Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dziesięciolecie warszawskiej oświaty w Unii Europejskiej 2004-2014 Warszawa, 1 maja 2014.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dziesięciolecie warszawskiej oświaty w Unii Europejskiej 2004-2014 Warszawa, 1 maja 2014."— Zapis prezentacji:

1 Dziesięciolecie warszawskiej oświaty w Unii Europejskiej 2004-2014 Warszawa, 1 maja 2014

2 Proeuropejskie cele Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Rozwijanie umiejętności komunikowania się dzieci i młodzieży w językach obcych. Przygotowanie młodych ludzi do funkcjonowania w przestrzeni europejskiej. Rozwijanie współpracy i mobilności europejskiej nauczycieli. Skoncentrowanie środków pozyskiwanych z funduszy UE na zwiększaniu szans edukacyjno-zawodowych młodzieży. Warszawa – centrum współpracy międzynarodowej; miasto pośrednik UE – wschodnia Europa; partner projektów edukacyjnych.

3 Dofinansowanie projektów edukacyjnych Warszawy w latach 2004-2014 Szkoły prowadziły wymiany szkolne, kursy, szkolenia i staże zawodowe; uczelnie skupiły się na mobilności studentów i kadry. Organizacje pozarządowe prowadziły projekty edukacji pozaformalnej. Finansowo wsparła 500 szkół, 50 uczelni i 730 organizacji pozarządowych. Projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki otrzymały dofinansowanie w wysokości 50 mln zł.

4 Najważniejsze projekty EFS i LLP realizowane przez Biuro Edukacji cz.1/3 Podnoszenie jakości edukacji Mam wsparcie, aktywnie szukam pracy – program doradczo szkoleniowy dla uczniów szkół specjalnych Zagrajmy o sukces Warszawski model wspomagania szkół i przedszkoli jako przykład systemowego rozwiązania dla obszarów metropolitalnych Edukacja ku niezależności Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III szkół podstawowych Dziecięca akademia przyszłości Rozwój kompetencji kadr sportowych systemu oświaty m. st. Warszawy Dobre praktyki – dobrzy nauczyciele – skuteczna szkoła Praktyki pedagogiczne szansą na lepszy start studentów

5 Najważniejsze projekty EFS i LLP realizowane przez Biuro Edukacji cz.2/3 Edukacja cudzoziemców I Ty możesz dobyć wykształcenie w Warszawie Integracja kreatywna Tutorzy młodych uchodźców Integracja uczniów cudzoziemskich i ich rodzin poprzez edukację Doskonalenie umiejętności językowych i międzykulturowych Wychowanie w szkole w poszanowaniu praw człowieka i zasady równego traktowania

6 Najważniejsze projekty EFS i LLP realizowane przez Biuro Edukacji cz.3/3 Doskonalenie nauczycieli Rozwój szkolnictwa zawodowego dla potrzeb rynku pracy Zawody budowlane na rynku pracy Pilotażowy projekt potwierdzania kwalifikacji zawodowych w Warszawie Nowe możliwości – nowe kwalifikacje – konserwator urządzeń dźwigowych Motor edukacji zawodowej Młody fachowiec – warsztaty budowlane Kompleksowo zawodowi Doskonalenie kompetencji zarządzania warszawskimi gimnazjami i szkołami ponadgimnazjalnymi

7 Narzędzia wspierania mobilności edukacyjnej od e-Twinning do Study in Warsaw

8 Narzędzia wspierające współpracę międzynarodową w Warszawie

9 EDSM – Europejski Dom Spotkań Młodzieży Zadania EDSM: –Wspiera i inicjuje współpracę międzynarodową. –Pomaga w przygotowaniu pobytu grup młodzieżowych w Warszawie. –Promuje wiedzę o Unii Europejskiej. –Prowadzi Centrum Szkolnej Informacji Turystycznej. –Promuje Warszawę. Europejski Dom Spotkań Młodzieży od 2010 r. wspiera placówki oświatowe realizując projekty międzynarodowe. Z pobytu w EDSM skorzystali goście z 30 krajów z całego świata, m.in. takich jak: Niemcy, Rosja, Słowacja, Białoruś, Irlandia, Kanada, Czechy, Szwecja, Ukraina, Węgry, Wielka Brytania, Włochy, Austria, Izrael, Japonia, Litwa, Nigeria, Stany Zjednoczone, Bułgaria, Grecja, Holandia, Indonezja, Irlandia Północna, Belgia, Łotwa.

10 Projekty EDSM Organizacja wizyt studyjnych przedstawicieli Ukrainy i innych państw z Europy Wschodniej dot. edukacji, kultury oraz budowania społeczeństwa obywatelskiego i promowania Unii Europejskiej (np. wizyta studyjna EURO 2012: Ukrainian-Polish Youth Initiatives, seminarium Edukacja przedszkolna – szanse i wyzwania). Ścisła współpraca z Młodzieżową Radą m.st. Warszawy (projekt My Generation at Work program URBACT II). Współpraca z organizacjami pozarządowymi aktywizującymi młodzież i realizującymi wymiany młodzieżowe Europie. Współpraca z partnerami zagranicznymi w projektach edukacyjnych.

11 Projekt Study in Warsaw Realizowany od 2008 r. – w ramach trójporozumienia Miasta Stołecznego Warszawy, Konferencji Rektorów Uczelni Warszawskich i Fundacji Edukacyjnej Perspektywy. Cele: –Promocja stolicy jako europejskiego ośrodka edukacji i nauki, również dla studentów z zagranicy. –Pomoc w umiędzynaradawianiu stołecznych uczelni. –Tworzenie spójnego wizerunku warszawskich uczelni zagranicą, przygotowanie oferty eksportowej i budowa strategii obecności uczelni zagranicą. W Warszawie studiują głównie młodzi ludzie z Ukrainy, Białorusi oraz takich krajów Unii Europejskiej jak np. Szwecja.

12 Liczba zagranicznych studentów w Warszawie w latach 2004-2013

13 Kraje macierzyste zagranicznych studentów

14 Europejski Dzień Języków (EDJ) EDJ został ustanowiony przez Radę Europy w 2001 roku. Biuro Edukacji współpracuje z organizatorami Europejskiego Dnia Języków. Co roku, we wrześniu, prezentowane są osiągnięcia warszawskich szkół w zakresie nauczania języków obcych, odbywają się wydarzenia promujące wielojęzyczność, prowadzone są różne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli - w tym międzynarodowe konferencje poświecone nauczaniu języków obcych.

15 Centrum Zasobów Dydaktycznych Języka Angielskiego w Warszawie - Young Learners Resource Center Działa od 2006 roku, na podstawie umowy o współpracy Urzędu m.st. Warszawy i Ambasady Stanów Zjednoczonych w Polsce. Prowadzi zajęcia dla nauczycieli i studentów pedagogiki. Współpracuje z edukatorami z USA, gromadzi materiały dydaktyczne przydatne głównie w nauczaniu wczesnoszkolnym.

16 Współpraca międzynarodowa z Wielką Brytanią Współpraca z Wielką Brytanią (Cardiff) - realizacja wspólnych projektów w ramach programu Uczenie się przez całe życie, komponent Comenius Regio. 1.Caerdydd-Warsaw Integracja Projekt. Integracja młodych ludzi i ich rodziców poprzez edukację czas realizacji: sierpień 2009- lipiec 2011 2. Doskonalenie umiejętności językowych i międzykulturowych czas realizacji: sierpień 2013 – lipiec 2015 3. Wychowanie w szkole w poszanowaniu praw człowieka i zasady równego traktowania czas realizacji: sierpień 2013 – lipiec 2015

17 Współpraca Biura Edukacji z Goethe Institut Cele projektu: –zwiększenie motywacji do nauki języków obcych na przykładzie języka niemieckiego –połączenie nauki języka i sportu - CLIL (współpraca nauczyciela języka i sportu) –integracja uczniów w klasie –przedstawienie obrazu współczesnych Niemiec –Promocja języka niemieckiego

18 Współpraca Biura Edukacji z Instytutem Francuskim Inicjatywa wspierana przez Instytut Francuski w Polsce. Wymiana licealistów z Polski, Francji i Niemiec. Dzięki wymianie szkolnej uczniowie mogli zapoznać się z funkcjonowaniem systemów szkolnych, w tym samorządu uczniowskiego w innych krajach. Celem projektu jest zwiększenie zaangażowana młodzieży w życie społeczne na poziomie europejskim, krajowym i na poziomie struktur szkolnych.

19 Projekty europejskie warszawskich szkół – wybrane przykłady

20 W cyfrowym Matrixie czyli w świecie fruwających liczb Cel: Samodzielne projektowanie i wykonywanie modeli uk ł adów cyfrowych wraz z zastosowaniem ich w pomiarach kwantowo- mechanicznych na lekcjach fizyki. Liczba uczestników projektu: 20 uczniów Termin realizacji projektu: 11.02.2013 – 18.10.2013 Szczególne osi ą gni ę cia uczestników projektu: Finali ś ci Olimpiady Fizycznej – 2 uczniów; Finali ś ci Konkursu Fizycznego Mazowieckiego Kuratora O ś wiaty i Politechniki Warszawskiej – 2 uczniów. Nauczyciel realizuj ą cy projekt: mgr Ł ukasz G ł az

21 MustLearnIT - ICT jako narzędzie pracy w nauczaniu na odległość w małych szkołach Ośrodkiem koordynującym w Polsce był Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, jako jeden z sześciu partnerów uczestniczący w międzynarodowym projekcie w ramach programu Sokrates Minerva Kraje partnerskie: Wielka Brytania, Finlandia, Cypr, Grecja, Polska Miasta partnerskie w Polsce: Warszawa, Dłużec, Fornetka, Szkoła Podstawowa nr 217 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie była szkołą bazowa, w której prowadzone były lekcje języka angielskiego dla uczniów z Małych Szkół. Uczniowie poprzez wideo konferencje uczestniczyli w zajęciach prowadzonych na odległość przez nauczyciela z SP 217. 06.03.2007 r. odwiedził szkołę Komisarz UE ds.wielojęzyczności Leonard Orban – zainteresowany tą formą nauczania. Wcześniej SP217 gościła wszystkich realizatorów projektu. z krajów partnerskich.

22

23 Sign me English- pierwsza w Polsce platforma edukacyjna do nauki języka angielskiego dla osób niesłyszących w Polskim Języku Migowym. Strona zawiera m.in.: wideosłownik filmy z gramatyką języka angielskiego filmy z dialogami filmy o Wielkie Brytanii testy online materiały dla nauczycieli

24

25

26

27

28

29

30 Korzyści z programów europejskiej wymiany i współpracy edukacyjnej Na podstawie badań zleconych przez Komisję Europejską i Ministerstwo Edukacji Narodowej (cytowane za: 20 lat Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji 1993-2013, FRSE, Warszawa 2013) polscy uczestnicy programów europejskiej wymiany i współpracy edukacyjnej wskazywali głównie na następujące efekty udziału w projektach.

31 Korzyści z programów europejskiej wymiany i współpracy edukacyjnej cz.1/3 Dla uczniów: –wzrost zainteresowania innymi krajami, rozwój postaw otwartości i tolerancji dla innych kultur, zwiększenie identyfikacji z Europą, –podniesienie umiejętności językowych oraz wzrost zainteresowania nauką języków obcych, –zwiększenie motywacji do nauki i rozwoju osobistego, wzrost poczucia własnej wartości, –wzrost zagranicznej mobilności, –doskonalenie kompetencji z zakresu wykorzystania nowoczesnych technologii.

32 Korzyści z programów europejskiej wymiany i współpracy edukacyjnej cz.2/3 Dla nauczycieli: –polepszenie relacji z uczniami, –zainteresowanie doskonaleniem zawodowym, wykorzystanie nowych metod i narzędzi pracy z uczniem, wykorzystanie na lekcjach metody projektu edukacyjnego, –podniesienie umiejętności językowych oraz zwiększenie motywacji do nauki języków obcych, –doskonalenie kompetencji z zakresu wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, –wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań w zakresie nauczania.

33 Korzyści z programów europejskiej wymiany i współpracy edukacyjnej cz.3/3 Dla szkół: –otwarcie na partnerstwa międzynarodowe, uczestnictwo w europejskiej przestrzeni edukacyjnej, włączenie zagranicznych partnerów w codzienne życie szkoły, –zaangażowanie w działania projektowe, rozpowszechnienie kultury projektowej oraz kultury ewaluacji i monitoringu, –wzrost prestiżu, rozwijanie współpracy ze środowiskiem lokalnym, –integracja społeczności szkolnej oraz polepszenie atmosfery panującej w szkole, –wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań w zakresie zarządzania placówką, –zmiana wyposażenia oraz aranżacji sal lekcyjnych, przystosowanie do pracy w zespołach.

34 Warszawa, zabierając głos w jakiejkolwiek sprawie, przemawiać musi jak stolica – pod tym, co mówi, pulsować musi to, co najnowsze, najmniej odgadnione, najbardziej przyszłościowe… JANUSZ KORCZAK


Pobierz ppt "Dziesięciolecie warszawskiej oświaty w Unii Europejskiej 2004-2014 Warszawa, 1 maja 2014."

Podobne prezentacje


Reklamy Google