Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Narodowe Centrum Nauki

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Narodowe Centrum Nauki"— Zapis prezentacji:

1 Narodowe Centrum Nauki
Ogłoszone konkursy

2 RODZAJE PROJEKTÓW Projekty badawcze dzielą się na:
OPUS (w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej) PRELUDIUM (osoby rozpoczynające karierę naukową) SONATA dla doktorów do 5 lat po uzyskaniu stopnia (stworzenie unikatowego warsztatu naukowego) SONATA BIS dla doktorów do 10 lat po uzyskaniu stopnia (powołanie nowego zespołu naukowego) STAŻE KRAJOWE po uzyskaniu stopnia naukowego doktora

3 RODZAJE PROJEKTÓW MAESTRO (realizacja pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza obecny stan wiedzy, których efektem mogą być odkrycia naukowe) HARMONIA (finansowanie projektów badawczych, realizowanych w ramach współpracy międzynarodowej)

4 BADANIA PODSTAWOWE Zgodnie z ustawą o zasadach finansowania nauki z dnia 30 kwietnia 2010r. badania podstawowe – oryginalne prace badawcze eksperymentalne lub teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu zdobywania nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie praktyczne zastosowanie lub użytkowanie, badania stosowane – prace badawcze podejmowane w celu zdobycia nowej wiedzy, zorientowane przede wszystkim na zastosowanie w praktyce.

5 AKTUALNIE OTWARTE KONKURSY NCN
OPUS 3 PRELUDIUM 3 SONATA 3 SONATA BIS Termin składania wniosków: do 15 czerwca 2012 r.

6 OPUS dawne „własne”, finansowanie projektów badawczych, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej, projekty muszą obejmować wyłącznie badania podstawowe, wnioskodawca przedstawia oświadczenie o niefinansowaniu zadań objętych wnioskiem ze środków pochodzących z innych źródeł, okres realizacji jest nie krótszy niż 12 miesięcy i nie przekracza 36 miesięcy, możliwy jest zakup aparatury naukowo-badawczej, przy czym koszt zakupu pojedynczego aparatu naukowo-badawczego nie może przekraczać wartości odpowiednio 500 tys. zł w dziale nauk ścisłych i technicznych i w dziale nauk o życiu oraz 150 tys. zł w dziale nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce,

7 OPUS koszty pośrednie nie mogą przekraczać 30% wnioskowanych kosztów bezpośrednich, z wyłączeniem kosztów aparatury, do wniosku należy dołączyć skrócony i szczegółowy opis projektu badawczego; skrócony opis projektu badawczego nieprzekraczający 5 stron standardowego maszynopisu należy przygotować w języku polskim, szczegółowy opis projektu badawczego nieprzekraczający 15 stron standardowego maszynopisu należy przygotować w języku angielskim, z wyjątkiem paneli HS2 i HS3 (ontologia i metafizyka, ontologie szczegółowe, epistemologia).

8 OPUS w przypadku wniosków związanych z koniecznością posiadania zgody właściwej komisji bioetycznej lub właściwej lokalnej komisji etycznej wnioskodawca przedstawia wniosek wraz z właściwą kopią zaświadczenia, wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w formie elektronicznej w systemie OSF (Obsługa Strumieni Finansowania) dostępnym na stronie dnia 15 czerwca 2012 r. Wniosek uznaje się za złożony w formie elektronicznej, gdy jego status w systemie OSF zostanie zmieniony na „wysłany”, wniosek wydrukowany w jednym egzemplarzu w języku polskim, podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy, należy wysłać pocztą do dnia 15 czerwca 2012, wersja wydrukowana nie zawiera skróconego i szczegółowego opisu, ogłoszenie wyników nastąpi nie później niż po upływie 6 miesięcy od dnia zakończenia terminu przyjmowania wniosków.

9 OPUS dodatkowe informacje
Bardzo dużą uwagę zwraca się na dorobek wnioskodawcy (liczba cytowań i indeks H – Hirscha). Spośród dostępnych źródeł bibliometrycznych (bazy: Web of Science – Thomson Reuters, SCOPUS – Elsevier, Publish or Perish – oparta na danych z Google Scholar, inne), sugerowanym źródłem jest Web of Science. Jeśli wnioskodawca korzysta z innego źródła, powinien je wyraźnie wskazać. Zasada ta obowiązuje dla wszystkich dziedzin (panele HS, ST, NZ).Należy podać całkowitą liczbę cytowań (wraz z autocytowaniami).

10 PRELUDIUM dla osób rozpoczynających karierę naukową, nieposiadających stopnia naukowego doktora, projekty muszą obejmować wyłącznie badania podstawowe, wnioskodawca przedstawia oświadczenie o niefinansowaniu zadań objętych wnioskiem ze środków pochodzących z innych źródeł, okres realizacji jest nie krótszy niż 12 miesięcy i nie przekracza 36 miesięcy,

11 PRELUDIUM liczba osób zaangażowanych w realizację projektu  nie może przekraczać trzech osób, wśród których może być tylko jeden pracownik naukowy posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy, będący opiekunem naukowym lub promotorem, beneficjentem środków finansowych przeznaczonych na realizację projektu nie może być opiekun naukowy lub promotor, wysokość finansowania nie może przekraczać: a) 50 tys. zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 12 miesięcy; b) 100 tys. zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 24 miesięcy; c) 150 tys. zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 36 miesięcy,

12 PRELUDIUM w ramach konkursu możliwy jest zakup aparatury naukowo- -badawczej, której koszt całkowity nie przekracza 30% wysokości wnioskowanych środków na realizację projektu, koszty pośrednie nie mogą przekraczać 30% wnioskowanych kosztów bezpośrednich z wyłączeniem kosztów aparatury, do wniosku należy dołączyć skrócony i szczegółowy opis projektu badawczego. Skrócony opis projektu badawczego nieprzekraczający 5 stron standardowego maszynopisu należy przygotować w języku polskim, szczegółowy opis projektu badawczego nieprzekraczający 15 stron standardowego maszynopisu należy przygotować w języku angielskim, z wyjątkiem paneli HS2 i HS3 (ontologia i metafizyka, ontologie szczegółowe, epistemologia),

13 PRELUDIUM w przypadku wniosków związanych z koniecznością posiadania zgody właściwej komisji bioetycznej lub właściwej lokalnej komisji etycznej wnioskodawca przedstawia wniosek wraz z właściwą kopią zaświadczenia, wniosek wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć w formie elektronicznej w systemie OSF oraz wydrukowany w jednym egzemplarzu w języku polskim, podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy, należy złożyć do dnia 15 czerwca 2012, wersja wydrukowana nie zawiera skróconego i szczegółowego opisu projektu ogłoszenie wyników nastąpi nie później niż po upływie 6 miesięcy od dnia zakończenia terminu przyjmowania wniosków.

14 PRELUDIUM dodatkowe informacje
nie musi być otwarty przewód doktorski, zakończenie projektu nie wiąże się z obroną pracy doktorskiej ani uzyskaniem recenzji, nawet gdy kierownik projektu obronił pracę doktorską i uzyskał stopień doktora nadal może korzystać z finansowania, projekt może dotyczyć innego zakresu badań niż w przewodzie doktorskim,

15 PRELUDIUM dodatkowe informacje
doktorant ma zawsze prawo do wynagrodzenia i zwyczajowo jest to w granicach 20% kosztów bezpośrednich projektu, nie istnieje ograniczenie wiekowe dla osób ubiegających się o finansowanie projektu, kierownikiem grantu może być również słuchacz studiów niestacjonarnych studiów doktoranckich, który wypełnia inny formularz wniosku, a w przypadku dofinansowania przez NCN musi być zapewnienie uczelni o zatrudnieniu danej osoby na okres realizacji projektu (przyjętą formą w tym przypadku będzie umowa o dzieło).

16 SONATA projekty badawcze mające na celu stworzenie unikatowego warsztatu naukowego i realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora, osoba rozpoczynająca karierę naukową posiadająca stopień naukowy doktora, to osoba, która uzyskała stopień naukowy doktora do 5 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem ( z wyłączeniem urlopu macierzyńskiego i wychowawczego), projekty muszą obejmować wyłącznie badania podstawowe, wnioskodawca przedstawia oświadczenie o niefinansowaniu zadań objętych wnioskiem ze środków pochodzących z innych źródeł, wysokość finansowania nie może przekraczać 500 tys. zł na cały okres 60 miesięcy,

17 SONATA okres realizacji jest nie krótszy niż 36 miesięcy i nie przekracza 60 miesięcy. W pierwszym etapie zapewnia się finansowanie na okres 36 miesięcy realizacji projektu oraz gwarantuje możliwość przedłużenia finansowania o dalszy okres nieprzekraczający 24 miesięcy. Warunkiem przedłużenia jest pozytywna ocena realizacji projektu w okresie pierwszych 30 miesięcy, poza kierownikiem projektu, wśród osób realizujących projekt może być co najwyżej jeden pracownik naukowy posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy, ale wyłącznie jako współpracownik spoza podmiotu zatrudniającego kierownika projektu, kierownik projektu zobowiązany jest do przedstawienia oświadczenia podmiotu, w którym będzie realizowany projekt badawczy, o zakresie zaangażowania kierownika w realizację projektu badawczego,

18 SONATA możliwy jest zakup aparatury naukowo-badawczej, przy czym koszt zakupu pojedynczego aparatu naukowo-badawczego nie może przekraczać wartości odpowiednio 500 tys. zł w dziale nauk ścisłych i technicznych i w dziale nauk o życiu oraz 150 tys. zł w dziale nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce, koszty pośrednie nie mogą przekraczać 30% wnioskowanych kosztów bezpośrednich, z wyłączeniem kosztów aparatury, do wniosku należy dołączyć skrócony i szczegółowy opis projektu badawczego. Skrócony opis projektu badawczego nieprzekraczający 5 stron standardowego maszynopisu należy przygotować w języku polskim, szczegółowy opis projektu badawczego nieprzekraczający 15 stron standardowego maszynopisu należy przygotować w języku angielskim, z wyjątkiem paneli HS2 i HS3 (ontologia i metafizyka, ontologie szczegółowe, epistemologia),

19 SONATA w przypadku wniosków związanych z koniecznością posiadania zgody właściwej komisji bioetycznej lub właściwej lokalnej komisji etycznej wnioskodawca przedstawia wniosek wraz z właściwą kopią zaświadczenia, wniosek wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć w formie elektronicznej w systemie OSF oraz wydrukowany w jednym egzemplarzu w języku polskim, podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy, należy złożyć do dnia 15 czerwca 2012, wersja wydrukowana nie zawiera skróconego i szczegółowego opisu projektu ogłoszenie wyników nastąpi nie później niż po upływie 6 miesięcy od dnia zakończenia terminu przyjmowania wniosków.

20 SONATA BIS projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora do 10 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem (z wyłączeniem urlopu macierzyńskiego i wychowawczego), projekty muszą obejmować wyłącznie badania podstawowe, wnioskodawca przedstawia oświadczenie o niefinansowaniu zadań objętych wnioskiem ze środków pochodzących z innych źródeł, wysokość finansowania nie może przekraczać 1,5 mln zł na cały okres 60 miesięcy,

21 SONATA BIS okres realizacji jest nie krótszy niż 36 miesięcy i nie przekracza 60 miesięcy. W pierwszym etapie zapewnia się finansowanie na okres 36 miesięcy realizacji projektu oraz gwarantuje możliwość przedłużenia finansowania o dalszy okres nieprzekraczający 24 miesięcy. Warunkiem przedłużenia jest pozytywna ocena realizacji projektu w okresie pierwszych 30 miesięcy, poza kierownikiem projektu, wśród osób realizujących projekt nie może być pracowników naukowych posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy, kierownik projektu zobowiązany jest do przedstawienia oświadczenia podmiotu, w którym będzie realizowany projekt badawczy, o zakresie zaangażowania w realizację projektu badawczego,

22 SONATA BIS możliwy jest zakup aparatury naukowo-badawczej, przy czym koszt zakupu pojedynczego aparatu naukowo-badawczego nie może przekraczać wartości odpowiednio 500 tys. zł w dziale nauk ścisłych i technicznych i w dziale nauk o życiu oraz 150 tys. zł w dziale nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce, koszty pośrednie nie mogą przekraczać 30% wnioskowanych kosztów bezpośrednich, z wyłączeniem kosztów aparatury, do wniosku należy dołączyć skrócony i szczegółowy opis projektu badawczego. Skrócony opis projektu badawczego nieprzekraczający 5 stron standardowego maszynopisu należy przygotować w języku polskim, szczegółowy opis projektu badawczego nieprzekraczający 15 stron standardowego maszynopisu należy przygotować w języku angielskim, z wyjątkiem paneli HS2 i HS3 (ontologia i metafizyka, ontologie szczegółowe, epistemologia),

23 SONATA BIS w przypadku wniosków związanych z koniecznością posiadania zgody właściwej komisji bioetycznej lub właściwej lokalnej komisji etycznej wnioskodawca przedstawia wniosek wraz z właściwą kopią zaświadczenia, wniosek wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć w formie elektronicznej w systemie OSF oraz wydrukowany w jednym egzemplarzu w języku polskim, podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy, należy złożyć do dnia 15 czerwca 2012, wersja wydrukowana nie zawiera skróconego i szczegółowego opisu projektu, ogłoszenie wyników nastąpi nie później niż po upływie 6 miesięcy od dnia zakończenia terminu przyjmowania wniosków.

24 Ograniczenia w występowaniu z wnioskami w konkursach NCN
w konkursie PRELUDIUM, SONATA, SONATA BIS kierownicy projektów badawczych przyjętych do finansowania nie mogą ponownie aplikować o finansowanie w tym samym typie konkursu, w konkursach ogłoszonych w tym samym dniu (w danej edycji konkursów) można występować w charakterze kierownika projektu tylko w jednym wniosku, w każdym konkursie Zespół Ekspertów wskazuje, w grupie wniosków niezakwalifikowanych do II etapu, co najmniej 20% projektów, których kierownicy nie mogą występować z wnioskami o finansowanie projektów badawczych w kolejnej edycji tego konkursu.

25 Więcej informacji na temat projektów (ich składania i realizacji) można znaleźć na stronie działu nauki oraz pod telefonem

26 DZIĘKUJĘ


Pobierz ppt "Narodowe Centrum Nauki"

Podobne prezentacje


Reklamy Google