Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Instrukcja wypełniania wniosków projektowych Programy badawcze NCN

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Instrukcja wypełniania wniosków projektowych Programy badawcze NCN"— Zapis prezentacji:

1 Instrukcja wypełniania wniosków projektowych Programy badawcze NCN

2 NCN – harmonogram 2013 Rodzaj konkursu Rozpoczęcie naboru wniosków
Zakończenie naboru wniosków Zamknięcie konkursu OPUS 15 września 2013 16 grudnia 2013 30 czerwca 2014 PRELUDIUM SONATA

3 NCN – harmonogram 2014 Rodzaj konkursu Rozpoczęcie naboru wniosków
Zakończenie naboru wniosków OPUS 15 marca 2014 17 czerwca 2014 15 września 2014 15 grudnia 2014 PRELUDIUM SONATA SONATA BIS 15 czerwca 2014 HARMONIA MAESTRO FUGA 16 grudnia 2013 ETIUDA SYMFONIA

4 Termin składania wniosków:
Dotyczy edycji 6: PRELUDIUM, OPUS, SONATA Do 6 grudnia 2013 r. złożenie wniosku w DNiPK 2 kopie wniosku (wydruk wersji do NCN) podpisane przez Dziekana DNiPK odpowiedzialny za sprawdzenie kompletności wniosku DNiPK przedkłada wniosek do podpisu Kierownikowi jednostki (prorektorowi) i Kwestorowi Do 17 grudnia 2012 r. wniosek wydrukowany wysłany do Narodowego Centrum Nauki Kierownik projektu wysyła elektroniczną wersję wniosku

5 Warunki przeprowadzania konkursu
Konkurs OPUS 6 Uchwała NR 72/13 z dnia 12 września 2013 r. Rady Narodowego Centrum Nauki Konkurs PRELUDIUM 6 Uchwała NR 74/13 z dnia 12 września 2013 r. Rady Narodowego Centrum Nauki Konkurs SONATA 6 Uchwała NR 73/13 z dnia 12 września 2013 r. Rady Narodowego Centrum Nauki Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez NCN Uchwała NR 71/13 z dnia 12 września 2013 r. Rady Narodowego Centrum Nauki ZAŁĄCZNIK 4 – katalog kosztów kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych

6 OPUS - warunki konkursowe
Do konkursu kwalifikowane są te projekty badawcze, których okres realizacji jest nie krótszy niż 12 miesięcy i nie przekracza 36 miesięcy. W ramach konkursu możliwe jest wnioskowanie o zakup aparatury naukowo-badawczej, przy czym koszt zakupu pojedynczego aparatu naukowo-badawczego nie może przekraczać wartości odpowiednio 500 tys. zł w dziale Nauk Ścisłych i Technicznych (ST) i w dziale Nauk o Życiu (NZ) oraz 150 tys. zł w dziale Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce (HS. Koszty pośrednie nie mogą przekraczać 30% wnioskowanych kosztów bezpośrednich, z wyłączeniem kosztów aparatury. Wysokość kosztów pośrednich nie może ulec zwiększeniu w trakcie realizacji projektu

7 PRELUDIUM - warunki konkursowe
Do konkursu kwalifikowane są te projekty badawcze, których okres realizacji jest nie krótszy niż 12 miesięcy i nie przekracza 36 miesięcy. Wysokość finansowania nie może przekraczać: 50 tys. zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 12 miesięcy; 100 tys. zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 24 miesięcy; 150 tys. zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 36 miesięcy. Liczba osób zaangażowanych w realizację projektu nie może przekraczać trzech osób, wśród których może być tylko jeden pracownik naukowy posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy, będący opiekunem naukowym lub promotorem. Beneficjentem środków finansowych przeznaczonych na realizację projektu nie może być opiekun naukowy lub promotor. W ramach konkursu możliwy jest zakup aparatury naukowo-badawczej, której koszt całkowity nie przekracza 30% wysokości wnioskowanych środków na realizację projektu.

8 SONATA - warunki konkursowe
W ramach konkursu rozpatrywane będą projekty realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora. Przez osobę rozpoczynającą karierę naukową posiadającą stopień naukowy doktora, należy rozumieć osobę, która nie wcześniej niż 5 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem uzyskała stopień naukowy doktora Okres realizacji jest nie krótszy niż 12 miesięcy i nie przekracza 36 miesięcy. Poza kierownikiem projektu, wśród osób realizujących projekt może być, co najwyżej jeden pracownik naukowy posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy, ale wyłącznie, jako współpracownik spoza podmiotu zatrudniającego kierownika projektu. W ramach konkursu możliwe jest wnioskowanie o zakup aparatury naukowo-badawczej, przy czym łączny koszt zakupu aparatury naukowo-badawczej nie może przekraczać wartości 150 tys. zł w dziale Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce (HS).

9 Logowanie do systemu https://osf.opi.org.pl/app/adm/start.do
Wpisać login i hasło

10 Utworzenie nowego wniosku
Wybrać „Nowy wniosek” przez kliknięcie

11 Wybór projektu Wybrać wniosek przez kliknięcie na odpowiednim konkursie: OPUS, PRELUDIUM, SONATA

12 Tytuł projektu Wpisać tytuł projektu Rozwinąć listę panelu dyscyplin

13 Wybór panelu dyscypliny
Kursorem stanąć na jednym wybranym panelu

14 Kliknąć na Zapisz

15 Części składowe wniosku
Klikając na poszczególne ona wypełniamy wniosek podając wymagane informacje

16 Statut wykonawcy Kliknij na Edytuj

17 O przyznanie środków finansowych na realizację projektów badawczych mogą występować:
jednostki naukowe; konsorcja naukowe; sieci naukowe i jednostki organizacyjne uczelni niebędące podstawowymi jednostkami organizacyjnymi; centra naukowo-przemysłowe; centra naukowe Polskiej Akademii Nauk; centra naukowe uczelni; biblioteki naukowe; przedsiębiorcy mający status centrum badawczo-rozwojowego w rozumieniu ustawy z dnia r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej; jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; osoby fizyczne; przedsiębiorcy prowadzący badania naukowe w innej formie niż formy określone w pkt 1-8.

18 Statut wykonawcy – osoba fizyczna
Wybrać statut wykonawcy: osoba fizyczna Kliknąć na Zapisz

19 Statut wykonawcy – osoba fizyczna
Wybrać jednostkę realizującą. Jeśli projekt będzie realizowany np. na UAM, kliknąć na „Wybierz z bazy OPI”

20 np. wpisać: Wydział Neofilologii
Statut wykonawcy np. wpisać: Wydział Neofilologii Kliknij na WYSZUKAJ

21 Kliknij na Wydział Neofilologii
Status wykonawcy Kliknij na Wydział Neofilologii z jedn. nadrzędną UAM

22 Jednostka realizująca

23 Jednostka realizująca (poziom 1)

24 Jednostka realizująca (poziom 1)
Kliknąć na Zapisz

25 Kwestionariusz występowania pomocy publicznej
Kliknąć na Edytuj oświadczenie

26 Kwestionariusz występowania pomocy publicznej
Po zaznaczeniu odpowiedzi na zadane pytania, kliknąć na Zapisz

27 Kwestionariusz występowania pomocy publicznej
UWAGA: Pamiętać o wydrukowaniu oświadczenia!

28 Kwestionariusz występowania pomocy publicznej

29 Kierownik jednostki Dopisać tytuł w j. angielskim
Zmienić imię i nazwisko osoby reprezentującej Zmienić Rektor na Prorektor Dopisać nazwę stanowiska w j. angielskim Kliknąć na Zapisz

30 Jednostka realizująca (poziom 2)
Aby zmienić lub uzupełnić, kliknij na Edytuj

31 Jednostka realizująca (poziom 2)
Wpisać nazwę jednostki w j. angielskim Zaznaczyć czy jednostka otrzymuje dotacje na działalność statutową Kliknąć na Zapisz

32 Partnerzy UWAGA: Wypełnianie części Partnerzy dotyczy jedynie konsorcjum i sieci naukowych

33 Aby uzupełnić, kliknij na Edytuj, Wybierz i Dodaj
Informacje ogólne Aby uzupełnić, kliknij na Edytuj, Wybierz i Dodaj

34 Informacje ogólne Uzupełnić: Tytuł projektu w j. angielskim
Planowany okres realizacji projektu Liczbę wykonawców Słowa kluczowe w j. polskim i angielskim 5. Współpracę międzynarodową Kliknij na Zapisz Informacje ogólne

35 Informacje ogólne Za współpracę międzynarodową uważa się realizację zadań badawczych wraz z badaczami z zagranicznych instytucji badawczych. Za współpracę międzynarodową nie uznaje się: uczestnictwa w konferencjach międzynarodowych, upowszechniania wiedzy o projekcie za granicą, realizacji zadań badawczych przez zespół polski za granicą bez udziału badaczy z zagranicznych instytucji badawczych, współpracy z badaczami z zagranicy zatrudnionymi w polskich jednostkach badawczych.

36 Informacje ogólne Aby zmienić wcześniej wybrany panel dyscypliny, kliknij na Wybierz Aby wybrać pomocnicze określenia identyfikujące projekt, kliknij na Dodaj

37 Informacje ogólne Ponownie wybrać panel dyscypliny poprzez kliknięcie na jednym ze wskazanych

38 Informacje ogólne Kliknąć na zweryfikowany Panel naukowy

39 Informacje ogólne Wybrać kategorię najbardziej pasującą do tematu projektu przez kliknięcie na niej

40 Informacje ogólne Potwierdzić wybraną kategorię, kliknąć na OK

41 Można wybrać jeszcze dwa pomocnicze określenia, powtarzając ostatnie 4 kroki
UWAGA: Pozostałe pomocnicze określenia mogą pochodzić z innych kategorii Informacje ogólne UWAGA: Planowane nakłady: ogółem i na pierwszy rok realizacji zostaną wpisane automatycznie po wypełnieniu Kosztorysu

42 Streszczenie Należy przygotować zarówno w j. polskim jak i angielski, max 1 strona maszynopisu Można przygotować albo on-line albo off-line Off-line, poprzez załączenie pliku. Warunek: załączona treść musi zawierać podział na cel badań, metodę badawczą oraz wpływ rezultatów

43 Streszczenie On-line:
Wybrać po kolei jedną z trzech części streszczenia, a następnie kliknąć na Edytuj Postępować tak samo dla wersji w j. polskim jaki w j. angielskim

44 Streszczenie Przy użyciu wyświetlonego edytora napisać daną część streszczenia, a następnie kliknąć na Zapisz w celu zapamiętania tekstu

45 Uzasadnienie – badania podstawowe
Napisać uzasadnienie spełnienia przez projekt kryterium badań podstawowych. Test nie może przekraczać 2500 znaków włączając spacje TYLKO wersja w j. angielskim Kliknij na Edytuj

46 Wniosek nowy/skorygowany
Zaznaczyć czy projekt był wcześniej wysłany do NCN. Kliknij na Edytuj

47 Wniosek nowy/skorygowany
Zaznacz właściwą odpowiedź. Kliknij na Zapisz

48 Wniosek nowy/skorygowany
Gdy odpowiedź TAK Należy w polu tekstowym w języku angielskim wpisać numer rejestracyjny poprzedniego wniosku, wykaz uwag do wniosku z opinii ekspertów, zmiany jakie zostały wprowadzone do projektu, dodać głównego badacza dokonującego odpowiedzi na komentarze ekspertów, klikając na Edycja

49 Kierownik projektu Aby wprowadzić nazwisko kierownika projektu, kliknij na Wybierz z bazy OPI, znajdujący się pod Kierownikiem projektu

50 Kierownik projektu np. wpisać: PESEL Kliknij na WYSZUKAJ

51 Kierownik projektu Jeżeli system prawidłowo wyszukał osobę z bazy, kliknij na Zapisz

52 Kierownik projektu

53 Kierownik projektu Aby uzupełnić dane, kliknij na Edytuj

54 Kierownik projektu - PRELUDIUM
Wpisać adres owy oraz skorygować odpowiedzi o spełnieniu kryterium dla osoby rozpoczynającej karierę naukową oraz czy jest się w trakcie studiów doktoranckich oraz było się na urlopach Wybrać typ zatrudnienia

55 Kierownik projektu - PRELUDIUM
Wybrać rodzaj zatrudnienia

56 Kierownik projektu - PRELUDIUM
Podać czas pobierania wynagrodzenia Kliknąć na Zapisz

57 Kierownik projektu - PRELUDIUM
Wypełnić ankietę w j. angielskim dla kierownika projektu poprzez kliknięcie po kolei na każdą część, a następnie na Edytuj

58 Kierownik projektu - PRELUDIUM
Ankiety dorobku naukowego kierownika Przebieg kariery naukowej (tryb odbywanych studiów doktoranckich, otrzymywane stypendia doktoranckie, publikacje, udział w konferencjach, komunikaty i doniesienia naukowe, udział w projektach badawczych, staże krajowe i zagraniczne ) Informacje o dorobku: do 10 najważniejszych prac opublikowanych w okresie ostatnich 10 lat przed zgłoszeniem wniosku, w ocenie których brana będzie pod uwagę jakość wydawnictwa, m.in. obecność czasopisma na liście ERIH, JCR, oraz zasięg krajowy lub światowy monografii (tam gdzie to możliwe należy podać aktualny pięcioletni „impact factor” czasopisma i liczbę cytowań poszczególnych publikacji) tam gdzie to możliwe należy podać łączną liczbę cytowań wszystkich dotychczasowych publikacji, bez autocytowań oraz indeks H (preferowane źródło: Web of Science lub Publish or Perish) Informacja o zbliżonych tematycznie zadaniach badawczych finansowanych lub zgłoszonych do finansowania przez kierownika lub innych wykonawców projektu (tytuł projektu, kierownik projektu, główne zadania badawcze, źródło finansowania, uzasadnienie konieczności finansowania proponowanych zadań badawczych w świetle powyższych zadań zbliżonych) Doświadczenia naukowe zdobyte w Polsce i za granicą w ciągu ostatnich 10 lat (państwo, instytucja, rodzaj pobytu, okres pobytu)

59 Kierownik projektu - ankieta
Informacje o dorobku naukowym

60 Kierownik projektu – OPUS, SONATA
Podać informacje o cytowalnosci. Wypełnić ankietę w j. angielskim dla kierownika projektu poprzez kliknięcie po kolei na każdą część, a następnie na Edytuj

61 Kierownik projektu – OPUS, SONATA

62 Kierownik projektu – OPUS, SONATA
Ankiety dorobku naukowego kierownika Przebieg kariery naukowej (nazwa uczelni, instytutu lub innej jednostki organizacyjnej, specjalność, data uzyskania tytułu zawodowego, stopnia naukowego lub tytułu naukowego) Informacje o dorobku: do 10 najważniejszych prac opublikowanych w okresie ostatnich 10 lat przed zgłoszeniem wniosku, w ocenie których brana będzie pod uwagę jakość wydawnictwa, m.in. obecność czasopisma na liście ERIH, JCR, oraz zasięg krajowy lub światowy monografii (tam gdzie to możliwe należy podać aktualny pięcioletni „impact factor” czasopisma i liczbę cytowań poszczególnych publikacji) tam gdzie to możliwe należy podać łączną liczbę cytowań wszystkich dotychczasowych publikacji, bez autocytowań oraz indeks H (preferowane źródło: Web of Science lub Publish or Perish) Informacja dotycząca projektów badawczych, aktualnie realizowanych oraz zakończonych w okresie 5 lat przed zgłoszeniem wniosku (dotyczy wyłącznie występowania w roli kierownika projektu), wybranych w drodze konkursów ogólnokrajowych i/lub międzynarodowych (tytuły i numery projektów, źródła finansowania, miejsca realizacji oraz wykaz publikacji będących efektem realizacji każdego z tych projektów oddzielnie)

63 Kierownik projektu – OPUS SONATA
Ankiety dorobku naukowego kierownika Informacja o zbliżonych tematycznie zadaniach badawczych15 finansowanych lub zgłoszonych do finansowania przez kierownika lub innych wykonawców projektu (tytuł projektu, kierownik projektu, główne zadania badawcze, źródło finansowania, uzasadnienie konieczności finansowania proponowanych zadań badawczych w świetle powyższych zadań zbliżonych) Doświadczenia naukowe zdobyte w Polsce i za granicą w ciągu ostatnich 10 lat (państwo, instytucja, rodzaj pobytu, okres pobytu)

64 Kierownik projektu – OPUS, SONATA
Projekty badawcze

65 Opiekun naukowy/promotor
Wprowadzenie opiekuna naukowego/promotora można dokonać przez: kliknięcie na zakładkę Wybierz z bazy OPI, jeżeli dana osoba ma utworzone konto Kliknięcie na zakładkę Spoza bazy Odpowiednio kliknąć

66 Opiekun naukowy/Promotor
Przy wyszukiwaniu osoby z bazy, wpisać PESEL, a następnie kliknąć na Zapisz (identycznie jak przy wyszukiwaniu danych Kierownika projektu)

67 Opiekun naukowy/promotor
Przy wybraniu opcji Spoza bazy, należy samemu wypełnić danymi opiekuna

68 Opiekun naukowy/promotor
(Dane fikcyjne) Po wypełnieniu kliknij na Zapisz

69 Opiekun naukowy/promotor

70 Opiekun naukowy/promotor - ankieta
Przebieg kariery naukowej (nazwa uczelni, instytutu lub innej jednostki organizacyjnej, specjalność, data uzyskania tytułu zawodowego, stopnia naukowego lub tytułu naukowego); Informacje o dorobku: dla paneli HS (nauki humanistyczne i społeczne) 10 najważniejszych prac opublikowanych w okresie ostatnich 5 lat przed zgłoszeniem wniosku, z zaznaczeniem publikacji w czasopismach z listy JCR oraz monografii o zasięgu światowym (podać aktualny pięcioletni „impact factor” czasopism i liczbę cytowań poszczególnych publikacji); łączna liczba cytowań wszystkich dotychczasowych publikacji, bez autocytowań oraz indeks H (obowiązujące źródło: Web of Science lub Publish or Perish);

71 Opiekun naukowy/promotor - ankieta
Informacja dotycząca projektów badawczych, aktualnie realizowanych oraz zakończonych w okresie 5 lat przed zgłoszeniem wniosku (dotyczy wyłącznie występowania w roli kierownika projektu), wybranych w drodze konkursów ogólnokrajowych i/lub międzynarodowych (tytuły i numery projektów, źródła finansowania, miejsca realizacji oraz wykaz publikacji będących efektem realizacji każdego z tych projektów oddzielnie) Informacja o zbliżonych tematycznie zadaniach badawczych finansowanych z różnych źródeł (w tym z Narodowego Centrum Nauki) lub wnioskowanych do finansowania w ramach aktualnych konkursów Narodowego Centrum Nauki (tytuł projektu, kierownik projektu, główne zadania badawcze; informacja, czy projekt jest realizowany w ramach grantu NCN, złożony do konkursu NCN, finansowany poza NCN, a jeśli tak, to przez kogo; wyjaśnienie zasadności finansowania zbliżonych, proponowanych zadań badawczych); Doświadczenia naukowe zdobyte w Polsce i za granicą w ciągu ostatnich 10 lat (państwo, instytucja, rodzaj pobytu, okres pobytu); Najważniejsze międzynarodowe i polskie wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych (rodzaj wyróżnienia, miejsce i data).

72 Główny wykonawca - OPUS

73 Główny wykonawca - OPUS

74 Główny wykonawca - OPUS
Wypełnić ankietę dla głównego wykonawcy poprzez kliknięcie po kolei na każdą część, a następnie na Edytuj osobno dla wersji w j. polskim i w j. angielskim oraz podać informacje o liczbie cytowań i indeksie H

75 Wykonawca – wszystkie konkursy
Wprowadzenie wykonawcy dokonać, klikając na Spoza bazy

76 Wykonawca – wszystkie konkursy

77 Wykonawca – wszystkie konkursy

78 Personel pomocniczy – wszystkie konkursy

79 Stypendyści – OPUS, SONATA
Stypendium naukowe może być przyznane osobie, która w chwili rozpoczęcia realizacji zadań w projekcie spełnia którekolwiek z poniższych kryteriów: jest studentem studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych II stopnia, jest studentem co najmniej 4 roku studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych jednolitych studiów magisterskich, jest doktorantem. Stypendium naukowe przyznawane jest w drodze otwartego konkursu ogłaszanego przez kierownika projektu po otrzymaniu decyzji Dyrektora Narodowego Centrum Nauki o przyznaniu środków na realizację projektu. Informacje o konkursie umieszcza się na stronie internetowej jednostki, której przyznano środki na realizację projektu badawczego oraz na stronie internetowej Narodowego Centrum Nauki. Stypendium naukowe wynosi od 500 zł do 3000 zł miesięcznie, a jego wysokość zależy od zakresu badań naukowych jakie młody naukowiec wykonuje w projekcie finansowanym ze środków Narodowego Centrum Nauki.

80 Stypendyści – OPUS, SONATA
Stypendium naukowe może być przyznane na okres realizacji zadań w projekcie, nie krótszy niż 6 miesięcy i nie dłuższy niż 60 miesięcy. Ze środków jednego projektu może być finansowanych co najwyżej 10 stypendiów, niezależnie od okresu na jaki są przyznane. Liczbę młodych naukowców, którzy mogą otrzymać stypendium naukowe w ramach projektu, opisy zadań naukowych wykonywanych w ramach projektu przez każdego z nich oraz okresy realizacji tych zadań należy przedstawić we wniosku o finansowanie danego projektu badawczego, składanym do Narodowego Centrum Nauki. Stypendium jest przyznawane młodemu naukowcowi ze środków projektu przez jednostkę, która otrzymała środki na realizację projektu. Stypendium jest przyznawane przez trzyosobową komisję, powołaną przez kierownika jednostki realizującej projekt, w skład której wchodzi kierownik projektu jako przewodniczący oraz dwie osoby wskazane przez kierownika projektu.

81 Plan badań Aby go wypełnić należy zdefiniować zadania
Kliknij na Edytuj Uwaga Zadania badawcze muszą mieć charakter syntetycznego opisu planowanych badań. Za zadanie badawcze nie jest uważany np. zakup aparatury, udział w konferencji, przygotowanie publikacji itp.

82 Plan badań Aby dodać kolejne zadanie, kliknij na Dodaj zadanie
Aby zakończyć definiowanie zadań, kliknij Zapisz Aby usunąć zadanie, kliknij na U Wpisać nazwę zadania TYLKO w j. angielskim

83 Plan badań

84 Kosztorys Ważne linki Kosztorys składa się z dwóch części:
zestawienie planowanego dofinansowania z NCN kalkulacja poszczególnych pozycji kosztorysu

85 Kosztorys W pierwszej kolejności stworzyć kalkulację poszczególnych pozycji kosztorysu

86 Koszty niekwalifikowalne
to wydatki, które nie mogą być objęte finansowaniem ze środków NCN, w tym w szczególności: zakup lub wytworzenie aparatury badawczej o jednostkowej wartości przekraczającej odpowiednio zł w projektach z zakresu Nauk Ścisłych i Technicznych (panele ST) i Nauk o Życiu (panele NZ) oraz zł w projektach z zakresu Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce (panele HS), indywidualne składki członkowskie w organizacjach, stowarzyszeniach itp., koszty subskrypcji, prenumerat, koszty procedur związanych z nadaniem stopnia/tytułu naukowego, koszty audytu zewnętrznego projektów, koszty organizacji konferencji.

87 Koszty kwalifikowalne
to wydatki, które mogą zostać objęte finansowaniem ze środków NCN. Kosztem kwalifikowalnym może być wyłącznie koszt, który będzie: poniesiony w okresie realizacji projektu tj. od dnia podpisania umowy o realizację i finansowanie projektu do dnia jego zakończenia, niezbędny dla realizacji projektu, poniesiony w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, możliwy do zweryfikowania, rzetelnie udokumentowany i właściwie zewidencjonowany w księgach rachunkowych, zgodny z obowiązującymi przepisami. Na koszty kwalifikowalne projektu składają się koszty bezpośrednie i koszty pośrednie.

88 Koszty pośrednie to koszty ogólne funkcjonowania jednostki, pośrednio związane z realizacją projektu badawczego, w tym w szczególności: koszty wynagrodzeń personelu administracyjnego i finansowego (m.in. obsługa kadrowa, prawna i księgowa projektu, w tym koszty zlecenia prowadzenia obsługi księgowej biuru rachunkowemu), koszty bieżących remontów pomieszczeń, koszty dostosowania pomieszczeń w zakresie niezbędnym do prowadzenia zadań badawczych, opłaty za korzystanie z powierzchni, podatki od nieruchomości itp., opłaty za media (energię elektryczną, cieplną, gaz i wodę, opłaty przesyłowe, odprowadzanie ścieków itp.), usługi telekomunikacyjne (telefoniczne, internetowe) oraz pocztowe i kurierskie, koszty serwisowania, konserwacji, bieżących remontów i naprawy aparatury i urządzeń, koszty utrzymania czystości pomieszczeń, koszty dozoru, koszty ubezpieczeń majątkowych, opłaty manipulacyjne, administracyjne i bankowe.

89 Koszty bezpośrednie to koszty związane bezpośrednio z realizacją projektu badawczego. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi i stypendia naukowe (Wynagrodzenia nie mogą dotyczyć pracowników zajmujących się administracyjną i finansowo-księgową obsługą projektu.) Aparatura naukowo-badawcza - w tej kategorii ujmowane są, w formie wykazu, koszty planowanej do zakupienia lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej Inne koszty bezpośrednie - w tej kategorii ujmowane są koszty nie zaliczane do wynagrodzeń wraz z pochodnymi i stypendiów naukowych ani aparatury naukowo-badawcze

90 Inne koszty bezpośrednie
Materiały - koszty środków nietrwałych przeznaczonych do bezpośredniego zużycia przy realizacji projektu. Do kategorii tej zaliczone mogą być m.in.: surowce, półprodukty, odczynniki, materiały biurowe / piśmiennicze Usługi obce – w tej kategorii ujmowane są koszty dotyczące usług nabywanych od podmiotów zewnętrznych (instytucjonalnych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą). Osoby pobierające wynagrodzenia oraz stypendia naukowe w ramach projektu, nie mogą świadczyć usług obcych (bezpośrednio lub pośrednio za pośrednictwem instytucji ich zatrudniających). Do kategorii tej zaliczone mogą być m.in.: koszty zakupu usług badawczych (analizy laboratoryjne, opracowania statystyczne, badania ankietowe itp.), koszty zakupu innych usług specjalistycznych niezbędnych dla prawidłowej realizacji projektu (usługi edytorskie, graficzne, doradcze, monitoringowe itp.) Usługi obce nie mogą obejmować obsługi administracyjnej i finansowo-księgowej projektu.

91 Inne koszty bezpośrednie
Wyjazdy służbowe - koszty wyjazdów służbowych członków zespołu badawczego (o ile dopuszczalne warunkami konkursu). Do kategorii tej zaliczone mogą być m.in.: koszty udziału w seminariach / konferencjach związanych z tematyką projekt koszty wyjazdów niezbędnych dla realizacji projektu (w tym np. kwerendy, badania terenowe). Koszty wyjazdów służbowych obejmują wyłącznie: diety i zwrot kosztów podróży na zasadach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 775 § 2 Kodeksu pracy, ubezpieczenie osobowe, opłaty konferencyjne. Wizyty i konsultacje – koszty przyjazdów/wizyt współpracowników zewnętrznych i/lub konsultantów oraz koszty spotkań. Inne – inne koszty, nie mieszczące się w pozostałych kategoriach, w tym koszty upowszechniania wyników. Do kategorii tej zaliczone mogą być m.in.: zakup danych, specjalistyczne publikacje / pomoce naukowe i fachowe, koszty publikacji wyników badań, koszty uzyskania patentów.

92 Kosztorys - wynagrodzenia
Aby opisać charakter udziału każdego z wykonawców, kliknij na Edytuj

93 Kosztorys - wynagrodzenie
Wpisać zakres prac tylko j. angielskim Wpisać % czasu pracy w projekcie Podać kwotę wynagrodzenia np. na miesiąc

94 Kosztorys - wynagrodzenie

95 Kosztorys - wynagrodzenie
Zalecenia Rady NCN w sprawie wynagrodzeń w grantach NCN poniedziałek, 9 lipca 2012 wysokość wynagrodzenia brutto* nie powinna przekraczać: dla profesora – 9 tys. zł dla doktora habilitowanego – 7 tys. zł dla doktora – 5 tys. zł dla doktoranta – 3 tys. zł dla studenta – 1 tys. zł * Wynagrodzenie brutto, bez dodatkowych składek ZUS zwiększających całkowity koszt zatrudnienia ponoszony przez pracodawcę

96 Kosztorys - wynagrodzenie
Wynagrodzenie miesięczne: 3000 Okres realizacji projektu: 36 Udział w projekcie 50% 3000 × 36 × 0,5 = 54000

97 Kosztorys - wynagrodzenie
Wpisać lub wybrać dane, a następnie kliknąć Zapisz UWAGA: zatrudnienie w projekcie może być na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej

98 Kosztorys - wynagrodzenia
Wpisać lub wybrać dane, a następnie kliknąć Zapisz

99 Kosztorys - wynagrodzenia
Wpisać lub wybrać dane, a następnie kliknąć Zapisz

100 Kosztorys - wynagrodzenie
Wynagrodzenie miesięczne: 3000 Okres realizacji projektu: 6 Udział w projekcie 40% 3000 × 6 × 0,4 = 7200

101 Kosztorys Aby zaplanować zakup aparatury, kliknij na Aparatura

102 Kosztorys - aparatura Aby podać wykaz planowanej aparatury, kliknij na Dodaj

103 Kosztorys - aparatura Wpisać wszystkie dane dla danego urządzenia, a następnie kliknij na Zapisz

104 Kosztorys - aparatura Po zakończeniu sporządzania wykazu aparatury, kliknij na Inne koszt Jeżeli chcesz coś zmienić, kliknij na Edytuj. Jeżeli chcesz zaplanować kolejny zakup aparatury, kliknij na Dodaj i postępuj jak poprzednio

105 Kosztorys Do innych kosztów zalicza się m.in.:
zakup materiałów np. biurowych zakup książek wyjazdy na kwerendy udział w konferencjach krajowych i zagranicznych usługi obce, np. wydanie publikacji Aby wymienić rodzaje planowanych kosztów, ich wysokość oraz powiązanie z planem zadań, kliknij na poszczególne pozycje Edytuj TYLKO w j. angielskim

106 Kosztorys – koszy inne Wymienić wszystkie inne koszty, a następnie kliknij na Zapisz

107 Kosztorys

108 Kosztorys – OPUS, SONATA
Podać procedurę naboru i zatrudnienie pracowników do wykonania zadań w projekcie TYLKO w j. angielskim, klikając na Edytuj.

109 NCN NCN ułatwia zgłaszanie ofert pracy w projektach

110 NCN

111 Kosztorys - podmioty Przejść do zestawienia planowanego dofinansowania z NCN, klikając na Edytuj

112 Kosztorys - podmioty

113 Kosztorys – tabela pomocnicza
Rodzaj kosztu 2014 2015 2016 2017 Razem wynagrodzenie kierownika 9000 18000 54000 wynagrodzenie wykonawcy 7200 aparatura 4000 3000 materiały biurowe 1000 1500 3500 książki 2000 wyjazdy/ kwerendy 20000 5000 25000 konferencje 10000 usługi obce Razem koszty bezpośrednie 43200 19000 34500 121700

114 Kosztorys Razem koszty bezpośrednie 43200 19000 34500 25000 121700

115 Obliczenie kosztów pośrednich
koszt bezpośredni – koszt aparatury = koszt bezpośredni do wyliczenia kosztu pośredniego – = koszt bezpośredni do wyliczenia kosztu pośredniego × 20% = koszt pośredni × 20% = koszt bezpośredni + koszt pośredni = całkowity koszt =

116 Obliczenie kosztów pośrednich
koszt pośredni / koszt bezpośredni = współczynnik średniego narzutu / = 0, koszt bezpośredni w 2014 × współczynnik średniego narzutu = koszt pośredni w × 0, = koszt bezpośredni w 2015 × współczynnik średniego narzutu = koszt pośredni w × 0, = 3 675

117 Obliczenie kosztów pośrednich
koszt bezpośredni w 2016 × współczynnik średniego narzutu = koszt pośredni w × 0, = koszt bezpośredni w 2017 × współczynnik średniego narzutu = koszt pośredni w × 0, =  kosztów pośrednich =

118 Kosztorys Po zsumowaniu koszty pośrednie wynoszą , całkowity koszt projektu Kliknij na Zapisz

119 Kosztorys - podmioty W zestawieniu można dokonać zmian, klikając na Edytuj. UWAGA: Pamiętać, że zmiany najpierw muszą być dokonane w poszczególnych pozycjach kosztorysu: wynagrodzenia, aparatura i inne koszty lub w rozpisaniu na lata i ZAWSZE potem należy przeliczyć koszty pośrednie.

120 Informacje ogólne W zakładce Informacje ogólne powinien pojawić się koszt ogółem oraz koszt pierwszego roku realizacji

121 Oświadczenia Kierownik projektu jest zobowiązany do podpisania oświadczenia, w którym ustosunkowuje się do zaznaczonych kwestii. Kliknij na Edytuj

122 Oświadczenia – PRELUDIUM, OPUS
Zaznacz odpowiedzi. Kliknij za Zapisz

123 Oświadczenia – PRELUDIUM, OPUS
Kierownik projektu jest zobowiązany do podpisania oświadczenia, w którym ustosunkowuje się do zaznaczonych kwestii. Kliknij na Edytuj

124 Oświadczenia – PRELUDIUM, OPUS
Pod oświadczeniem pospisuje się Kierownik jednostki oraz Kwestor

125 Pod oświadczeniem pospisuje się Kierownik jednostki oraz Kwestor
Oświadczenia – OPUS Pod oświadczeniem pospisuje się Kierownik jednostki oraz Kwestor

126 Oświadczenia - OPUS Zaznacz odpowiedzi. Kliknij za Zapisz

127 Oświadczenia – SONATA

128 Oświadczenia

129 Oświadczenia - SONATA Wykorzystując edytor tekstu (kliknij na Edytuj) opisać wsparcie jednostki: Zatrudnienie Pomieszczenie Aparaturę Obsługę administracyjno-finansową Inny wkład w rywalizacje projektu

130 Oświadczenia - SONATA G2. OŚWIADCZENIE PODMIOTU, W KTÓRYM BĘDZIE REALIZOWANY PROJEKT BADAWCZY, O ZAKRESIE ZAANGAŻOWANIA W REALIZACJĘ TEGO PROJEKTU (maks. 2 strony) Oferowane przez podmiot kierownikowi projektu i jego współpracownikom: 1. Zatrudnienie; 2. Pomieszczenia; 3. Aparatura naukowo-badawcza; 4. Obsługa administracyjno-finansowa; 5. Inny wkład w realizację projektu badawczego.

131 Oświadczenia – OPUS, SONATA
Pod oświadczeniem pospisuje się Kierownik jednostki oraz Kwestor

132 Skrócony opis projektu
Należy przygotować tylko w j. polskim, max 5 stron maszynopisu Można przygotować albo on-line albo off-line Off-line, poprzez załączenie pliku. Warunek: załączona treść musi zawierać podział na Cel naukowy, Metodykę Efekt, Stan wiedzy oraz Znaczenie projektu

133 Skrócony opis projektu
On-line: Wybrać po kolei jedną z pięciu części skróconego opisu, a następnie kliknąć na Edytuj

134 Skrócony opis projektu
Cel prowadzonych badań/hipoteza badawcza; Zastosowana metoda badawcza/ metodyka; Znaczenie oraz przewidywany wymierny efekt realizacji projektu; Uzasadnienie nowatorskiego charakteru projektu; Wpływ realizacji projektu na rozwój dyscypliny naukowej. UWAGA: Skrócony opis projektu badawczego nie może być identyczny ze streszczeniem projektu

135 Szczegółowy opis projektu
Należy przygotować tylko w j. angielskim, max 15 stron maszynopisu Można przygotować albo on-line albo off-line Off-line, poprzez załączenie pliku. Warunek: załączona treść musi zawierać podział na wszystkie części opisu

136 Szczegółowy opis projektu
On-line: Wybrać po kolei jedną z pięciu części skróconego opisu, a następnie kliknąć na Edytuj

137 Szczegółowy opis projektu
Cel naukowy projektu (problem jaki wnioskodawca podejmuje się rozwiązać, hipotezy badawcze) Znaczenie projektu (dotychczasowy stan wiedzy, uzasadnienie podjęcia problemu badawczego, uzasadnienie nowatorskiego charakteru badań, znaczenie wyników projektu dla rozwoju danej dziedziny i dyscypliny naukowej oraz rozwoju cywilizacyjnego) Koncepcja i plan badań (ogólny plan badań, szczegółowe cele badawcze, wyniki badań wstępnych) Metodyka badań (sposób realizacji badań, metody, techniki i narzędzia badawcze, metody analizy i opracowania wyników, urządzenia i aparatura wykorzystywane w badaniach) Literatura

138 Wydruk Po wypełnieniu całego wniosku, należy go wydrukować.
dla wydruku roboczego, kliknij na „aktualny stan wniosku” dla wersji do podpisu, kliknij na „wersja do Narodowego Centrum Nauki”

139 Wydruk – wersja do NCN W przypadku braków we wniosku pojawia się informacja, które zakładki wymagają uzupełnienia. Aby zobaczyć szczegóły, kliknij na „pokaż szczegóły” wybranej zakładki

140 Info do uzupełnienia

141 NCN

142 Back up

143 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U
USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. 96, poz. 615, 2010) Art. 2.3 badania naukowe: a) badania podstawowe — oryginalne prace badawcze eksperymentalne lub teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu zdobywania nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie praktyczne zastosowanie lub użytkowanie

144 Zarządzenie nr 140/2013/2014 Rektora Uniwersytetu im
Zarządzenie nr 140/2013/2014 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie rozliczenia kosztów pośrednich działalności uczelni §2.I.2. Programy badań naukowych i prac rozwojowych finansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz badania podstawowe finansowane przez Narodowe Centrum Nauki nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce 20% nauki ścisłe i techniczne % nauki o życiu % o ile wytyczne nie stanowią inaczej §4.1. Zakup aparatury jest zwolniony z narzutu.

145 Zarządzenie Nr 27/2012/2013 Rektora Uniwersytetu im
Zarządzenie Nr 27/2012/2013 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 13 listopada 2012 roku w sprawie składania wniosków aplikacyjnych o przyznanie środków finansowych przez instytucje finansujące w kraju lub zagranicą na badania naukowe, prace rozwojowe lub stypendia naukowe, realizowane w UAM § 3. Wniosek aplikacyjny, zaakceptowany przez dziekana albo kierownika jednostki organizacyjnej UAM innej niż wydział, w której projekt ma być realizowany, winien być złożony do prorektora ds. nauki i współpracy międzynarodowej za pośrednictwem odpowiednio Działu Nauki i Programów Krajowych albo Działu Programów Europejskich lub Działu Współpracy z Zagranicą co najmniej 14 dni przed upływem terminu składania wniosku. Jeżeli zgodnie z wymogami instytucji finansującej wniosek aplikacyjny składa się tylko w formie elektronicznej, wnioskodawca ma obowiązek przedłożyć ten wniosek do akceptacji także w formie papierowej.

146 Web of Science

147 Web of Science

148 Web of Science Kliknij na Search

149 Kliknij na Create Citation Report
Web of Science Kliknij na Create Citation Report

150 Web of Science


Pobierz ppt "Instrukcja wypełniania wniosków projektowych Programy badawcze NCN"

Podobne prezentacje


Reklamy Google