Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Tarnawie Dolnej Klasa III B – 2013/2014 Opieka - Marek Drwięga Wersja: 1/sr/14 Wszelkie prawa zastrzeżone.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Tarnawie Dolnej Klasa III B – 2013/2014 Opieka - Marek Drwięga Wersja: 1/sr/14 Wszelkie prawa zastrzeżone."— Zapis prezentacji:

1 WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Tarnawie Dolnej Klasa III B – 2013/2014 Opieka - Marek Drwięga Wersja: 1/sr/14 Wszelkie prawa zastrzeżone ® Część II. Utrwalenie wiadomości i umiejętności Rozdział II – Samorządna Rzeczpospolita

2 INFORMACJE Gdy klikniesz, to przełączysz się na slajd Spis treści. Będziesz mogła/mógł przechodzić do każdego tematu niezależnie. Gdy klikniesz, to przejdziesz do slajdu zgodnego z podpisem ( Mapa, Powrót...). Gdy klikniesz inne miejsce, to przejdziesz do następnego slajdu. https://encrypted- tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQik3vVJkkk gumAvVExnI4RHC5BuHtxKzb_-jGgiuN4gQwwEqMs

3 Władza centralna a samorząd terytorialny Samorządem nazywamy współpracę obywateli, dzięki której osiągają oni własne cele poprzez wybieranie przez siebie organów władzy. Rodzaje samorządów Terytorialne Samorządy, które działają na określonym terytorium Inne Samorządy oparte na innych więziach (uczniowski, myśliwych... ) Specjalne Samorządy zawodowe oraz gospodarcze Maciej Molek

4 Samorząd terytorialny Dawid Kieca Jest drugim co o wielkości, po administracji rządowej, ważnym elementem administracji publicznej Tworzą go niepodporządkowane sobie nawzajem gminy, powiaty i województwa Obszary ich działań zostały wyznaczone w taki sposób, aby uwzględnić więzi społeczne, gospodarcze i kulturowe łączące ludzi zamieszkałych na danym obszarze Istnienie samorządu terytorialnego jest przejawem decentralizacji władzy publicznej Źródło: http://www.zycie-chotomowa.pl/wp-content/uploads/2011/02/Samorzad.jpg Tekst: podręcznikhttp://www.zycie-chotomowa.pl/wp-content/uploads/2011/02/Samorzad.jpg

5 Podział zadań samorządu Dawid Kieca Zadania samorządu terytorialnego: Własne: - dotyczą edukacji, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, ochrony środowiska, kultury i porządku publicznego na terenie konkretnej społeczności. Zlecone: - przygotowanie i przeprowadzanie wyborów oraz referendów, a także prowadzenie ewidencji ludności. Źródło: http://www.h-net.org/~eopolska/Ksztalcenie/Images/28A_ZAD.gif Tekst: podręcznikhttp://www.h-net.org/~eopolska/Ksztalcenie/Images/28A_ZAD.gif

6 Podział terytorialny Polski Kornelia Tworzydlak Aby nasz kraj mógł sprawnie funkcjonować, jego terytorium podzielono na części. Zgodnie z obowiązującym od 1 stycznia 1999 r. podziałem w Polsce jest : 16 województw, 379 powiatów, 2478 gmin. http:// www.archiwum.kalisz. pl/archiwum-zakres-dzialania http://uniwersytety-trzeciego- wieku.studentnews.pl/serwis.php?s=1491&pok=29469 http://www.kupsprzedaj.pl/Content/Maps/polska/po morskie/gdanski.gif

7 Nadzór nad samorządem terytorialnym Maciej Molek Nadzór nad samorządem terytorialnym Sposób nadzorowania Kto nadzoruje? Żądanie informacji Wizytacje Kontrole Rozwiązanie zarządu, rady, sejmiku Stwierdzanie nieważności uchwał Wstrzymanie działalności organów jednostki samorządu... Premier, wojewoda, Regionalna Izba Obrachunkowa Sejm na wniosek premiera

8 Gmina i jej rodzaje SAMORZĄD GMINNY Autorka – Ima Sghir Gmina to podstawowa jednostka w trójstopniowym podziale administracyjnym Polski. Zajmuje się sprawami na szczeblu lokalnym. Wyróżniamy gminy: - wiejskie, - miejsko-wiejskie, - miejskie. http://www.elektroonline.pl/img/media/9439 Władze gminne i ich uprawnienia (wybierz ścieżkę) Kornelia i Sandra Klaudia i Ima

9 Władze gminne i ich uprawnienia Autorka – Ima Sghir W gminie wiejskiej władzę sprawuje rada gminy i wójt. W gminie miejsko-wiejskiej władzę sprawuje rada miasta i burmistrz. W gminie miejskiej władzę sprawuje rada miasta i prezydent miasta. Rada jest organem stanowiącym i kontrolującym samorząd. Sprawuje władzę uchwałodawczą. Wójtowie, burmistrzowie oraz prezydenci stanowią władzę wykonawczą. http://www.portrety.sklep.pl/gallery_image/full/1094.jpg

10 Zadania i finanse gminy Autorka – Klaudia Tkacz Władze lokalne dbają o sprawne funkcjonowanie gminy i o odpowiednie warunki życia jej mieszkańców. Współpracują również z innymi gminami i organizacjami. Fundusze na realizację działań pozyskują m.in. z: - podatków, - opłat lokalnych, - majątków gminnych, - funduszy europejskich. Dzięki nim gminy pozyskują pieniądze m.in. na budowę dróg, utrzymanie służby zdrowia, zakładanie publicznych przedszkoli. http://www.gazetaprawna.pl/konferencje/fu_old/naglowek.jpg

11 Gminne dochody i wydatki Autorka – Klaudia Tkacz Dochody gminne: - podatki i opłaty, - pieniądze z budżetu państwa, - majątek gminy. Wydatki gminne: - techniczne (drogi, kanalizacja...), - dotyczące porządku i bezpieczeństwa, - społeczne (współfinansowanie szkół, bibliotek, itd.) - dotyczące środowiska naturalnego. http://expresskaszubski.pl/aktualnosci/2010/11/somonino-gmina-samorzadowego-sukcesu http://www.se.pl/wydarzenia/warszawa/warszawa -wojna-o-smieci-smieciarka-przyjedzie-raz-na- dwa-tygodnie_327011.html http://infogrodzisk.pl/edukacja/szkoly/322-szkola- podstawowa-w-ksiazenicach-otwarta Kliknij tutaj!

12 Władze gminne i ich uprawnienia Sandra Ścieranka Gmina posiada władze, których zadaniem jest podejmowanie decyzji dotyczących spraw lokalnych. Samorząd gminy wypełnia zadania publiczne, które służą do zaspokojenia potrzeb wspólnoty samorządowej i są wykonywane jako własne (art.166 Konstytucji). Wykonuje także zadania zlecone, które wynikają z potrzeb państwa. http://upload.wikimedia.org/wikibooks/pl/7/72/W%C5%82adze_gminy.png

13 Zadania gminy Kornelia Tworzydlak Władze lokalne wykonują swoje zadania, aby zapewnić sprawne funkcjonowanie gminy a mieszkańcom odpowiednie warunki do życia. Zadania gminy dzielimy na własne i zlecone. Do zadań własnych gminy należą zadania z zakresu: lokalnego transportu zbiorowego, wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji i odprowadzania ścieków, pomocy społecznej, edukacji publicznej, kultury fizycznej i turystyki, ochrony środowiska, ochrony zdrowia, dróg gminnych, ulic i mostów. Zadania własne wynikają z ustaw, natomiast zlecone przekazywane są przez inne samorządy lub pochodzą od administracji rządowej. http://www.czorsztyn.pl/pl/5424/0/Urzad_Gminy.html

14 Finanse gminy Źródła funduszy gminnych Podatki i opłaty lokalne Majątek gminny Budżet centralny Budżet wojewódzki Środki unijne Kornelia Tworzydlak http://biznes.interia.pl/news/fundusze-pieniezne- daja-bezpieczenstwo,1733248,2216

15 Wpływ obywateli na życie gminy Autorki – Ima Sghir i Klaudia Tkacz Mieszkańcy gminy mogą brać udział w sprawowaniu władzy poprzez: - głosowanie w wyborach samorządowych, - składanie petycji, skarg lub wniosków, - uczestniczenie w referendum czy konsultacjach. https://plus.google.com/photos/112731787814652569936/albums/5929401346721361681/5929 401643186797058?banner=pwa&authkey=CNya_7fqvYb0IQ&pid=5929401643186797058&oid= 112731787814652569936

16 Rodzaje powiatów i ich władze SAMORZĄD POWIATOWY - Posiada władzę uchwałodawczą. - Obejmują jedno duże miasto liczące powyżej 100 tysięcy mieszkańców. - Na czele stoi Prezydent. - Podlega pod nie kilka lub kilkanaście gmin. - Na czele stoi Starosta. Powiaty Grodzkie - Sprawuje władzę uchwałodawczą i kontrolną. - Sprawuje władzę wykonawczą.

17 Zadania powiatu Utrzymywanie dróg powiatowych Ochrona środowiska Ochrona praw konsumenta Prowadzenie szpitali powiatowych i rejonowych http://www.trans-syp.pl/oferta/utrzymanie-drog.html http://uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=2736 http://www.wierzchoslawice.pl/redwag/content/bl ogcategory/34/79/ http://www.powiat- leski.pl/pl/342,352/2/zdrowie_i_opieka_spoleczna.html

18 Województwo SAMORZĄD WOJEWÓDZKI Autorzy: Szymon Jaworski, Bartłomiej Osenkowski Województwo jest największą jednostką podziału terytorialnego w Polsce. Obecnie, od 1999 roku, Polska jest podzielona na 16 województw. Stolicą województwa jest najbardziej rozwinięte gospodarczo miasto regionu. Województwa łączy wspólna historia, kultura, położenie geograficzne albo dominujący rodzaj działalności gospodarczej.

19 Reformy administracyjne w Polsce Autorzy: Szymon Jaworski, Bartłomiej Osenkowski Po II wojnie światowej w Polsce kilkakrotnie dochodziło do zmian w podziale administracyjnym. Najważniejsze reformy administracyjne zostały przeprowadzone w 1950, 1975 i 1999 r. http://1.bp.blogspot.com/6HXGGo2jLhI/UU1u3EpJqsI/A AAAAAAAAF0/AjIWAtKHA-0/s1600/pol_1950.jpg Podział z 1950 r. Podział z 1975 r. http://i.wp.pl/a/f/jpeg/29726/7_adm_1975-600.jpeg

20 Obecny podział administracyjny Polski http://www.ordynacja.profnet.pl/images/mapapolski1.gif Podział z 1999 r. Autorzy: Szymon Jaworski, Bartłomiej Osenkowski

21 Kto rządzi województwem? Autorzy: Szymon Jaworski, Bartłomiej Osenkowski Władzę uchwałodawczą i kontrolną sprawuje sejmik województwa. Tworzy go co najmniej 30 radnych wybieranych co 4 lata. Władzę wykonawczą sprawuje zarząd województwa składający się z 5 osób wybieranych przez sejmik. Na czele zarządu stoi marszałek województwa. http://www.malopolskie.pl/Img/Wydarzenia/2014/duze/389701_ARP_4816_640_500.jpg

22 Przedstawiciel rządu w województwie Autorzy: Szymon Jaworski, Bartłomiej Osenkowski Wojewoda - przedstawiciel Rady Ministrów, powoływany przez premiera na wniosek ministra spraw wewnętrznych i administracji. Do głównych zadań wojewody należy: - reprezentowanie Rady Ministrów podczas wizyt w województwie przedstawicieli innych państw, - dostosowanie polityki Rady Ministrów do warunków lokalnych, - badanie zgodności działań samorządów z prawem, - nadzorowanie wypełniania obowiązków przez administrację rządową.

23 Idziemy do urzędu Aby uniknąć w urzędzie stania w kolejkach należy wcześniej uzyskać podstawowe informacje: 1. Jaka instytucja zajmuje się daną sprawą. 2. Gdzie znajduje się siedziba. 3.W jakich godzinach przyjmuje się petentów. 4. Do jakiego urzędnika mamy się zgłosić. JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ W URZĘDZIE? Autorki: Sandra Ścieranka, Aleksandra Gocek http://bi.gazeta.pl/im/9/9495/z9495599Q,Kolejki-w-urzedzie-skarbowym-w-Lublinie.jpg

24 Wypełnianie formularzy By dana instytucja zajęła się sprawą obywatela, bardzo często potrzebny jest wniosek lub podanie. Aby dobrze wypełnić formularz musimy pamiętać, że: - Formularze wypełniamy czytelnie (najlepiej drukowanymi literami). - Przed wypełnieniem rubryki dokładnie sprawdzamy co się w niej ma znaleźć. - Nie powinniśmy skreślać ani poprawiać. - W razie pomyłki musimy wypełnić nowy formularz. Autorki: Sandra Ścieranka, Aleksandra Gocek http://podatnicy.org/wp-content/uploads/2012/03/wype%C5%82nianie-formularza.jpg

25 Jak otrzymać dowód osobisty? Aby otrzymać dowód osobisty, należy złożyć wniosek o wydanie dowodu w urzędzie miasta i gminy. Czas oczekiwania na dokument to ok. 30 dni. Wniosek ten powinien zawierać: - Imiona i nazwisko (osoby składającej wniosek). miona rodziców. - Pesel, datę urodzenia. - Kolor oczu, wzrost. - Adres zamieszkania. - 2 aktualne fotografie. - Podpis na wniosku (należy złożyć tylko w obecności urzędnika). Autorki: Sandra Ścieranka, Aleksandra Gocek http://d.naszemiasto.pl/k/r/08/5b/4d7881d433fbd_g1.jpghttp://d.naszemiasto.pl/k/r/08/5b/4d7881d433fbd_g1.jpg.

26 Jak uzyskać informacje? Informacje o danym urzędzie możemy poszukać w Internecie lub na specjalnych kartach opisu usługi. Karty te zawierają najpotrzebniejsze informacje, a mianowicie: stanowisko osoby, która zajmuje się danym rodzajem sprawy, numer pokoju i telefonu oraz godziny pracy urzędnika. Dokument zawiera również dodatkowy wykaz niezbędnych formularzy, podana jest wysokość opłat, a także sposoby realizacji sprawy i tryb odwoławczy od decyzji. Autorki: Sandra Ścieranka, Aleksandra Gocek http://warsaw--bs.crazylife.pl/

27 Urząd on-line Polskie prawo wymaga aby każda instytucja miała swoją stronę internetową, na której będą zamieszczone informacje danej instytucji - Biuletyn Informacji Publicznej – www.bip.gov.pl Urząd on-line, to załatwianie sprawy urzędowej nie wychodząc z domu i przesłanie jej drogą elektroniczną. Autorki: Sandra Ścieranka, Aleksandra Gocek http://www.eostroleka.pl/luba/dane/pliki/obrazy/bip.jpg

28 SPIS TREŚCI Koniec Informacje Władza centralna a samorząd terytorialny (samorząd, decentralizacja, zadania własne i zlecone, Regionalna Izba Obrachunkowa) Samorząd gminny (gmina, rodzaje gmin, władze i ich uprawnienia oraz zadania, finanse: dochody i wydatki, wpływ obywateli na życie gminy) Samorząd powiatowy (rodzaje powiatów, władze, zadania) Samorząd wojewódzki (województwo, sejmik województwa, zarząd i marszałek województwa, wojewoda) Jak załatwić sprawę w urzędzie? (przygotowanie się, wypełnianie formularzy, dowód osobisty, karta opisu usługi, urząd on-line) Treści slajdów przygotowano w oparciu o podręcznik, z którego korzystają uczniowie w szkole - Dziś i jutro. Wiedza o społeczeństwie. Podręcznik z ćwiczeniami dla gimnazjum. Część druga: I. Janicka, A. Janicki, A. Kucia, T. Maćkowski, Wydawnictwo Era Sp. z o.o., Warszawa 2010


Pobierz ppt "WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Tarnawie Dolnej Klasa III B – 2013/2014 Opieka - Marek Drwięga Wersja: 1/sr/14 Wszelkie prawa zastrzeżone."

Podobne prezentacje


Reklamy Google