - wykształcenie c.d.: CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGOW BRWINOWIE Ułatwianie startu młodym rolnikom

12 Wykształcenie średnie rolnicze lub średnie nierolnicze3 lata stażu w rolnictwie 4 pkt + P U N K T A C J A - wykształcenie c.d.: CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGOW BRWINOWIE Ułatwianie startu młodym rolnikom

13 Wykształcenie zasadnicze rolnicze 3 pkt, lub kwalifikacje rolnicze 3 pkt kwalifikacje rolnicze 2 pkt 1 pkt Wykształcenie podstawowe, gimnazjalne, zasadnicze nierolnicze i 5 lat stażu tytuł kwalifikacyjny lub tytuł zawodowy, lub tytuł zawodowy mistrza i co najmniej 3-letni staż pracy w rolnictw ie kwalifikacje rolnicze w państwach UE, dla obywateli UE, nie posiadających obywatelstwa polskiego P U N K T A C J A - wykształcenie c.d.: CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGOW BRWINOWIE Ułatwianie startu młodym rolnikom

14 Bezrobocie w powiecie P U N K T A C J A - bezrobocie c.d. BEZROBOCIE_w POWIECIE na obszarze którego położona jest gmina wg danych GUS w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie naboru wniosków: - jest najwyższe w województwie 5 pkt -jest niższe jw. Liczba punktów proporcjonalnie mniejsza od liczby punktów jw. 12 3 4 x POWIAT 1 POWIAT 2 POWIAT 3 POWIAT 4 - Powiat w którym położona jest największa część UR CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGOW BRWINOWIE Ułatwianie startu młodym rolnikom

15 Wnioski, które uzyskały najwyższą liczbę punktów P U N K T A C J A - c.d. Kolejność przysługiwania pomocy (min. 7 pkt.): Powierzchnia UR począwszy od największej Kolejność złożenia poprawnego i kompletnego wniosku 1 2 3 CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGOW BRWINOWIE Ułatwianie startu młodym rolnikom

16 CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE 16 Ułatwianie startu młodym rolnikom Dodatkowe warunki w naborze: Dostosowanie wyboru planowanych upraw do zakładanej żywotności ekonomicznej gospodarstwa przy uwzględnieniu warunków glebowych (jakości gleb) i przeciętnego stanu warunków pogodowych. Dostosowanie kierunku planowanej produkcji zwierzęcej do zakładanej żywotności ekonomicznej gospodarstwa przy uwzględnieniu możliwości produkcyjnych własnych pasz objętościowych w tym posiadania trwałych użytków zielonych i ich powierzchni. Przeprowadzenie analizy czy uzyskane produkty roślinne i zwierzęce są produktami, które w przeciętnych warunkach rynku lokalnego mogą być produkowane oraz czy nie mogą wystąpić problemy z ich zbytem.

17 CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE 17 Ułatwianie startu młodym rolnikom Dopasowanie planowanej skali produkcji zwierzęcej do posiadanej (również w posiadaniu zależnym lub planowanej budowy bądź adaptacji), liczby stanowisk lub powierzchni budynków inwentarskich. Dostosowanie parku maszynowego oraz planowanych zakupów sprzętu rolniczego do rodzaju i skali planowanej produkcji oraz wielkości gospodarstwa. Wskazanie w przypadku braku własnego sprzętu sposobu wykonania prac związanych z planowana produkcją rolniczą (prace polowe, zbiór i dowóz pasz objętościowych do codziennego skarmiania itp.). Dodatkowe warunki w naborze c.d.:

18 KTO MOŻE OTRZYMAĆ POMOC ? Wymagania dotyczące wnioskodawcy: pełnoletnia, która w dniu składania wniosku o przyznanie pomocy nie ukończyła 40 lat będąca obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej ; nie mająca ustalonego prawa do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy; zamierzająca po raz pierwszy rozpocząć prowadzenie działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym albo osoba, która: rozpoczęła prowadzenie działalności rolniczej nie wcześniej niż w okresie 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy, a do dnia wydania decyzji przyznającej pomoc nie może upłynąć więcej niż 18 miesięcy, była właścicielem lub posiadaczem nieruchomości rolnej o powierzchni użytków rolnych co najmniej 1 ha, nabytej w drodze spadku, ale w terminie 12 miesięcy od jej nabycia zbyła tę nieruchomość albo zbyła udziały w jej współwłasności, CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGOW BRWINOWIE Ułatwianie startu młodym rolnikom

19 KTO MOŻE OTRZYMAĆ POMOC ? Wymagania dotyczące wnioskodawcy c. d. której małżonek nie prowadził działalności rolniczej albo rozpoczął jej prowadzenie nie wcześniej niż w okresie 12 miesięcy do dnia złożenia przez wnioskodawcę wniosku o przyznanie pomocy; która sporządzi, plan rozwoju gospodarstwa (biznesplan) CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGOW BRWINOWIE Ułatwianie startu młodym rolnikom posiadająca odpowiednie kwalifikacje zawodowe, lub zobowiąże się do ich uzupełnienia w ciągu 3 lat od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy; dokument potwierdzający uzupełnienie wykształcenia, w terminie 60 dni od dnia upływu 3 lat od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy, jeśli nastąpiło działanie siły wyższej – w terminie 60 dni od dnia upływu 3 lat i 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy;; zmiana – 2014 rok

20 Dokumentami potwierdzającymi zaistnienie okoliczności, (siły wyższej), mogą być w szczególności: zaświadczenie wydane przez dyrektora szkoły lub zaświadczenie z uczelni o zakończeniu lub przewidywanym zakończeniu nauki i uzyskaniu świadectwa lub dyplomu kopia wniosku o dopuszczenie do egzaminu eksternistycznego zawodowego wraz z potwierdzeniem jego złożenia; kopia deklaracji dotyczącej przystąpienia do egzaminu zawodowego wraz z potwierdzeniem jej złożenia. CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE 20 SIŁA WYŻSZA – niezależne od beneficjenta okoliczności wynikające z cyklu szkolenia w danym typie szkoły lub terminie egzaminu zawodowego, jeśli: podjęto naukę w możliwie najbliższym terminie od dnia doręczenia decyzji, kontynuowano naukę bez nieuzasadnionych przerw i opóźnień, a, uzupełnienie wykształcenia nastąpi nie później niż w terminie 9 miesięcy od dnia upływu terminu 3 lat. ZOBOWIĄZANIA ROLNIKA, KTÓREMU PRZYZNANO POMOC (cd.): Ułatwianie startu młodym rolnikom

21 POTWIERDZENIE uzupełnienia wykształcenia 60 dni CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE 21 Ułatwianie startu młodym rolnikom Uwaga: zmienione warunki uzupełnienia kwalifikacji zawodowych będą obowiązywać (po wejściu w życie NOWEGO ROZPORZĄDZENIA) również pozostałych beneficjentów 1 Beneficjenci, którzy nie zdążyli uzupełnić wykształcenia w ciągu 3 lat 2013 20142015 20122011 WYDANO DECYZJĘ o zwrocie pomocy finansowej Okres na uzupełnienie – 3 lata Obowiązuje ZMIENIONE ROZP. MRiRW Nie upłynęło 9 miesięcy PISMO ARiMR ws. zmiany przepisów 30 dni OŚWIADCZENIE o wystąpieniu okoliczności wraz z wyjaśnieniami i załącznikami 10 dni Wszczęcie postępowania i wydane DECYJI uchylającej zwrot pomocy Jeśli spełniamy warunki

22 KWALIFIKACJE ZAWODOWE Ubiegający się o pomoc powinien posiadać następujące kwalifikacje wynikające z wykształcenia i stażu pracy w rolnictwie: wykształcenie rolnicze zasadnicze zawodowe, średnie lub wyższe lub tytuł kwalifikacyjny, zawodowy lub mistrza i 3 letni staż pracy lub wyższe lub średnie nierolnicze i 3 lata stażu, lub wyższe nierolnicze i studia podyplomowe, lub podstawowe, gimnazjalne lub zasadnicze zawodowe nierolnicze i 5 lat stażu, lub kwalifikacje rolnicze wymagane w Państwach UE - jeżeli nie posiada obywatelstwa polskiego. CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGOW BRWINOWIE Ułatwianie startu młodym rolnikom

23 KWALIFIKACJE ZAWODOWE c.d. podlegał ubezpieczeniu społecznemu rolników jako rolnik lub domownik lub, był zatrudniony w gospodarstwie rolnym, na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę, na stanowisku związanym z prowadzeniem produkcji rolnej, odbył staż, (o którym mowa w rozporządzeniu) obejmujący wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej. Za staż pracy w rolnictwie uznaje się okres, liczony do dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy, w którym wnioskodawca: CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGOW BRWINOWIE Ułatwianie startu młodym rolnikom

24 Wymagania dotyczące gospodarstwa, którego ma dotyczyć pomoc: Powierzchnia użytków rolnych w gospodarstwie, nie może być: Województwa: lubelskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie (ŚREDNIA WOJEWÓDZKA jest niższa od ŚREDNIEJ KRAJOWEJ) Możliwe jest przyznanie premii, gdy posiadamy średnią wojew. jak też jeśli ją osiągniemy w ciągu 180 dni po wydaniu decyzji. DOCELOWO zwiększymy powierzchnię użytków rolnych do średniej krajowej w ciągu 3 lat od dnia doręczenia decyzji. CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGOW BRWINOWIE Ułatwianie startu młodym rolnikom większa niż 300 ha mniejsza niż średnia powierzchnia gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju. 10,42 ha Średnia krajowa za 2013 rok (ARiMR)

25 Wymagania dotyczące gospodarstwa, którego ma dotyczyć pomoc c.d.: 180 dni 3 lata Decyzja Wniosek o pomoc 6,00ha (pow. UR 6,00 ha) OR ARiMR Przykład: (województwo mazowieckie) CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGOW BRWINOWIE Ułatwianie startu młodym rolnikom ŚREDNIA KRAJOWA 10,42 ha ŚREDNIA wojewódzka pow. 6.00 ha 8,51 ha

26 Wymagania dotyczące gospodarstwa, którego ma dotyczyć pomoc: powierzchnia użytków rolnych w gospodarstwie, c.d.: Średnia. krajowa 10,42 ha CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGOW BRWINOWIE Grunty będące własnością + użytkowanie wieczyste Grunty dzierżawione J.S.T – 5 lat * ANR – 5 lat* Osoby fizyczne – 10 lat * Ułatwianie startu młodym rolnikom * od dnia wypłaty pomocy

27 Czy możemy dokonać zmiany powierzchni przejmowanych gruntów po wydaniu DECYZJI OR ARiMR ? 15,00 ha 180 dni, bez zmian względem powierzchni Decyzja warunkowa, 180 dni na 15,00 ha OR ARiMR Wniosek o pomoc (pow. UR 15,00 ha) ZATWIERDZENIE zmian przez OR ARiMR Zmiana kolejności – korekta na liście, sprawdzenie w limicie dostępnych środków 12,28 ha Pismo do OR ARiMR do 150 dni zmiana powierzchni UR (np. 12,28 ha) – do 150 dni CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGOW BRWINOWIE Ułatwianie startu młodym rolnikom

28 Wymagania dotyczące gospodarstwa, którego ma dotyczyć pomoc c.d.: budynki i budowle, wykorzystywane do produkcji rolnej, oraz użytki rolne wykorzystywane do prowadzenia działalności rolniczej nie będą stanowiły przedmiotu współwłasności lub współposiadania, z wyjątkiem małżeńskiej wspólności majątkowej; mamy na to 180 dni (decyzja) i utrzymać ten warunek do 5 lat od dnia wypłaty pomocy; będą spełnione wymagania w zakresie ochrony środowiska, higieny i warunków utrzymania zwierząt; do 3 lat od dnia wejścia przez wnioskodawcę w posiadanie nieruchomości rolnej o powierzchni co najmniej 1 ha i utrzymać ten warunek do 5 lat od dnia wypłaty pomocy; gospodarstwo będzie prowadzone samodzielnie; wnioskodawca ma na to 180 dni od dnia doręczenia decyzji i prowadzić je samodzielnie do 5 lat od dnia wypłaty pomocy; CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGOW BRWINOWIE Ułatwianie startu młodym rolnikom

29 Wymagania w stosunku do małżonka wnioskodawcy: małżonek wnioskodawcy do dnia złożenia przez niego wniosku o przyznanie pomocy nie prowadził działalności rolniczej lub w trakcie małżeństwa, jak i przed jego zawarciem, nie otrzymał(a) pomocy w ramach SPO 2004- 2006, ani PROW 2007-2013, w zakresie działania Ułatwianie startu młodym rolnikom, gospodarstwo małżonka wejdzie w skład małżeńskiej wspólności majątkowej nie później niż w ciągu 180 dni od dnia przyznania pomocy (decyzja). prowadził działalność rolniczą, pod warunkiem, że: nie dokonał żadnej z czynności, które uznaje się za prowadzenie działalności rolniczej, wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia tego wniosku, CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGOW BRWINOWIE Ułatwianie startu młodym rolnikom

30 jeżeli o pomoc ubiegają się oboje małżonkowie i oboje spełniają warunki określone w rozporządzeniu, pomoc przyznaje się tylko jednemu z nich, temu, co do którego współmałżonek wyraził pisemną zgodę, Pomoc może zostać przyznana, jeżeli od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności rolniczej przez wnioskodawcę lub jego małżonka do dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy upłynęło nie więcej niż 12 miesięcy, a do dnia wydania decyzji o przyznaniu pomocy – nie więcej niż 18 miesięcy. Wymagania w stosunku do małżonka wnioskodawcy c.d.: CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGOW BRWINOWIE Ułatwianie startu młodym rolnikom

31 Co uznaje się za dzień rozpoczęcia prowadzenia działalności rolniczej: 1.Wejście po raz pierwszy w posiadanie nieruchomości rolnej o powierzchni co najmniej 1 ha UR, 2.W przypadku osób, które po raz pierwszy weszły w posiadanie nieruchomości rolnej o powierzchni co najmniej 1 ha UR przed ukończeniem 18 roku życia – data ukończenia 18 lat, 3.W przypadku osób, które po raz pierwszy weszły w posiadanie nieruchomości rolnej o powierzchni co najmniej 1 ha UR przed zakończeniem nauki szkolnej lub studiów wyższych – data zakończenia lub zaprzestania nauki lub studiów wyższych – przy czym nauka nie trwała dłużej niż do 26 roku życia, 4.W przypadku osób, które nabyły gospodarstwo przed rozpoczęciem służby wojskowej lub w trakcie jej odbywania – dzień zakończenia tej służby, pod warunkiem, że rozpoczęcie służby nastąpiło nie później niż 12 miesięcy od dnia nabycia gospodarstwa lub ukończenia 18 roku życia albo od dnia zaprzestania lub zakończenia nauki; 5.w przypadku osób, które nabyły gospodarstwo rolne w drodze spadku i wydzierżawiły je nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia jego nabycia - dzień rozwiązania albo wygaśnięcia umowy dzierżawy, pod warunkiem, że umowa dzierżawy została zawarta w formie aktu notarialnego albo ma datę pewną, Po warunkiem, że nie wystąpiło: CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGOW BRWINOWIE Ułatwianie startu młodym rolnikom

32 Podjęcie produkcji w niektórych działach specjalnych produkcji rolnej: produkcja roślin w szklarniach lub tunelach, produkcja grzybów, produkcja drobiarska, w tym wylęgarnie, produkcja drobiu rzeźnego lub nieśnego, produkcja zwierząt futerkowych, produkcja pszczelarska, hodowla i chów zwierząt gospodarskich poza gospodarstwem rolnym, z wyłączeniem koni hodowlanych w liczbie mniejszej niż 3 sztuki Wystapienie o płatności bezpośrednich dla gruntów rolnych oddzielnej płatności cukrowej Zgłoszenie zwierząt gospodarskich do rejestru, Podjęcie ubezpieczenia w KRUS w charakterze innym niż domownik, Otrzymanie kredytu preferencyjnego z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (z wyjątkiem kredytu na tworzenie nowego gospodarstwa), Co uznaje się za dzień rozpoczęcia prowadzenia działalności rolniczej (cd.): CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGOW BRWINOWIE Ułatwianie startu młodym rolnikom

33 ZOBOWIĄZANIA ROLNIKA, KTÓREMU PRZYZNANO POMOC Młody rolnik, któremu przyznano pomoc, powinien wypełnić następujące zobowiązania pod rygorem zwrotu części lub całości premii: osiągnąć nadwyżkę bezpośrednią równą co najmniej 4 ESU i nie mniejszą niż w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy; samodzielnie prowadzić gospodarstwo, do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty pomocy posiadać wymaganą powierzchnię użytków rolnych ze zobowiązaniem, że użytki i budynki wykorzystywane do produkcji rolnej nie stanowią przedmiotu współwłasności lub współposiadania, za wyjątkiem małżeńskiej wspólności majątkowej; do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty pomocy; realizować założenia biznesplanu zgodnie z określoną strukturą produkcji rolnej, wydatkować, w ciągu 3 lat od dnia wypłaty pomocy, co najmniej 70% kwoty pomocy na inwestycje określone w biznesplanie; CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGOW BRWINOWIE Ułatwianie startu młodym rolnikom

34 ZOBOWIĄZANIA ROLNIKA, KTÓREMU PRZYZNANO POMOC (cd.): uzupełni powierzchnię użytków rolnych co najmniej do średniej krajowej - w ciągu 3 lat od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy; spełni wymagania w zakresie ochrony środowiska, higieny i warunków utrzymania zwierząt - do dnia upływu 3 lat od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności rolniczej i spełniać te wymagania w ciągu 5 lat od dnia wypłaty pomocy; podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie jako rolnik co najmniej do dnia upływu 12 miesięcy od dnia wypłaty pomocy; przechowywuje dokumenty 5 lat od dnia wypłaty pomocy. umożliwi przeprowadzenie kontroli na miejscu lub kontroli dokumentów; CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGOW BRWINOWIE Ułatwianie startu młodym rolnikom

35 ZOBOWIĄZANIA ROLNIKA, KTÓREMU PRZYZNANO POMOC POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA, KTÓRE BENEFICJENT MUSI DOSTARCZYĆ DO ARIMR : zaświadczenie z KRUS o okresach podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie jako rolnik; kopie faktur, dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej lub innych dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków w wysokości co najmniej 70 % premii na inwestycje zgodne z założeniami biznesplanu; oświadczenie, że zakupy inwestycyjne, nie zostały dokonane na podstawie umowy między beneficjentem a członkami najbliższej rodziny; złożyć sprawozdanie z realizacji biznesplanu; dostarczyć dokument potwierdzający uzupełnienie wykształcenia – jeśli dotyczy; ankietę monitorującą; dokument potwierdzający uzupełnienie pow. UR. w gospodarstwie do średniej krajowej – w ciągu 3 lat od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy (jeśli dotyczy). Ułatwianie startu młodym rolnikom

36 Wysokość pomocy : 100.000 zł (zmiana 2014) Co obejmują wydatki na inwestycje : 1.Koszty określone jako kwalifikowalne w ramach działania Modernizacja gospodarstw rolnych. 2.Zakup gruntów rolnych, które przez okres 5 lat od dnia wypłaty pomocy beneficjent będzie wykorzystywał do działalności rolniczej w gospodarstwie. 3.Zakup zwierząt hodowlanych stanowiących stado podstawowe – związany z rozpoczęciem produkcji zwierzęcej w gospodarstwie lub postępem genetycznym w zakresie prowadzonej produkcji. Za wydatki na inwestycje nie uznaje się wydatków poniesionych przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy, oraz na inwestycje budowlane na gruntach stanowiących przedmiot dzierżawy. CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGOW BRWINOWIE Ułatwianie startu młodym rolnikom

37 70% premii zgodnie z założeniami biznes planu) UDOKUMENTOWANIE poniesionych wydatków na inwestycje w gospodarstwie (70% premii zgodnie z założeniami biznes planu) 1.Faktury, dokumenty księgowe o równoważnej wartości lub inne dokumenty potwierdzające poniesione wydatki (potwierdzone za zgodność przez notariusza lub pracownika ARiMR); 2.Oświadczenie, że zakupy nie zostały dokonane na podstawie umowy zawartej z małżonkiem, wstępnym lub zstępnym beneficjenta ani wstępnym lub zstępnym małżonka beneficjenta TERMIN: po zrealizowaniu każdej inwestycji i nie później niż w terminie do dnia 31 stycznia roku następującego po roku, w którym ta inwestycja została zrealizowana. PAMIĘTAJMY – nie później niż do upływu 3 lat od dnia wypłaty pomocy NIE WYWIĄZALIŚMY SIĘ z obowiązków zwrot pomocy W TERMINIE – zwrot pomocy 3% 2 rok 1 rok _N 31 styczeń N + 1 wniosek WYPŁATA 3 rok 31 styczeń N + 3 Ułatwianie startu młodym rolnikom

38 INNE ZOBOWIĄZANIA: (wobec ARiMR) w terminie 60 dni od dnia upływu 12 mies. od dnia wypłaty pomocy; 1.Zaświadczenie z właściwego oddziału KRUS o okresach podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie jako rolnik - w terminie 60 dni od dnia upływu 12 mies. od dnia wypłaty pomocy; w terminie 60 dni od dnia upływu 3 lat od dnia wydania decyzji o przyznaniu pomocy; 2.Dokumenty potwierdzające uzupełnienie wykształcenia (jeśli dotyczy) - w terminie 60 dni od dnia upływu 3 lat od dnia wydania decyzji o przyznaniu pomocy; 2.a. lub 3 lat i 9 miesięcy w przypadku siły wyższej, w terminie 60 dni od dnia upływu 3 lat od dnia wypłaty pomocy; 3. Sprawozdanie z realizacji biznes planu zgodnie ze wzorem udostępnionym przez ARiMR - w terminie 60 dni od dnia upływu 3 lat od dnia wypłaty pomocy; na żądanie ARiMR 4. Ankieta monitorująca sporządzona zgodnie ze wzorem udostępnionym przez ARiMR - na żądanie ARiMR w terminie 60 dni od dnia wydania decyzji o przyznaniu pomocy; 5. Dokumenty potwierdzające osiągnięcie średniej wielkości gospodarstwa w kraju (jeśli dotyczy) - w terminie 60 dni od dnia wydania decyzji o przyznaniu pomocy; 6. Zmiana struktury produkcji w biznes planie pow. 30 punktów procentowych po dokonaniu zmiany czyli nieterminowe złożenie wniosku o zmianę (przy wypełnieniu pozostałych zobowiązań) - projekt 2014. Ułatwianie startu młodym rolnikom NIE WYWIĄZALIŚMY SIĘ z obowiązków zwrot pomocy W TERMINIE – zwrot pomocy 3%

39 UWAGA !!!!!! INNE ZOBOWIĄZANIA: (wobec ARiMR) 1.Faktury, dokumenty księgowe o równoważnej wartości lub inne dokumenty potwierdzające poniesione wydatki (potwierdzone za zgodność przez notariusza lub pracownika ARiMR); w terminie 60 dni od dnia upływu 3 lat od dnia wydania decyzji o przyznaniu pomocy; 2. Dokumenty potwierdzające uzupełnienie wykształcenia (jeśli dotyczy) - w terminie 60 dni od dnia upływu 3 lat od dnia wydania decyzji o przyznaniu pomocy; 2.a. lub 3 lat i 9 miesięcy w przypadku siły wyższej, w terminie 60 dni od dnia wydania decyzji o przyznaniu pomocy 3. Dokumenty potwierdzające osiągnięcie średniej wielkości gospodarstwa w kraju (jeśli dotyczy) - w terminie 60 dni od dnia wydania decyzji o przyznaniu pomocy Ułatwianie startu młodym rolnikom NIE WYWIĄZALIŚMY SIĘ z obowiązków zwrot pomocy W TERMINIE – zwrot pomocy 3% 3% + 3% + 3% = nie sumuje się !!!!!! Niezależnie od liczby nieprzedłożonych dokumentów = zawsze 3%.

40 PAMIĘTAJMY !!!!!!!!!!! NIE SPEŁNIŁEM WARUNKÓW OKREŚLONYCH W UMOWIE – zwrot pomocy: 100% 1.Samodzielne prowadzenie gospodarstwa – do 5 lat od wypłaty pomocy; 2.Realizacja założeń biznes planu – do 5 lat od wypłaty pomocy:, a)określona struktura produkcji, b)wydatkować w ciągu 3 lat – 70% pomocy, c)osiągnąć nadwyżkę co najmniej 4 ESU 3.Podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników (KRUS) – 12 miesięcy od wypłaty pomocy; 4.Uzupełnić wykształcenie (jeśli dotyczy) – 3 lata od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy; 5.Umożliwić przeprowadzenie kontroli na miejscu lub dokumentów; 6.Przechowywać dokumenty – 5 lat od dnia wypłaty pomocy. 7.UZUPEŁNIENIE POWIERZCHNI GOSPOD. 25% 1.Powierzchnia gospodarstwa nie mniejsza niż średnia w województwie i nie większa niż 300 ha; 2.Gospodarstwo nie będzie stanowiło przedmiotu współwłasności lub współposiadania (z wyjątkiem małżeńskiej); 3 lata od dnia rozpoczęcia prowadzenia gospodarstwa do dnia upływu 5 lat od wypłaty pomocy 3.Spełnienie określonych w odrębnych przepisach wymagań w zakresie ochrony środowiska higieny i warunków utrzymania zwierząt – 3 lata od dnia rozpoczęcia prowadzenia gospodarstwa do dnia upływu 5 lat od wypłaty pomocy; (struktury produkcji) (składamy wniosek i musimy uzyskać stosowną DECYZJĘ) – zmiana sankcji w tym wypadku ze 100% do 3%. MOŻĘMY wystąpić do ARiMR o wyrażenie zgody na zmianę założeń biznes planu (struktury produkcji) lub wydłużenie okresu jego realizacji - jeśli zmiany przekraczają powyżej 30% (składamy wniosek i musimy uzyskać stosowną DECYZJĘ) – zmiana sankcji w tym wypadku ze 100% do 3%. Ułatwianie startu młodym rolnikom

41 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Oś 1 Ułatwianie startu młodym rolnikom NABÓR 2014 IRENEUSZ GRADKA, BOESŁAW PIECZYŃSKI Radom 11.04.2014 Wysokość pomocy : 100.000 zł (zmiana 2014)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google