Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1 Pengab pozostaje w trendzie wzrostowym 02/2010 MONITOR BANKOWY PENGAB - wartości.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1 Pengab pozostaje w trendzie wzrostowym 02/2010 MONITOR BANKOWY PENGAB - wartości."— Zapis prezentacji:

1 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1 Pengab pozostaje w trendzie wzrostowym 02/2010 MONITOR BANKOWY PENGAB - wartości trendu cyklu Lutowy sondaż w placówkach bankowych został przeprowadzony w dniach 4-11 bm. W telefonicznym sondażu wspomaganym komputerowo (CATI) wzięło udział 200 placówek bankowych z całego kraju, reprezentujących wszystkie typy banków krajowych Oczekiwania. Wzrostu stanów lokat a vista ogółem spodziewa się 46 proc. placówek (w stosunku do stycznia spadek o 1 punkt), spadek przewiduje 13 proc. (+2), a 42 proc (=) nie oczekuje zmiany. Wzrostu aktywności deponentów indywidualnych oczekuje 46 proc. (-2), korporacyjnych – 37 proc. (-1); spadek przewiduje 11 proc. (=) podmiotów indywidualnych i 15 proc. (+2) gospodarczych. Saldo prognozy dla lokat łącznie wynosi 33 pkt. (-3), gospodarstw domowych 35 pkt. (-3) oraz podmiotów gospodarczych 22 pkt. (-4). Poprawy sytuacji w zakresie depozytów terminowych ogółem spodziewa się 53 proc. oddziałów (+1), spadek przewiduje 11 proc. (=), a 37 proc. (=) nie oczekuje zmiany sytuacji. Wzrostu aktywności deponentów indywidualnych oczekuje 51 proc. (=), a instytucjonalnych 36 proc. (+1); pogorszenia - odpowiednio 10 proc. (+1) i 13 proc. (-1). Salda prognozy wynoszą: ogółem 42 pkt. (+1), depozyty ludności 41 pkt. (=), natomiast podmiotów gospodarczych 23 pkt. (+2). DEPOZYTY ZŁOTOWE Oceny. Wkłady na rachunkach bieżących ogółem rosły w 43 proc. placówek (w stosunku do stycznia – spadek o 11 punktów): ludności – w 45 proc. (-4), a podmiotów gospodarczych w 31 proc. (-15). Spadek aktywności deponentów wystąpił łącznie w 18 proc. placówek (+8); ludności 14 proc. (+2), podmiotów gospodarczych 22 proc. (+9). Salda ocen informujące o różnicy między odsetkiem placówek stwierdzających wzrost i spadek wynoszą: dla łącznych lokat bieżących 25 punktów (-20), klientów indywidualnych 31 punktów (-6) oraz korporacyjnych 24 punkty (-9). Lokaty terminowe rosły łącznie w 51 proc. placówek (w stosunku do poprzedniej fali – o 1 pkt. mniej). W segmencie gospodarstw domowych wzrastały w 53 proc. placówek (+1), a podmiotów gospodarczych w 35 proc. placówek (-4). Spadki wystąpiły łącznie w 18 proc. oddziałów (+7); ludności 11 proc. (=), a podmiotów gospodarczych w 20 proc. (+6). Wskaźniki netto, czyli salda ocen, wynoszą: dla depozytów terminowych ogółem 33 pkt. (-8); gospodarstw domowych 42 pkt. (+1) oraz podmiotów gospodarczych 14 pkt. proc. (-12). Po odnotowanej w styczniu znaczącej poprawie koniunktury w bankowości w lutym nastąpił spadek wartości indeksu Pengab – o 1,3 pkt., z 30,4 do 29,1. Spowodowane jest spadkiem wskaźnika ocen bieżących (o 4,8 pkt.), który przeważył wzrost wskaźnika prognoz (o 2,1pkt.). Obniżeniu wskaźnika Pengab towarzyszy poprawa wartości wskaźnika ogólnego klimatu koniunktury (o 3,3 pkt. do poziomu 37,3). Odnotowano obniżenie zainteresowania lokatami na wszystkich rynkach depozytowych, przy czym największe w zakresie depozytów złotowych bieżących. Oczekuje się, nieznacznej poprawy na rynku depozytów złotowych terminowych oraz depozytów dewizowych bieżących, na pozostałych rynkach przewiduje się spadki. Nastąpiło ogólne osłabienie akcji kredytowej, zwłaszcza w sferze kredytów konsumenckich. Nieznaczną poprawę odnotowano dla kredytów do 1 mln euro dla przedsiębiorstw. W najbliższym czasie przewidywana jest znaczna poprawa koniunktury we wszystkich segmentach rynku kredytowego z wyjątkiem kredytów walutowych. Ceny kredytów kształtowały się na stabilnym poziomie, nie oczekuje się większych zmian w najbliższym czasie. Spodziewany jest jednak wzrost liczby kredytów zagrożonych. Odnotowano dalszy wzrost zainteresowania obligacjami i oczekiwana jest kontynuacja wzrostu. Spadki wystąpiły na rynku akcji i jednostek TFI i ten trend ma się utrzymać. Na stałym poziomie utrzymuje się liczba nowo otwieranych ROR-ów, przewiduje się wzrost w tym obszarze. Do końca roku oczekiwany jest wzrost oprocentowania zarówno kredytów gospodarczych, jak i lokat krótkookresowych. Nieznacznie spadły oczekiwania inflacyjne – przewidywana inflacja na koniec 2010 roku wynosi 3,43. Oczekuje się wzrostu kursu złotego wobec dolara i umocnienia względem euro. Spośród sieci instytucji finansowych najwyżej oceniana jest przez bankowców zeszłoroczna działalność Biura Informacji Kredytowej, BFG, Krajowej Izby Rozliczeniowej i ZBP, których oceny są wyższe niż przed rokiem. Mniej korzystnie postrzegana jest działalność Sądów Polubownych (przy KNF i ZBP) oraz AMRON-u i Rady Rozwoju Rynku Finansowego. Po raz pierwszy od pięciu miesięcy wyraźnie spadł odsetek placówek bankowych, które odczuwają realne skutki światowego kryzysu finansowego.

2 2 Monitor Bankowy – ZBP/Pentor 02'2010 DEPOZYTY WALUTOWE Oceny. Wkłady na rachunkach bieżących ogółem rosły w 14 proc. placówek (-4); w segmencie ludności w 14 proc. (=) i podmiotów gospodarczych 11 proc. (-1). Malały natomiast: ogółem w 8 proc. (-2), ludności 7 proc. (-1) oraz firm 7 proc. (-4). Saldo oceny w odniesieniu do wkładów ogółem wynosi 7 punktów (-1), lokat ludności 7 punktów (+1) i depozytów podmiotów gospodarczych 4 punkty (+3). Depozyty terminowe ogółem rosły w 13 proc. placówek (-1), jednocześnie malejąc w 10 proc. (+1) i nie ulegając zmianie w 77 proc. (=). Depozyty ludności wzrosły w 12 proc. (-1), podmiotów gospodarczych w 11 proc. (-1), malejąc odpowiednio w 10 proc. (+2) i 8 proc. (=). Salda oceny kształtują się następująco: dla lokat ogółem 3 punkty proc. (-2), lokat klientów indywidualnych 2 punktów (-3) oraz korporacyjnych 3 pkt. (-1). Oczekiwania. Przewidywania wzrostowe dla wkładów a vista ogółem formułuje 16 proc. placówek (+1), spadkowe 7 proc. (-1), a 77 proc. (=) nie oczekuje zmiany sytuacji. Wzrostu aktywności deponentów indywidualnych oczekuje 14 proc. placówek (+2), a podmiotów gospodarczych 15 proc. (-1). Spadek przewiduje odpowiednio 8 proc. (=) i 9 proc. (=). Salda prognoz są następujące: lokaty ogółem 9 punktów (+2), gospodarstwa domowe 6 punktów (+2) oraz firmy i instytucje 6 punktów (-1). Wzrostu aktywności deponentów terminowych ogółem spodziewa się 17 proc. placówek (-1), spadku 8 proc. (+1), a 75 proc. nie przewiduje zmiany (=). Wzrost depozytów terminowych ludności przewiduje 16 proc. (-1), a podmiotów gospodarczych 13 proc. (-2); spadek odpowiednio 6 proc. (=) i 8 proc. (-1). Salda prognoz wynoszą: lokaty ogółem 9 punktów (-3), ludności 10 punktów (=) oraz podmioty gospodarcze 5 punktów (-1). KREDYTY ZŁOTOWE Oceny. Akcja kredytowa ogółem rosła w 54 proc. placówek (-1), malała w 15 proc. (=) i nie zmieniła się w 32 proc. (+1). Wzrost kredytów dla ludności odnotowało 52 proc. placówek (-5), a na cele gospodarcze 44 proc. oddziałów (+3); spadek wystąpił odpowiednio w 14 proc. (+1) i 15 proc. (-3). Saldo ocen dla kredytów ogółem wynosi 40 punktów (-1), dla kredytów ludności 37 punktów (-7) oraz podmiotów gospodarczych 29 punktów (+6). Oczekiwania. Rozwoju akcji kredytowej ogółem spodziewa się 81 proc. placówek (+9), dla ludności 77 proc. (+9) i 72 proc. dla klientów korporacyjnych (+6). Spadek akcji kredytowej ogółem przewiduje 3 proc. (-3), kredytów dla ludności 4 proc. (-1), a podmiotów gospodarczych 6 proc. (+1). Salda prognoz wynoszą: w odniesieniu do kredytów ogółem 78 punktów (+12), ludności 73 punkty (+10), podmiotów gospodarczych 66 punktów (+5). OPROCENTOWANIE KREDYTÓW Oprocentowanie kredytów pozostało bez zmian w 90 proc. (+2), w 5 proc. wzrosło (-2), a w 6 proc. zmalało (=). Utrzymania ceny kredytu na obecnym poziomie spodziewa się 88 proc. (+9), zmniejszenia 7 proc. (-2), a wzrostu 6 proc. (-7).

3 . 3 Monitor Bankowy – ZBP/Pentor 02'2010 KREDYTY NIEREGULARNE (ZAGROŻONE) Kredyty nieregularne dla ludności wzrastały w 26 proc. placówek (-1), jednocześnie malejąc w 12 proc. (=) i nie zmieniając się w 61 proc. (+1). Saldo oceny odnotowano na poziomie 13 punktów (-2). Wzrost wartości kredytów nieregularnych przewiduje 32 proc. placówek (+4), spadek 9 proc. (+1), a 58 proc. (-5) nie przewiduje zmiany. Saldo prognozy wzrosło do poziomu 23 pkt. (+3). KREDYTY WALUTOWE Kredyty walutowe rosły w 7 proc. placówek (-1), malały w 21 proc. (-1), a w 72 proc. (+2) nie wystąpiły zmiany. Saldo oceny jest na poziomie -13 punktów proc. (+1). Wzrostu akcji kredytowej w walutach obcych spodziewa się 15 proc. (-4), spadku 10 proc. (-6), a 74 proc. (+9) nie spodziewa się zmiany. Saldo prognozy wynosi 5 pkt. proc. (+2). KREDYTY O WARTOŚCI DO 1 MLN EURO UDZIELANE PRZEDSIĘBIORSTWOM Wzrost liczby kredytów o wartości do 1 mln euro wystąpił w 20 proc. placówek (-1), spadek w 9 proc. (-3), a w 70 proc. nie nastąpiły zmiany (+3). Wskaźnik oceny netto wyniósł 11 pkt. proc. (+2). Wzrost liczby kredytów o wartości do 1 mln euro przewiduje 42 proc. (+4), spadek 3 proc. (-1), a 55 proc. nie przewiduje zmiany (-2). Wskaźnik prognozy wynosi 39 pkt. (+5). KREDYTY KONSUMENCKIE DLA OSÓB PRYWATNYCH Wzrost kredytów konsumenckich dla osób prywatnych wystąpił w 45 proc. placówek (-13), spadek w 18 proc. (+9), a w 37 proc. kredyty oceniono na niezmienionym poziomie (+4). Wskaźnik netto wynosi 27 pkt. proc. (-22). Kredyty konsumenckie dla osób prywatnych wzrosną według 72 proc. placówek (+6), zmaleją według 3 proc. (-3), a 25 proc. nie przewiduje zmiany (-3). Wskaźnik prognozy wynosi 69 pkt. (+9). KREDYTY MIESZKANIOWE DLA OSÓB PRYWATNYCH Wzrost kredytów mieszkaniowych dla osób prywatnych wystąpił w 40 proc. placówek (-3), spadek w 15 proc. (+3), a w 44 proc. kredyty oceniono na niezmienionym poziomie (-1). Wskaźnik oceny netto wyniósł 25 pkt. proc. (-5). Kredyty mieszkaniowe dla osób prywatnych wzrosną według 70 proc. placówek (+7), zmaleją według 3 proc. (-2), a 27 proc. nie przewiduje zmiany (-5). Wskaźnik prognozy wynosi 67 pkt. (-9). AKCJE I OBLIGACJE Wzrost popytu na akcje stwierdzono w 22 proc. placówek (-5), spadek w 10 proc. (+3), brak zmian w 68 proc. (+1). Saldo oceny wynosi 12 pkt. (-8). Wzrost popytu na obligacje odnotowało 25 proc. placówek (+11), spadek 6 proc. (-4), a 69 proc. nie stwierdziło zmiany popytu (-7). Saldo oceny wyniosło 19 pkt. (+15). Wzrostu popytu na akcje spodziewa się 36 proc. (-5), spadku 5 proc. (=), a 59 proc. (+4) nie przewiduje zmiany. Saldo prognozy wynosi 31 punktów (-5). Wzrost popytu na obligacje przewiduje 28 proc.(+8), spadek 6 proc. (-3), a 65 proc. (-6) spodziewa się stabilizacji popytu na obecnym poziomie. Saldo prognozy wynosi 22 pkt. (+11).

4 4 Monitor Bankowy – ZBP/Pentor 02'2010 JEDNOSTKI FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH Wzrost popytu na jednostki funduszy inwestycyjnych zaobserwowało 32 proc. placówek (-1), spadek 8 proc. (=), a w 60 proc. nie stwierdzono zmian (+1). Saldo wynosi 24 pkt. (-1). Wzrost popytu przewiduje 41 proc. (-5), spadek 7 proc. (+1), a 52 proc. (+5) nie spodziewa się zmiany. Saldo prognozy wynosi 34 pkt. (-6). POLISY UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE Wzrost popytu na polisy zaobserwowało 24 proc. placówek (-2), spadek 8 proc. (-2) i brak zmian w 68 proc. (-3). Saldo oceny wynosi 16 pkt. (=). Wzrost popytu na polisy przewiduje 29 proc. (=), spadek 6 proc. (-2), a 65 proc. nie spodziewa się zmiany (+2). Saldo prognozy wyniosło 23 pkt. (+2). RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE Liczba nowo otwieranych ROR-ów rosła w 49 proc. placówek (-3), malała w 7 proc. (-3) i nie zmieniła się w 44 proc. (+6). Saldo oceny wyniosło 42 punkty (=). Wzrostu liczby nowo otwieranych rachunków spodziewa się 64 proc. placówek (+4), spadku 2 proc. (=), a 34 proc (-4) nie przewiduje zmiany. Saldo prognozy wyniosło 62 pkt. (+3). OGÓLNA SYTUACJA EKONOMICZNA (WOKKB 37,3) O poprawie ogólnej sytuacji ekonomicznej informuje 29 proc. placówek (+1). Pogorszenie wystąpiło w 4 proc. (-1), a 68 proc. oddziałów nie odnotowało zmiany sytuacji (=). Saldo oceny wzrosło do 26 punktów (+2). Poprawa kondycji ekonomicznej wystąpiła w 30 proc. oddziałów banków z przewagą kapitału krajowego (+7) i 26 proc. banków z przewagą kapitału zagranicznego (=), 25 proc. banków giełdowych (+3) i 37 proc. banków spółdzielczych (-5). Poprawy sytuacji ekonomicznej spodziewa się 52 proc. ankietowanych placówek (+4), pogorszenia 3 proc. (=), a 46 proc. nie przewiduje zmiany (-4). Wskaźnik prognozy netto wyniósł 49 pkt. (+4). Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (WOKKB), obliczany jako średnia arytmetyczna sald odpowiedzi na oba pytania dotyczące ogólnej sytuacji ekonomicznej - tzn. obecnej i przewidywanej, wzrósł w stosunku do wyniku z stycznia o 3,3 pkt. i wynosi 37,3 proc. WSKAŹNIK KONIUNKTURY BANKOWEJ – 29,1 pkt. Indeks PENGAB traktowany jako syntetyczny wskaźnik koniunktury w placówkach bankowych spadł o 1,3 pkt. w stosunku do stycznia (z 30,4 do 29,1). Skumulowany wskaźnik ocen wyniósł 22,0 pkt. i jest niższy od poprzedniego o 4,8 pkt., natomiast skumulowany wskaźnik prognoz wzrósł o 2,1 pkt., z poziomu 34,1 do 36,2 pkt. Indeks PENGAB w grupie placówek z przewagą kapitału krajowego wzrósł z 28,5 do 30,0 (o 1,5 pkt.), z przewagą kapitału zagranicznego spadł z 27,6 do 24,5 (o 3,1 pkt.), w grupie banków giełdowych – z 27,1 do 24,6 (o 2,5 pkt.), zaś w grupie banków spółdzielczych – z 39,9 do 38,8 (o 1,1 pkt.). STOPY PROCENTOWE Placówki przewidują następujące oprocentowanie (dane uśrednione): kredytu lombardowego – 5,10 proc. (-0,02 pkt.) redyskonta weksli – 3, 86 proc. (+0,02 pkt.) kredytu na cele gospodarcze – 12,48 proc. (+0,05 pkt.) lokaty trzymiesięcznej – 4,83 proc. (+0,06 pkt.) INFLACJA Bankowcy przewidują, że w 2010 roku, w okresie od grudnia 2009 do grudnia 2010, inflacja wyniesie 3,43 proc. (dane uśrednione). Oznacza to spadek o 0,05 pkt. w porównaniu z inflacją przewidywaną przed miesiącem. Mediana wynosi 2,99 proc. Reprezentanci banków z przewagą kapitału krajowego szacują stopę inflacji na 3,45 proc, banków giełdowych – 3,52 proc., banków z przewagą kapitału zagranicznego – 3,58 proc. i banków spółdzielczych – 3,09 proc. KURS DOLARA I EURO Oczekiwania kursowe wobec dolara i euro według przewidywań (uśrednionych) na koniec 2010 roku wynoszą dla ceny dolara – 2,86 zł (mediana – 2,84), a dla euro – 3,93 zł (mediana 3,99). Średnia dla ceny dolara wzrosła w porównaniu z przewidywaniami ze stycznia o 6 groszy, zaś dla euro – spadła o 5 groszy.

5 PYTANIA DODATKOWE Ogólna działalności instytucji związanych z sektorem bankowym Bankowcy najlepiej postrzegają zeszłoroczną pracę Biura Informacji Kredytowej, oceniając jego działalność średnio na 4,1 (na 5-stopniowej skali). Jest to ocena nieco wyższa niż ta odnotowana przed rokiem. Kolejne relatywnie dobrze postrzegane instytucje to: Bankowy Fundusz Gwarancyjny i Krajowa Izba Rozliczeniowa, ocenione, odpowiednio, na 4,0 i 3,9. W obu przypadkach odnotowano nieznaczną poprawę ocen w porównaniu z 2009 rokiem. W tym samym okresie zauważono wyraźny wzrost przeciętnej oceny działalności ZBP – z 3,6 do 3,8 punktu. Instytucje, których działalność jest przeciętnie oceniana na tle całości to: Komisja Nadzoru Finansowego, Rada Polityki Pieniężnej, InfoMonitor BIG (średnie oceny rzędu 3,7), a także Narodowy Bank Polski (średnio oceniany przez bankowców na 3,6). W tej grupie najwyraźniej poprawiła się ocena działalności RPP. Wśród organizacji, których funkcjonowanie w 2009 roku bankowcy ocenili nieco niżej (średnio na 3,4), znalazła się instytucja Arbitra Bankowego i Ministerstwa Finansów, przy czym należy zauważyć, że ocena tego ostatniego wyraźnie poprawiła się na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy. Najgorzej oceniane jest funkcjonowanie Sądu Polubownego przy ZBP (średnio na 3,3) oraz Rady Rozwoju Rynku Finansowego, AMRON-u i Sądu Polubownego przy KNF. Skutki kryzysu finansowego Odsetek respondentów, którzy uważają, że w ich banku odczuwane są realne skutki kryzysu finansowego, spadła w porównaniu z zeszłym miesiącem o 7 pp., ale nadal przekracza 50%. 5 Monitor Bankowy – ZBP/Pentor 022010 Jaka jest Pana(i) ogólna ocena ubiegłorocznej działalności następujących instytucji i organizacji związanych z sektorem bankowym? BIURO INFORMACJI KREDYTOWEJ KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA NARODOWY BANK POLSKI RADA POLITYKI PIENIĘŻNEJ BANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY ZWIĄZEK BANKÓW POLSKICH ARBITER BANKOWY SĄD POLUBOWNY PRZY ZBP KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO MINISERSTWO FINANSÓW ŚREDNIE RADA ROZWOJU RYNKU FINANSOWEGO SĄD POLUBOWNY PRZY KNF AMRON InfoMonitor – BIURO INFORMACJI GOSPODARCZEJ Czy Pana(i) bank / placówka odczuwa realne skutki światowego kryzysu finansowego?


Pobierz ppt "1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1 Pengab pozostaje w trendzie wzrostowym 02/2010 MONITOR BANKOWY PENGAB - wartości."

Podobne prezentacje


Reklamy Google