Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Sześciolatek w szkole”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Sześciolatek w szkole”"— Zapis prezentacji:

1 „Sześciolatek w szkole”
w Prezentacja dla Rodziców „Sześciolatek w szkole” Zgłobień r.

2 www.spzglobien.pl Nowe podstawy prawne – od 18 stycznia 2014 r.
Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. Poz. 7)

3 www.spzglobien.pl Art. 18 ust. 1 pkt 1 (u.s.o.)
Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu obowiązani są do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły

4 W roku szkolnym 2014/2015 ; Dzieci pięcioletnie ( ur ) podlegają obowiązkowemu rocznemu przygotowaniu przedszkolnemu w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym ( zerówka ) Naukę w I klasie ( obowiązek szkolny ) rozpoczynają dzieci sześcioletnie ( ur. pomiędzy a r. oraz dzieci siedmioletnie ( ur ).

5 KARTY ZGŁOSZEŃ : ZERÓWKA ( 15 dzieci ) Ur. od – sześciolatki ; 3 dzieci Ur pięciolatki ; 12 dzieci ( w tym 2 dzieci spoza obwodu szkolnego )

6 KARTY ZGŁOSZEŃ : I KLASA ( 30 dzieci ) Ur. od – sześciolatki ; 10 dzieci Ur siedmiolatki ; 20 dzieci ( w tym 4 dzieci spoza obwodu szkolnego )

7 Publiczne szkoły podstawowe (art. 20e ust.1,3 ):
do szkoły z wyznaczonym obwodem, dzieci zamieszkałe w obwodzie tej szkoły przyjmuje się z urzędu przyjęcie do szkoły dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły dokonuje się na podstawie zgłoszenia rodzica Dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły przyjmuje się na wolne miejsca w danej szkole na wniosek rodziców

8 www.spzglobien.pl Art. 61 ust. 3 (u.s.o.) od 01.09.2014 r.:
Zajęcia edukacyjne w klasach I–III szkoły podstawowej są prowadzone w oddziałach liczących nie więcej niż 25 uczniów.

9 WNIOSEK DO ORGANU PROWADZĄCEGO
Zerówka Klasa I a i I b

10 Art. 4 ust. 1 Ustawy z dn r. o zmianie u.s.o „W latach szkolnych 2014/2015 i 2015/2016 podziału uczniów klasy I publicznej szkoły podstawowej na oddziały dokonuje się według roku i miesiąca urodzenia, poczynając od uczniów najmłodszych”.

11 Nasza szkoła zapewnia dziecku :
Sześciolatek w szkole Nasza szkoła zapewnia dziecku : budowanie pomostu pomiędzy doświadczeniami przedszkolnymi i szkolnymi, minimalizację kontrastów między przedszkolem i szkołą, przekształcenie środowiska szkolnego tak, by dzieci odbierały je jako otwarte i przyjazne, wspieranie dziecka oraz jego rodziny w nowej sytuacji,

12 Nasza szkoła zapewni dziecku :
Sześciolatek w szkole Nasza szkoła zapewni dziecku : przyjazny klimat umożliwiający adaptację do warunków funkcjonowania szkoły, opiekę przyjaznych, dobrze przygotowanych nauczycieli, opiekę w świetlicy, dobór programów nauczania dostosowanych do możliwości uczniów, warunków społecznych i bazy.

13 Sześciolatek w szkole Nasza szkoła zapewni
wybór pomocy dydaktycznych umożliwiających efektywną i atrakcyjną dla dziecka realizację podstawy programowej twórcze metody pracy z dzieckiem, wyposażenie sali sprzyjające nauce i zabawie, naukę języka obcego i zajęcia pozalekcyjne, rozwój zdolności i zainteresowań dziecka,

14 Sześciolatek w szkole NASI NAUCZYCIELE tak jak dotychczas :
będą współpracować z nauczycielami przedszkola, zapoznają się z diagnozą swoich uczniów i ich środowiskiem ( IV.2014 r.) wybiorą odpowiedni program nauczania dla swoich uczniów, właściwie zorganizują czas pracy i odpoczynku,

15 NASI NAUCZYCIELE Sześciolatek w szkole
zadbają o bezpieczną i twórczą atmosferę, zainteresują dzieci tematem, zorganizują zabawy i zajęcia, które oddziaływać będą na wszystkie zmysły, pozwolą dziecku doświadczać, poznawać i zrozumieć otaczający je świat,

16 Sześciolatek w szkole NASI NAUCZYCIELE Będą stosować aktywizujące
formy działania: integracyjne, służące lepszemu współdziałaniu, pozwalające zapomnieć o stresie, dyskusyjne, uczące rozwiązywania problemów, negocjowania i argumentowania,

17 Sześciolatek w szkole NASI NAUCZYCIELE Będą rozwijać: Będą stosować:
twórcze myślenie kreatywność, zdolność do obrazowego myślenia. Będą stosować: różnorodne metody nauczania: dramę, inscenizację, pantomimę, różnorodne formy plastyczne.

18 Sześciolatek w szkole NASI NAUCZYCIELE
Będą planować czynności swoje i dziecka w czasie i przestrzeni poprzez: zabawę, prace użyteczne, kontakty okolicznościowe, spacery i wycieczki, uroczystości, zajęcia dydaktyczne,

19 Będą stosować aktywizujące formy działania:
Sześciolatek w szkole NASI NAUCZYCIELE Będą stosować aktywizujące formy działania: integracyjne, służące lepszemu współdziałaniu, pozwalające zapomnieć o stresie, dyskusyjne, uczące rozwiązywania problemów, negocjowania i argumentowania.

20 Dziecko gotowe do podjęcia nauki szkolnej:
potrafi wyobrazić sobie co było wcześniej i co będzie później (zna pojęcia czasowe wczoraj, jutro), posiada orientację w schemacie ciała i w przestrzeni (potrafi wskazać prawą, lewą rękę, rozumie treść poleceń typu: „ zaznacz w lewym górnym rogu”, określa położenie przedmiotów nad, pod, na),

21 Dziecko gotowe do podjęcia nauki szkolnej:
jest samodzielne w czynnościach samoobsługowych (ubieranie, rozbieranie, mycie, potrzeby fizjologiczne, właściwe zachowanie  przy stole podczas posiłków), oraz w sytuacji zadaniowej (wykazuje inicjatywę, podejmuje próby poradzenia sobie z trudnością, jest zainteresowane osiągnięciem celu, stara się dokończyć pracę),

22 Dziecko gotowe do podjęcia nauki szkolnej:
dba o bezpieczeństwo własne i innych (bezpiecznie porusza się po drodze, rozumie jak zachować się w sytuacji  zagrożenia, wie gdzie  można otrzymać pomoc i umie o nią poprosić), jest sprawne  pod względem ruchowym i manualnym (łapie piłkę, buduje z drobnych klocków, lepi z plasteliny, poprawnie trzyma ołówek, posługuje się nożyczkami).

23 Dlaczego warto, by sześciolatek rozpoczął naukę w szkole?
Program dostosowany do możliwości dziecka, szkoła gotowa na przyjęcie sześciolatków. Zgodnie z nową podstawą programową w szkole zachowane są proporcje pomiędzy nauką w ławce, a nauką poprzez zabawę.

24 Dlaczego warto, by sześciolatek rozpoczął naukę w szkole?
Jak najwcześniejsze objęcie dziecka zorganizowaną edukacją zapewnia mu szybszy rozwój, wcześniejsze odkrywanie jego talentów i korygowanie ewentualnych deficytów. W większości krajów europejskich naukę podejmują dzieci sześcioletnie i młodsze np.: od 4. roku życia w Irlandii Północnej i Luksemburgu; od 5. roku życia w Anglii, Holandii, Szkocji, Walii, na Łotwie i na Węgrzech; od 6. roku życia w Austrii, Belgii, Czechach, Francji, Grecji, Hiszpanii, Irlandii, Norwegii, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Niemczech, na Litwie i we Włoszech.

25 Sześciolatek w szkole Szkoła Podstawowa w Zgłobniu;
Daje szansę dziecku na nowe przyjaźnie. Wykorzystuje naturalny zapał dziecka do zdobywania nowych umiejętności. Rozwija samodzielność, odpowiedzialność.

26 MAMY DOŚWIADCZENIA W PRACY Z 6- LATKAMI W I KLASIE .
Sześciolatek w szkole Nasza szkoła od kilku lat realizuje programy ministerstwa dedykowane 6 latkom w I klasie: „Radosna szkoła”, ( 2009 sala zabaw, 2013 – nowy plac zabaw ) „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych”, ( ) MAMY DOŚWIADCZENIA W PRACY Z LATKAMI W I KLASIE .

27 CERTYFIKAT 2013

28 Dziękuję za uwagę Bartłomiej Wisz


Pobierz ppt "„Sześciolatek w szkole”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google