Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

XVII WARSZTATY SZKOLENIOWE „INFO-OŚRODEK”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "XVII WARSZTATY SZKOLENIOWE „INFO-OŚRODEK”"— Zapis prezentacji:

1 XVII WARSZTATY SZKOLENIOWE „INFO-OŚRODEK”
WYBRANE ZADANIA ADMINISTRACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ SZCZEBLA WOJEWÓDZKIEGO Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Ustroń, listopada 2009 r.

2 Prezentowane tematy Rozliczanie dofinansowania w ramach przelewów redystrybucyjnych Zestawienia zbiorcze danych objętych ewidencją gruntów i budynków Opracowanie programów prac urządzeniowo-rolnych w województwie śląskim w latach 2010 –2012 Prace scaleniowo-wymienne związane z budową autostrad, dróg ekspresowych, krajowych, wojewódzkich i powiatowych Stan prac w zakresie budowy Bazy Danych Obiektów Topograficznych

3 Dofinansowania w ramach przelewów redystrybucyjnych
Zarządzenie Marszałka Województwa Śląskiego nr 0055/2009 z dnia r. Termin wykorzystania dofinansowania – do r. (dzień, do którego środki finansowe powinny być rozdysponowane z rachunku bankowego wojewódzkiego funduszu geodezyjnego ) Termin rozliczenia przyznanych środków – do r. (data wpływu do urzędu sprawozdania z wykorzystania dofinansowania)

4 Dofinansowania w ramach przelewów redystrybucyjnych
Zarządzenie Marszałka Województwa Śląskiego nr 0055/2009 z dnia r. Wypłata środków finansowych z funduszu wojewódzkiego w ramach przelewów redystrybucyjnych następuje po realizacji zadania w oparciu o przedkładaną sukcesywnie dokumentację rozliczeniową (potwierdzoną za zgodność z oryginałem) zawierającą w szczególności: kopię umowy zawartej z wykonawcą lub dostawcą (wraz z załącznikami), protokół odbioru zadania, kopie dokumentów księgowych wystawionych przez wykonawcę lub dostawcę (wraz z opisem wydatkowania środków z funduszu), wniosek o przekazanie dofinansowania wraz z aktualnym numerem rachunku bankowego funduszu powiatowego lub gminnego nie później niż do r.

5 Dofinansowania w ramach przelewów redystrybucyjnych
Zarządzenie Marszałka Województwa Śląskiego nr 0055/2009 z dnia r. Sprawozdania z wykorzystania dofinansowania (rozliczenie) w ramach przelewów redystrybucyjnych należy składać w terminie do r, do Wydziału GK Urzędu Marszałkowskiego w postaci zestawienia płatności faktur (rachunków) oraz oświadczenia potwierdzającego prawidłowego wydatkowania środków zgodnie z zadaniem, na które zostało przyznane dofinansowanie . Wzór zestawienia płatności faktur (rachunków) stanowi załącznik B do zarządzenia Marszałka.

6 Dofinansowania w ramach przelewów redystrybucyjnych
Zarządzenie Marszałka Województwa Śląskiego nr 0055/2009 z dnia r. Wzór zestawienia płatności faktur (rachunków) Lp. Nr faktury Kwota faktury Zadania za jakie faktura została wystawiona Data zapłaty Kwota wydatkowana z dofinansowania Kwota wydatkowana z innych środków 1 2 3 4 5 6 7 SUMA

7 Zestawienia zbiorcze danych objętych ewidencją gruntów i budynków
Co roku, Główny Geodeta Kraju oraz Marszałek Województwa Śląskiego, przypominają o obowiązku sporządzania wojewódzkich i powiatowych zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów i budynków.

8 Zestawienia zbiorcze danych objętych ewidencją gruntów i budynków
Art. 25 ustawy z dnia r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. nr 240 poz. 2027) § 76 rozporządzenia MRRiB z dnia r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. nr 38 poz. 454) Powiatowe zestawienia zbiorcze danych objętych ewidencją sporządza starosta i przekazuje marszałkowi województwa w terminie do 15 lutego każdego roku. Powiatowe zestawienia zbiorcze przekazuje się w postaci plików komputerowych i dodatkowo w formie wydruków komputerowych.

9 Zestawienia zbiorcze danych objętych ewidencją gruntów i budynków
§ 75, § 87 rozporządzenia MRRiB z dnia r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. nr 38 poz. 454) Powiatowe/wojewódzkie/krajowe zestawienia zbiorcze danych objętych ewidencją sporządza się na podstawie wykazów gruntów, wykazów budynków i wykazów lokali sporządzonych na dzień 1 stycznia każdego roku. Zbiorcze zestawienia danych ewidencyjnych o budynkach i lokalach, dla obszarów miast sporządza się od 1 stycznia 2006 r. natomiast zestawienia obejmujące obszar całego kraju (w tym obszary miejskie i wiejskie), sporządza się po raz pierwszy na dzień 1 stycznia 2011 r.

10 Programowanie i koordynacja prac urządzeniowo-rolnych w województwie śląskim
W celu realizacji zadań, jakie ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 240 poz z późn. zm.) stawia przed Marszałkiem Województwa Śląskiego w zakresie programowania i koordynacji prac urządzeniowo-rolnych, zaplanowano na najbliższe lata realizację następujących opracowań: Programy prac urządzeniowo-rolnych dla gmin województwa śląskiego, Program prac scaleniowo-wymiennych w województwie związanych z budową autostrad, dróg ekspresowych, krajowych, wojewódzkich i powiatowych.

11 Programowanie i koordynacja prac urządzeniowo-rolnych w województwie śląskim
Marszałek Województwa skierował pisma do Starostów i Wójtów (Burmistrzów) w sprawie zapotrzebowania na opracowanie programów prac urządzeniowo –rolnych gmin oraz prac scaleniowo - wymiennych. Termin zgłoszeń ustalono na r.

12 Opracowanie programów prac urządzeniowo-rolnych w województwie śląskim w latach 2010 –2012
Program prac urządzeniowo-rolnych opisuje aktualny stan rozwoju obszarów wiejskich ze szczególnym uwzględnieniem rolniczej przestrzeni produkcyjnej gminy, poprzez: inwentaryzację stanu istniejącego, konsultacje społeczne, studia i analizy zgromadzonych danych w postaci opisowej, tabelarycznej i kartograficznej. Pozwala to na ustalenie zapotrzebowania gminy na realizację zabiegów urządzeniowo – rolnych w zakresie: scaleń gruntów, budowy i modernizacji dróg transportu rolnego, zalesień oraz melioracji podstawowych i szczegółowych. Programy wykonają jednostki organizacyjne Województwa Śląskiego – Beskidzkie i Częstochowskie Biura Geodezji i Terenów Rolnych.

13 Opracowanie programów prac urządzeniowo-rolnych w województwie śląskim na lata 2010 –2012

14 Prace scaleniowo-wymienne związane z budową autostrad, dróg ekspresowych, krajowych, wojewódzkich i powiatowych Mając na uwadze realizację zadań z zakresu programowania i koordynacji prac urządzeniowo-rolnych, w dniu r. wystąpiono do Starostów województwa śląskiego o przekazanie informacji o zapotrzebowaniu na prace scaleniowo-wymienne związane z realizacją inwestycji o charakterze liniowym. Niniejsze informacje, posłużą do opracowania dla obszaru województwa śląskiego „Programu prac scaleniowo-wymiennych w województwie związanych z budową odpowiednio: - odcinka autostrady, - odcinka drogi ekspresowej, - odcina drogi krajowej, - drogi wojewódzkiej, - drogi powiatowej, umożliwiającego wszczynanie i prowadzenie przez właściwych miejscowo starostów postępowania scaleniowego i/lub wymiennego na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. z 2003 r. Nr 178, poz z późn. zm.)”.

15 Stan realizacji Bazy Danych Obiektów Topograficznych w województwie śląskim
sieć dróg sieć kolei tereny chronione sieć cieków granice administracyjne obiekty użyteczności publicznej punkty adresowe

16 Stan realizacji Bazy Danych Obiektów Topograficznych w woj. śląskim
Granice administracyjne

17 Stan realizacji Bazy Danych Obiektów Topograficznych w woj. śląskim
Drogi: krajowe wojewódzkie powiatowe gminne

18 Stan realizacji Bazy Danych Obiektów Topograficznych w woj. śląskim
Sieć kolei: tory kolejowe tory tramwajowe

19 Stan realizacji Bazy Danych Obiektów Topograficznych w woj. śląskim
Tereny chronione: rezerwaty przyrody parki krajobrazowe

20 Stan realizacji Bazy Danych Obiektów Topograficznych w woj. śląskim
Sieć cieków odcinki rzek i kanałów odcinki rowów melioracyjnych obszary wód pozostałe obiekty: budowle hydrotechniczne budowle ziemne umocnienia wodne

21 Stan realizacji Bazy Danych Obiektów Topograficznych w woj. śląskim
Punkty adresowe i budynki: pow. cieszyński pow. żywiecki 2009r. 3 gminy pow. bielskiego r. 14 powiatów r. pozostałe powiaty woj. śląskiego w ramach zamówienia GUGiK we współpracy z Marszałkiem

22 Stan realizacji Bazy Obiektów Użyteczności Publicznej w woj. śląskim
Obiekty administracji publicznej urząd gminy, urząd miasta, urząd miasta i gminy, urząd powiatowy, urząd wojewódzki, urząd marszałkowski, urząd celny, urząd statystyczny Konsulat, sąd, prokuratura, urząd pracy, urząd skarbowy Straż pożarna, policja, ratownictwo medyczne posterunek zawodowej straży pożarnej komenda lub posterunek policji jednostki ratownictwa medycznego (pogotowie ratunkowe) Obiekty służby zdrowia i opieki medycznej szpital, sanatorium, żłobek Obiekty oświaty i nauki szkoła, przedszkole, uczelnia Obiekty kultury, sportu i rekreacji muzeum, kino, teatr, biblioteka, dom kultury, pływalnia kryta hala sportowo-widowiskowa, ogród botaniczny,,ogród zoologiczny, planetarium Obiekty zamieszkania zbiorowego dom opieki społecznej, dom dziecka, internat, dom studencki, hotel, motel, zajazd, schronisko turystyczne, zakład karny, dom wypoczynkowy Obiekty handlowe i usługowe hipermarket (centrum handlowe), urząd pocztowy Obiekty sakralne i obiekty z nimi związane świątynia lub kaplica chrześcijańska, plebania, dom parafialny klasztor Obiekty transportu port lotniczy, port żeglugi morskiej lub śródlądowej dworzec kolejowy, dworzec autobusowy Obiekty związane z gospodarką leśną nadleśnictwo, leśniczówka

23 Stan realizacji Bazy Danych Obiektów Topograficznych w woj. śląskim
Zakres tematyczny objęty przedmiotem zamówienia w 2009 r.: Opracowanie następujących warstw TBD: kompleksy pokrycia terenu (PK ) np.: zabudowa, tereny leśne, tereny upraw, tereny pod drogami, kolejami i lotniskami, itp. sieci uzbrojenia terenu (SU), wybrane kompleksy użytkowanie terenu (KU): kompleksy komunikacyjne, sportowo-rekreacyjne, przemysłowo-gospodarcze, zabytkowo-historyczne, handlowo-usługowe, sakralne i cmentarze wybrane budowle i urządzenia (BB), w tym: wysokie budowle techniczne, zbiorniki techniczne, budowle sportowe inne urządzenia techniczne Aktualizację następujących warstw: sieć dróg i obiektów z nimi związanych, sieć torów kolejowych i tramwajowych i obiektów z nimi związanych, sieć cieków i obiektów z nimi związanych

24 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46 Katowice Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach ul. Graniczna 29 Katowice


Pobierz ppt "XVII WARSZTATY SZKOLENIOWE „INFO-OŚRODEK”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google