Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

wynikające z nowelizacji Regulaminu Ogólnego SZ RP

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "wynikające z nowelizacji Regulaminu Ogólnego SZ RP"— Zapis prezentacji:

1 wynikające z nowelizacji Regulaminu Ogólnego SZ RP
Zasadnicze zmiany wynikające z nowelizacji Regulaminu Ogólnego SZ RP Panie Generale, Szanowni Panowie !!! Wykonując polecenie Szefa Sztabu Generalnego WP, z upoważnienia Szefa Zarządu Szkolenia – P7 przedstawię krótką informację na temat zmian, które wprowadzono do Regulaminu Ogólnego SZ RP, przygotowując jego kolejną nowelizację. SZEF OASW płk dypl. Dariusz SYLWESTRZAK

2 Regulamin Ogólny SZ RP jest zbiorem postanowień regulujących wewnętrzną działalność SZ RP. Postanowienia regulaminu odnoszą się do podstawowych dziedzin życia wojskowego, w tym przede wszystkim funkcjonowania jednostek i instytucji wojskowych oraz muszą pozostawać w organicznym związku z aktami normatywnymi wyższego rzędu Regulamin Ogólny SZ RP jest dodatkowo swoistym kodeksem praw i obowiązków żołnierskich. Ostatnia aktualizacja tego dokumentu miała miejsce w 2011 roku, opatrzona uzupełnieniem Nr 1. Następujące w szybkim tempie zmiany w prawie powszechnym i życiu publicznym, w wielu aspektach przenoszone do służby wojskowej. Dodatkowo zmiany organizacyjno-strukturalne oraz zmiany wynikające z transformacji w tym funkcjonowania amii zawodowej wymuszają potrzebę nowelizacji w krótkich odstępach czasu dokumentów normujących tok życia i służby w jednostce wojskowej. Do takich dokumentów zalicza się RO SZ.

3 Zmiany aktów prawnych regulujących problematykę zawartą w regulaminie;
DETERMINANTY: Zmiany aktów prawnych regulujących problematykę zawartą w regulaminie; Zmiana Ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (Dz. U. z 2013 r. poz. 628). Potrzeby zmian zgłaszane przez komórki organizacyjne resortu obrony narodowej oraz dowództwa RSZ wynikające z potrzeby dostosowania zapisów regulaminu do zachodzących zmian – prawnych, organizacyjno strukturalnych, społecznych, itp. Projekt opracowano w uzgodnieniu z 38 instytucjami resortu obrony narodowej a także Pełnomocnikiem Ministra Obrony Narodowej ds. wdrażania nowego systemu zarządzania, kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP. Zmieniono zapisy - w 412 punktach; Wprowadzono nowe punktów; Wykreślono punktów. UWAGA! Nowe treści wpisują się w trwający proces wdrażania systemu dowodzenia i kierowania Siłami Zbrojnymi RP. Determinantami, które wymusiły nowelizację regulaminu były: Propozycje zgłaszane przez komórki organizacyjne resortu obrony narodowej wynikające z potrzeby regulacji np. kwestii wnoszenia (wwożenia) i posiadania alkoholu, narkotyków, dopalaczy na terenie JW., palenia tytoniu a także używania e-papierosów; propozycje zgłaszane przez dowództwa RSZ dotyczące np. zasad noszenia brody, a przede wszystkim zagadnień związanych z problemami równości płci; zmiany aktów prawnych regulujących problematykę zawartą w regulaminie tj. np. Instrukcja o gotowości bojowej i mobilizacyjnej, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich występowaniu oraz właściwości organów w tych sprawach; Ustawa z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (Dz. U. z 2013 r. poz. 628). Projekt opracowano w uzgodnieniu z 38 instytucjami resortu obrony narodowej a także Pełnomocnikiem Ministra Obrony Narodowej ds. wdrażania nowego systemu zarządzania, kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP. Zmieniono zapisy w 412 punktach, wprowadzono 96 nowych punktów, uwzględniających przede wszystkim problematykę równości płci a także mobbingu, wykreślono13 punktów, wynikających m.in. ze zmian w funkcjonowaniu JW. np. po likwidacji stołówek żołnierskich. Na podkreślenie zasługuje fakt, że treści znowelizowanego regulaminu wpisują się w trwający proces wdrażania nowego systemu dowodzenia i kierowania Siłami Zbrojnymi RP.

4 NAJISTOTNIEJSZE ZMIANY PODSTAWOWE UWARUNKOWANIA SŁUŻBY WOJSKOWEJ
DZIAŁ I PODSTAWOWE UWARUNKOWANIA SŁUŻBY WOJSKOWEJ DOPRECYZOWANO: definicję przełożonego; stosunki pomiędzy młodszym a starszym żołnierzem; zasady zachowania się na terenach obiektów wojskowych (papierosy, e-papierosy, alkohol, narkotyki, dopalacze); zasady oddawania honorów – uwzględniono kombatantów; zasady składania meldunków osobom cywilnym; zasady zachowania się żołnierzy w środkach komunikacji publicznej; wygląd zewnętrzny żołnierzy. UJĘTO PROBLEMATYKĘ MOBBINGU! Ujednolicono pojecie „żołnierz rezerwy, NSR, kandydat na żołnierza zawodowego” zastępując je pojęciem „żołnierza niezawodowego”. Na kolejnych slajdach przedstawię najistotniejsze kwestie, które doprecyzowano bądź wprowadzono do RO jako nowe. Podam również przyczyny wykreślenia niektórych zapisów.

5 NAJISTOTNIEJSZE ZMIANY w RO SZ RP
znowelizowany obowiązujący O niemożności wykonania rozkazu podwładny jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić wydającego rozkaz, a o odmowie wykonania rozkazu podwładny jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić przełożonego wyższego szczebla od przełożonego wydającego rozkaz, dokładnie opisując zaistniałą sytuację w formie ustnej lub pisemnej. Żołnierza obowiązuje zdyscyplinowanie i lojalność wobec innych żołnierzy. O odmowie wykonania rozkazu podwładny jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić przełożonego wyższego szczebla od przełożonego wydającego rozkaz, dokładnie opisując zaistniałą sytuację w formie ustnej lub pisemnej. Żołnierza obowiązuje zdyscyplinowanie i lojalność wobec przełożonych oraz starszych.

6 NAJISTOTNIEJSZE ZMIANY w RO SZ RP
znowelizowany obowiązujący Żołnierz przebywający na terenie obiektów zajmowanych przez organy wojskowe, jak również obiektów koszarowych i zakwaterowania przejściowego jednostki wojskowej, nie może: 1) wnosić, posiadać alkoholu lub środków odurzających, substancji psychotropowych i środków zastępczych lub innych podobnie działających środków i substancji, o których mowa w odrębnych przepisach; 2) spożywać alkoholu, używać środków odurzających, 3) pozostawać w stanie po użyciu alkoholu albo nietrzeźwości lub odurzenia. Dotyczy to również żołnierza przybywającego do miejsca pełnienia służby lub zakwaterowania po powrocie z urlopu, przepustki, podróży służbowej, leczenia, itp. 4) używać wyrobów tytoniowych i e-papierosów, za wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych (palarni) zgodnie z odrębnymi przepisami. Żołnierz przebywający na terenie obiektów zajmowanych przez organy wojskowe, jak również obiektów koszarowych i zakwaterowania przejściowego jednostki wojskowej, nie może posiadać i spożywać alkoholu, pozostawać w stanie po użyciu alkoholu lub nietrzeźwości. Nie może także posiadać i używać środków odurzających lub substancji psychotropowych albo używać środków o podobnym działaniu oraz pozostawać w stanie po użyciu tych środków lub substancji. Dotyczy to również żołnierza przybywającego do miejsca pełnienia służby lub zakwaterowania po powrocie z urlopu, przepustki, podróży służbowej, leczenia, itp. żołnierza w takim stanie nie dopuszcza się do wykonywania zadań służbowych, a jeśli wymaga tego sytuacja, doprowadza się do miejsca zakwaterowania (zamieszkania) albo po przeprowadzeniu badania lekarskiego, żołnierza spełniającego warunki do osadzenia, umieszcza się w izbie zatrzymań. żołnierza, który tych warunków nie spełnia lub którego stan psychofizyczny nie pozwala na osadzenie w izbie zatrzymań, umieszcza się w placówce służby zdrowia.

7 NAJISTOTNIEJSZE ZMIANY w RO SZ RP
znowelizowany obowiązujący Żołnierze są obowiązani oddawać honory: 1) Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej; 2) Marszałkom Sejmu i Senatu; 3) Prezesowi Rady Ministrów; 4) Ministrowi Obrony Narodowej; 5) przełożonym, starszym i równym stopniem; 6) kombatantom występującym z widocznym oznaczeniem stopnia wojskowego; 7) fladze państwowej, proporcowi Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, fladze Ministra Obrony Narodowej, Marszałka Polski, Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, flagom rodzajów sił zbrojnych i banderze wojennej - w czasie ich oficjalnego podnoszenia i opuszczania (eksponowania), sztandarom wojskowym oraz banderze wojennej podczas wchodzenia na okręt i schodzenia z okrętu; 8) przed Grobem Nieznanego Żołnierza; 9) symbolom i miejscom upamiętniającym bohaterską walkę i męczeństwo Narodu Polskiego i innych narodów, jeśli są tam wystawione posterunki honorowe; 10) pogrzebom z wojskową asystą honorową. 6) fladze państwowej, proporcowi Prezydenta 7) przed Grobem Nieznanego żołnierza; 8) symbolom i miejscom upamiętniającym bohaterską narodów, jeśli są tam wystawione posterunki honorowe; 9) pogrzebom z wojskową asystą honorową.

8 NAJISTOTNIEJSZE ZMIANY w RO SZ RP
znowelizowany obowiązujący Podwładni i młodsi oddają honory pierwsi, a żołnierze równi stopniem – jednocześnie. Starsi stopniem wojskowym odwzajemniają honory. Żołnierz zwracający się do innego żołnierza wymienia jego stopień w formie skróconej np. zwracając się do starszego szeregowego (marynarza) „PANIE/PANI SZEREGOWY”, starszego kaprala mówi – „PANIE KAPRALU” lub „PANI KAPRAL”. Podobnie postępuje zwracając się do: starszego sierżanta, młodszego chorążego, starszego chorążego, starszego chorążego sztabowego, podporucznika, podpułkownika, komandora podporucznika, komandora porucznika, generała (brygady, dywizji, broni), admirała (kontradmirała, wiceadmirała, admirała floty). Żołnierze niezawodowi mogą opuszczać teren jednostki na podstawie przepustek za zgodą: 1) dowódcy drużyny- na czas do 12 godzin; 2) dowódcy plutonu, szefa pododdziału – na czas do 24 godzin; 3) dowódcy kompanii (równorzędnego) i wyższych przełożonych – na czas do 72 godzin. Podwładni i młodsi oddają honory pierwsi, a żołnierze równi stopniem – jednocześnie. Żołnierz zwracający się do innego żołnierza wymienia jego stopień w formie skróconej np. zwracając się do starszego szeregowego (marynarza) „PANIE/PANI SZEREGOWY”, starszego kaprala mówi – „PANIE KAPRALU” lub „PANI KAPRAL”. Podobnie postępuje zwracając się do: starszego sierżanta, podporucznika, podpułkownika, komandora podporucznika, komandora porucznika, generała (brygady, dywizji, broni), admirała (kontradmirała, wiceadmirała, admirała floty). Żołnierze zasadniczej służby wojskowej (żołnierze rezerwy) oraz kandydaci na żołnierzy zawodowych mogą opuszczać teren jednostki na podstawie przepustek za zgodą: 1) dowódcy plutonu, szefa pododdziału – na czas do 24 godzin; 2) dowódcy kompanii (równorzędnego) i wyższych przełożonych – na czas do 72 godzin.

9 NAJISTOTNIEJSZE ZMIANY w RO SZ RP
znowelizowany obowiązujący Żołnierz – mężczyzna, ma mieć włosy (wąsy, brodę) schludnie i krótko ostrzyżone. Brodę żołnierz może nosić ze względu na wskazania lekarza odnotowane pisemnie lub za zgodą dowódcy jednostki wojskowej. Żołnierz – kobieta, na czas wykonywania zadań służbowych ma mieć włosy krótkie lub krótko upięte i nie może stosować wyrazistego makijażu oraz jaskrawo pomalowanych paznokci. Żołnierze mogą opuszczać garnizon i pozostawać poza miejscem zamieszkania, uwzględniając potrzeby (wymagania) służby wojskowej. Żołnierzowi niezawodowemu umundurowanemu nieprzepisowo, wyglądającemu niedbale i nieestetycznie nie zezwala się na opuszczenie terenu jednostki do czasu usunięcia niedociągnięć. Żołnierz – mężczyzna, ma mieć włosy (wąsy, brodę) schludnie i krótko ostrzyżone. Brodę żołnierz może nosić ze względu na wskazania lekarza odnotowane pisemnie lub za zgodą przełożonego od dowódcy kompanii (równorzędnego) wzwyż. żołnierz – kobieta, na czas wykonywania zadań służbowych powinna mieć włosy krótko upięte i nie może stosować wyrazistego makijażu oraz jaskrawo pomalowanych paznokci. Żołnierze zawodowi, kontraktowi oraz nadterminowej zasadniczej służby wojskowej mogą opuszczać garnizon i pozostawać poza miejscem zamieszkania, Uwzględniając potrzeby (wymagania) służby wojskowej. Żołnierzowi umundurowanemu nieprzepisowo, wyglądającemu niedbale i nieestetycznie nie zezwala się na opuszczenie terenu jednostki do czasu usunięcia niedociągnięć.

10 NAJISTOTNIEJSZE ZMIANY w RO SZ RP
znowelizowany obowiązujący Żołnierz ma obowiązek: niezwłocznie (nie później niż w ciągu 7 dni) po wystawieniu dokumentu (zaświadczenia) przez organ administracji publicznej lub placówkę służby zdrowia potwierdzającego (usprawiedliwiającego) nieobecność, przesłać (przekazać) oryginał lub kopię tego dokumentu na zasadach określonych w ppkt. 1. Za chwilę dostarczenia tego dokumentu uważa się godzinę zarejestrowania go w kancelarii jednostki albo przyjęcia go przez inną upoważnioną osobę w jednostce wojskowej; Niezwłocznie po wystawieniu dokumentu (zaświadczenia) przez organ administracji publicznej lub placówkę służby zdrowia potwierdzającego (usprawiedliwiającego) nieobecność, przesłać (przekazać) oryginał lub kopię tego dokumentu na zasadach określonych w ppkt. 1. Za chwilę dostarczenia tego dokumentu uważa się godzinę zarejestrowania go w kancelarii jednostki albo przyjęcia go przez inną upoważnioną osobę w jednostce wojskowej;

11 NAJISTOTNIEJSZE ZMIANY c.d.
DZIAŁ II ORGANIZACJA ŻYCIA ŻOŁNIERSKIEGO W JEDNOSTCE WOJSKOWEJ Wprowadzono zmiany w organizacji żywienia: zasadach organizacji i kontroli funkcjonowania stołówek w wypadku żywienia żołnierzy niezawodowych (uwzględniono funkcjonowanie WOG-ów); doprecyzowano problemy zakwaterowania wojska i użytkowania obiektów infrastruktury wojskowej; uaktualniono zasady funkcjonowania personelu medycznego w jednostce w miejscu dotychczasowych lekarzy jednostki; doprecyzowano problematykę funkcjonowania służb wewnętrznych jednostki dostosowując ją do nowych uwarunkowań i wyzwań.

12 NAJISTOTNIEJSZE ZMIANY w RO SZ RP
znowelizowany obowiązujący Żołnierzom pełniącym służbę wartowniczą, przebywającym w izbie chorych lub osadzonym w izbie zatrzymań, dostarczanie posiłków organizują odpowiednio szef pododdziału wystawiającego wartę, dyżurny izby chorych, obsługa izby zatrzymań. Za organizację żywienia w warunkach poligonowych odpowiada dowódca jednostki wojskowej biorącej udział w szkoleniu. Żywienie organizuje się według następujących zasad: 1) przerwy między posiłkami w ciągu dnia nie mogą wynosić więcej niż 6 godzin; 2) czas przetrzymywania gotowanego posiłku nie może przekraczać 4 godzin. Po upływie tego czasu posiłek wydaje się po powtórnej obróbce termicznej. 3) żołnierzy niezawodowych na posiłki do stołówki przyprowadza w szyku podoficer dyżurny pododdziału; 4) nadzór nad wydawaniem i spożyciem obiadu przez żołnierzy wymienionych w ppkt 3) sprawuje szef pododdziału (inny wyznaczony żołnierz). Pozostałe posiłki nadzoruje w tym zakresie podoficer dyżurny pododdziału; 5) przynoszenie posiłków do pododdziału jest zabronione. Żołnierzom pełniącym służbę wartowniczą, przebywającym w izbie chorych lub osadzonym w izbie zatrzymań, dostarczanie posiłków organizują odpowiednio szef pododdziału wystawiającego wartę, dyżurny izby chorych, profos. 1) przerwy między posiłkami w ciągu dnia nie mogą wynosić więcej niż 6 godzin; 2) żołnierzy niezawodowych na posiłki do stołówki przyprowadza w szyku podoficer dyżurny pododdziału; 3) szef pododdziału (inny wyznaczony żołnierz) sprawuje nadzór nad wydawaniem i spożyciem obiadu przez żołnierzy wymienionych w ppkt 2) jego pododdziału. Spożywanie pozostałych posiłków przez ww. nadzoruje podoficer dyżurny pododdziału; 4) przynoszenie posiłków do pododdziału jest zabronione; 5) do prac pomocniczych w kuchni i stołówce żołnierskiej dowódcy jednostek wojskowych mogą wyznaczyć dodatkowe osoby.

13 NAJISTOTNIEJSZE ZMIANY w RO SZ RP
znowelizowany obowiązujący Nadzór nad organizacją żywienia sprawuje: 1) szef służby żywnościowej jednostki wojskowej prowadzącej gospodarkę żywnościową lub osoba wyznaczona przez dowódcę tej jednostki – sprawdza co najmniej raz dziennie jeden z posiłków pod względem jakości i zgodności z jadłospisem, a także utrzymanie higieny w miejscu przygotowania i spożywania posiłku; 2) doraźnie – poprzez sprawdzanie jakości wydawanych posiłków: - nie mniej niż jeden raz w kwartale w jednym z wybranych obiektów, a raz na pół roku w każdym - dowódca jednostki wojskowej prowadzącej gospodarkę żywnościową; -raz w miesiącu w jednym z wybranych obiektów, a raz w roku w każdym szef logistyki lub inne osoby wyznaczone przez dowódcę jednostki wojskowej prowadzącej gospodarkę żywnościową; - wg potrzeb dowódca jednostki wojskowej pozostającej na zaopatrzeniu lub osoba przez niego wyznaczona. W przypadku żywienia żołnierzy niezawodowych lub żywienia wojsk w warunkach polowych, nadzór nad organizacją żywienia sprawują dodatkowo: 1) codziennie - lekarz jednostki wojskowej lub upoważniony przez dowódcę tej jednostki uprawniony personel medyczny poprzez kontrolę jakości jednego z posiłków oraz stanu sanitarno-higienicznego stołówki wojskowej (polowego punktu żywienia), 2) na minut przed każdym posiłkiem - oficer dyżurny jednostki sprawdza zgodność z jadłospisem i zezwala na jego wydanie. 1) szef służby żywnościowej oddziału gospodarczego lub osoba wyznaczona przez dowódcę oddziału gospodarczego – sprawdza co najmniej raz dziennie jeden z posiłków pod względem jakości i zgodności z jadłospisem, a także utrzymanie higieny w miejscu przygotowania i spożywania posiłku; 2) lekarz jednostki lub upoważniony przez dowódcę personel medyczny - kontroluje codziennie jakość jednego z posiłków i stan sanitarny stołówki żołnierskiej; 3) oficer dyżurny jednostki – sprawdza jakość wszystkich posiłków na 15–20 minut przed ich wydaniem i zezwala na wydawanie posiłków; 4) doraźnie – poprzez sprawdzanie posiłków: - dowódca jednostki – nie mniej niż jeden raz w miesiącu, - szef logistyki lub inne osoby wyznaczone przez dowódcę jednostki – dwa razy w miesiącu.

14 NAJISTOTNIEJSZE ZMIANY w RO SZ RP
znowelizowany obowiązujący Zakwaterowanie przejściowe następuje w razie konieczności czasowego rozmieszczenia jednostek wojskowych, żołnierzy i pracowników wojska zatrudnionych w tych jednostkach oraz osób towarzyszących siłom zbrojnym, a także magazynowania lub przechowywania urządzeń, uzbrojenia, środków materiałowych i sprzętu wojskowego - poza budynkami, lokalami i gruntami przeznaczonymi na zakwaterowanie stałe. Zakwaterowanie przejściowe polega na czasowym rozmieszczeniu wojska poza terenem kompleksów wojskowych: 1) na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, zajęcie i zwolnienie nieruchomości wykorzystywanych na zakwaterowanie przejściowe odbywa się protokólarnie na podstawie decyzji, wydanej przez właściwy organ administracji publicznej, a dla terenów leśnych - właściwego terytorialnie nadleśnictwa. W celu uzyskania przedmiotowej decyzji, dowódca jednostki wojskowej składa poprzez właściwego dowódcę rodzaju sił zbrojnych do szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych zapotrzebowanie określające potrzeby w tym zakresie. W czasie stanu nadzwyczajnego, po ogłoszeniu mobilizacji lub w czasie wojny dowódca jednostki wojskowej może przedłożyć powyższe zapotrzebowanie bezpośrednio do władz cywilnych; 2) zajęcie nieruchomości na zakwaterowanie przejściowe poza granicami kraju odbywa się na podstawie ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską porozumień oraz prawa międzynarodowego.

15 NAJISTOTNIEJSZE ZMIANY w RO SZ RP
znowelizowany obowiązujący Utrzymanie terenów, obiektów, rejonów zakwaterowania i pomieszczeń w czystości należy do obowiązku ich użytkowników i administratora nieruchomości. Wykonanie tych czynności reguluje dowódca w dokumentach wewnętrznych jednostki, na podstawie „Planu utrzymania porządku w kompleksie wojskowym”, który opracowuje administrator nieruchomości. Plan podlega uzgodnieniu z użytkownikami obiektów i zatwierdzeniu przez zarządcę. Szczegółowy podział odpowiedzialności pomiędzy administratorem nieruchomości i użytkownikiem w zakresie utrzymania czystości, sposób spełnienia świadczeń, zabezpieczenie w środki finansowe i materiałowe w tym sprzęt, regulują odrębne przepisy. Za stan higieny osobistej oraz umundurowania odpowiada indywidualnie każdy żołnierz, natomiast za stworzenie odpowiednich warunków do utrzymania higieny odpowiada szef logistyki oddziału gospodarczego. Utrzymanie terenów, obiektów, rejonów zakwaterowania i pomieszczeń w czystości należy do obowiązku ich użytkowników i organów infrastruktury (Wojskowych Oddziałów Gospodarczych). Wykonanie tych czynności reguluje dowódca w dokumentach wewnętrznych jednostki, na podstawie „Planu utrzymania porządku w kompleksie wojskowym”, który opracowuje terenowy organ infrastruktury (Wojskowy Oddział Gospodarczy). Plan podlega uzgodnieniu z użytkownikami obiektów i zatwierdzeniu przez zarządcę. Szczegółowy podział odpowiedzialności pomiędzy zarządcą i użytkownikiem w zakresie utrzymania czystości, sposób spełnienia świadczeń, zabezpieczenie w środki finansowe i materiałowe w tym sprzęt, regulują odrębne przepisy. Za stan higieny osobistej oraz umundurowania odpowiada indywidualnie każdy żołnierz, natomiast za stworzenie odpowiednich warunków do utrzymania higieny odpowiada szef logistyki jednostki wojskowej lub inny wyznaczony przez dowódcę jednostki wojskowej żołnierz zawodowy.

16 NAJISTOTNIEJSZE ZMIANY w RO SZ RP
znowelizowany obowiązujący W przypadku gdy w kompleksie (obiekcie) rozmieszczonych jest kilka jednostek (komórek) organizacyjnych, ich przełożony (w przypadku gdy mają różnych przełożonych – dowódca garnizonu w porozumieniu z ich przełożonymi) wyznacza rozkazem (decyzją) jednego z dowódców tych jednostek (komórek) odpowiedzialnego za organizację i funkcjonowanie systemu ochrony całego kompleksu (obiektu), systemu przepustkowego, a także organizację służby oficera dyżurnego kompleksu (obiektu). Jeśli w kompleksie (obiekcie) rozmieszczonych jest kilka jednostek, w tym Wojskowy Oddział Gospodarczy (WOG), to komendant WOG jest zobowiązany do zorganizowania systemu ochrony. ----

17 NAJISTOTNIEJSZE ZMIANY cd.
DZIAŁ III DZIAŁALNOŚĆ SŁUŻBOWA W JEDNOSTCE WOJSKOWEJ I GARNIZONIE Doprecyzowano problematykę przygotowania i pełnienia służby wewnętrznej, wartowniczej, konwojowej i patrolowej w zakresie ich praw i obowiązków; uaktualniono do nowych przepisów zasady funkcjonowania komendantów i profosów izb zatrzymań. dostosowano zasady ochrony informacji niejawnych do obowiązujących przepisów.

18 NAJISTOTNIEJSZE ZMIANY w RO SZ RP
znowelizowany obowiązujący Dowódca warty wewnętrznej podlega bezpośrednio oficerowi dyżurnemu jednostki. W przypadku ochrony obiektów (kompleksów) rozmieszczonych poza macierzystą jednostką, dowódca warty wykonuje polecenia oficera dyżurnego tego obiektu (kompleksu), w zakresie wynikającym z instrukcji dowódcy warty i planu ochrony tego obiektu (kompleksu). Opis znajduje się w ustawie o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej Patrol Żandarmerii Wojskowej może działać wspólnie lub w porozumieniu z patrolem Policji i innymi podmiotami odpowiedzialnymi za ład i porządek publiczny. Dowódca warty wewnętrznej (garnizonowej) podlega bezpośrednio oficerowi dyżurnemu jednostki (inspekcyjnemu garnizonu). W przypadku ochrony obiektów (kompleksów) rozmieszczonych poza macierzystą jednostką, dowódca warty wykonuje polecenia oficera dyżurnego tego obiektu (kompleksu), w zakresie wynikającym z instrukcji dowódcy warty i planu ochrony tego obiektu oraz osiągania gotowości do podjęcia działań i stanów gotowości kryzysowej. Wartownik na posterunku ma prawo: …. Postępowanie wartownika wobec osób zbliżających się do posterunku … Zasady postępowania w następstwie użycia broni palnej … Jeśli wartownik wprowadził nabój do komory nabojowej … Wartownik wywołuje dowódcę warty … Patrol Żandarmerii Wojskowej może działać wspólnie lub w porozumieniu z patrolem Policji, Straży Ochrony Kolei (SOK) i Straży Granicznej (SG). Zasady tej współpracy określa komendant jednostki Żandarmerii Wojskowej w odrębnych dokumentach.

19 NAJISTOTNIEJSZE ZMIANY w RO SZ RP
znowelizowany obowiązujący Żołnierz patrolu, który podjął decyzję o użyciu broni palnej, powinien postępować ze szczególną rozwagą, traktując broń jako środek ostateczny i używać jej według zasad określonych w Rozdziale XX niniejszego regulaminu. Służbę konwojową organizują: 1) komendanci jednostek (placówek) Żandarmerii Wojskowej na podstawie zlecenia konwojowania, wydanego przez sąd, prokuraturę, inną jednostkę Żandarmerii Wojskowej albo dla potrzeb własnych. 2) dowódcy jednostek wojskowych ze składu wojskowego organu porządkowego w związku z postanowieniem zastosowania dyscyplinarnego środka zapobiegawczego wobec żołnierza będącego co najmniej w stanie po użyciu alkoholu lub odurzenia. Dowódcą konwoju może być żołnierz zawodowy. W uzasadnionych przypadkach pracownik SUFO lub OWC. W przypadku konwoju składającego się z więcej niż trzech konwojentów, wyznacza się dodatkowo zastępcę dowódcy konwoju. ---. Służbę konwojową organizują komendanci jednostek (placówek) Żandarmerii Wojskowej na podstawie zlecenia konwojowania, wydanego przez sąd, prokuraturę, inną jednostkę Żandarmerii Wojskowej albo dla potrzeb własnych. ---

20 NAJISTOTNIEJSZE ZMIANY w RO SZ RP
znowelizowany obowiązujący Odprawę konwojów prowadzi, odpowiednio według kompetencji, oficer dyżurny w jednostce Żandarmerii Wojskowej, w placówce Żandarmerii Wojskowej komendant lub wyznaczony przez niego żołnierz, oficer inspekcyjny garnizonu, oficer dyżurny jednostki wojskowej. W jednostkach wojskowych realizujących konwojowanie mienia wojskowego, w których nie wystawia się służby oficera dyżurnego odprawę dla konwojów oraz ich zaprzysiężenie realizuje dowódca jednostki wojskowej lub osoba przez niego wyznaczona w rozkazie dziennym. wykreślono Żołnierz, który ujawnia informacje niejawne osobie nieuprawnionej lub wbrew przepisom ustawy wykorzystuje informacje niejawne, z którymi zapoznał się w związku z wykonywaniem czynności służbowych ponosi odpowiedzialność karną określoną w ustawie Kodeks karny. Odprawę konwojów prowadzi, odpowiednio według kompetencji, oficer dyżurny w jednostce Żandarmerii Wojskowej, w placówce Żandarmerii Wojskowej komendant lub wyznaczony przez niego żołnierz, oficer inspekcyjny garnizonu, oficer dyżurny jednostki wojskowej. Podrozdział SŁUŻBA ASYSTENCYJNA Komendant garnizonu ma prawo i obowiązek: 7) przedstawiać dowódcy garnizonu wnioski i propozycje wynikające z analizy i oceny stanu dyscypliny w garnizonie; Żołnierz, który ujawnia lub wbrew przepisom ustawy wykorzystuje informacje stanowiące tajemnicę państwową lub informację, z którą zapoznał się w związku z pełnioną funkcją, czy też ujawnia osobie nieuprawnionej informacje stanowiące tajemnicę służbową lub informację, którą zyskał w związku z wykonywaniem czynności służbowych, a której ujawnienie może narazić na szkodę prawnie chroniony interes, ponosi odpowiedzialność karną.

21 NAJISTOTNIEJSZE ZMIANY cd. ZESTAWIENIE WZORÓW DOKUMENTÓW
DZIAŁ IV ZESTAWIENIE WZORÓW DOKUMENTÓW Zaktualizowano nazewnictwo dokumentów służb dyżurnych (dostosowując ich nazwy do znowelizowanych instrukcji OWSGB); doprecyzowano wyposażenie pomieszczeń służb dyżurnych; zmieniono sygnały alarmowania dostosowując je do Rozporządzenia Rady Ministrów z 7 stycznia 2013 r.

22 TERMIN WEJŚCIA REGULAMINU OGÓLNEGO SIŁ ZBROJNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DO UŻYTKU SŁUŻBOWEGO
13 stycznia 2014 r. 22

23 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 23


Pobierz ppt "wynikające z nowelizacji Regulaminu Ogólnego SZ RP"

Podobne prezentacje


Reklamy Google