Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WYBRANE ZADANIA ADMINISTRACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ SZCZEBLA WOJEWÓDZKIEGO Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Geodezji, Kartografii.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WYBRANE ZADANIA ADMINISTRACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ SZCZEBLA WOJEWÓDZKIEGO Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Geodezji, Kartografii."— Zapis prezentacji:

1 WYBRANE ZADANIA ADMINISTRACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ SZCZEBLA WOJEWÓDZKIEGO Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach Ustroń, 05-07 listopada 2008 r.

2 1.Rozliczanie dofinansowania w ramach przelewów redystrybucyjnych 2.Zestawienia zbiorcze danych objętych ewidencją gruntów i budynków 3.Opracowanie warstwy punktów adresowych Georeferencyjnej Bazy Danych Obiektów Topograficznych 4.Porozumienia dotyczące współpracy przy budowie krajowego systemu informacji o terenie (KSIT) na poziomie powiatu/gminy a województwa

3 Zarządzenie Marszałka Województwa Śląskiego nr 40/2008 z dnia 24.04.2008 r. Termin wykorzystania dofinansowania – do 18.12.2008 r. (dzień, do którego środki finansowe powinny być rozdysponowane z rachunku bankowego powiatowego lub gminnego funduszu geodezyjnego ) Termin rozliczenia przyznanych środków – do 22.12.2008 r. (data wpływu do urzędu sprawozdania z wykorzystania dofinansowania)

4 Zarządzenie Marszałka Województwa Śląskiego nr 40/2008 z dnia 24.04.2008 r. Wypłata środków finansowych z funduszu wojewódzkiego w ramach przelewów redystrybucyjnych następuje po realizacji zadania w oparciu o przedkładaną sukcesywnie dokumentację rozliczeniową (potwierdzoną za zgodność z oryginałem) zawierającą w szczególności: kopię umowy zawartej z wykonawcą lub dostawcą (wraz z załącznikami), protokół odbioru zadania, kopie dokumentów księgowych wystawionych przez wykonawcę lub dostawcę. wniosek o wypłatę wraz z aktualnym numerem rachunku bankowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. nie później niż do 12.12.2008 r.

5 Zarządzenie Marszałka Województwa Śląskiego nr 40/2008 z dnia 24.04.2008 r. Sprawozdania z wykorzystania dofinansowania (rozliczenie) w ramach przelewów redystrybucyjnych należy składać w terminie do 22.12.2008 r, do Wydziału GK Urzędu Marszałkowskiego w postaci zestawienia płatności faktur (rachunków) oraz oświadczenia potwierdzającego zgodność wydatkowania środków wg zawartej umowy z wnioskowanym celem. Wzór zestawienia płatności faktur (rachunków) stanowi załącznik B do zarządzenia Marszałka.

6 Zarządzenie Marszałka Województwa Śląskiego nr 40/2008 z dnia 24.04.2008 r. Wzór zestawienia płatności faktur (rachunków) Lp.Nr fakturyKwota faktury Zadania za jakie faktura została wystawiona Data zapłaty Kwota wydatkowana z dotacji Kwota wydatkowana z innych środków 1234567 SUMA

7 Art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. nr 88 poz. 439 z późn. zm.) Na podstawie ww. ustawy podmioty gospodarki narodowej są obowiązane do przekazania jednorazowo, przekazywania systematycznie lub okresowo, nieodpłatnie informacji i danych statystycznych dotyczących prowadzonej działalności i jej wyników w formach i terminach oraz według zasad metodologicznych określonych szczegółowo w programie badań statystycznych statystyki publicznej. Zgodnie art. 18 ww. ustawy Rada Ministrów ustala co roku rozporządzeniem Programy badań statystycznych na rok następny, który obejmuje sporządzenie zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów i budynków.

8 Co roku, Główny Geodeta Kraju oraz Marszałek Województwa Śląskiego, przypominają o obowiązku sporządzania wojewódzkich i powiatowych zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów i budynków.

9 Art. 25 ustawy z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. nr 240 poz. 2027) § 76 rozporządzenia MRRiB z dnia 29.03.2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. nr 38 poz. 454) Powiatowe zestawienia zbiorcze danych objętych ewidencją sporządza starosta i przekazuje marszałkowi województwa w terminie do 15 lutego każdego roku. Powiatowe zestawienia zbiorcze przekazuje się w postaci plików komputerowych i dodatkowo w formie wydruków komputerowych.

10 § 75, § 87 rozporządzenia MRRiB z dnia 29.03.2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. nr 38 poz. 454) Powiatowe/wojewódzkie/krajowe zestawienia zbiorcze danych objętych ewidencją sporządza się na podstawie wykazów gruntów, wykazów budynków i wykazów lokali sporządzonych na dzień 1 stycznia każdego roku. Zbiorcze zestawienia danych ewidencyjnych o budynkach i lokalach, dla obszarów miast sporządza się od 1 stycznia 2006 r. natomiast zestawienia obejmujące obszar całego kraju (w tym obszary miejskie i wiejskie), sporządza się po raz pierwszy na dzień 1 stycznia 2011 r.

11 BŁĄD NR 1 Wykazywanie w zestawieniach dotyczących budynków i lokali dla obszarów wiejskich innych niż zerowe wartości.

12 § 75 rozporządzenia MRRiB z dnia 29.03.2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków ( Dz. U. nr 38 poz. 454) W zbiorczych zestawieniach gruntów oprócz pól powierzchni wynikających z ewidencji (powierzchni ewidencyjnej) wykazuje się pola powierzchni jednostek podziału terytorialnego państwa wg PRGiPJPTP (powierzchni geodezyjnej). Pola powierzchni w zestawieniach zbiorczych gruntów określa się z dokładnością do 1 ha.

13 BŁĄD NR 2 Wykazywanie w zestawieniach danych z nieodpowiednią dokładnością (w metrach a nie hektarach).

14 § 6 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27.01.2004 r. w sprawie sposobu ewidencjonowania przez Służbę Geodezyjną i Kartograficzną przebiegu granic i powierzchni jednostek podziału terytorialnego państwa (Dz. U. nr 18 poz. 173) Główny Geodeta Kraju sporządza krajowy wykaz powierzchni jednostek podziału terytorialnego państwa każdego roku według stanu na dzień 1 stycznia i przekazuje wyciągi z tego wykazu za pośrednictwem wojewódzkich inspektorów nadzoru geodezyjnego i kartograficznego w terminie do 30 stycznia marszałkom województw i starostom do wykorzystania przy sporządzaniu powiatowych i wojewódzkich zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów i budynków.

15 BŁĄD NR 3 Przyjmowanie powierzchni geodezyjnych niezgodnych z obowiązującym Wojewódzkim wykazem powierzchni jednostek podziału terytorialnego państwa.

16 BŁĄD NR 4 Zastosowanie nieodpowiednich formularzy lub przerabianie obowiązujących (dodawanie wierszy, usuwanie kolumn, ręczna zmiana wartości komórek).

17 BŁĄD NR 5 Wykazywanie danych zarówno w zestawieniach zbiorczych jak i w wykazie jednostek ewidencyjnych dla obszarów których nie została zakończona modernizacja ewidencji gruntów i budynków.

18 POZOSTAŁE, NAJCZĘŚCIEJ WYSTĘPUJĄCE BŁĘDY: 6.Brak potwierdzenia zgodności danych liczbowych z ewidencją podstawową. 7.Brak pieczątek i podpisów na wydrukach sporządzanych formularzy. 1.Brak wydruków lub wersji elektronicznych przekazywanych zestawień. 1.Błędy w zapisach wersji elektronicznych (brak możliwości odczytu płyt CD). 1.Niewypełnione formularze (brak numerów statystycznych, nazw jednostek i dat). 1.Przekraczanie terminów przekazywania kompletnych zestawień zbiorczych.

19 ROZDZIAŁ 8 - PRZEPISY KARNE Art. 56 i 58 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. nr 88 poz. 439 z późn. zm.) Kto wbrew obowiązkowi przekazuje dane statystyczne niezgodne ze stanem faktycznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. W wypadku mniejszej wagi sprawca podlega grzywnie. Kto wbrew obowiązkowi przekazuje dane statystyczne po upływie oznaczonego terminu, podlega karze grzywny.

20 Stan realizacji Bazy Danych Obiektów Topograficznych w woj. śląskim a tematy załącznika nr 1 Dyrektywy INSPIRE Systemy odniesienia za pomocą współrzędnych Systemy siatek geograficznych Nazwy geograficzne Współpraca z CODGiK przy tworzeniu PRNG (zebranie 570 nazw geograf.) 1.Jednostki administracyjne ADGM - obszary gmin 1.Adresy Rozpoczęta realizacja - WODGiK posiada nie aktualizowaną bazę punktów adresowych około 220000 obiektów (ponad 30% adresów znajdujących się w woj. śląskim) Działki katastralne Sieci transportowe SKJZ - odcinki jezdni SKKL - tory lub zespoły torów OIKM - obiekty związane z komunikacją BBMO - budowle mostowe BBUD - umocnienia drogowe lub kolejowe BBTS - urządzenia transportowe 1.Hydrografia SWRK - odcinki rzek i kanałów SWML - odcinki rowów melioracyjnych PKWO - obszary wód BBHY - budowle hydrotechniczne BBUW - umocnienia wodne 1.Obszary chronione TCPY - parki krajobrazowe TCRE - rezerwaty

21 Stan realizacji Bazy Danych Obiektów Topograficznych w woj. śląskim Granice administracyjne

22 Drogi : krajowe wojewódzkie powiatowe gminne Stan realizacji Bazy Danych Obiektów Topograficznych w woj. śląskim

23 Sieć kolei : tory kolejowe tory tramwajowe

24 Tereny chronione : rezerwaty przyrody parki krajobrazowe Stan realizacji Bazy Danych Obiektów Topograficznych w woj. śląskim

25 Sieć cieków Stan realizacji Bazy Danych Obiektów Topograficznych w woj. śląskim

26 Stan realizacji bazy obiektów użyteczności publicznej w woj. śląskim Obiekty administracji publicznej urząd gminy, urząd miasta, urząd miasta i gminy, urząd powiatowy, urząd wojewódzki, urząd marszałkowski, urząd celny, urząd statystyczny Konsulat, sąd, prokuratura, urząd pracy, urząd skarbowy Straż pożarna, policja, ratownictwo medyczne posterunek zawodowej straży pożarnej komenda lub posterunek policji jednostki ratownictwa medycznego (pogotowie ratunkowe) Obiekty służby zdrowia i opieki medycznej szpital, sanatorium, żłobek Obiekty oświaty i nauki szkoła, przedszkole, uczelnia Obiekty kultury, sportu i rekreacji muzeum, kino, teatr, biblioteka, dom kultury, pływalnia kryta hala sportowo-widowiskowa, ogród botaniczny,,ogród zoologiczny, planetarium Obiekty zamieszkania zbiorowego dom opieki społecznej, dom dziecka, internat, dom studencki, hotel, motel, zajazd, schronisko turystyczne, zakład karny, dom wypoczynkowy Obiekty handlowe i usługowe hipermarket (centrum handlowe), urząd pocztowy Obiekty sakralne i obiekty z nimi związane świątynia lub kaplica chrześcijańska, plebania, dom parafialny klasztor Obiekty transportu port lotniczy, port żeglugi morskiej lub śródlądowej dworzec kolejowy, dworzec autobusowy Obiekty związane z gospodarką leśną nadleśnictwo, leśniczówka

27 Opracowanie warstwy punktów adresowych Georeferencyjnej Bazy Danych Obiektów Topograficznych Warstwa punktów adresowych to jedna z najistotniejszych warstw w bazie BDOT ze względu na jej referencyjność i użyteczność dla wielu instytucji, urzędów i służb, zwłaszcza ratowniczych i związanych z zarządzaniem kryzysowym. Aby informacje gromadzone w tej bazie zachowały pełną użyteczność, muszą być ciągle aktualizowane. Można to osiągnąć poprzez stworzenie informatycznego systemu prowadzenia bazy adresowej dla województwa śląskiego. W związku z powyższym niezbędne jest podjęcie działań w dwóch zakresach: 1.Utworzenie bazy adresowej wchodzącej w skład bazy danych obiektów topograficznych (BDOT) dla obszaru całego województwa śląskiego. 2.Utworzenie systemu pozwalającego na prowadzenie i aktualizację utworzonej bazy adresowej.

28 Zakres 1 Zamówienie publiczne o charakterze testowym - utworzona zostanie baza dla dwóch powiatów: cieszyńskiego i żywieckiego (zebranie doświadczeń w trakcie postępowania i odbioru przedmiotu umowy). Kolejne zamówienie publiczne (jedno lub dwa) dla pozostałych powiatów województwa śląskiego: - ewentualnie doprecyzowane warunki techniczne, - łatwiejszy do oszacowania koszt zamówienia. Materiały źródłowe: urzędy miast i gmin (informacje pochodzące z ewidencji numeracji porządkowej nieruchomości oraz baz PESEL i REGON), PODGiK (dane o adresach i obrębach ewidencyjnych zawarte w ewidencji gruntów i budynków oraz mapie zasadniczej), WODGiK w Katowicach (granice administracyjne, sieć dróg, ortofotomapa, mapy topograficzne), CODGiK w Warszawie (Państwowy Rejestr Nazw Geograficznych), GUS (rejestr TERYT). Opracowanie warstwy punktów adresowych Georeferencyjnej Bazy Danych Obiektów Topograficznych

29 Opracowanie warstwy punktów adresowych Georeferencyjnej Bazy Danych Obiektów Topograficznych Zakres 2 Założenie systemu informatycznego umożliwiającego prowadzenie i aktualizację bazy adresowej wymaga: zawarcie porozumień w tym zakresie z gminami województwa śląskiego, które są organami odpowiedzialnymi za prowadzenie ewidencji numeracji porządkowej nieruchomości. Gminy na podstawie ww. porozumień otrzymają dostęp do infrastruktury i zasobów planowanego systemu. zorganizowania przetargu na dostawę serwera wraz z odpowiednim oprogramowaniem umożliwiającym: podgląd danych adresowych uprawnionym użytkownikom (w pierwszej kolejności Urząd Marszałkowski, Urząd Wojewódzki, starostwa powiatowe, urzędy miast i gmin, Urząd Statystyczny, Straż Pożarna, Policja, a docelowo wszyscy użytkownicy Internetu), zdalną edycję danych adresowych poprzez Internet przez urzędy miast i gmin w zakresie zmian numeracji porządkowej nieruchomości dla obszaru określonego miasta lub gminy, edycję danych powiązanych z danymi adresowymi przez WODGiK w Katowicach.

30 Zakres 2 ciąg dalszy Aktualna baza danych adresowych przechowywana byłaby: Na serwerze WODGiK dla gmin, które nie posiadają odpowiedniej infrastruktury technicznej i organizacyjnej. Gminy dokonywałyby zmiany zdalnie poprzez Internet. Na serwerach gmin, które posiadają odpowiednie zaplecze i już prowadzą bazy adresowe. Forma udostępniania (zdalnego lub okresowego) tych danych w systemie określona zostanie w porozumieniach. Opracowanie warstwy punktów adresowych Georeferencyjnej Bazy Danych Obiektów Topograficznych

31 Dotychczas przeprowadzone prace: Opracowano ankietę (wspólnie z geodetami powiatowymi z Cieszyna i Żywca), którą rozesłano do gmin z obszaru powiatów cieszyńskiego i żywieckiego. Na podstawie odpowiedzi opracowano zestawienie zawierające szczegółowe informacje dotyczące zakresu i formy prowadzenia ewidencji numeracji porządkowej nieruchomości w gminach tych dwóch powiatów. Opracowano ankietę (we współpracy ze śląskim WINGIK), którą rozesłano do wszystkich ODGiK w województwie śląskim. Na podstawie odpowiedzi opracowano zestawienie zawierające szczegółowe informacje o zakresach i formatach danych dotyczących adresów, budynków i obrębów ewidencyjnych, Została opracowana robocza wersja warunków technicznych do SIWZ dot. utworzenia bazy adresowej, Przeprowadzono konsultacje z Województwem Łódzkim dot. pilotażowego projektu tworzenia bazy adresowej w województwie łódzkim, Zorganizowano spotkanie z przedstawicielami WUS w Katowicach a następnie GUS w Warszawie, na którym przedstawiono planowane działania i zadeklarowano chęć współpracy przy formułowaniu warunków technicznych, wymianie danych. Zorganizowano spotkanie z firmą GIS-Partner, która specjalizuje się w tworzeniu oprogramowania do prowadzenia i aktualizacji bazy adresowej poprzez Internet. Opracowanie warstwy punktów adresowych Georeferencyjnej Bazy Danych Obiektów Topograficznych

32 Porozumienia dotyczące współpracy przy budowie krajowego systemu informacji o terenie (KSIT) pomiędzy marszałkiem a starostą / prezydentem Podstawa prawna: Art. 6a ust. 1 pkt 2, art. 7c pkt 3 i art. 7d pkt 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 240 poz. 2027 z późn. zm.) § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie określenia rodzajów materiałów stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, sposobu i trybu ich gromadzenia i wyłączania z zasobu oraz udostępniania zasobu (Dz. U. z 1999 r. Nr 49 poz. 493), § 2 ust. 1 i 2 oraz § 4 i § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 12 lipca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu założenia i prowadzenia krajowego systemu informacji o terenie (Dz. U. z 2001r. Nr 80 poz. 866).

33 Porozumienia dotyczące współpracy przy budowie krajowego systemu informacji o terenie (KSIT) pomiędzy marszałkiem a starostą / prezydentem Celem porozumienia jest skoordynowanie działań przy budowie KSiT, integracja danych, zmniejszenie redundancji danych występującej na poziomie województwa i powiatu, usprawnienie administrowania bazami KSiT.

34 Porozumienia dotyczące współpracy przy budowie krajowego systemu informacji o terenie (KSIT) pomiędzy marszałkiem a starostą / prezydentem Współpraca polega na: 1.Wzajemnym, bezpłatnym przekazywaniu kopii cyfrowych baz danych prowadzonych w ramach KSiT (zwanymi dalej bazami KSiT) z prawem do ich udostępniania z uwzględnieniem przepisów prawa geodezyjnego i kartograficznego, prawa o ochronie informacji niejawnych, prawa autorskiego i praw pokrewnych oraz prawa o ochronie danych osobowych. 1.Przekazywaniu informacji umożliwiających dokonywanie aktualizacji i integracji baz KSiT co najmniej raz na pół roku w terminie do ……………. …… każdego roku (ustaloną między stronami). 1.Kontroli i analizie danych oraz przekazywaniu informacji o ewentualnych usterkach występujących w bazach KSiT.

35 Porozumienia dotyczące współpracy przy budowie krajowego systemu informacji o terenie (KSIT) pomiędzy marszałkiem a starostą / prezydentem zawarte porozumienia porozumienia w trakcie uzgodnień

36 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego ul. Ligonia 46 40-037 Katowice http://www.silesia-region.pl Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach ul. Graniczna 29 40-017 Katowice http:// www.wodgik.katowice.pl


Pobierz ppt "WYBRANE ZADANIA ADMINISTRACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ SZCZEBLA WOJEWÓDZKIEGO Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Geodezji, Kartografii."

Podobne prezentacje


Reklamy Google