Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Upoważniony przedsiębiorca AEO

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Upoważniony przedsiębiorca AEO"— Zapis prezentacji:

1 Upoważniony przedsiębiorca AEO
Warszawa, 20 listopada 2007r.

2 Podstawa prawna art. 5a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 648/2005 z dnia 13 IV 2005r. zmieniającego Wspólnotowy Kodeks Celny (WKC) art. 14a-14x rozporządzenia Komisji (WE) nr 1875/2006 z dnia 18 XII 2006r. zmieniającego Rozporządzenie Wykonawcze (RWKC) do WKC

3 Status upoważnionego przedsiębiorcy AEO
może być udzielony osobie, która: w ramach prowadzonej działalności gospodarczej jest włączona w czynności określone przepisami prawa celnego (art. 1 pkt 12 RW) posiada siedzibę na obszarze celnym Wspólnoty (wyjątki – art. 14g RW) spełnia warunki i kryteria określone w art. 5a ust. 2 WKC

4 Świadectwo AEO Świadectwo AEO – Uproszczenia Celne
Świadectwo AEO – Bezpieczeństwo i Ochrona Świadectwo AEO – Uproszczenia Celne/Bezpieczeństwo i Ochrona

5 Korzyści dla przedsiębiorców (uzależnione od rodzaju świadectwa) (1)
Świadectwo AEO jest uznawane we wszystkich państwach członkowskich UE Łatwiejszy dostęp do uproszczeń celnych, o których mowa w art. 14b RWKC Mniejsza liczba kontroli towarów i dokumentów Priorytetowe traktowanie w przypadku wytypowania do kontroli Możliwość zawnioskowania o dokonanie kontroli w innym miejscu niż urząd celny

6 Korzyści dla przedsiębiorców (uzależnione od rodzaju świadectwa) (2)
Możliwość wcześniejszego powiadomienia o planowanej kontroli, zgodnie z art. 14b ust. 2 RWKC Ograniczona ilość danych w deklaracjach bezpieczeństwa, o których mowa w art. 14b ust. 3 RWKC (od r.) Możliwość uznawania statusu w krajach trzecich Identyfikator bezpiecznego partnera handlowego

7 Korzyści dla administracji
Lepsza współpraca administracja celna – przedsiębiorca Współpraca w sprawach bezpieczeństwa Mniej kontroli AEO – skupienie uwagi na innych sprawach

8 Warunki i kryteria przyznawania świadectwa AEO (art. 5a WKC)
odpowiednie przestrzeganie wymogów celnych odpowiedni system zarządzania ewidencjami handlowymi i, gdzie zachodzi taka potrzeba ewidencjami transportowymi, który umożliwia właściwą kontrolę celną udokumentowana wypłacalność spełnianie odpowiednich standardów bezpieczeństwa i ochrony

9 WAŻNE!!! Organy celne uwzględniają w odpowiedni sposób szczególne cechy przedsiębiorców, w szczególności odnoszące się do małych i średnich przedsiębiorstw

10 Odpowiednie przestrzeganie wymogów celnych (art. 14h RW)
Brak poważnego lub powtórnego naruszenia przepisów celnych przez ostatnie 3 lata przez: - wnioskodawcę, - osoby kierujące przedsiębiorstwem wnioskodawcy lub nadzorujące takie kierownictwo, - przedstawiciela prawnego reprezentującego wnioskodawcę w sprawach celnych, - osobę odpowiedzialną w przedsiębiorstwie za sprawy celne.

11 WAŻNE!!! Przestrzeganie wymogów celnych można jednak uznać za odpowiednie, jeżeli właściwy organ celny uzna naruszenie za nieistotne w stosunku do liczby lub wielkości operacji celnych, do których się ono odnosi, oraz jeżeli nie budzi ono wątpliwości co do dobrej wiary wnioskodawcy.

12 Odpowiedni system zarządzania ewidencjami (art. 14i RW)
a) utrzymywanie systemu księgowego, który jest zgodny z ogólnie przyjętymi zasadami rachunkowości stosowanymi przez państwo członkowskie, w którym prowadzona jest księgowość i który ułatwia kontrolę celną opartą na audycie, b) umożliwienie organowi celnemu fizycznego i elektronicznego dostępu do ewidencji,

13 c) posiadanie systemu logistycznego odróżniającego towary wspólnotowe od towarów niewspólnotowych
d) posiadanie struktury administracyjnej, która jest zgodna z rodzajem i wielkością prowadzonej działalności oraz która jest odpowiednia do zarządzania przepływem towarów, oraz posiadanie systemu kontroli wewnętrznej zdolnego do wykrywania nielegalnych lub nieprawidłowych transakcji, e) w stosownych przypadkach, posiadanie odpowiednich procedur obsługi licencji i pozwoleń związanych ze środkami polityki handlowej lub z handlem produktami rolnymi,

14 f) posiadanie odpowiednich procedur archiwizacji ewidencji przedsiębiorstwa i informacji oraz procedur ochrony przed utratą danych g) zapewnienie, że pracownicy mają świadomość konieczności powiadamiania organów celnych w każdym przypadku, gdy zostają wykryte trudności związane z przestrzeganiem przepisów oraz ustanowienie odpowiednich kontaktów służących informowaniu organów celnych o wystąpieniu takich zjawisk h) posiadanie odpowiednich środków technologii informatycznej zabezpieczających system teleinformatyczny przed nieuprawnionym dostępem oraz zabezpieczających dokumentację wnioskodawcy

15 Udokumentowana wypłacalność (art.14j RW)
Wypłacalność finansowa oznacza dobrą sytuację finansową, która umożliwia wnioskodawcy regulowanie jego zobowiązań stosownie do rodzaju prowadzonej przez niego działalności gospodarczej Musi być udokumentowana na przestrzeni ostatnich 3 lat (lub odpowiednio krócej, jeżeli przedsiębiorstwo funkcjonuje krócej)

16 Standardy bezpieczeństwa i ochrony (art. 14k RW)
a) budynki użytkowane w związku z prowadzoną działalnością objętą świadectwem zbudowano z materiałów, które utrudniają bezprawne wejście i zapewniają ochronę przed bezprawnym wtargnięciem, b) stosowane są odpowiednie środki kontroli dostępu uniemożliwiające nieuprawniony wstęp na tereny wysyłki, doków załadunkowych oraz na tereny cargo,

17 c) środki dotyczące postępowania z towarami obejmują zabezpieczenia przed wprowadzeniem, zamianą lub utratą jakiegokolwiek materiału oraz dokonywaniem nieuprawnionych zmian w jednostkach cargo, d) w stosownych przypadkach wdrożono procedury obsługi licencji przywozowych i/lub wywozowych związanych z zakazami i ograniczeniami oraz mające na celu rozróżnianie tych towarów od innych e) przedsiębiorca wdrożył środki umożliwiające jednoznaczną identyfikację jego partnerów handlowych, w celu zabezpieczenia międzynarodowego łańcucha dostaw

18 f) w zakresie dopuszczonym przepisami, przedsiębiorca prowadzi kontrolę przyszłych pracowników zatrudnionych na stanowiskach wrażliwych pod względem bezpieczeństwa oraz dokonuje okresowych kontroli pracowników g) przedsiębiorca zapewnia aktywny udział odpowiedniego personelu w programach podnoszących poziom świadomości w dziedzinie bezpieczeństwa.

19 Wnioskodawca zapewnia łatwo dostępny punkt centralny lub określa osobę kontaktową w ramach administracji wnioskodawcy, w celu udostępnienia organom celnym wszystkich informacji koniecznych do udowodnienia spełnienia wymogów dla wydania świadectwa AEO.

20 PROCEDURA WYDAWANIA ŚWIADECTW AEO

21 Właściwość państwa członkowskiego do przyjmowania wniosków (art
Właściwość państwa członkowskiego do przyjmowania wniosków (art. 14c RW) 1. Kryterium (równoległe): - prowadzenie głównej księgowości odnoszącej się do czynności celnych - realizacja przynajmniej części operacji objętych świadectwem AEO

22 2. Kryterium (równoległe):
- możliwość elektronicznego dostępu organu celnego do głównej księgowości odnoszącej się do czynności celnych - prowadzenie głównych działań w zakresie zarządzania logistycznego - realizacja przynajmniej części operacji objętych świadectwem AEO

23 3. Kryterium: - prowadzenie głównej księgowości odnoszącej się do czynności celnych 4. Kryterium: - możliwość elektronicznego dostępu organu celnego do głównej księgowości odnoszącej się do czynności celnych - prowadzenie głównych działań w zakresie zarządzania logistycznego

24 Właściwość organu celnego w PAC
Przyjęcie wniosku i wydanie świadectwa: Izba Celna w Szczecinie dla: IC w Gdyni, Poznaniu, Rzepinie lub Szczecinie Izba Celna w Warszawie dla: IC w Białymstoku, Białej Podlaskiej, Olsztynie, Toruniu lub Warszawie. Izba Celna we Wrocławiu dla: IC w Katowicach, Kielcach, Krakowie, Łodzi, Opolu, Przemyślu lub Wrocławiu Badanie warunków Izba celna właściwa do przeprowadzenia kontroli celnej

25 Badanie formalne wniosku
forma pisemna lub elektroniczna wzór - załącznik nr 1C do RW uzupełnienie wniosku – 30 dni kalendarzowych

26 Wniosek - wypełnienie Określić we wniosku (w związku z właściwością):
- gdzie znajduje się dokumentacja celna - gdzie prowadzona jest działalność objęta świadectwem - gdzie prowadzone jest zarządzanie logistyczne

27 Załączniki do wniosku wyciąg z KRS lub ewidencji działalności gospodarczej Ankieta (pkt 19 wyjaśnień do wniosku) zaświadczenie o niekaralności wykaz stałych przedstawicieli prawnych o oświadczenie ich niekaralności oświadczenie, iż w stosunku do wnioskodawcy nie jest prowadzone postępowanie upadłościowe i likwidacyjne

28 Badanie formalne wniosku
- przyjęcie wniosku – dalsza procedura - nie przyjęcie wniosku – postanowienie o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia

29 Przesłanki nie przyjęcia wniosku
- wniosek złożony do niezgodnie z właściwością organu, o której mowa w art. 14d RW - nie uzupełnienie wniosku o brakujące dane w terminie wyznaczonym przez organ celny - wnioskodawca został skazany za poważne przestępstwo karne związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą

30 - w momencie składania wniosku prowadzone jest w stosunku do niego postępowanie upadłościowe
- wnioskodawca posiada przedstawiciela prawnego do spraw celnych, który był skazany za poważne przestępstwo karne związane z naruszeniem przepisów celnych oraz z prowadzoną przez niego działalnością w charakterze przedstawiciela prawnego - wniosek został złożony w ciągu 3 lat od cofnięcia świadectwa AEO.

31 Procedura po przyjęciu wniosku
poinformowanie krajów o złożonym wniosku – 5 dni roboczych 35 dni kalendarzowych na przesłanie przez kraje informacji zwrotnej o przeszkodach w uzyskaniu statusu AEO badanie spełnienia wymogów i kryteriów przez organ celny konsultacje z krajami, gdy wymaga tego analiza jednego lub kilku kryteriów – 60 dni konsultacje z innymi IC

32 Wyniki postępowania decyzja o przyznaniu statusu AEO i wydanie świadectwa AEO – zgodnie ze wzorem w załączniku nr 1 D do RW (90 dni kalendarzowych od otrzymania wniosku, możliwość przedłużenia) decyzja o odrzuceniu wniosku (z uzasadnieniem) informacja do innych krajów o wydaniu świadectwa AEO lub o odrzuceniu wniosku (w terminie 5 dni roboczych)

33 Skutki prawne świadectwa AEO
wywiera skutki 10 dni roboczych po wydaniu jest uznawane we wszystkich krajach UE nieograniczony okres ważności organ celny monitoruje spełnianie warunków i kryteriów organ celny przeprowadza ponowną ocenę warunków i kryteriów w określonych przypadkach

34 Po wydaniu świadectwa Ponowna ocena warunków i kryteriów
Zmiana świadectwa AEO Zawieszenie statusu AEO (art. 14r RW) – z urzędu lub na wniosek Cofnięcie statusu AEO (art. 14v RW) – urzędu lub na wniosek

35 Wymiana informacji osoba AEO informuje organ celny o wszystkich zdarzeniach mających miejsce po wydaniu świadectwa i mogących mieć wpływ na jego dalsze stosowanie lub treść wszelkie istotne informacje organ wydający świadectwo udostępnia innym krajom, w których AEO prowadzi działalność podlegającą obowiązkowi celnemu powiadomienie krajów o wydaniu, zmianie, zawieszeniu lub cofnięciu świadectwa AEO.

36 jeżeli organ celny cofa pozwolenie udzielone osobie AEO na podstawie posiadanego świadectwa AEO do stosowania konkretnego uproszczenia celnego powiadamia o tym organ celny, który wydał świadectwo AEO organ celny wydający świadectwo AEO powiadamia komórki analizy ryzyka o wydaniu, zmianie, zawieszeniu lub cofnięciu świadectwa AEO

37 Data wejścia w życie 1 stycznia 2008 r.

38 Okres przejściowy Okres przejściowy trwa 24 miesiące licząc od dnia 1 stycznia 2008 r.

39 Termin przejściowy - terminy
termin wydawania świadectwa AEO – do 300 dni termin powiadamiania o wniosku – 10 dni termin informowania o przeszkodach w uzyskaniu statusu AEO – 70 dni termin konsultacji między krajami – 120 dni

40 System AEO dane dotyczące wniosków przekazywane drogą elektroniczną
świadectwa AEO oraz, w stosownych przypadkach, zmiany, zawieszenie i cofnięcie świadectw wszelkie inne istotne informacje baza danych osób posiadających status AEO – dostępna dla wszystkich procedura konsultacyjna

41 Informacja uruchomiona podstrona AEO na stronie internetowej MF/służba celna – uruchomiony adres internetowy uruchomiony help-desk w KE – kontakt poprzez ww. adres internetowy za pośrednictwem

42 Dodatkowe informacje Osoby kontaktowe:
Agata Grajda – tel Anna Dubielak –

43 Dziękuję za uwagę Pytania???


Pobierz ppt "Upoważniony przedsiębiorca AEO"

Podobne prezentacje


Reklamy Google