Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Matura 2014 szkolenie maturzystów. Szkolenie maturzystów z zakresu procedur egzaminacyjnych 1.Harmonogramy matur, informacje o miejscu zdawania, spóźnienia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Matura 2014 szkolenie maturzystów. Szkolenie maturzystów z zakresu procedur egzaminacyjnych 1.Harmonogramy matur, informacje o miejscu zdawania, spóźnienia."— Zapis prezentacji:

1 Matura 2014 szkolenie maturzystów

2 Szkolenie maturzystów z zakresu procedur egzaminacyjnych 1.Harmonogramy matur, informacje o miejscu zdawania, spóźnienia. 2.Materiały i przybory (Komunikat dyr. CKE). 3.Dokumenty (dowód osobisty, paszport). 4.Kodowanie, instrukcja, sprawdzanie kompletności arkusza. 5.Zasady zachowania w sali egzaminacyjnej: sygnalizowanie zakończenia pracy, sytuacje wyjątkowe wymagające opuszczenia sali egzaminacyjnej. 6. Powody unieważnień (telefony, ściąganie, zakłócanie porządku!).

3 Szkolenie maturzystów z zakresu procedur egzaminacyjnych 7.Termin i sposób składania odwołań 8.Egzamin w terminie dodatkowym (str. 16): termin i sposób powiadomienia o powodach nieprzystapienia do matury, wymogi dokumentacji lekarskiej. 9.Zasady i termin odbioru świadectw, aneksów i informacji o wynikach (27 czerwca 2014). 10. Egzamin w sesji poprawkowej: termin składania wniosków, informacje o harmonogramie i miejscu zdawania.

4 Część pisemna egzaminu maturalnego egzaminu maturalnego w 2014 r. dla zdających, o których mowa w § 53 ust. 2 rozporządzenia Maj 2014 Godzina 9.00 Godzina 14.00 5 poniedziałekjęzyk polski podstawowy wiedza o tańcu podstawowy, rozszerzony 6 wtorekmatematyka podstawowy język łaciński podstawowy, rozszerzony 7 środa język angielski podstawowy język angielski rozszerzony 8 czwartekjęzyk polskirozszerzonyfizyka pp, pr 9 piątek matematyka rozszerzonyWOS pp, pr 12 poniedziałekbiologia pp, prfilozofia pp, pr 13 wtorek język niemiecki podstawowyjęzyk niemiecki rozszerzony 14 środageografia pp, prh. muzyki pp, pr 15 czwartek język rosyjski podstawowy język rosyjski rozszerzony 16 piątek chemia pp, prh. sztuki pp, pr 19 poniedziałek język francuski podstawowy język francuski rozszerzony 20 wtorek informatyka pp, pr historia pp, pr 21 środajęzyk hiszpański podstawowyjęzyk hiszpański rozszerzony

5 Terminarz cd. 22 czwartek język włoski podstawowy język włoski rozszerzony Przerwy miedzy częścią I i częścią II egzaminów dwuczęściowych trwają po 30 min. egzamin maturalny w 2014 r. w terminie poprawkowym (do 4 lipca 2014 pisemne oświadczenie o przystąpieniu do egzaminu poprawkowego) dla zdających, którzy przystąpili do egzaminu ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części ustnej lub w części pisemnej* 1. Część pisemna – 26 sierpnia 2014 r. godz. 9.00* 2. Część ustna – 25-29 sierpnia 2014 r.* * Informacja o miejscu egzaminu oraz o szczegółowych terminach egzaminów ustnych zostanie umieszczona na stronie internetowej właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie do dnia 10 sierpnia 2014 r. Przekazanie przez okręgową komisję egzaminacyjną świadectw dojrzałości do szkół – w połowie września 2014 r.

6 w szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych Termin dodatkowy 2-18 czerwca 2014 (Zdający lub jego rodzice (prawni opiekunowie) najpóźniej w dniu, w którym odbywa się egzamin z danego przedmiotu, składają do dyrektora macierzystej szkoły udokumentowany wniosek (załącznik 19 procedur) o umożliwienie przystąpienia do egzaminu w terminie dodatkowym)

7 Informacje o egzaminie maturalnym íMATURZYSTA powinien zapoznać się zasadami przeprowadzania egzaminu maturalnego, a w szczególności z: -Procedurami organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego -Wewnątrzszkolną instrukcją przeprowadzania egzaminu maturalnego

8 Zadania zespołu nadzorującego -przed wejściem do sali egzaminacyjnej- íCzłonkowie ZN nadzorują sposób wchodzenia zdających do sali egzaminacyjnej i sposób zajmowania miejsc (według zasad opisanych w instrukcji wewnątrzszkolnej). íDo sali egzaminacyjnej można wpuścić wyłącznie tych zdających, których tożsamość znamy. íZdający skierowani na zdawanie egzaminu maturalnego z innej szkoły muszą okazać dowód tożsamości.

9 Przypomnijmy zdającym! Unieważnienie egzaminu następuje w przypadku: wniesienia przez zdającego do sali egzaminacyjnej urządzenia telekomunikacyjnego lub materiałów i przyborów pomocniczych niewymienionych w wykazie ogłoszonym przez dyrektora CKE albo korzystania przez zdającego w sali egzaminacyjnej z urządzenia telekomunikacyjnego lub niedopuszczonych do użytku materiałów i przyborów. Rozporządzenie z dnia 20 sierpnia 2010 (Dz.U. z 2010 Nr 156, poz. 1046), § 1 pkt 57 (dotyczy zmiany § 83 ust.3) oraz Procedury

10 Przypomnijmy zdającym! Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi) służy długopis lub pióro z czarnym tuszem NIE UŻYWAMY OŁÓWKÓW!!!!!

11 Przypomnijmy zdającym!

12 Sprawdzanie kompletności arkusza Wymieniamy tylko arkusze nieczytelne i niekompletne Błąd w kodowaniu nie stanowi podstawy do wymiany arkusza ! Wymianę arkusza należy odnotować w protokole, zdający potwierdza wymianę swoim podpisem

13 Kodowanie arkuszy egzaminacyjnych UWAGA!!!! Procedury, str. 31 Każdy zdający (...) potwierdza podpisem na liście zdających (liście obecności) poprawność numeru PESEL. (można z tego zrezygnować, jeśli zdający podpisali listę podczas weryfikacji) W przypadku błędu zdający oddaje pasek kodowy i wpisuje odręcznie nr PESEL. ZN dopisuje kod szkoły.

14

15 trzyznakowy kod – zdający Kodowanie I strony arkusza standardowego nr PESEL – zdający dysleksja – ZN naklejka z kodem kreskowym - zdający

16 Kodowanie karty odpowiedzi naklejka z numerem PESEL i kodem numer PESEL Miejsce na naklejkę z numerem PESEL i kodem na odwrocie trzyznakowy kod zdającego

17 Tak zaznaczamy błędną odpowiedź Tak zaznaczamy właściwą odpowiedź Zaznaczanie odpowiedzi w zadaniach zamkniętych Zła odpowiedźTo jest właściwa odpowiedź

18 Rozpoczęcie egzaminu Egzamin rozpoczyna się po zakończeniu czynności wstępnych. Godzinę rozpoczęcia i zakończenia zapisujemy na tablicy Osoby, które się spóźniły mogą wejść do sali egzaminacyjnej tylko do momentu zakończenia czynności wstępnych

19 Symbole arkuszy egzaminacyjnych Symbole zestawów egzaminacyjnych (MMA-R1_1P-112, MGE –P1_ 4P-112, MHI-P1_7P-112, MHI-P1_6P-112) P – poziom podstawowy R – poziom rozszerzony 1 P – arkusz standardowy w języku polskim 4 P – arkusz z powiększoną czcionką 6 P – arkusz w piśmie Braila 7 P – arkusz dla niesłyszącego

20 Uwagi do pracy ZN íNauczyciele nie mogą udzielać żadnych wyjaśnień, podchodzą do zdających wtedy, gdy mają wątpliwości dotyczące samodzielności ich pracy lub gdy zdający sygnalizują przez podniesienie ręki jakąś potrzebę

21 Uwagi do pracy ZN íW wyjątkowych przypadkach, pod warunkiem, że zdający nie może się z nikim skontaktować, można zezwolić na opuszczenie sali egzaminacyjnej w czasie egzaminu. íZakaz wnoszenia do sali egzaminacyjnej telefonów komórkowych nie dotyczy członków zespołu nadzorującego. Nie mogą dzwonić, ale telefony mogą służyć do kontaktu z przewodniczącym ZE, jeśli zajdzie taka potrzeba. íJeśli zdający zechce zakończyć egzamin przed czasem, może opuścić salę egzaminacyjną. Każda zakodowana praca powinna zostać zapakowana do bezpiecznej koperty. íW przypadku awarii płyty odtwarzanie nagrania należy rozpocząć od początku zadania i przedłużyć stosownie czas egzaminu

22 Zasłabnięcie maturzysty W przypadku zasłabnięcia maturzysty należy powiadomić przewodniczącego ZE i zapewnić zdającemu pomoc medyczną, zdający może kontynuować zdawanie egzaminu w czasie do tego przeznaczonym (jeżeli nie kontaktował się z osobami z zewnątrz - z wyłączeniem pomocy medycznej).

23 Przerwanie i unieważnienie egzaminu Powody: 1.Wniesienie do sali egzaminacyjnej niedozwolonych pomocy i urządzeń telekomunikacyjnych. 2.Niesamodzielna praca. 3.Zachowanie, które przeszkadza innym zdającym. Procedura unieważniania: íPrzewodniczący ZN powiadamia przewodniczącego ZE o złamaniu procedur egzaminacyjnych przez zdającego. í Przewodniczący ZE, po zapoznaniu się z okolicznościami, podejmuje decyzję o przerwaniu i unieważnieniu egzaminu. í Pracy zdającego nie pakuje się do bezpiecznej koperty.

24 Zakończenie egzaminu maturalnego 1.Przewodniczący ZN ogłasza zakończenie egzaminu. 2.Zdający zamykają arkusze i odkładają je na brzeg stolika. 3.Członkowie ZN: odbierają arkusze i sprawdzają poprawność kodowania. porządkują prace i pakują je do bezpiecznych kopert w obecności zdających (2 ostatnie osoby).

25 Uwagi Zdający ma prawo zgłosić zastrzeżenia dotyczące procedury przeprowadzania egzaminu w ciągu 2 dni po jego zakończeniu. Zastrzeżenia składa się na piśmie do Dyrektora OKE

26 27 czerwca 2014 Przekazanie do szkół świadectw dojrzałości i aneksów

27 Wgląd do prac Do Dyrektora OKE informacja o terminie i zasadach wglądu zostanie podana później www.oke.wroc.pl

28


Pobierz ppt "Matura 2014 szkolenie maturzystów. Szkolenie maturzystów z zakresu procedur egzaminacyjnych 1.Harmonogramy matur, informacje o miejscu zdawania, spóźnienia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google