Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

szkolenie maturzystów

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "szkolenie maturzystów"— Zapis prezentacji:

1 szkolenie maturzystów
Matura 2014 szkolenie maturzystów Zgodnie z obowiązującymi przepisami przewodniczący zespołu egzaminacyjnego (jest nim z urzędu dyrektor) powinien przeprowadzić w terminie do 25 kwietnia szkolenie zespołów przedmiotowych i zespołów nadzorujących. Można w tym celu wykorzystać przygotowaną przez nas prezentację. Pamiętajmy o tym, że dobra znajomość procedur egzaminacyjnych oraz unikanie rutyny zagwarantują właściwy przebieg egzaminów – bez kłopotów, odwołań i skarg. Coroczny obowiązek szkolenia nauczycieli uczestniczących w egzaminach traktujmy zatem szczególnie sumiennie, jako ważny obowiązek. W każdej szkole obowiązują wewnątrzszkolne procedury przeprowadzanie egzaminu maturalnego. Szkolenie powinniśmy uzupełnić o informacje i zasady właściwe tylko dla naszej szkoły.

2 Szkolenie maturzystów z zakresu procedur egzaminacyjnych
Harmonogramy matur, informacje o miejscu zdawania, spóźnienia. Materiały i przybory (Komunikat dyr. CKE). Dokumenty (dowód osobisty, paszport). Kodowanie, instrukcja, sprawdzanie kompletności arkusza. Zasady zachowania w sali egzaminacyjnej: sygnalizowanie zakończenia pracy, sytuacje wyjątkowe wymagające opuszczenia sali egzaminacyjnej. 6. Powody unieważnień (telefony, ściąganie, zakłócanie porządku!).

3 Szkolenie maturzystów z zakresu procedur egzaminacyjnych
Termin i sposób składania odwołań Egzamin w terminie dodatkowym (str. 16): termin i sposób powiadomienia o powodach nieprzystapienia do matury, wymogi dokumentacji lekarskiej. Zasady i termin odbioru świadectw, aneksów i informacji o wynikach (27 czerwca 2014). 10. Egzamin w sesji poprawkowej: termin składania wniosków, informacje o harmonogramie i miejscu zdawania.

4 Część pisemna egzaminu maturalnego egzaminu maturalnego w 2014 r
Część pisemna egzaminu maturalnego egzaminu maturalnego w 2014 r. dla zdających, o których mowa w § 53 ust. 2 rozporządzenia Maj Godzina Godzina 14.00 5 poniedziałek język polski podstawowy wiedza o tańcu podstawowy, rozszerzony 6 wtorek matematyka podstawowy język łaciński podstawowy, rozszerzony 7 środa język angielski podstawowy język angielski rozszerzony 8 czwartek język polski rozszerzony fizyka pp, pr 9 piątek matematyka rozszerzony WOS pp, pr 12 poniedziałek biologia pp, pr filozofia pp, pr 13 wtorek język niemiecki podstawowy język niemiecki rozszerzony 14 środa geografia pp, pr h. muzyki pp, pr 15 czwartek język rosyjski podstawowy język rosyjski rozszerzony 16 piątek chemia pp, pr h. sztuki pp, pr 19 poniedziałek język francuski podstawowy język francuski rozszerzony 20 wtorek informatyka pp, pr historia pp, pr 21 środa język hiszpański podstawowy język hiszpański rozszerzony

5 Terminarz cd. 22 czwartek język włoski podstawowy język włoski rozszerzony Przerwy miedzy częścią I i częścią II egzaminów dwuczęściowych trwają po 30 min. • egzamin maturalny w 2014 r. w terminie poprawkowym (do 4 lipca 2014 pisemne oświadczenie o przystąpieniu do egzaminu poprawkowego) dla zdających, którzy przystąpili do egzaminu ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części ustnej lub w części pisemnej* 1. Część pisemna – 26 sierpnia 2014 r. godz. 9.00* 2. Część ustna – sierpnia 2014 r.* * Informacja o miejscu egzaminu oraz o szczegółowych terminach egzaminów ustnych zostanie umieszczona na stronie internetowej właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie do dnia 10 sierpnia 2014 r. Przekazanie przez okręgową komisję egzaminacyjną świadectw dojrzałości do szkół – w połowie września 2014 r.

6 w szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych
Termin dodatkowy 2-18 czerwca 2014 (Zdający lub jego rodzice (prawni opiekunowie) najpóźniej w dniu, w którym odbywa się egzamin z danego przedmiotu, składają do dyrektora macierzystej szkoły udokumentowany wniosek (załącznik 19 procedur) o umożliwienie przystąpienia do egzaminu w terminie dodatkowym)

7 Informacje o egzaminie maturalnym
MATURZYSTA powinien zapoznać się zasadami przeprowadzania egzaminu maturalnego, a w szczególności z: Procedurami organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego Wewnątrzszkolną instrukcją przeprowadzania egzaminu maturalnego Warto, co potwierdzają Państwo Dyrektorzy, przygotować przewodniczącemu ZN teczkę z najważniejszymi wyciągami z podanej wyżej dokumentacji, uwzględniając specyfikę poszczególnych egzaminów (np. instrukcje na egzamin z informatyki).

8 Zadania zespołu nadzorującego -przed wejściem do sali egzaminacyjnej-
Członkowie ZN nadzorują sposób wchodzenia zdających do sali egzaminacyjnej i sposób zajmowania miejsc (według zasad opisanych w instrukcji wewnątrzszkolnej). Do sali egzaminacyjnej można wpuścić wyłącznie tych zdających, których tożsamość znamy. Zdający skierowani na zdawanie egzaminu maturalnego z innej szkoły muszą okazać dowód tożsamości. Można wpuścić do sali egzaminacyjnej tylko tych zdających, których tożsamość znamy. Jeśli zespół nadzorujący zna maturzystów, może zaniechać sprawdzania dowodów osobistych. Obowiązkowo sprawdzamy tożsamość zdających spoza szkoły (dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem). Można ewentualnie zaniechać sprawdzenia świadectwa ukończenia szkoły w przypadku tych uczniów – wszyscy zdający, którzy znajdują się na listach OKE, mają prawo przystąpienia do matury. Uwaga: W przypadku braku zdającego na liście należy niezwłocznie skontaktować się telefonicznie z OKE.

9 Przypomnijmy zdającym!
Unieważnienie egzaminu następuje w przypadku: wniesienia przez zdającego do sali egzaminacyjnej urządzenia telekomunikacyjnego lub materiałów i przyborów pomocniczych niewymienionych w wykazie ogłoszonym przez dyrektora CKE albo korzystania przez zdającego w sali egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego lub niedopuszczonych do użytku materiałów i przyborów. Rozporządzenie z dnia 20 sierpnia 2010 (Dz.U. z 2010 Nr 156, poz. 1046), § 1 pkt 57 (dotyczy zmiany § 83 ust.3) oraz Procedury

10 Przypomnijmy zdającym!
Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych „do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi) służy długopis lub pióro z czarnym tuszem” NIE UŻYWAMY OŁÓWKÓW!!!!!

11 Przypomnijmy zdającym!

12 Sprawdzanie kompletności arkusza
Wymieniamy tylko arkusze nieczytelne i niekompletne Błąd w kodowaniu nie stanowi podstawy do wymiany arkusza ! Wymianę arkusza należy odnotować w protokole, zdający potwierdza wymianę swoim podpisem Zdarzało się, że zdający nie sprawdzili kompletności arkusza i dopiero po zakończonym egzaminie orientowali się, że nie rozwiązali wszystkich zadań. W przypadku, gdy liczba wadliwych arkuszy przekracza rezerwę, należy zawiesić egzamin, skontaktować się z PZE i OKE.

13 Kodowanie arkuszy egzaminacyjnych
UWAGA!!!! Procedury, str. 31 „Każdy zdający (...) potwierdza podpisem na liście zdających (liście obecności) poprawność numeru PESEL.” (można z tego zrezygnować, jeśli zdający podpisali listę podczas weryfikacji) W przypadku błędu zdający oddaje pasek kodowy i wpisuje odręcznie nr PESEL. ZN dopisuje kod szkoły. Szczególnie ważne podczas pierwszych dni egzaminu maturalnego. Zdający właśnie wtedy najczęściej przyklejają nalepki ze swoim imieniem i nazwiskiem, co jest poważnym złamaniem procedury egzaminacyjnej. Należy również pamiętać o takim opracowaniu procedury rozdawania (ewentualnie przechowywania kodów), żeby nie doszło do pomyłki – wymiany kodów. W takiej sytuacji dochodzi do przypisania wyników egzaminu innej osobie! Jeśli zdarzy się tak, że zdającym zabraknie kodów kreskowych, przyklejają kod wyłącznie na kartę odpowiedzi.

14

15 Kodowanie I strony arkusza standardowego
trzyznakowy kod – zdający nr PESEL – zdający naklejka z kodem kreskowym - zdający dysleksja – ZN Zespoły nadzorujące często zapominają o obowiązku zaznaczenia znaku Dysleksja. Należy też sprawdzić, czy zdający do tego nieuprawnieni, nie zaznaczyli go samowolnie. Może się zdarzyć, że więcej niż jedna osoba będzie miała taki sam trzyznakowy znak – nie ma to znaczenia i nie trzeba tego zmieniać. Trzyznakowy kod zdającego służy przede wszystkim do celów porządkowych.

16 Kodowanie karty odpowiedzi
Miejsce na naklejkę z numerem PESEL i kodem Kodowanie karty odpowiedzi  naklejka z numerem PESEL i kodem numer PESEL ZN jest zobowiązany do sprawdzenia poprawności kodowania. Można to zrobić na początku lub na końcu egzaminu!! na odwrocie trzyznakowy kod zdającego

17 Zaznaczanie odpowiedzi w zadaniach zamkniętych
Tak zaznaczamy właściwą odpowiedź Tak zaznaczamy błędną odpowiedź Zła odpowiedź To jest właściwa odpowiedź

18 Rozpoczęcie egzaminu Egzamin rozpoczyna się po zakończeniu czynności wstępnych. Godzinę rozpoczęcia i zakończenia zapisujemy na tablicy Osoby, które się spóźniły mogą wejść do sali egzaminacyjnej tylko do momentu zakończenia czynności wstępnych Jeśli spóźnienie zdającego wyniknęło z uzasadnionych powodów, które można udokumentować, zdający może starać się o możliwość przystąpienia do matury w terminie dodatkowym.

19 Symbole arkuszy egzaminacyjnych
Symbole zestawów egzaminacyjnych (MMA-R1_1P-112, MGE –P1_ 4P-112, MHI-P1_7P-112, MHI-P1_6P-112) P – poziom podstawowy R – poziom rozszerzony 1 P – arkusz standardowy w języku polskim 4 P – arkusz z powiększoną czcionką 6 P – arkusz w piśmie Braila 7 P – arkusz dla niesłyszącego

20 Uwagi do pracy ZN Nauczyciele nie mogą udzielać żadnych wyjaśnień, podchodzą do zdających wtedy, gdy mają wątpliwości dotyczące samodzielności ich pracy lub gdy zdający sygnalizują przez podniesienie ręki jakąś potrzebę Zespół nadzorujący nie musi siedzieć przy stole prezydialnym! Nauczyciele nie powinni jednak rozpraszać zdających niepotrzebnym chodzeniem po sali egzaminacyjnej.

21 Uwagi do pracy ZN W wyjątkowych przypadkach, pod warunkiem, że zdający nie może się z nikim skontaktować, można zezwolić na opuszczenie sali egzaminacyjnej w czasie egzaminu. Zakaz wnoszenia do sali egzaminacyjnej telefonów komórkowych nie dotyczy członków zespołu nadzorującego. Nie mogą dzwonić, ale telefony mogą służyć do kontaktu z przewodniczącym ZE, jeśli zajdzie taka potrzeba. Jeśli zdający zechce zakończyć egzamin przed czasem, może opuścić salę egzaminacyjną. Każda zakodowana praca powinna zostać zapakowana do bezpiecznej koperty. W przypadku awarii płyty odtwarzanie nagrania należy rozpocząć od początku zadania i przedłużyć stosownie czas egzaminu

22 Zasłabnięcie maturzysty
W przypadku zasłabnięcia maturzysty należy powiadomić przewodniczącego ZE i zapewnić zdającemu pomoc medyczną, zdający może kontynuować zdawanie egzaminu w czasie do tego przeznaczonym (jeżeli nie kontaktował się z osobami z zewnątrz - z wyłączeniem pomocy medycznej) . Jeśli zdający nie czuje się dobrze lub posiada zwolnienie lekarskie i zgłasza ten fakt przed egzaminem, należy go poinformować o tym, że w trakcie egzaminu nie może podjąć decyzji o przystąpieniu do matury w czerwcu w terminie dodatkowym, przystępując do egzaminu rezygnuje z tej możliwości.

23 Przerwanie i unieważnienie egzaminu
Powody: Wniesienie do sali egzaminacyjnej niedozwolonych pomocy i urządzeń telekomunikacyjnych. Niesamodzielna praca. Zachowanie, które przeszkadza innym zdającym. Procedura unieważniania: Przewodniczący ZN powiadamia przewodniczącego ZE o złamaniu procedur egzaminacyjnych przez zdającego. Przewodniczący ZE, po zapoznaniu się z okolicznościami, podejmuje decyzję o przerwaniu i unieważnieniu egzaminu. Pracy zdającego nie pakuje się do bezpiecznej koperty. Unieważnienie egzaminu może nastąpić również poza salą egzaminacyjną na wniosek egzaminatora, który odkryje, że zdający pracowali niesamodzielnie. Protokół przerwania i unieważnienia egzaminu wypełnia przewodniczący ZE. Dołącza do niego pracę zdającego.

24 Zakończenie egzaminu maturalnego
Przewodniczący ZN ogłasza zakończenie egzaminu. Zdający zamykają arkusze i odkładają je na brzeg stolika. Członkowie ZN: odbierają arkusze i sprawdzają poprawność kodowania. porządkują prace i pakują je do bezpiecznych kopert w obecności zdających (2 ostatnie osoby). W przypadku sal, w których do egzaminu przystępuje duża liczba zdających, należy należy wcześniej ustalić sposób odbioru prac od zdających (rozdzielić zadania poszczególnym członkom ZN.

25 Zastrzeżenia składa się na piśmie do Dyrektora OKE
Uwagi Zdający ma prawo zgłosić zastrzeżenia dotyczące procedury przeprowadzania egzaminu w ciągu 2 dni po jego zakończeniu. Zastrzeżenia składa się na piśmie do Dyrektora OKE

26 27 czerwca 2014 Przekazanie do szkół świadectw dojrzałości i aneksów

27 Wgląd do prac Do Dyrektora OKE informacja o terminie i zasadach wglądu zostanie podana później

28


Pobierz ppt "szkolenie maturzystów"

Podobne prezentacje


Reklamy Google