Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Zmienne otoczenia ekonomicznego przedsiębiorstwa turystycznego”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Zmienne otoczenia ekonomicznego przedsiębiorstwa turystycznego”"— Zapis prezentacji:

1 „Zmienne otoczenia ekonomicznego przedsiębiorstwa turystycznego”
Przygotowała: Anna Baran Jadwiga Malec Karolina Mitera MARIUSZ GOLEC

2 Otoczenie przedsiębiorstwa
Otoczenie przedsiębiorstwa jest sumą czynników i procesów, które funkcjonują w środowisku firmy. Czynniki te mają wpływ na działalność prowadzoną przez przedsiębiorstwo, które stale wchodzi z nimi w różnego rodzaju interakcje. Otoczenie stanowi siłę zewnętrzną wobec przedsiębiorstwa, które nie ma na część czynników wpływu. Otoczenie przedsiębiorstwa może generować dla niego zarówno szanse i zagrożenia, dlatego też musi być brane pod uwagę przy budowaniu strategii firmy oraz wyznaczaniu jej celów. Z reguły czynniki składające się na otoczenie przedsiębiorstwa podlegają nieustannym zmianom, konieczne jest więc ich ciągłe monitorowanie . Jedną z grup czynników otoczenia przedsiębiorstwa turystycznego są zmienne otoczenia ekonomicznego.

3 Do zmiennych otoczenia ekonomicznego zalicza się:
Poziom dochodów ludności Cen dóbr codziennego użytku i dóbr turystycznych Tempo inflacji Skłonność do oszczędzania Dostępność do kredytu Podział dochodu narodowego Polityka gospodarcza państwa w której wskazuje się na stosowane preferencje finansowe

4 KREDYTY NA RYNKU TURYSTYCZNYM
Dostępność do kredytu oraz innych żródeł finansowania możliwych do wykorzystania na rynku turystycznym należy rozpatrywać : Od strony podażowej – podmiotów gospodarczych od strony popytowej – potencjalnego turysty

5 Propozycje kredytów na rynku turystycznym :
Kredyt obrotowy (Są to kredyty udzielane przez banki na finansowanie działalności eksploatacyjnej kredytobiorcy, są utożsamiane z kredytami krótkoterminowymi, dla których okres spłaty nie przekracza roku, chociaż udziela się także kredytów obrotowych finansujących działalność eksploatacyjną w okresie dłuższym, np. kredyty na zapasy sezonowe.) Kredyt inwestycyjny (kredyt bankowy przeznaczany na finansowanie realizowanych przez kredytobiorcę przedsięwzięć, których celem jest powiększenie wartości majątku trwałego. Środki pozyskane na jego podstawie mogą finansować inwestycje.) Kredyt odnawialny w rachunku bieżącym (to uprawnienie do debetowania salda rachunku bieżącego do kwoty ustalonego limitu.) Kredyt dyskontowy (dyskonto weksli) jest formą kredytu krótkoterminowego, która polega na wypłaceniu podawcy za otrzymany weksel sumy wekslowej pomniejszonej o odsetki dyskontowe, kalkulowane za okres pozostający do wykupu weksla przez dłużnika wekslowego. Kredyt giełdowy (na zakup papierów wartościowych.)

6 Przedsiębiorstwo ubiegające się o kredyt musi przedstawić dokumenty informujące m.in. O :
Formie prawnej , udziałowcach itp., Sytuacji finansowej ( np. zestawienie bilansu, rachunek wyniku finansowego ), Przeznaczenia kredytu Stanie zobowiązań podatkowych wobec budżetu państwa i ZUS, Propozycjach ubezpieczeń

7 BANKI W ZASADZIE NIE OFERUJĄ ODRĘBNYCH KREDYTÓW DLA BRANŻY TURYSTYZNEJ
BANKI W ZASADZIE NIE OFERUJĄ ODRĘBNYCH KREDYTÓW DLA BRANŻY TURYSTYZNEJ. PRZEDSTAWICIELE BANKÓW PODKREŚLAJĄ JEDNAK, ŻE STOSUJĄ INDYWIDUALNE PODEJŚCIE DO KLIENTA. DLATEGO PRZEDSIĘBIORSTWA TURYSTYCZNE MOGĄ LICZYĆ NP. NA UWZGLĘDNIENIE WAHAŃ W DOCHODACH LUB SKORZYSTAĆ Z ZAGRANICZNEJ LINII KREDYTOWEJ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO BANKU INWESTYCYJNEGO.

8 Oferta kredytowa dotyczy również gospodarstw domowych które mogą korzystać np. :
Z kredytów samochodowych Z kredytów gotówkowych Z kredytów mieszkaniowych Z kredytów budowlanych Z kredytów ratalnych Z kredytów celowych np. na sfinalizowanie wyjazdu turystycznego.

9 podstawowe Warunki uzyskania kredytu :
Turysta musi posiadać zdolność kredytową ( ocenia ją bank ) i zabezpieczenie kredytu Powszechnie stosowane jest poręczenie osób trzecich , zastaw na rzeczach ruchomych i hipoteka.

10 Inflacja Dążenie do zmniejszenia inflacji jest dla społeczeństwa i państwa bardzo istotne, ponieważ im mniejsza inflacja ty, większa stabilność cen. Niestety jest to dość zmienny wskaźnik , który bardzo wyraźnie oddziałuje na możliwości nabywcze społeczeństwa , co przekłada się na zmniejszenie lub zwiększenie ruchu turystycznego .

11 W związku ze wzrostem inflacji w latach dziewięćdziesiątych odnotowano znaczny spadek w turystyce przyjazdowej do Polski . Sytuacja tak była zrozumiała , gdyż ceny wyjazdów turystycznych w krajach rozwiniętych utrzymywały się ogólnie na stałym poziomie , podczas gdy w Polsce stale rosły.

12 Popyt Obraz sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych można również prześledzić bazując na analizie kierunków wydatkowania środków finansowych pokazują one ogólny rozwój społeczno –ekonomiczny społeczeństwa . Ogólnie przyjęta reguła mówi ,że im większy jest udział wydatków na żywność , w ogólnych wydatkach , tym biedniejsze społeczeństwo , które mniej środków przeznacza na potrzeby drugiego stopnia np. na turystykę.

13 Preferencje finansowe
W analizie czynników ekonomicznych wpływających na postępowanie przedsiębiorstw turystycznych nie można pominąć kwestii preferencji finansowych . W tym zakresie nie można mówić o „aktywności ustawodawczej ” naszego Parlamentu. Podmioty gospodarki turystycznej nie korzystają ze szczególnych preferencji finansowych z wyjątkiem : Zwolnienia z podatku VAT usług świadczonych przez kempingi i obozowiska dla dzieci, ulg inwestycyjnych w działalności turystycznej Zwolnienie z podatku dochodowego od osób fizycznych dochodów uzyskiwanych z tytułu wynajmu pokoi gościnnych w budynkach położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym .( zwolnienie dotyczy gospodarstw , które wynajmują gościom

14 Czynniki ekonomiczne Analizują wpływ czynników ekonomicznych otoczenia należy również pamiętać o uwzględnieniu ogólnych procesów ekonomicznych , takich jak : Ogólny rozwój społeczno – gospodarczy społeczeństw (mierzony np. strukturą zatrudnienia w trzech podstawowych działach gospodarki każdego kraju , a zwłaszcza wzrostem liczby osób zatrudnionych w sektorze usług ) Różnego typu powiązania między gospodarkami państw .Turystyka jako zjawisko społeczne – gospodarcze i przestrzenne nie ogranicza się do granic jednego państwa .

15 Wpływ czynników otoczenia ekonomicznego na wielkość popytu turystycznego. Wymaga to analizy zależności między dochodami a wydatkami na turystykę, jak również związku pomiędzy ceną dóbr turystycznych a wielkością zgłaszanego zapotrzebowania. Na przykład elastyczność cenowa popytu jest niższa w odniesieniu do dóbr turystycznych o charakterze luksusowym niż w stosunku do dóbr turystycznych uznanych za standard .


Pobierz ppt "„Zmienne otoczenia ekonomicznego przedsiębiorstwa turystycznego”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google