Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wykorzystanie jednostek CER/ERU w ramach EU ETS Szkolenie: Zarządzanie uprawnieniami do emisji CO2 i rozliczenie uprawnień do emisji za 2013 r. oraz w.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wykorzystanie jednostek CER/ERU w ramach EU ETS Szkolenie: Zarządzanie uprawnieniami do emisji CO2 i rozliczenie uprawnień do emisji za 2013 r. oraz w."— Zapis prezentacji:

1 Wykorzystanie jednostek CER/ERU w ramach EU ETS Szkolenie: Zarządzanie uprawnieniami do emisji CO2 i rozliczenie uprawnień do emisji za 2013 r. oraz w latach następnych. Aspekty podatkowe i rachunkowe uprawnień do emisji 19 lutego 2014 r., Hotel Puławska Residence 1

2 1. MECHANIZMY ELASTYCZNE (JI I CDM) 2. WYKORZYSTANIE JEDNOSTEK ZASADY WYKORZYSTANIA JEDNOSTEK TECHNICZNA ZAMIANA JEDNOSTEK W REJESTRZE UNII PLAN PREZENTACJI 2

3 cel: wypełnienia zobowiązań wynikających z PzK w sposób efektywny ekonomicznie IET Art. 17 PzK AAUs/ERUs/ CERs/RMUs JI Art.6 PzK ERUs CDM Art.12 PzK CERs MECHANIZMY ELASTYCZNE 3

4 JI – Joint Implementation (Wspólne Wdrożenia) mechanizm elastyczny ustanowiony w Art. 6 PzK, umożliwia nabycie i transfer jednostek redukcji emisji gazów cieplarnianych (ERUs - Emission Reduction Units) pomiędzy krajami Załącznika I do UNFCCC mechanizm projektowy – transfer w wyniku realizacji projektów inwestycyjnych ograniczających emisję GC (redukcja emisji, uniknięta emisja, pochłanianie) ERUs generowane w okresie 2008 – 2012 CZYM SĄ PROJEKTY JI? 4

5 STRONY PROJEKTU JI Inwestor (kraj z Załącznika I do Konwencji Klimatycznej) Gospodarz (kraj z Załącznika I do Konwencji Klimatycznej) Technologia ERU 5

6 CDM – Clean Development Mechanism (Mechanizm czystego rozwoju) - jeden z mechanizmów elastycznych, zdefiniowany w Artykule 12 Protokołu z Kioto (PzK), mający na celu: wspomaganie Krajów z Załącznika I w wywiązaniu się ze zobowiązań ilościowych redukcji emisji gazów cieplarnianych wspomaganie Krajów spoza Załącznika I w dążeniu do zrównoważonego rozwoju przyczynienie się do osiągnięcia podstawowego celu UNFCCC umożliwia nabycie i transfer jednostek poświadczonej redukcji emisji gazów cieplarnianych (CERs – Certified Emission Reduction Units) pomiędzy krajami Załącznika I a krajami spoza tego załącznika do UNFCCC CZYM SĄ PROJEKTY CDM? 6

7 Inwestor (kraj z Załącznika I do Konwencji Klimatycznej) Gospodarz (kraj spoza Załącznika I do Konwencji Klimatycznej) Technologia CER STRONY PROJEKTU CDM 7

8 WYKORZYSTANIE CER/ERU W EU ETS PzK ERU CER EU ETS EUA 8 dyrektywa łącząca Wyłączone jednostki CER/ERU: projekty leśne i obiekty jądrowe

9 WYKORZYSTANIE CER/ERU LATA POLSKA 9

10 PORÓWNANIE WYKORZYSTANIA CER I ERU LATA POLSKA 10

11 WYKORZYSTANIE ROCZNEGO LIMITU 10% W POLSCE 11

12 Lata Jednostki umorzone ogółem w tym: CER i ERU [mln] CERERU [mln]udział [%][mln]udział [%] za rok ,482,099,5%0,40,5% za rok ,078,096,3%3,03,7% za rok ,0117,085,4%20,014,6% za rok ,617870,2%75,829,8% za rok ,5%28456,5% RAZEM: ,8%38336,2% WYKORZYSTANIE CER/ERU LATA UE 12

13 WYKORZYSTANIE CER/ERU AKTY PRAWNE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/29/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. zmieniającą dyrektywę 2003/87/WE w celu usprawnienia i rozszerzenia wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych - dyrektywa EU ETSdyrektywa EU ETS Rozporządzenie Komisji (UE) NR 389/2013 z dnia 2 maja 2013 r. ustanawiające rejestr Unii zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, decyzjami nr 280/2004/WE i nr 406/2009/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylające rozporządzenia Komisji (UE) nr 920/2010 i nr 1193/ Rozporządzenie rejestroweRozporządzenie rejestrowe Rozporządzenie Komisji (UE) NR 550/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r. ustalającym, na mocy dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, pewne ograniczenia w zakresie wykorzystania międzynarodowych jednostek z tytułu projektów związanych z gazami przemysłowymi (Dz. Urz. UE z 2011 r., L149, s. 1) – Rozporządzenie nt. gazów przemysłowychRozporządzenie nt. gazów przemysłowych Rozporządzenia Komisji (UE) NR 1123/2013 z dnia 8 listopada 2013 r. w sprawie określania uprawnień do międzynarodowych jednostek emisji zgodnie z Dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady - RICERICE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/29/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. zmieniającą dyrektywę 2003/87/WE w celu usprawnienia i rozszerzenia wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych - dyrektywa EU ETSdyrektywa EU ETS Rozporządzenie Komisji (UE) NR 389/2013 z dnia 2 maja 2013 r. ustanawiające rejestr Unii zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, decyzjami nr 280/2004/WE i nr 406/2009/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylające rozporządzenia Komisji (UE) nr 920/2010 i nr 1193/ Rozporządzenie rejestroweRozporządzenie rejestrowe Rozporządzenie Komisji (UE) NR 550/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r. ustalającym, na mocy dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, pewne ograniczenia w zakresie wykorzystania międzynarodowych jednostek z tytułu projektów związanych z gazami przemysłowymi (Dz. Urz. UE z 2011 r., L149, s. 1) – Rozporządzenie nt. gazów przemysłowychRozporządzenie nt. gazów przemysłowych Rozporządzenia Komisji (UE) NR 1123/2013 z dnia 8 listopada 2013 r. w sprawie określania uprawnień do międzynarodowych jednostek emisji zgodnie z Dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady - RICERICE 13

14 KATEGORIE DOPUSZCZONYCH JEDNOSTEK Prowadzący instalacje będą mogli od 2013 r. wykorzystać w EU ETS następujące kategorie jednostek CER/ERU: jednostki CER/ERU wydane za redukcje emisji osiągnięte do końca 2012 r. (art. 11a ust. 2 dyrektywy EU ETS) jednostki CER/ERU wydane za redukcje emisji osiągnięte od 2013 r., ale z projektów zarejestrowanych przed 2013 r. (art. 11a ust. 3 dyrektywy EU ETS) jednostki CER wydane za redukcje osiągnięte od 2013 r., z nowych projektów, które zostały rozpoczęte po 2013 r. i są realizowane w krajach najsłabiej rozwiniętych (LDC – Least Developed Countries) (art. 11a ust. 4 dyrektywy EU ETS). Wszystkie ww. kategorie jednostek powinny pochodzić z projektów kwalifikujących się do wykorzystania w EU ETS w latach Lista krajów najsłabiej rozwiniętych - Prowadzący instalacje będą mogli od 2013 r. wykorzystać w EU ETS następujące kategorie jednostek CER/ERU: jednostki CER/ERU wydane za redukcje emisji osiągnięte do końca 2012 r. (art. 11a ust. 2 dyrektywy EU ETS) jednostki CER/ERU wydane za redukcje emisji osiągnięte od 2013 r., ale z projektów zarejestrowanych przed 2013 r. (art. 11a ust. 3 dyrektywy EU ETS) jednostki CER wydane za redukcje osiągnięte od 2013 r., z nowych projektów, które zostały rozpoczęte po 2013 r. i są realizowane w krajach najsłabiej rozwiniętych (LDC – Least Developed Countries) (art. 11a ust. 4 dyrektywy EU ETS). Wszystkie ww. kategorie jednostek powinny pochodzić z projektów kwalifikujących się do wykorzystania w EU ETS w latach Lista krajów najsłabiej rozwiniętych

15 RODZAJE WYŁĄCZONYCH JEDNOSTEK Wyłączone jednostki CER/ERU pochodzące z projektów dotyczących: obiektów jądrowych, zmian w użytkowaniu gruntów i gospodarki leśnej (LULUCF) niszczeniem trifluorometanu (HFC-23) i podtlenku azotu (N 2 O) z produkcji kwasu adypinowego (ich wykorzystanie było możliwe wyłącznie do 30 kwietnia 2013 r., w celu rozliczenia emisji z okresu ) Wyłączone jednostki CER/ERU pochodzące z projektów dotyczących: obiektów jądrowych, zmian w użytkowaniu gruntów i gospodarki leśnej (LULUCF) niszczeniem trifluorometanu (HFC-23) i podtlenku azotu (N 2 O) z produkcji kwasu adypinowego (ich wykorzystanie było możliwe wyłącznie do 30 kwietnia 2013 r., w celu rozliczenia emisji z okresu ) 15

16 RODZAJE WYŁĄCZONYCH JEDNOSTEK Dodatkowe ograniczenia wynikające z Rozporządzenia rejestrowego: jednostki CER/ERU wydane z naruszeniem zasad wymienionych w artykule 11b dyrektywy EU ETS (podwójne liczenie redukcji emisji) – art. 58 ust.1 rozp.; jednostki ERU pochodzące z nowych działalności (sektorów) objętych dyrektywą EU ETS od roku 2013, czyli np. projektów redukujących emisje N 2 O, za redukcje osiągnięte do końca 2012 r., jeżeli zostały wydane po 30 kwietnia 2013 r. – art. 58 ust.1 rozp.; jednostki ERU z projektów realizowanych w krajach, które nie przyjęły celu redukcyjnego w drugim okresie rozliczeniowym Protokołu z Kioto (na lata ), wydanych po 31 grudnia 2012 r., za redukcje emisji osiągane do końca roku 2012 r., o ile: nie zostały wydane w ramach ścieżki II; lub akredytowana niezależna jednostka (AIE) nie potwierdziła - certyfikowała, że są to jednostki za redukcje osiągnięte do końca 2012 roku, w przypadku jeżeli wydanie w ramach ścieżki II było niemożliwe i były wydane w ramach ścieżki I – art. 58 ust.2 rozp.; Dodatkowe ograniczenia wynikające z Rozporządzenia rejestrowego: jednostki CER/ERU wydane z naruszeniem zasad wymienionych w artykule 11b dyrektywy EU ETS (podwójne liczenie redukcji emisji) – art. 58 ust.1 rozp.; jednostki ERU pochodzące z nowych działalności (sektorów) objętych dyrektywą EU ETS od roku 2013, czyli np. projektów redukujących emisje N 2 O, za redukcje osiągnięte do końca 2012 r., jeżeli zostały wydane po 30 kwietnia 2013 r. – art. 58 ust.1 rozp.; jednostki ERU z projektów realizowanych w krajach, które nie przyjęły celu redukcyjnego w drugim okresie rozliczeniowym Protokołu z Kioto (na lata ), wydanych po 31 grudnia 2012 r., za redukcje emisji osiągane do końca roku 2012 r., o ile: nie zostały wydane w ramach ścieżki II; lub akredytowana niezależna jednostka (AIE) nie potwierdziła - certyfikowała, że są to jednostki za redukcje osiągnięte do końca 2012 roku, w przypadku jeżeli wydanie w ramach ścieżki II było niemożliwe i były wydane w ramach ścieżki I – art. 58 ust.2 rozp.; 16

17 SPRAWDZANIE JEDNOSTEK Listy kwalifikowalności - opublikowane na stronie internetowej KE Ogólna lista pozytywna (General positive list) Szczegółowa pozytywna lista (Specific positive list) Ogólna lista negatywna (General negative list) Zawartość ww. list (tak jak status jednostek w Rejestrze) może się zmieniać w czasie w zależności od dostępnych informacji Listy kwalifikowalności - opublikowane na stronie internetowej KE Ogólna lista pozytywna (General positive list) Szczegółowa pozytywna lista (Specific positive list) Ogólna lista negatywna (General negative list) Zawartość ww. list (tak jak status jednostek w Rejestrze) może się zmieniać w czasie w zależności od dostępnych informacji 17

18 SPRAWDZANIE JEDNOSTEK automatyczna identyfikacja jednostek w rejestrze Unii - status jednostek jest widoczny poprzez interfejs aplikacji Rejestru kwalifikujące się (ang. eligible) lub oczekujące/niekwalifikujące się (ang. pending/ineligible) do wykorzystania w systemie EU ETS status jednostek w Rejestrze może się zmieniać w czasie w zależności od dostępnych informacji automatyczna identyfikacja jednostek w rejestrze Unii - status jednostek jest widoczny poprzez interfejs aplikacji Rejestru kwalifikujące się (ang. eligible) lub oczekujące/niekwalifikujące się (ang. pending/ineligible) do wykorzystania w systemie EU ETS status jednostek w Rejestrze może się zmieniać w czasie w zależności od dostępnych informacji 18

19 LIMITY WYKORZYSTANIA JEDNOSTEK CER/ERU Rodzaj instalacjiPodstawa RICELimit wykorzystania CER/ERUOkres Instalacje istniejąceArt. 1 ust. 1 wartość najwyższa z: ­ wielkość limitu przyznanego w ­ 11% przydziału Nowe instalacjeArt. 1 ust. 2 4,5% zweryfikowanej emisji w latach Znaczące zwiększenie zdolności produkcyjnych Art. 1 ust. 3 wartość najwyższa z: ­ wielkość limitu przyznanego w ­ 11% przydziału ­ 4,5% zweryfikowanych emisji w latach Nowy zakres dyrektywy EU ETS Art. 1 ust. 4 wartość najwyższa z: ­ wielkość limitu przyznanego w ­ 11% przydziału ­ 4,5% zweryfikowanych emisji w latach Operatorzy statków powietrznych Art. 1 ust. 51,5% zweryfikowanej emisji w latach

20 WYKAZ LIMITÓW WYKORZYSTANIA JEDNOSTEK CER/ERU Wykaz limitów wykorzystania jednostek Kioto przez prowadzących instalacje oraz operatorów statków powietrznych w okresie , który zgodnie z art. 2 ust.1 rozporządzenia RICE został opublikowany na stronach internetowych Ministerstwa Środowiska i jest dostępny pod adresem: any_wykaz_instalacji_i_operatorow_lotniczych_wraz_z_przyznanymi_limitami_wyk orzystania_jednostek_kioto.html any_wykaz_instalacji_i_operatorow_lotniczych_wraz_z_przyznanymi_limitami_wyk orzystania_jednostek_kioto.html LZ = LC – (U + Z) LZ – liczba jednostek Kioto (CER i/lub ERU), które można zamienić na uprawnienia ważne w okresie LC – CAŁKOWITY limit wykorzystania jednostek Kioto w okresie U – dotychczas umorzone jednostki Kioto Z – suma jednostek Kioto już zamienionych na uprawnienia do emisji ważne w okresie Wykaz limitów wykorzystania jednostek Kioto przez prowadzących instalacje oraz operatorów statków powietrznych w okresie , który zgodnie z art. 2 ust.1 rozporządzenia RICE został opublikowany na stronach internetowych Ministerstwa Środowiska i jest dostępny pod adresem: any_wykaz_instalacji_i_operatorow_lotniczych_wraz_z_przyznanymi_limitami_wyk orzystania_jednostek_kioto.html any_wykaz_instalacji_i_operatorow_lotniczych_wraz_z_przyznanymi_limitami_wyk orzystania_jednostek_kioto.html LZ = LC – (U + Z) LZ – liczba jednostek Kioto (CER i/lub ERU), które można zamienić na uprawnienia ważne w okresie LC – CAŁKOWITY limit wykorzystania jednostek Kioto w okresie U – dotychczas umorzone jednostki Kioto Z – suma jednostek Kioto już zamienionych na uprawnienia do emisji ważne w okresie

21 SPOSÓB WYKORZYSTANIA (1) wykorzystanie jednostek CER/ERU ma się odbywać w drodze ich zamiany na uprawnienia EUA ważne od 2013 r. jedna jednostka odpowiada jednemu uprawnieniu do emisji to EUA będą przedkładane do umorzenia, a nie jednostki CER/ERU jak dotychczas zamiana ta będzie dokonywana na wniosek prowadzącego instalację (przedkładany w formie elektronicznej w systemie Rejestru Unii) zamiana jednostek może być wykonana wyłącznie z rachunków posiadania operatora (rachunku przypisanego do instalacji lub rachunku operatora statków powietrznych) wykorzystanie jednostek CER/ERU ma się odbywać w drodze ich zamiany na uprawnienia EUA ważne od 2013 r. jedna jednostka odpowiada jednemu uprawnieniu do emisji to EUA będą przedkładane do umorzenia, a nie jednostki CER/ERU jak dotychczas zamiana ta będzie dokonywana na wniosek prowadzącego instalację (przedkładany w formie elektronicznej w systemie Rejestru Unii) zamiana jednostek może być wykonana wyłącznie z rachunków posiadania operatora (rachunku przypisanego do instalacji lub rachunku operatora statków powietrznych) 21

22 SPOSÓB WYKORZYSTANIA (2) zamiana zgodnie z art. 60 Rozporządzenia rejestrowego. W praktyce, osoby wyznaczone do roli upoważnionych przedstawicieli rachunków (z których ma zostać wykonana zamiana) po zalogowaniu do systemu Rejestru Unii, będą musiały wykonać transakcję Zamiana jednostek CER/ERU na uprawnienia ważne w okresie zamiana może dotyczyć jedynie takiej liczby CER/ERU, która nie przekracza określonego limitu na ich wykorzystanie oraz dopuszczonego rodzaju jednostek. jeżeli w okresie wykorzystywano jednostki CER lub ERU do umarzania, liczba jednostek, którą można zamienić jest odpowiednio mniejsza w stosunku do całkowitego przyznanego limitu. zamiana zgodnie z art. 60 Rozporządzenia rejestrowego. W praktyce, osoby wyznaczone do roli upoważnionych przedstawicieli rachunków (z których ma zostać wykonana zamiana) po zalogowaniu do systemu Rejestru Unii, będą musiały wykonać transakcję Zamiana jednostek CER/ERU na uprawnienia ważne w okresie zamiana może dotyczyć jedynie takiej liczby CER/ERU, która nie przekracza określonego limitu na ich wykorzystanie oraz dopuszczonego rodzaju jednostek. jeżeli w okresie wykorzystywano jednostki CER lub ERU do umarzania, liczba jednostek, którą można zamienić jest odpowiednio mniejsza w stosunku do całkowitego przyznanego limitu. 22

23 SPOSÓB WYKORZYSTANIA - TERMINY jednostki CER/ERU wydane w związku z redukcją emisji osiągniętą do 2012 r. (w ramach rodzajów projektów, które kwalifikowały się do wykorzystania w systemie handlu w latach ) będą wymieniane na wniosek prowadzącego tylko do dnia 31 marca 2015 r. jednostki CER/ERU wydane za redukcję emisji osiągniętą od 2013 r. mogą być wymieniane na uprawnienia do 31 grudnia 2020 roku. możliwość wymiany jednostek CER/ERU na uprawnienia EUA będzie dostępna w marcu 2014 r. jednostki CER/ERU wydane w związku z redukcją emisji osiągniętą do 2012 r. (w ramach rodzajów projektów, które kwalifikowały się do wykorzystania w systemie handlu w latach ) będą wymieniane na wniosek prowadzącego tylko do dnia 31 marca 2015 r. jednostki CER/ERU wydane za redukcję emisji osiągniętą od 2013 r. mogą być wymieniane na uprawnienia do 31 grudnia 2020 roku. możliwość wymiany jednostek CER/ERU na uprawnienia EUA będzie dostępna w marcu 2014 r. 23

24 KATEGORIE I TERMINY WYMIANY JEDNOSTEK Art. 11a(2) redukcja CER/ERU wymieniane na EUA do r. Art. 11a(3) CER/ERU redukcja rejestracja do r. wymieniane na EUA do r. Art. 11a(4) CER redukcja rozpoczęcie od 2013 r. LDC wymieniane na EUA do r. 24

25 ZAMIANA JEDNOSTEK KIOTO W REJESTRZE UNII (1) Operacja zamiany jednostek wykonywana jest w systemie w dwóch etapach i zawsze wymaga zatwierdzenia przez Dodatkowego upoważnionego przedstawiciela, lub jeżeli nie został on wyznaczony, przez innego upoważnionego przedstawiciela. 25

26 ZAMIANA JEDNOSTEK KIOTO W REJESTRZE UNII (2) 26

27 ZAMIANA JEDNOSTEK KIOTO W REJESTRZE UNII (3) 27

28 ZAMIANA JEDNOSTEK KIOTO W REJESTRZE UNII (4) Transakcja zamiany wykonywana jest bezzwłocznie po jej zatwierdzeniu przez innego upoważnionego przedstawiciela. 28

29 MATERIAŁ PYTANIA I ODPOWIEDZI Często zadawane pytania dotyczące możliwości wykorzystania jednostek CER i ERU w ramach EU ETS aktualizacja_RICE_1_2014_clean.pdf 29

30 DZIĘKUJĘ! Agnieszka Gałan Kierownik Zespołu Projektów Ekologicznych Działalność KOBiZE jest finansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 30


Pobierz ppt "Wykorzystanie jednostek CER/ERU w ramach EU ETS Szkolenie: Zarządzanie uprawnieniami do emisji CO2 i rozliczenie uprawnień do emisji za 2013 r. oraz w."

Podobne prezentacje


Reklamy Google