Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

GRANTY. FUNDACJA NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ PROGRAM VENTURES Wsparcie projektów mających zastosowanie w gospodarce, realizowanych przez studentów, absolwentów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "GRANTY. FUNDACJA NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ PROGRAM VENTURES Wsparcie projektów mających zastosowanie w gospodarce, realizowanych przez studentów, absolwentów."— Zapis prezentacji:

1 GRANTY

2 FUNDACJA NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ

3 PROGRAM VENTURES Wsparcie projektów mających zastosowanie w gospodarce, realizowanych przez studentów, absolwentów i doktorantów Celem programu jest podniesienie atrakcyjności pracy naukowej w Polsce, zainteresowanie młodych uczonych pracą naukową, a także zwiększenie liczby projektów, których wyniki mogą być wdrożone w działalności gospodarczej. Program adresowany jest do najmłodszych naukowców: studentów jednolitych studiów magisterskich (po ukończeniu trzeciego roku studiów) lub studiów II stopnia; absolwentów (do trzech lat po ukończeniu studiów magisterskich) zatrudnionych na etatach naukowo-dydaktycznych; doktorantów (uczestników studiów doktoranckich).

4 PROGRAM VENTURES W ramach programu Ventures projekty mogą być realizowane w jednostkach naukowych, lub w instytucjach, które zatrudniają absolwentów na etatach naukowo-dydaktycznych. W programie Ventures nie ma preferowanych dziedzin tematycznych – finansowanie dostępne jest dla wszystkich dziedzin nauki, przy czym największe znaczenie ma przydatność danego projektu dla gospodarki. Realizacja projektów może trwać od roku do trzech lat. Finansowaniu podlegają : imienne stypendium naukowe dla kierownika projektu (w wysokości odpowiednio: 1500 zł miesięcznie dla studentów i absolwentów, oraz 3 tys. zł miesięcznie dla doktorantów); grant badawczy w wysokości nie przekraczającej 35 tys. zł rocznie.

5 PROGRAM TEAM Wsparcie projektów z udziałem studentów, doktorantów i uczestników staży podoktorskich realizowanych w najlepszych zespołach badawczych w Polsce Celem programu jest zwiększenie zaangażowania młodych uczonych w prace badawcze realizowane w najlepszych zespołach i laboratoriach naukowych w Polsce. Program jest adresowany do liderów zespołów naukowych realizujących badania we współpracy z partnerem zagranicznym, zamierzających zatrudnić w swych zespołach młodych uczonych: studentów (po ukończeniu 3 roku studiów), doktorantów lub młodych doktorów (do 4 lat po uzyskaniu stopnia naukowego).

6 PROGRAM TEAM Projekty mogą być realizowane w trzech obszarach tematycznych określonych w dokumentacji konkursowej jako Bio, Info, Techno. Warunkiem realizacji projektu jest rekrutacja studentów, doktorantów i młodych doktorów do pracy w zespole wyłącznie w drodze otwartego naboru prowadzonego w kraju i za granicą (procedury naboru podlegają szczególnej ocenie i kontroli). Liczba młodych uczonych w zespole nie może być mniejsza niż 6 osób. Projekty mogą trwać od 2 do 4 lat (jednak nie dłużej niż do końca czerwca 2015 r.)

7 PROGRAM TEAM Finansowaniu podlegają: imienne stypendia naukowe dla członków zespołu (w wysokości odpowiednio: dla studenta - 1 000 zł, dla doktoranta - 3 000 zł, dla młodego doktora - 5 000 zł miesięcznie), grant badawczy w wysokości zależnej od liczby doktorantów i młodych doktorów przyjętych do zespołu oraz od rzeczywistych kosztów prowadzonego projektu, jednak nie większy niż 35 000 zł rocznie dla jednego doktoranta oraz 80 000 zł dla jednego uczestnika stażu podoktorskiego (z grantu opłacane może być m.in. wynagrodzenie dla kierownika zespołu i innych stałych pracowników).

8 PROGRAM MONOGRAFIE Wydanie prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych W ramach programu MONOGRAFIE Fundacja finansuje wydanie wyłanianych w konkursie, oryginalnych i wcześniej niepublikowanych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Prace na konkurs mogą zgłaszać: autorzy polscy lub autorzy zagraniczni, o ile tematyka ich pracy dotyczy spraw polskich, a sama praca została napisana w języku polskim. Do konkursu nie są przyjmowane prace zbiorowe oraz prace magisterskie.

9 Nadsyłane na konkurs prace winny charakteryzować się: wysokim poziomem naukowym, odkrywczością założeń i wagą wyników, oryginalnością ujęcia, integralnością tematyki i formy, interesującym ujęciem tematu i dostępnością nie tylko dla wąskiego grona specjalistów. Laureatom konkursu Fundacja zapewnia pokrycie kosztów wydania pracy w serii Monografie FNP oraz honorarium.

10 W ramach programu można uzyskać także do finansowanie tłumaczenia na wybrany język obcy dzieła opublikowanego wcześniej w serii Monografie FNP. Warunkiem ubiegania się o subwencję jest Udokumentowanie zainteresowania publikacją i dystrybucją dzieła ze strony uznanego wydawnictwa zagranicznego. Sprzedaż książek prowadzą także księgarnie naukowe na terenie całego kraju.

11 WIĘCEJ INFORMACJI NA: Fundacja na rzecz Nauki Polskiej: http://www.fnp.org.pl/

12 NARODOWE CENTRUM NAUKI

13 NCN OGŁOSIŁ NASTĘPUJĄCE KONKURSY (DO 15 GRUDNIA 2011): konkurs na finasowanie projektów badawczych na wytworzenie lub zakup aparatury Konkurs na finasowanie projektów badawczych realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę naukową, nieposiadające stopnia naukowego doktora Konkurs na finasowanie projektów badawczych mających na celu stworzenia unikatowego warsztatu naukowego lub powołanie nowego zespołu naukowego przez osoby rozpoczynające karierę naukową, posiadające stopnień naukowy doktora

14 KONKURS I Konkurs dla doświadczonych naukowców na finansowanie projektów badawczych, mających na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, i których efektem mogą być odkrycia naukowe Rada Narodowego Centrum Nauki ustala wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów w ramach konkursu na finansowanie projektów badawczych, zgodnie z obowiązującym wykazem dyscyplin i grup dyscyplin Narodowego Centrum Nauki, w łącznej kwocie 150 mln zł.

15 WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO KONKURSU Do konkursu kwalifikowane są projekty badawcze, których okres realizacji jest nie krótszy niż 36 miesięcy i nie przekracza 60 miesięcy. W pierwszym etapie zapewnia się finansowanie na okres 36 miesięcy realizacji projektu oraz gwarantuje możliwość przedłużenia finansowania o dalszy okres, nieprzekraczający 24 miesięcy. Warunkiem przedłużenia jest pozytywna ocena realizacji projektu w okresie pierwszych 30 miesięcy, dokonana przez Zespół Ekspertów. Wysokość finansowania powinna się mieścić w przedziale 1-3 mln zł (na cały okres 60 miesięcy). Do konkursu dopuszczone są podmioty, które przedstawią oświadczenie o niefinansowaniu zadań objętych wnioskiem ze środków pochodzących z innych źródeł.

16 KONKURS II Konkurs na finansowanie projektów badawczych, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo- badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów Warunki przystąpienia do konkursu: Do konkursu kwalifikowane są te projekty badawcze, których okres realizacji nie przekracza 36 miesięcy. Nakłady finansowe Rada Narodowego Centrum Nauki ustala wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów w ramach konkursu na finansowanie projektów badawczych w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo- badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów, dla dyscyplin i grup dyscyplin w łącznej kwocie 180 mln zł. Wniosek należy złożyć na konkurs do dnia 15 grudnia 2011 roku

17 ADRESACI KONKURSU Do konkursu mogą być zgłaszane projekty badawcze obejmujące badania podstawowe tj. oryginalne prace badawcze eksperymentalne lub teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu zdobywania nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie praktyczne zastosowanie lub użytkowanie, Jednostki naukowe; konsorcja naukowe; sieci naukowe i jednostki organizacyjne uczelni niebędące podstawowymi jednostkami organizacyjnymi; centra naukowo-przemysłowe; centra naukowe Polskiej Akademii Nauk; biblioteki naukowe; przedsiębiorcy mający status centrum badawczo-rozwojowego w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej; jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; osoby fizyczne;

18 KONKURS III Konkurs na finansowanie projektów badawczych, realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora Warunki przystąpienia do konkursu: Do konkursu kwalifikowane są te projekty badawcze, których okres realizacji nie przekracza 36 miesięcy. Wniosek o finansowanie projektu badawczego (w języku polskim i języku angielskim należy złożyć na konkurs do dnia 15 grudnia 2011 roku. · Nakłady finansowe Rada Narodowego Centrum Nauki ustala wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów w ramach konkursu na finansowanie projektów badawczych realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora w łącznej kwocie 45 mln zł.

19 ADRESACI KONKURSU Do konkursu mogą być zgłaszane projekty badawcze obejmujące badania podstawowe tj. oryginalne prace badawcze eksperymentalne lub teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu zdobywania nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie praktyczne zastosowanie lub użytkowanie, jednostki naukowe; konsorcja naukowe; sieci naukowe i jednostki organizacyjne uczelni niebędące podstawowymi jednostkami organizacyjnymi; centra naukowo-przemysłowe; centra naukowe Polskiej Akademii Nauk; biblioteki naukowe; przedsiębiorcy mający status centrum badawczo-rozwojowego w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej; jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; osoby fizyczne;

20 KONKURS IV Konkurs na finansowanie projektów badawczych, mających na celu stworzenie unikatowego warsztatu naukowego lub powołanie nowego zespołu naukowego, realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora

21 WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO KONKURSU Do konkursu kwalifikowane są te projekty badawcze, których okres realizacji jest nie krótszy niż 36 miesięcy i nie przekracza 60 miesięcy. W pierwszym etapie zapewnia się finansowanie na okres 36 miesięcy realizacji projektu oraz gwarantuje możliwość przedłużenia finansowania o dalszy okres nieprzekraczający 24 miesięcy. Warunkiem przedłużenia jest pozytywna ocena realizacji projektu w okresie pierwszych 30 miesięcy, dokonana przez Zespół Ekspertów.

22 NAKŁADY FINANSOWE Rada Narodowego Centrum Nauki ustala wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów w ramach konkursu na finansowanie projektów badawczych realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora, mającego na celu stworzenie unikatowego warsztatu naukowego lub powołanie nowego zespołu naukowego w łącznej kwocie 75 mln zł.

23 ADRESACI KONKURSU Do konkursu mogą być zgłaszane projekty badawcze obejmujące badania podstawowe tj. oryginalne prace badawcze eksperymentalne lub teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu zdobywania nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie praktyczne zastosowanie lub użytkowanie, jednostki naukowe; konsorcja naukowe; sieci naukowe i jednostki organizacyjne uczelni niebędące podstawowymi jednostkami organizacyjnymi; centra naukowo-przemysłowe; centra naukowe Polskiej Akademii Nauk; biblioteki naukowe; przedsiębiorcy mający status centrum badawczo-rozwojowego w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej; jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; osoby fizyczne;

24 WIĘCEJ INFORMACJI NA: Narodowe Centrum Nauki: http://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/jak-sie-ubiegac

25 NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

26 KONKURS NA TEMAT BADAWCZY DO NCBR Ogłaszany jest konkurs na pomysł badawczy i rozwojowy Termin składania pomysłów do 20 października 2011 Miejsce: kancelaria WPiA Temat musi być opisany wraz z wstępnym kosztorysem

27 SKŁADANIE WNIOSKÓW DO NCBR Wszelkie wiadomości na temat ogłaszanych konkursów znajdują się na stronie: http://www.ncbir.pl/www/index.php?option=com_content &task=blogcategory&id=0&Itemid=18 Krajowy Program Badań – w szczególności pkt. 7 Cały dokument RM: http://www.ncbir.pl/www/images/projekt_dokumentu.pdf Omówienie znajduje się na stronie: http://forumakademickie.pl/aktualnosci/2011/8/29/988/rza d-przyjal-krajowy-program-badan/

28 Krajowy Program Badań – ZAŁOŻENIA Niniejszy dokument formułuje strategiczne kierunki badań naukowych i prac rozwojowych, określające cele i założenia polityki naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa. Kierunki te są podstawą do opracowywania strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR).

29 KRB – ZAŁOŻENIA Podejmowane działania będą stanowić odpowiedź na wyzwania zarysowane w strategii Europa 2020 ukierunkowanej na osiągnięcie inteligentnego, zrównoważonego rozwoju sprzyjającemu włączeniu społecznemu. W szczególności istotne jest promowanie zdolności innowacyjnych, dla wsparcia inwestycji, dywersyfikacji gospodarki i reorientacji w kierunku produkcji i usług o wysokiej wartości dodanej poprzez wzmocnienie powiązań między szkolnictwem wyższym, sektorem badań i systemem innowacji.

30 KPB – ZAŁOŻENIA KPB obejmuje siedem strategicznych, interdyscyplinarnych kierunków badań naukowych i prac rozwojowych. Kierunki te to: 1. nowe technologie w zakresie energetyki, 2. choroby cywilizacyjne, nowe leki oraz medycyna regeneracyjna, 3. zaawansowane technologie informacyjne, telekomunikacyjne i mechatroniczne, 4. nowoczesne technologie materiałowe, 5. środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo, 6. społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków, 7. bezpieczeństwo i obronność państwa.

31 KPB – ZAŁOŻENIA W ramach kierunków nr 1-6 Rada NCBiR będzie przygotowywać strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych. Kierunek nr 7 dotyczący bezpieczeństwa i obronności państwa będzie stanowił podstawę dla Komitetu Sterującego NCBiR do przygotowania strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa.

32 TWORZENIE ZESPOŁÓW BADAWCZYCH I ZADANIOWYCH Konieczne jest tworzenie zespołów badawczych i zadaniowych. Wynika to z ustawy o finasowaniu nauki

33 PROGRAM LIDER Program ten z uwagi na jego cele oraz wymiar finansowy stanowi obecnie najpoważniejszą na rynku polskim ofertę skierowaną do najzdolniejszych młodych pracowników nauki. Rezultatem realizacji Programu LIDER będzie m.in. poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu, zarządzaniu oraz kierowaniu własnym zespołem badawczym do realizacji projektów badawczych posiadających możliwość wdrożenia w gospodarce.

34 PROGRAM LIDER W ramach Programu maksymalna wysokość finansowania Projektu przez Centrum wynosi 1 milion złotych. Na budżet Projektu składają się : wynagrodzenie dla Kierownika Projektu, w kwocie do 6000 zł brutto miesięcznie, koszty realizacji Projektu, a w tym wynagrodzenia wybranych przez Kierownika Projektu członków zespołu badawczego, który będzie realizował Projekt. Termin naboru wniosków: 04. 08. 2010 r. – 15. 10. 2010 r.

35 PROGRAM LIDER Program adresowany jest do osób, które: posiadają stopień doktora uzyskany nie wcześniej niż 2 sierpnia 2006 roku (w przypadku udokumentowanego korzystania z urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego - nie wcześniej niż 2 sierpnia 2004 roku), są autorami publikacji w renomowanych czasopismach, brały udział w co najmniej jednym projekcie badawczym w roli kierownika lub wykonawcy, dotychczas nie uczestniczyły jako kierownik projektu w Programie LIDER, pozyskają do współpracy jednostkę naukową w Polsce, zwaną Jednostką goszczącą, która zatrudni Kierownika Projektu oraz członków utworzonego przez niego dla realizacji Projektu zespołu badawczego, posiadają obywatelstwo polskie lub kartę stałego pobytu w Polsce.


Pobierz ppt "GRANTY. FUNDACJA NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ PROGRAM VENTURES Wsparcie projektów mających zastosowanie w gospodarce, realizowanych przez studentów, absolwentów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google