Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wykonanie budżetu za 2008 r. DOCHODY W 2008r. Uchwała budżetowa nr XIX/161/2008 z dnia 10 stycznia 2008 r. wprowadziła kwotę dochodów w wysokości 55.745.249.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wykonanie budżetu za 2008 r. DOCHODY W 2008r. Uchwała budżetowa nr XIX/161/2008 z dnia 10 stycznia 2008 r. wprowadziła kwotę dochodów w wysokości 55.745.249."— Zapis prezentacji:

1

2 Wykonanie budżetu za 2008 r.

3 DOCHODY W 2008r. Uchwała budżetowa nr XIX/161/2008 z dnia 10 stycznia 2008 r. wprowadziła kwotę dochodów w wysokości 55.745.249 zł. W ciągu 2008 r. następowały zmiany planu. Na dzień 31 grudnia 2008 r. plan zwiększył się do kwoty 62.218.378 zł. Za 2008 r. osiągnięto ogólną kwotą dochodów w wysokości 62.796.330 zł co stanowi 100,9% planu. Na ogólną kwotę osiągniętych dochodów za 2008 r. składają się: 1) udział w podatku od osób fiz. 25.109.219 zł 2)oświatowa część subwencji ogólnej 8.350.776 zł 3)dotacje na zadania zlecone 3.587.072 zł 4)pozostałe dotacje 1.884.849 zł 5)dotacja inwestycyjna z UM 1.191.685 zł 6)środki z EFRR UE 694.494 zł. W ramach ogólnej kwoty dochodów dotacje stanowią 8,9%, subwencja to 13,3%, a dochody pozostałe stanowią 36,7%.

4 Dochody Gminy Brwinów

5 WYDATKI W 2008 R. Plan wydatków na 2008 r. w uchwale budżetowej Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 10 stycznia 2008 r. zakładał kwotę 69.105.090 zł. W trakcie roku, uchwałami Rady Miejskiej, skorygowano plan wydatków do wysokości 75.556.394 zł (w tym deficyt budżetowy w kwocie 9.948.059 zł). Faktycznie zrealizowane wydatki wynosiły 63.224.993 zł, (w tym majątkowe 17.560191 zł), co stanowi 84% planowanych wydatków. Najwyższe wykonanie wystąpiło w działach: 758 – 231% wydatki poniesione na wpłaty do budżetu państwa oraz zajęcia komornicze 851 – 99,8 % wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, 926 – 99,4 %, wydatki poniesione na dotację dla klubów sportowych, 801– 97,5 %, wydatki poniesione na utrzymanie szkół, gimnazjów, przedszkoli, dowożenie, dokształcanie nauczycieli itp., 750 – 96,3% wydatki poniesione na administrację, Radę Miejską, promocję, 852% - 96% wydatki na pomoc społeczną Plan wydatków inwestycyjnych wykonano w 66,6%.

6 Wydatki Gminy Brwinów

7 Struktura budżetu w latach w mln zł

8 Inwestycje w 2008 r. w mln zł

9

10 Dynamika dochodów, wydatków i inwestycji

11 Struktura wydatków w 2008r. (wg działów)

12 Liczba mieszkańców gminy w latach

13 Wydatki inwestycyjne Gminy (w przeliczeniu na 1 mieszkańca)

14 Porównanie zadłużenia (łącznie) 2007 r. Pożyczki – 2.546.982 zł Kredyty – 6.392.427 zł Odsetki – 2.506.800 zł Razem – 11.446.109 – 20% dochodów Spłata rat i odsetek - 2.940.123 zł to 5,2% dochodów Deficyt wyniósł – 179.411 zł 2008 r. Pożyczki – 1.283.100 zł Kredyty – 10.355.714 zł Odsetki – 4.000.000 zł Razem – 15.638.814 zł – 25% dochodów Spłata rat i odsetek – 2.703.669 zł to 4,3% dochodów Deficyt wyniósł – 428.633 zł

15 Kilka wskaźników (na 1 mieszkańca) Zobowiązania 102,3 zł w 2007r., 89zł w 2008r., Zadłużenie 429,5 zł w 2007r., 548 zł w 2008 r. Podatek od nieruchomości i rolny od os fiz. 180 zł w 2007 r., 182,5 zł w 2008 r. Podatek od os. fizycznych 1075 zł w 2007r., 1183 zł w 2008r. Wydatki majątkowe 797zł w 2007r., 827 zł w 2008r.

16 Długość sieci wodociągowej

17 Długość sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej

18 Ulepszone drogi gruntowe w m²

19 Umowy na przyłącza:

20 Odprowadzono ścieków: 215.242w 2004r. - 215.242 m³ 192.974w 2005r. - 192.974 m³ 217.520w 2006r. – 217.520 m³ 246.929w 2007r. – 246.929 m³ 281.104w 2008r. – 281.104 m³

21 Dwa przekroczenia w wydatkach budżetowych 1. dz.010 rozdz.01008 §6050 – 240 tys. zł - budowa zbiornika przy ul. Sochaczewskiej - Powód realizacji prac: działanie w ramach wyższej konieczności w celu zapobieżenia skutkom awarii i przeciwdziałania stratom finansowym. Prace zostały wykonane w oparciu o wykonaną ekspertyzę. Przyczyna przekroczenia wydatków: brak zgody Rady Miejskiej mimo 5 krotnego przedłożenia na sesję Rady projektu zmiany w budżecie, który miał na celu sfinansowanie koniecznych do wykonania robót dodatkowych na ww. zbiorniku oraz spowodowania rozliczenia otrzymanej dotacji z Urzędu Marszałka w kwocie 1,191 mln zł. Na prace dodatkowe przy zbiorniku w Parzniewie Rada Miejska przyznała dodatkowe środki 130 tys. zł. konieczne do zakończenia prac.

22 WAŻNE: Dzięki decyzji o wykonaniu dodatkowych robót na zbiornikach w Parzniewie i przy ul. Sochaczewskej i rozliczeniu prac budowlanych w terminie umownym do dnia 30.11.2008 r. nie musieliśmy zwracać dotacji do UMWM w kwocie 1,191 mln zł z odsetkami. 2. dz.758 - 243 tys. zł - zajęcie komornicze rachunku gminy. - Powód wypłaty: prawomocny wyrok sądu apelacyjnego w sprawie sporu gminy z firmą Ekoland - Przyczyna przekroczenia wydatków: mimo 2 krotnego przedłożenia projektu zmian do budżetu Rada Miejska nie przegłosowała tej zmiany.

23 Brak możliwości wykonania zadań inw. uchwalonych przez Radę Miejską – przykłady: Dz. 010 - Budowa sieci wodociągowej w Kaniach, i w Otrębusach, łącznie 1,73 mln zł. – zadania wpisane do budżetu bez konsultacji z Burmistrzem, które stanowią niewielką część jednego z kontraktów na kwotę ok. 54 mln zł netto planowanego do realizacji w ramach projektu w oparciu o środki z UE FS pn. Czyste życie, Dz. 010 – Budowa sieci wodociągowej w Krosnach, Owczarni, Żółwinie – brak pozwoleń na budowę, zadania wpisane do budżetu bez konsultacji z Burmistrzem. Dz. 010 - Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w Owczarni i Żółwinie oraz Parzniewie, Domaniewie…- łącznie na 1,54 mln zł prace w trakcie realizacji, przewidywane zakończenie w 2009 r.

24 Brak możliwości wykonania zadań inw. uchwalonych przez Radę Miejską – przykłady Dz.600 – budowa chodnika w ul. Nadarzyńskiej w Żółwinie- 1,15 mln. Gmina w formie dotacji może tylko przekazywać środki (przykład: ul. Powstańców W-wy w Brwinowie). Zadania wpisane do budżetu bez konsultacji z Burmistrzem. Dz.600 – wykonanie chodników w drogach powiatowych – brak porozumienia z Powiatem. Jednocześnie wykonywana jest koncepcja przebiegu ścieżek pieszo rowerowych w ramach Stow. Mazovia – o czym wiedziała Rada. Dz. 600 – przebudowa ul. Zarybie – zadanie nie możliwe do realizacji z powodu braku akceptacji przez Radę zadania dot. wykonania przepustu. We wrześniu gdy nie było już możliwości ww. wykonania zadania Rada wstawia środki na zadanie, bez uwzględnienia przebudowy przepustu.

25 dz. 600 – zaprojektowanie i budowa drogi na os. Źródlanym - brak było dokumentacji oraz środków w budżecie na realizację zadania – o czym inform. Radę (zadanie realizowane w 2009 r.), dz. 600 – koncepcja rozwiązania skrzyżowania w ul. Natalińskiej – w 2008 r. na wniosek Gminy MZDW przeprowadził przebudowę skrzyżowania i odc. drogi 720 w Otrębusach. MZDW w najbliższym czasie nie przeznaczy pieniędzy na kolejną przebudowę skrzyżowania. dz. 750 – mimo ogłoszeń w prasie nie zgłosiła się żadna kompetentna osoba, która mogłaby sprawdzić postępowania przetargowe – zgodnie z życzeniem KR dz. 801 – opracowanie planu zagosp. ZS nr 1 + budowa przedszkola – łącznie 185 tys. zł w wyniku zmiany decyzji Rady z maja 2008 r. koniecznym było przerwanie wykonywania umowy, Brak możliwości wykonania zadań inw. uchwalonych przez Radę Miejską – przykłady

26 Dz. 921 – opracowanie dokumentacji dla adaptacji obiektu przy ul. Grodziskiej 18 – zadanie zdublowane w budżecie, wstawione przez Radę, nie możliwe do realizacji - (wykluczające się z zadaniem realizowanym od 2005 r. w dz. 700, rozdz.7004 §6050 pkt. 1) – powód przygotowana dokumentacja projektowa na BCK z ważnym pozwoleniem na budowę (trwały prace sprawdzające projekt budowlany). Dz.921 – zakup sceny – brak konkretnego sprecyzowania zadania przez Radę, np. do jakich celów miałaby służyć scena. Ośrodek Kultury również nie otrzymał środków na bieżące utrzymanie sceny, w tym na zakup pomieszczenia magazynowego.

27 Brak możliwości wykonania zadań remontowych – przykład dz. 600 – na początku roku Rada zdjęła środki z tego działu, w połowie roku po uwolnieniu się środków Rada również nie chciała zgodzić się na przeznaczenie środków na remonty chodników. Dopiero pod koniec roku - na wniosek jednego z radnych dodała pieniądze, ale już było zbyt późno aby rozsądnie je wykorzystać, np. przeniesienie w dn. 27 października przez Radę środków na remont chodników, (np. w ul. Żwirki Wigury) było zadaniem niewykonalnym do końca roku – o czym radni byli informowani na sesji.

28 Środki zaoszczędzone przy pełnej realizacji zadań w działach: 400, 700, 710, 750, 754, 756, 757, 801 (z wyj. przedszkola i planu zag.),851, 854, 900 – łącznie ok. 4,5 mln zł. Są to oszczędności wynikające ze zdyscyplinowanego zarządzania budżetem. Brak zaciągnięcia na tą kwotę kredytu uwalnia większe pieniądze na inwestycje na kolejne lata. Spłata odsetek nie obciąża kolejnych budżetów. Za zaoszczędzone środki sfinansowano zadania inwestycyjne, dzięki temu – nie pogłębiono zadłużenia. Zarzut KR o nie wykonaniu w pełni budżetu w ww. działach, czyli zarzut o poczynione oszczędności, jest całkowicie niezrozumiały.

29 Przykładowe inwestycje wykonane w 2008 r. Przebudowa Milanowieckiej i Pedagogicznej – łącznie 857 mb dróg Wykonanie 24 szt. progów zwalniających Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w Żółwinie, Owczarni, Falęcinie, Parzniewie, Otrębusach Budowa wodociągów w Milęcinie i Otrębusach Wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w Otrębusach, Kaniach (część), Parzniewie, Wykonanie dokumentacji projektowej oczyszczalni ścieków w Mosznie Budowa 2 zbiorników retencyjnych (ul. Sochaczewska i Parzniew – dotacja Marszałka Woj. Mazowieckiego) Budowa kanalizacji sanitarnej w Brwinowie, Otrębusach i Parzniewie Budowa kanalizacji deszczowej w Brwinowie (ul. Pszczelińska i Grodziska)

30 Przykładowe inwestycje wykonane w 2008 r. Budowa GISE (50% środków z ZPORR - UE) – komputery i punkty dostępu działają Wykonanie ostatecznego Studium Wykonalności do projektu Czyste Życie – Fundusz Spójności UE i opracowanie wniosku Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa linii oświetlenia ulicznego Opracowanie dokumentacji zagospodarowania Stadionu Miejskiego Przebudowa Stadionu miejskiego – etap I – przebudowa trybun Opracowanie adaptacji obiektu na Centrum Kultury, przy ul. Grodziskiej 18 Zakup autokaru Przebudowa bloku kuchennego w ZS nr 1

31 Przykładowe inwestycje (kontynuacja na 2009 r.) Czyste życie – projekt do Funduszu Spójności UE Dokumentacja projektowa wodociągów w Parzniewie, Krosnach, Mosznie, Koszajcu, Dokumentacja projektowa kanalizacji sanitarnej w Owczarni, Żółwinie, Kaniach,Mosznie, Domaniewie, Domaniewku, Krosnach, Koszajcu Dokumentacja przebudowy SUW w Brwinowie i Parzniewie Dokumentacja przebudowy ul. Pszczelińskiej Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Brwinowie i Otrębusach Projektowanie kanalizacji deszczowej w Brwinowie

32 Przykładowe inwestycje (kontynuacja na 2009 r.) Budowa kompleksu sportowego przy ZS nr 2 Przebudowa Stadionu miejskiego – etap II Projekt budowlany świetlicy w Owczarni Adaptacja projektu boiska Orlik w Żółwinie Projekt nowej sali gimnastycznej przy ZS nr 1 Dokumentacja projektowa nowych przedszkoli po półn. stronie miasta i przy ZS w Otrębusach (łącznie z koncepcjami zagospodarowania terenów szkół) Projekt boiska przy ZS nr 1 Dokumentacja projektowa rozbudowy szkoły w Otrębusach

33 Inna działaność… Współpraca (merytoryczna i finansowa) w realizacji ronda oraz przebudowie ul. Powstańców Warszawy Wnioski do funduszy europejskich, WFOŚ, Marszałka Działalność: –szkół podstawowych, gimnazjów i LO, - SAAL UE –ŚOPS – Od apatii do sukcesu – UE – EFS - POKL –przedszkoli –GOPzR –Straży Miejskiej –Jednostek OSP Uczestnictwo w pracach: –nad wspólnym biletem sieciowym KM-PKP-WKD –Zarządu Powiatowego OSP –Spółki WKD –Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa –nad ustanowieniem obszaru metropolitalnego –Stowarzyszenia Gmin Zach. Mazowsza Mazovia – koncepcja ścieżek rowerowych w 9 gminach

34 Imprezy i uroczystości organizowane w roku 2008 (przykłady) Ogólnopolski konkurs plastyczny Kiedy dzwonię po straż pożarną - styczeń Koncert Walentynkowy – Renesansowe madrygały miłosne - luty Ogólnopolski konkurs wiedzy pożarniczej Młodzież zapobiega pożarom – marzec Dni Otwartych Muzeów – marzec - czerwiec Obchody Uroczystości Święta Konstytucji 3 Maja – maj Obchody 89. rocznicy Bitwy Warszawskiej – sierpień. Dożynki - sierpień Obchody Bitwy Warszawskiej – sierpień Targi Przydasie – wrzesień - grudzień Dni Brwinowa – wrzesień Obchody 69. rocznicy Bitwy pod Brwinowem – wrzesień Europejskie Dni Dziedzictwa – wrzesień (organizacja EDD przy współpracy 3 gmin: Brwinowa, Milanówka i Podkowy L.) Wizyta młodzieży: z Trzebiatowa – lipiec i z Hannoveru – wrzesień - październik Obchody 11 listopada – 90 rocznica odzyskania niepodległości

35 Inne ważne wydarzenia z 2008 r. Rozpoczęcie budowy MLP w Mosznie, Rozpoczęcie budowy osiedla przy ul. Sportowej Kontynuacja budowy Eko-Bud, Corner, Domex-Bis, Agroman, Dynamiczny rozwój Spółki Wodnej Przeznaczenie terenów pod rozwój TBS, nowy blok w Parzniewie Festiwal 7 spotkań – współpraca z Filharmomią Kaliską Brwinowski Uniwersytet Każdego Wieku Podpisanie partnerstwa z gminą Trzebiatów 15 lecie wymiany młodzieży z Hannoverem Nowy program szczepień przeciwko HPV

36 Wykaz spraw załatwionych w 2008r. w Referacie Planowania Przestrzennego Wydano 116 decyzje o naliczeniu renty planistycznej. Wydano 484 wypisów i wyrysów z obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub z posiadanego przez Gminę Brwinów Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Brwinów. Wydano 458 zaświadczeń o przeznaczeniu terenu w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego lub o braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego danego terenu. Udzielono odpowiedzi na 12 wnioski w sprawie zmiany ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów oraz posiadanego przez Gminę Brwinów Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Brwinów. Udzielono odpowiedzi na 118 pism i wniosków w sprawach różnych. Uchwalono 2 miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego terenu we wsiach: –Otrębusy –Parzniew. Podjęto nową uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Brwinowie – część działek w obrębie 18 i 20. Podjęto uchwałę o aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego … Trwały prace planistyczne nad m.p.z.p. terenu miasta Brwinowa i gminy Brwinów, będących w trakcie sporządzania na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Brwinowie Nr 379-III z dnia 28 czerwca 2002r. oraz Nr 141-IV z dnia 24 października 2003r. (tzw. duży plan) oraz nad zmianą MPZP terenu w Kaniach dz. 150/41 – 150/51. Wydano ogółem 292 decyzji, w tym 254 decyzji o warunkach zabudowy oraz 38 decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Wydano 120 postanowień w sprawie opiniowania projektów podziału działek.

37 Wykaz spraw załatwionych w 2008r. w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Wydano ogółem 98 decyzji o podziale nieruchomości. Wydano 68 decyzji o opłacie adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości. Wydano 22 decyzje o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności. Sporządzono 18 wniosków do Ksiąg Wieczystych o regulację stanu prawnego nieruchomości. Przygotowano 54 projekty uchwał, które zostały podjęte. Sporządzono 239 zaświadczeń o numeracji porządkowej nieruchomości. Wydano 4 postanowień o rozgraniczeniu nieruchomości. Wydano 5 decyzji dotyczących rozgraniczenia nieruchomości. Wystosowano 308 pism w sprawach różnych z zakresu gospodarki nieruchomościami. Zgromadzono dokumentację i sporządzono 7 akty notarialne sprzedaży lokali komunalnych ich najemcom. Sporządzono 14 aktów notarialnych z tytułu zakupu, darowizny, aportu, ustanowienia służebności, zmiany użytkowania, w tym u. wieczystego) Przygotowano dokumentację i przeprowadzono 3 przetargi na zbycie nieruchomości oraz sporządzono akty notarialne.

38 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Wykonanie budżetu za 2008 r. DOCHODY W 2008r. Uchwała budżetowa nr XIX/161/2008 z dnia 10 stycznia 2008 r. wprowadziła kwotę dochodów w wysokości 55.745.249."

Podobne prezentacje


Reklamy Google