Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

EGZAMIN MATURALNY SESJA 2013

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "EGZAMIN MATURALNY SESJA 2013"— Zapis prezentacji:

1 EGZAMIN MATURALNY SESJA 2013

2 HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO Część ustna egzaminu maturalnego
W TERMINIE GŁÓWNYM Część ustna egzaminu maturalnego od 7 do 28 maja przeprowadzana jest w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych

3 Część pisemna egzaminu maturalnego
Maj godz. 9:00 godz. 14:00 7 wtorek język polski - pp wiedza o tańcu - pp wiedza o tańcu - pr 8 środa matematyka - pp historia muzyki - pp historia muzyki - pr 9 czwartek język angielski - pp język angielski - pr język angielski dla kl. dwujęzycznych 10 piątek matematyka - pr język polski - pr 11, 12 sobota, niedziela 13 poniedziałek wiedza o społeczeństwie - pp filozofia - pp wiedza o społeczeństwie - pr filozofia - pr 14 chemia - pp geografia - pp chemia - pr geografia - pr 15 środa

4 Część pisemna egzaminu maturalnego
Maj godz. 9:00 godz. 14:00 16 czwartek Języki mniejszości narodowych - pp języki mniejszości narodowych - pr język kaszubski - pp język kaszubski - pr godz matematyka w j. obcym dla klas dwujęzycznych godz historia w j. obcym dla klas dwujęzycznych godz geografia w j. obcym dla klas dwujęzycznych godz biologia w j. obcym dla klas dwujęzycznych godz chemia w j. obcym dla klas dwujęzycznych godz fizyka i astr. w j. obcym dla klas dwujęzycznych 17 piątek biologia - pp historia - pp biologia - pr historia - pr 18, 19 sobota, niedziela

5 Maj godz. 9:00 godz. 14:00 20 poniedziałek fizyka i astronomia - pp jęz. łaciński i kultura antyczna - pp fizyka i astronomia - pr jęz. łaciński i kultura antyczna - pr 21 wtorek język niemiecki - pp język niemiecki - pr język niemiecki dla kl. dwujęzycznych 22 środa informatyka - pp historia sztuki - pp informatyka - pr historia sztuki - pr 23 czwartek język rosyjski - pp język rosyjski - pr język rosyjski dla kl. dwujęzycznych 24 piątek język francuski - pp język francuski - pr język francuski dla kl. dwujęzycznych 25, 26 sobota, niedziela 27 język hiszpański - pp język hiszpański - pr język hiszpański dla kl. dwujęzycznych 28 język włoski - pp język włoski - pr

6 Termin dodatkowy Czerwiec godz. 9:00 godz. 14:00 3 poniedziałek język polski - pp język polski - pr 4 wtorek matematyka - pp matematyka - pr 5 środa język angielski - pp język angielski - pr język angielski dla kl. dwujęzycznych 6 czwartek wiedza o społeczeństwie - pp, pr chemia - pp, pr 7 piątek biologia - pp, pr wiedza o tańcu - pp, pr historia - pp, pr 8,9 sobota, niedziela

7 Termin dodatkowy 10 poniedziałek język francuski - pp język francuski - pr język francuski dla kl. dwujęzycznych 11 wtorek geografia - pp, pr informatyka pp, pr filozofia pp, pr jęz. łaciński i kultura antyczna - pp Przedmioty zdawane w j. obcym 12 środa język rosyjski - pp język rosyjski - pr język rosyjski dla kl. dwujęzycznych 13 czwartek 14 piątek fizyka i astronomia - pp, pr historia muzyki - pp historia sztuki - pp 15, 16 sobota niedziela

8 Termin dodatkowy Czerwiec godz. 9:00 godz. 14:00 15, 16 sobota niedziela 17 poniedziałek język niemiecki - pp język niemiecki - pr język niemiecki dla kl. dwujęzycznych 18 wtorek Języki mniejszości narodowych - pp jezyki mniejszości narodowych - pr język kaszubski - pp, pr język hiszpański - pr język hiszpański - pp język hiszpański dla kl. dwujęzycznych 19 środa język włoski - pp język włoski - pr

9 Miejsce przeprowadzania egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym:
woj. świętokrzyskie – V Liceum Ogólnokształcące w Kielcach woj. łódzkie – siedziba OKE w Łodzi

10 Zgłoszenia do egzaminu w terminie dodatkowym zgodnie z § 102 rozporządzenia MEN z dnia r. z późn. zm. Zgłoszenia do egzaminu w terminie poprawkowym zgodnie z § 103 rozporządzenia MEN z dnia r. z późn. zm.

11 Odbiór świadectw dojrzałości w dniu 28 czerwca 2013 r.

12 Egzamin w terminie poprawkowym
Dotyczy zdających egzamin maturalny, którzy nie zdali egzaminu jednego przedmiotu w części ustnej lub w części pisemnej i przystąpili do egzaminów ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych. Aby zdający mógł przystąpić do egzaminu w terminie poprawkowym, musi w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników złożyć do dyrektora szkoły pisemne oświadczenie o ponownym przystąpieniu do egzaminu z danego przedmiotu (załącznik 18 Procedur – do pobrania w sekretariacie szkoły)

13 Przekazanie świadectw dojrzałości do szkół
Termin poprawkowy Część pisemna – 27 sierpnia 2013 r. (wtorek) godz. 9.00 Część ustna – sierpnia 2013 r. Przekazanie świadectw dojrzałości do szkół w dniu 13 września 2013 r.

14 odtwarzacz płyt CD z kompletem zapasowych baterii i słuchawkami
Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 5 marca 2013 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów w 2013 r. 1. Każdy zdający powinien mieć na egzaminie następujące przybory pomocnicze: Przybory pomocnicze Przedmiot długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi) wszystkie przedmioty linijka matematyka, geografia cyrkiel matematyka odtwarzacz płyt CD z kompletem zapasowych baterii i słuchawkami historia muzyki

15 język łaciński i kultura antyczna
2. Każdy zdający może ponadto korzystać podczas egzaminu z następujących materiałów i przyborów pomocniczych, stanowiących konieczne wyposażenie każdej sali egzaminacyjnej: Materiały i przybory pomocnicze – wyposażenie konieczne sali egzaminacyjnej Przedmiot słownik ortograficzny, słownik poprawnej polszczyzny – nie mniej niż 1 na 25 osób język polski słownik łacińsko-polski – dla każdego zdającego, mały atlas historyczny – nie mniej niż 1 na 25 osób język łaciński i kultura antyczna karta wybranych tablic chemicznych – dla każdego zdającego chemia  karta wybranych wzorów i stałych fizycznych fizyka i astronomia wybrane wzory matematyczne – dla każdego zdającego matematyka 

16 wybrane wzory matematyczne – dla każdego zdającego matematyka
2. Każdy zdający może ponadto korzystać podczas egzaminu z następujących materiałów i przyborów pomocniczych, stanowiących konieczne wyposażenie każdej sali egzaminacyjnej: Materiały i przybory pomocnicze – wyposażenie konieczne sali egzaminacyjnej Przedmiot wybrane wzory matematyczne – dla każdego zdającego matematyka  słownik języka polskiego, słownik wyrazów obcych, słownik wyrazów bliskoznacznych – nie mniej niż 1 na 25 osób egzamin maturalny dla osób niesłyszących  słuchawki (jeśli wymaga ich dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu ustalone dla danego zdającego ) egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego dla osób słabosłyszących sprzęt i oprogramowanie specjalistyczne (odpowiednie do ustalonego dla danego zdającego dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu) egzamin maturalny dla osób niewidomych i słabowidzących

17 Przybory będące fakultatywnym wyposażeniem zdającego
3. Każdy zdający może ponadto korzystać podczas egzaminu z następujących przyborów pomocniczych: Przybory będące fakultatywnym wyposażeniem zdającego Przedmiot linijka biologia, chemia, fizyka i astronomia kalkulator prosty* chemia, fizyka i astronomia, geografia, informatyka, matematyka lupa geografia, historia * Kalkulator prosty – jest to kalkulator, który umożliwia wykonanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

18 Korzystanie z materiałów i przyborów innych niż wymienione w Komunikacie jest podstawą do unieważnienia egzaminu.

19 Przebieg części pisemnej egzaminu
O godzinie wyznaczonej przez PZE zdający wchodzą do sali według kolejności na liście, otrzymują naklejki kodowe, sprawdzają ich poprawność, zajmują miejsca na sali, wysłuchują instrukcji udzielanych przez ZN - czynności organizacyjne. Egzamin rozpoczyna się punktualnie o godzinie wyznaczonej przez dyrektora CKE od rozdania arkuszy egzaminacyjnych. Po rozdaniu arkuszy zdający spóźnieni nie zostają wpuszczeni do sali egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach, jednak nie później niż po zakończeniu czynności organizacyjnych (tzn. z chwilą zapisania w widocznym miejscu czasu rozpoczęcia i zakończenia egzaminu), decyzję o wpuszczeniu do sali egzaminacyjnej spóźnionego zdającego podejmuje PZE, ale zdający kończy pracę z arkuszem o czasie zapisanym na (planszy) tablicy.

20 Kodowanie arkuszy Kodowanie - arkusz egzaminacyjny i karta odpowiedzi. Zdający sprawdza poprawność cyfrowego numeru PESEL, co potwierdza podpisem na liście zdających (liście obecności). Błąd w numerze PESEL - zdający zwraca ZN naklejki, koryguje numer na liście zdających, umieszcza na liście adnotację o stwierdzeniu błędu i podpisuje listę. Naklejki z błędnym numerem PESEL nie nakleja się na arkuszu i karcie odpowiedzi. Zdający wpisuje odręcznie prawidłowy numer PESEL w miejscach przeznaczonych na naklejkę z kodem, a członek ZN dopisuje identyfikator szkoły.

21 Sposób kodowania arkusza egzaminacyjnego
OKE w Łodzi nie używa kodu na egzaminie maturalnym Miejsce na nalepkę z kodem Miejsce na PESEL 21

22 Sposób kodowania karty odpowiedzi!
jawny numerem PESEL wpisuje zdający kod rodzaju arkusza, wersja NIE ZAKLEJAĆ! naklejka z numerem PESEL zdającego 22

23 Egzamin pisemny - obowiązki zdającego
Zapoznać się z informacją na pierwszej stronie arkusza. Sprawdzić kompletność arkusza. Sprawdzić, czy ZN dostarczył stosowne tablice/wzory (egzamin z matematyki, chemii, fizyki i astronomii). Zakodować arkusz i kartę odpowiedzi. Oznaczyć, jeśli to wynika z uprawnień, dysleksję. Przenieść na kartę odpowiedzi rozwiązania zadań zamkniętych.

24

25 Panel Ucznia 25

26 PANEL UCZNIA

27 Zdający otrzymuje informację o swoich wynikach egzaminacyjnych
27


Pobierz ppt "EGZAMIN MATURALNY SESJA 2013"

Podobne prezentacje


Reklamy Google