Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kapitał na edukację w Łódzkiem w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Marcin Bugajski Członek Zarządu Województwa Łódzkiego Instytucja Pośrednicząca.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kapitał na edukację w Łódzkiem w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Marcin Bugajski Członek Zarządu Województwa Łódzkiego Instytucja Pośrednicząca."— Zapis prezentacji:

1 Kapitał na edukację w Łódzkiem w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Marcin Bugajski Członek Zarządu Województwa Łódzkiego Instytucja Pośrednicząca Warszawa, 14 listopada 2012 r.

2 Kształcenie kluczem do sukcesu 2 Strategia Województwa Łódzkiego na lata 2007-2020 Wzrost ogólnego poziomu cywilizacyjnego regionu poprzez podniesienie poziomu wykształcenia mieszkańców oraz zwiększenie jakości życia Realizacja projektów edukacyjnych i szkoleniowych oraz udział w nich zwiększa kompetencje mieszkańców regionu, podnosi ich atrakcyjność na rynku pracy, pozwala zdobyć nowy, lepszy zawód. Wysokie kompetencje mieszkańców przyśpieszają rozwój województwa łódzkiego, a tym samym zwiększają jego atrakcyjność. Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej

3 3 Stan na 19 października 2012 r. W latach 2007-2012 w ramach Priorytetu IX ogłoszono 38 konkursów. W odpowiedzi na nabory wpłynęło 4 762 wnioski. Podpisano 1 012 umów o dofinansowanie projektów na kwotę 453 952 299,94 zł. Postęp wdrażania – Priorytet IX

4 Jak Priorytet IX rozpędza Łódzkie? 184 ośrodki wychowania przedszkolnego uzyskały wsparcie 5 262 dzieci w wieku 3-5 lat uczestniczyło w edukacji przedszkolnej na obszarach wiejskich 897 szkół zrealizowało projekty rozwojowe 4 3 848 nauczycieli podniosło swoje kwalifikacje 257 Dofinansowanie 257 oddolnych inicjatyw społecznych 357 761 228,95 zł Wg stanu na koniec III kwartału 2012 r.

5 5 Gmina Rawa Mazowiecka Nasze przedszkolaki wartość projektu: 847 380 zł projekt zrealizowany w ramach Poddziałania 9.1.1 PO KL okres realizacji: 3 sierpnia 2009 r. – 2 sierpnia 2011 r. strona internetowa realizatora: www.rawam.ug.gov.pl Gmina Rawa Mazowiecka

6 6 Przewidziane działania to m.in.: utworzenie 5 Zespołów Wychowania Przedszkolnego i 1 Punktu Przedszkolnego; wyposażenie wszystkich placówek w niezbędne meble i pomoce dydaktyczne. Zakupiono również wyprawki dla przedszkolaków – materiały plastyczne do wykorzystania podczas zajęć; zorganizowanie warsztatów dla dzieci i rodziców pod hasłem,,Mamo, tato możesz być moim nauczycielem. Specjalnie dla przedszkolaków raz w miesiącu Łódzkie Towarzystwo Muzyczne im. Karola Szymanowskiego przeprowadzało warsztaty edukacyjne. Dzięki temu maluchy przez 30-40 minut mogły aktywnie uczestniczyć w jedynych tego rodzaju zajęciach. Dodatkowo w Zespole Wychowania Przedszkolnego w Boguszycach zorganizowano zajęcia edukacyjne związane ze śpiewem ludowym i obrzędami; objęcie wszystkich dzieci specjalistyczną pomocą logopedyczną i psychologiczną podczas zajęć grupowych i indywidualnych wraz z diagnozą dysfunkcji. Wszystkie powstałe w ramach projektu jednostki przedszkolne kontynuowały swoją działalność po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia. Gmina Rawa Mazowiecka

7 7 Miasto Łódź Kształtowanie kompetencji personalnych i społecznych w szkole zawodowej drogą do sukcesu na rynku pracy wartość projektu: 772 080 zł projekt innowacyjny projekt realizowany w ramach Działania 9.2 PO KL okres realizacji: 1 grudnia 2011 r. – 30 czerwca 2014 r. strona internetowa projektu: www.innowacyjny.wckp.lodz.pl Miasto Łódź

8 8 Celem projektu jest wypracowanie, upowszechnienie i włączenie do głównego nurtu polityki edukacyjnej nowego rozwiązania w postaci Innowacyjnego Programu Szkolnego Doradztwa Zawodowego, służącego modernizacji oferty szkół kształcenia zawodowego. Produktem finalnym będzie program szkolnego doradztwa zawodowego dla uczniów szkół zawodowych w ujęciu modułowym wraz z oprzyrządowaniem, czyli pakietem edukacyjnymKim chciałbym być – kim będę. Innowacyjny Program Szkolnego Doradztwa Zawodowego składa się z 5 modułów: Poznaję siebie – uwzględniający tematykę równości szans kobiet i mężczyzn; Kompetencje personalne i społeczne w kontekście rozwoju zawodowego; Krajowa i Europejska Rama Kwalifikacji Zawodowych; Regionalny i ponadregionalny rynek pracy uwzględniający tematykę stereotypów tzw. zawodów "męskich" i "kobiecych" oraz wytyczne do zmiany takiego myślenia; Indywidualny Plan Działania. Miasto Łódź

9 9 Uniwersytet Łódzki Ośrodek Naukowo-Badawczy Problematyki Kobiet GENDER STUDIES – polityka równych szans w procesie kształcenia wartość projektu: 809 593,93 zł projekt zrealizowany w ramach Działania 9.4 PO KL okres realizacji: 1 sierpnia 2010 r. – 31 lipca 2012 r. strona internetowa projektu: www.ucz-tolerancji.pl Uniwersytet Łódzki

10 10 Celem ogólnym projektu było podniesienie kwalifikacji 60 nauczycielek i nauczycieli z województwa łódzkiego w obszarze aktywnego wdrażania polityki gender mainstreaming i równych szans w procesie edukacji poprzez stworzenie programu studiów podyplomowych dla nauczycieli z zakresu polityki równych szans. Tematem przewodnim projektu jest założenie, że w procesie walki z dyskryminacją, stereotypizacją, uprzedzeniami oraz zakorzenionymi w kulturze patriarchatem i negatywnym nastawieniem do wszelkiej inności, rola systemu edukacji dzieci i młodzieży jest nie do przecenienia, dlatego też nauczyciele – w związku ze szczególną funkcją pełnioną w procesie kształcenia – powinni być szczególnie uwrażliwieni na tę problematykę. Bogaty program zajęć przewidywał m.in. zajęcia z tematu: Uwarunkowania kulturowe przemocy wobec mniejszości, Gender w polityce, Wizerunki kobiet i mężczyzn w kulturze – medycyna, film, literatura, teatr, reklama, nowe technologie wizualizacyjne, szczupłe ciało. Uniwersytet Łódzki

11 Kontynuacja wsparcia W latach 2014-2020 w regionie łódzkim planowane jest wsparcie następujących obszarów: zapewnienie trwałości utworzonych ośrodków przedszkolnych, rozwój e-edukacji, upowszechnienie poradnictwa edukacyjno-zawodowego, wzmocnienie zaangażowania pracodawców w kształcenie zawodowe, podniesienie jakości i dostępności edukacji na każdym poziomie, zaktywizowanie uczniów i studentów oraz zapewnienie dobrego przygotowania absolwentów do wejścia na rynek pracy (szczególne wsparcie zorientowane na szkolnictwo zawodowe), upowszechnienie idei uczenia się przez całe życie, działania skierowane na transfer wiedzy oraz innowacyjność w przedsiębiorstwach. 11

12 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Kapitał na edukację w Łódzkiem w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Marcin Bugajski Członek Zarządu Województwa Łódzkiego Instytucja Pośrednicząca."

Podobne prezentacje


Reklamy Google