Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wykorzystanie jednostek CER/ERU w ramach EU ETS

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wykorzystanie jednostek CER/ERU w ramach EU ETS"— Zapis prezentacji:

1 Wykorzystanie jednostek CER/ERU w ramach EU ETS
Szkolenie: „Zarządzanie uprawnieniami do emisji CO2 i rozliczenie uprawnień do emisji za 2013 r. oraz w latach następnych. Aspekty podatkowe i rachunkowe uprawnień do emisji” 19 lutego 2014 r., Hotel Puławska Residence

2 PLAN PREZENTACJI MECHANIZMY ELASTYCZNE (JI I CDM)
WYKORZYSTANIE JEDNOSTEK ZASADY WYKORZYSTANIA JEDNOSTEK TECHNICZNA ZAMIANA JEDNOSTEK W REJESTRZE UNII

3 MECHANIZMY ELASTYCZNE
cel: wypełnienia zobowiązań wynikających z PzK w sposób efektywny ekonomicznie IET Art. 17 PzK AAUs/ERUs/ CERs/RMUs JI Art.6 PzK ERUs CDM Art.12 PzK CERs

4 CZYM SĄ PROJEKTY JI? JI – „Joint Implementation” (Wspólne Wdrożenia)
mechanizm elastyczny ustanowiony w Art. 6 PzK, umożliwia nabycie i transfer jednostek redukcji emisji gazów cieplarnianych (ERUs - Emission Reduction Units) pomiędzy krajami Załącznika I do UNFCCC mechanizm projektowy – transfer w wyniku realizacji projektów inwestycyjnych ograniczających emisję GC (redukcja emisji, uniknięta emisja, pochłanianie) ERUs generowane w okresie 2008 – 2012

5 STRONY PROJEKTU JI Inwestor Gospodarz Technologia (kraj z Załącznika I
do Konwencji Klimatycznej) Gospodarz Technologia ERU

6 CZYM SĄ PROJEKTY CDM? CDM – „Clean Development Mechanism” („Mechanizm czystego rozwoju”) - jeden z mechanizmów elastycznych, zdefiniowany w Artykule 12 Protokołu z Kioto (PzK), mający na celu: wspomaganie Krajów z Załącznika I w wywiązaniu się ze zobowiązań ilościowych redukcji emisji gazów cieplarnianych wspomaganie Krajów spoza Załącznika I w dążeniu do zrównoważonego rozwoju przyczynienie się do osiągnięcia podstawowego celu UNFCCC umożliwia nabycie i transfer jednostek poświadczonej redukcji emisji gazów cieplarnianych (CERs – Certified Emission Reduction Units) pomiędzy krajami Załącznika I a krajami spoza tego załącznika do UNFCCC Podstawowym celem Konwencji Klimatycznej, zgodnie z jej art. 2, jest stabilizacja stężenia gazów cieplarnianych w atmosferze oraz zapobieganie niebezpiecznym antropogenicznym oddziaływaniom na system klimatyczny przy zapewnieniu zrównoważonego rozwoju gospodarczego.

7 (kraj spoza Załącznika I
STRONY PROJEKTU CDM Inwestor (kraj z Załącznika I do Konwencji Klimatycznej) Gospodarz (kraj spoza Załącznika I Technologia CER

8 WYKORZYSTANIE CER/ERU W EU ETS 2008-2012
dyrektywa łącząca WYKORZYSTANIE CER/ERU W EU ETS PzK ERU CER EU ETS EUA Wyłączone jednostki CER/ERU: projekty leśne i obiekty jądrowe Dyrektywa 2004/101/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r. zmieniająca dyrektywę 2003/87/WE ustanawiającą system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie, z uwzględnieniem mechanizmów projektowych Protokołu z Kioto (tzw. „dyrektywa łącząca”) stanowi powiązanie dwóch niezależnych do tej pory systemów, mianowicie EU ETS oraz mechanizmów elastycznych Protokołu z Kioto. Powiązanie to zostało uzyskane poprzez umożliwienie wykorzystania jednostek CER i ERU pochodzących odpowiednio z projektów CDM i JI do rozliczania rocznej emisji przez prowadzących instalacje objęte EU ETS.

9 WYKORZYSTANIE CER/ERU LATA 2008-2012 - POLSKA
W 2012 roku prawie 40 mln jednostek – 39,88 Sumarycznie w całym okresie wykorzystano 95,6 mln jednostek CER i ERU

10 PORÓWNANIE WYKORZYSTANIA CER I ERU LATA 2008-2012 - POLSKA

11 WYKORZYSTANIE ROCZNEGO LIMITU 10% W POLSCE
ok. 0,7% przydziału w latach , co wynosi ok 7,3 mln jednostek CER/ERU. Biorąc pod uwagę dodatkowy 1% dostępny od 2013 roku, Polska będzie dysponowała w latach limitem ok. 1,7% odpowiadającym ok. 17,5 mln jednostek CER/ERU

12 WYKORZYSTANIE CER/ERU LATA 2008-2012 - UE
Jednostki umorzone ogółem w tym: CER i ERU [mln] CER ERU udział [%] za rok 2008 82,4 82,0 99,5% 0,4 0,5% za rok 2009 81,0 78,0 96,3% 3,0 3,7% za rok 2010 137,0 117,0 85,4% 20,0 14,6% za rok 2011 254,6 178 70,2% 75,8 29,8% za rok 2012 503 219 43,5% 284 56,5% RAZEM: 1058 675 63,8% 383 36,2%

13 WYKORZYSTANIE CER/ERU 2013-2020 - AKTY PRAWNE
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/29/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. zmieniającą dyrektywę 2003/87/WE w celu usprawnienia i rozszerzenia wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych - dyrektywa EU ETS Rozporządzenie Komisji (UE) NR 389/2013 z dnia 2 maja 2013 r. ustanawiające rejestr Unii zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, decyzjami nr 280/2004/WE i nr 406/2009/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylające rozporządzenia Komisji (UE) nr 920/2010 i nr 1193/ Rozporządzenie rejestrowe Rozporządzenie Komisji (UE) NR 550/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r. ustalającym, na mocy dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, pewne ograniczenia w zakresie wykorzystania międzynarodowych jednostek z tytułu projektów związanych z gazami przemysłowymi (Dz. Urz. UE z 2011 r., L149, s. 1) – Rozporządzenie nt. gazów przemysłowych Rozporządzenia Komisji (UE) NR 1123/2013 z dnia 8 listopada 2013 r. w sprawie określania uprawnień do międzynarodowych jednostek emisji zgodnie z Dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady - RICE RICE został zaakceptowany przez KE r. w wersji niezmienionej (jak została zatwierdzona przez CCC 10 lipca 2013 r.). RICE weszło w życie z dniem publikacji, czyli r.

14 KATEGORIE DOPUSZCZONYCH JEDNOSTEK
Prowadzący instalacje będą mogli od 2013 r. wykorzystać w EU ETS następujące kategorie jednostek CER/ERU: jednostki CER/ERU wydane za redukcje emisji osiągnięte do końca 2012 r. (art. 11a ust. 2 dyrektywy EU ETS) jednostki CER/ERU wydane za redukcje emisji osiągnięte od 2013 r., ale z projektów zarejestrowanych przed 2013 r. (art. 11a ust. 3 dyrektywy EU ETS) jednostki CER wydane za redukcje osiągnięte od 2013 r., z nowych projektów, które zostały rozpoczęte po 2013 r. i są realizowane w krajach najsłabiej rozwiniętych (LDC – Least Developed Countries) (art. 11a ust. 4 dyrektywy EU ETS). Wszystkie ww. kategorie jednostek powinny pochodzić z projektów kwalifikujących się do wykorzystania w EU ETS w latach Lista krajów najsłabiej rozwiniętych -

15 RODZAJE WYŁĄCZONYCH JEDNOSTEK
Wyłączone jednostki CER/ERU pochodzące z projektów dotyczących: obiektów jądrowych, zmian w użytkowaniu gruntów i gospodarki leśnej (LULUCF) niszczeniem trifluorometanu (HFC-23) i podtlenku azotu (N2O) z produkcji kwasu adypinowego (ich wykorzystanie było możliwe wyłącznie do 30 kwietnia 2013 r., w celu rozliczenia emisji z okresu ) obiektów jądrowych – dyrektywa łącząca 2004/101/WE zmian w użytkowaniu gruntów i gospodarki leśnej (LULUCF) – dyrektywa łącząca 2004/101/WE niszczeniem trifluorometanu (HFC-23) i podtlenku azotu (N2O) z produkcji kwasu adypinowego – rozporządzenie nt. gazów przemysłowych

16 RODZAJE WYŁĄCZONYCH JEDNOSTEK
Dodatkowe ograniczenia wynikające z Rozporządzenia rejestrowego: jednostki CER/ERU wydane z naruszeniem zasad wymienionych w artykule 11b dyrektywy EU ETS (podwójne liczenie redukcji emisji) – art. 58 ust.1 rozp.; jednostki ERU pochodzące z nowych działalności (sektorów) objętych dyrektywą EU ETS od roku 2013, czyli np. projektów redukujących emisje N2O, za redukcje osiągnięte do końca 2012 r., jeżeli zostały wydane po 30 kwietnia 2013 r. – art. 58 ust.1 rozp.; jednostki ERU z projektów realizowanych w krajach, które nie przyjęły celu redukcyjnego w drugim okresie rozliczeniowym Protokołu z Kioto (na lata ), wydanych po 31 grudnia 2012 r., za redukcje emisji osiągane do końca roku r., o ile: nie zostały wydane w ramach ścieżki II; lub akredytowana niezależna jednostka (AIE) nie potwierdziła - certyfikowała, że są to jednostki za redukcje osiągnięte do końca 2012 roku, w przypadku jeżeli wydanie w ramach ścieżki II było niemożliwe i były wydane w ramach ścieżki I – art. 58 ust.2 rozp.; jednostki ERU z projektów realizowanych w krajach, które nie przyjęły celu redukcyjnego w drugim okresie rozliczeniowym Protokołu z Kioto (na lata ), wydanych po 31 grudnia 2012 r., za redukcje emisji osiągane do końca roku 2012 r., o ile nie zostały wydane z projektów realizowanych w ramach ścieżki II, a w przypadku jeżeli taka weryfikacja nie była możliwa i były wydane z projektów realizowanych w ramach ścieżki I (ścieżka krajowa), o ile międzynarodowo akredytowana niezależna jednostka (AIE) nie potwierdziła, że są to jednostki za redukcje osiągnięte do końca 2012 roku. KE wydała i opublikowała na swojej stronie Guidance note on the certification of ERUs under Article 58(2) of Regulation 389 / 2013 (Registry Regulation)

17 SPRAWDZANIE JEDNOSTEK
Listy kwalifikowalności - opublikowane na stronie internetowej KE Ogólna lista pozytywna (General positive list) Szczegółowa pozytywna lista (Specific positive list) Ogólna lista negatywna (General negative list) Zawartość ww. list (tak jak status jednostek w Rejestrze) może się zmieniać w czasie w zależności od dostępnych informacji 15 lipca KE wprowadziła do aplikacji rejestrowej funkcjonalność weryfikującą kwalifikowalność jednostek Kioto znajdujących się w rejestrze do wykorzystania w EU-ETS. W dniu 19 lipca KE opublikowała na stronie internetowej listy pozytywne i negatywne jednostek CER i ERU pochodzących odpowiednio, z projektów CDM i JI. Weryfikacja bazuje na trzech listach: General positive - zawiera informacje o projektach, z których jednostki można wykorzystywać w systemie EU ETS w latach 2013 – (nr ITL, gospodarz projektu, rodzaj jednostki, rodzaj projektu) i zawiera ona informacje o 7470 projektach. Specific positive - zawiera dane dotyczące projektów JI realizowanych w ramach ścieżki I w krajach spoza UE (Nowa Zelandia, Rosja i Ukraina), których jednostki dopuszczono do wykorzystania w EU ETS (215 projektów JI) General negative - zawiera informacje nt. projektów JI i CDM (nr ITL, gospodarz projektu, rodzaj jednostki, rodzaj projektu), z których jednostki nie są dopuszczone do wykorzystania w EU ETS w latach Na liście negatywnej jest 28 projektów, w tym 5 projektów JI (3 dotyczące N2O – francuskie i niemiecki oraz 2 HFC-23 – rosyjskie). Żaden z tych 5 projektów JI umieszczonych na liście negatywnej nie jest projektem zatwierdzonym w Polsce. Dodatkowo zgodnie z art. 58 ust. 3 rozp. rejestrowego Centralny Administrator powinien dostarczyć krajowym administratorom listę rachunków ETS, na których utrzymywane są jednostki, które nie mogą być na nich utrzymywane zgodnie z ust. 1 i 2. Na bazie tej listy krajowy administrator poprosi właścicieli rachunków o wskazanie rachunków KP, na które maja zostać przeniesione jednostki maja zostać przeniesione. Zgodnie z informacją na stronie KE dostarczenia takiej listy przez centralnego administratora może zostać opóźnione. Dalsze informacje dot. terminu tej operacji pojawią się na stronie KE do 15 listopada.

18 SPRAWDZANIE JEDNOSTEK
automatyczna identyfikacja jednostek w rejestrze Unii - status jednostek jest widoczny poprzez interfejs aplikacji Rejestru kwalifikujące się (ang. eligible) lub oczekujące/niekwalifikujące się (ang. pending/ineligible) do wykorzystania w systemie EU ETS status jednostek w Rejestrze może się zmieniać w czasie w zależności od dostępnych informacji Jednostki oznaczone w systemie jako oczekujące/niekwalifikujące się (ang. pending/ineligible) - to takie jednostki, które wymagają jeszcze dalszych kroków do ostatecznego określenia ich (statusu) kwalifikowalności. Jednostki wydane po terminach określonych w art. 58 Rozporządzenia rejestrowego nie kwalifikują się do utrzymywania na rachunkach EU ETS w rejestrze Unii po wejściu w życie tego rozporządzenia. Zatem jeżeli status jednostek w rejestrze Unii będzie oznaczony jako oczekujące lub niekwalifikujące się (ang. pending/ineligible) oznacza to, że jednostki nie będą mogły być transferowane na inny rachunek w EU ETS (rachunek z identyfikatorem EU). Mogą być jedynie przeniesione na rachunek Protokołu z Kioto (rachunek KP, oznaczenia rachunków Kioto rozpoczynają się od kodu danego państwa np. ‘PL’) ). Zgodnie z ust. 3 art. 58 Rozporządzenia rejestrowego właściciele rachunków zostaną poproszeni przez krajowych administratorów o wskazanie rachunków Protokołu z Kioto, na które mają zostać przelane takie jednostki. Jeżeli właściciel rachunku nie wskaże takiego rachunku w ciągu 40 dni roboczych, jednostki te zostaną przelane na krajowy rachunek posiadania Strony Protokołu z Kioto. Zgodnie z art. 58 ust. 3 rozp. rejestrowego Centralny Administrator powinien dostarczyć krajowym administratorom listę rachunków ETS, na których utrzymywane są jednostki, które nie mogą być na nich utrzymywane zgodnie z ust. 1 i 2. Na bazie tej listy krajowy administrator poprosi właścicieli rachunków o wskazanie rachunków KP, na które maja zostać przeniesione jednostki. Zgodnie z informacją na stronie KE dostarczenia takiej listy przez centralnego administratora może zostać opóźnione. Dalsze informacje dot. terminu tej operacji pojawią się na stronie KE do 15 listopada.

19 LIMITY WYKORZYSTANIA JEDNOSTEK CER/ERU
Rodzaj instalacji Podstawa RICE Limit wykorzystania CER/ERU Okres Instalacje istniejące Art. 1 ust. 1 wartość najwyższa z: wielkość limitu przyznanego w 11% przydziału Nowe instalacje Art. 1 ust. 2 4,5% zweryfikowanej emisji w latach Znaczące zwiększenie zdolności produkcyjnych Art. 1 ust. 3 4,5% zweryfikowanych emisji w latach Nowy zakres dyrektywy EU ETS Art. 1 ust. 4 Operatorzy statków powietrznych Art. 1 ust. 5 1,5% Uwaga: niewykorzystany limit w okresie można wykorzystać do końca trzeciego okresu rozliczeniowego, czyli do 2020r. 10% niewykorzystane w latach – istniejące 15% niewykorzystane w latach lotnicy

20 WYKAZ LIMITÓW WYKORZYSTANIA JEDNOSTEK CER/ERU
„Wykaz limitów wykorzystania jednostek Kioto przez prowadzących instalacje oraz operatorów statków powietrznych w okresie ”, który zgodnie z art. 2 ust.1 rozporządzenia RICE został opublikowany na stronach internetowych Ministerstwa Środowiska i jest dostępny pod adresem: any_wykaz_instalacji_i_operatorow_lotniczych_wraz_z_przyznanymi_limitami_wyk orzystania_jednostek_kioto.html LZ = LC – (U + Z) LZ – liczba jednostek Kioto (CER i/lub ERU), które można zamienić na uprawnienia ważne w okresie LC – CAŁKOWITY limit wykorzystania jednostek Kioto w okresie U – dotychczas umorzone jednostki Kioto Z – suma jednostek Kioto już zamienionych na uprawnienia do emisji ważne w okresie

21 SPOSÓB WYKORZYSTANIA (1)
wykorzystanie jednostek CER/ERU ma się odbywać w drodze ich zamiany na uprawnienia EUA ważne od 2013 r. jedna jednostka odpowiada jednemu uprawnieniu do emisji to EUA będą przedkładane do umorzenia, a nie jednostki CER/ERU jak dotychczas zamiana ta będzie dokonywana na wniosek prowadzącego instalację (przedkładany w formie elektronicznej w systemie Rejestru Unii) zamiana jednostek może być wykonana wyłącznie z rachunków posiadania operatora (rachunku przypisanego do instalacji lub rachunku operatora statków powietrznych) Nie z rachunków osobistych lub obrotowych

22 SPOSÓB WYKORZYSTANIA (2)
zamiana zgodnie z art. 60 Rozporządzenia rejestrowego. W praktyce, osoby wyznaczone do roli upoważnionych przedstawicieli rachunków (z których ma zostać wykonana zamiana) po zalogowaniu do systemu Rejestru Unii, będą musiały wykonać transakcję „Zamiana jednostek CER/ERU na uprawnienia ważne w okresie ”. zamiana może dotyczyć jedynie takiej liczby CER/ERU, która nie przekracza określonego limitu na ich wykorzystanie oraz dopuszczonego rodzaju jednostek. jeżeli w okresie wykorzystywano jednostki CER lub ERU do umarzania, liczba jednostek, którą można zamienić jest odpowiednio mniejsza w stosunku do całkowitego przyznanego limitu.

23 SPOSÓB WYKORZYSTANIA - TERMINY
jednostki CER/ERU wydane w związku z redukcją emisji osiągniętą do r. (w ramach rodzajów projektów, które kwalifikowały się do wykorzystania w systemie handlu w latach ) będą wymieniane na wniosek prowadzącego tylko do dnia 31 marca 2015 r. jednostki CER/ERU wydane za redukcję emisji osiągniętą od 2013 r. mogą być wymieniane na uprawnienia do 31 grudnia 2020 roku. możliwość wymiany jednostek CER/ERU na uprawnienia EUA będzie dostępna w marcu 2014 r.

24 KATEGORIE I TERMINY WYMIANY JEDNOSTEK
Art. 11a(2) redukcja CER/ERU wymieniane na EUA do r. 11a(3) redukcja rejestracja do r. wymieniane na EUA do r. 11a(4) CER rozpoczęcie od 2013 r. LDC

25 ZAMIANA JEDNOSTEK KIOTO W REJESTRZE UNII (1)
Operacja zamiany jednostek wykonywana jest w systemie w dwóch etapach i zawsze wymaga zatwierdzenia przez Dodatkowego upoważnionego przedstawiciela, lub jeżeli nie został on wyznaczony, przez innego upoważnionego przedstawiciela. Wykonanie operacji zamiany jednostek możliwe jest z poziomu rachunku operatora instalacji oraz rachunku operatora lotniczego. W celu utworzenia transakcji zamiany jednostek należy wybrać „Rachunki” w menu Rachunki. Pojawi się lista rachunków. Aby wybrać ten, z którego ma zostać wykonana zamiana, należy wybrać „Pokaż szczegóły”.

26 ZAMIANA JEDNOSTEK KIOTO W REJESTRZE UNII (2)
W kolejnym widoku znajdują się zakładki, w których pogrupowane zostały informacje dotyczące rachunku. Wybranie zakładki ‘Saldo’ spowoduje wyświetlenie listy jednostek znajdujących się na danym rachunku wraz z informacją o posiadanej ich liczbie. Transakcja zamiany jednostek jest możliwa wyłącznie wówczas, gdy na rachunku znajdują się kwalifikowane jednostki CER/ERU oraz wartość limitu pozostałego do wykorzystania jest większa od zera. Przycisk „Utwórz transakcję” będzie widoczny tylko wtedy, gdy saldo rachunku jest dodatnie, a znajdujące się na rachunku jednostki nie zostały zablokowane (zarezerwowane) w związku z wcześniej utworzonymi transakcjami. Wybranie opcji ‘Utwórz transakcję’ spowoduje otwarcie okna przedstawionego na dole slajdu. Po wybraniu właściwego typu transakcji - ‘Zamiana jednostek CER/ERU na uprawnienia ważne w okresie ’) - pojawi się nowa strona.

27 ZAMIANA JEDNOSTEK KIOTO W REJESTRZE UNII (3)
Na stronie należy wskazać liczbę jednostek do zamiany (1), opcjonalnie można wybrać identyfikator projektu z którego jednostki mają zostać zamienione (2), a następnie potwierdzić dane wybierając przycisk ‘Dalej’(3). Pojawi się kolejne okno w którym należy sprawdzić wprowadzoną liczbę jednostek oraz potwierdzić swój wybór. Transakcję zamiany należy potwierdzić na stronie systemu ECAS swoim poufnych hasłem oraz podać numer telefonu komórkowego, zarejestrowany w systemie, na który przesłany zostanie ‘Jednorazowy kod z SMS-a’.

28 ZAMIANA JEDNOSTEK KIOTO W REJESTRZE UNII (4)
Transakcja zamiany wykonywana jest bezzwłocznie po jej zatwierdzeniu przez innego upoważnionego przedstawiciela. Po podpisaniu transakcji wymiany kodem z SMS-a, użytkownik zostanie ponownie przekierowany na stronę Rejestru Unii i na zielonym pasku u góry ekranu widoczny będzie identyfikator przygotowanej transakcji, jak również przypomnienie o konieczności jej zatwierdzenia przez dodatkowego upoważnionego przedstawiciela, lub jeżeli nie jest on wyznaczony, przez innego upoważnionego przedstawiciela. Następnie, transakcja zamiany jednostek utworzona w sposób opisany powyżej będzie oczekiwać na zatwierdzenie przez dodatkowego upoważnionego przedstawiciela, lub jeżeli nie jest on wyznaczony, przez innego upoważnionego przedstawiciela. Po zatwierdzeniu zadania, transakcja zamiany jednostek wykonywana jest bezzwłocznie, nawet jeżeli została wykonana poza godzinami

29 MATERIAŁ PYTANIA I ODPOWIEDZI
Często zadawane pytania dotyczące możliwości wykorzystania jednostek CER i ERU w ramach EU ETS aktualizacja_RICE_1_2014_clean.pdf

30 DZIĘKUJĘ! Agnieszka Gałan Kierownik Zespołu Projektów Ekologicznych
Działalność KOBiZE jest finansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej


Pobierz ppt "Wykorzystanie jednostek CER/ERU w ramach EU ETS"

Podobne prezentacje


Reklamy Google