Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WYBRANE ZADANIA ADMINISTRACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ SZCZEBLA WOJEWÓDZKIEGO Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Geodezji, Kartografii.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WYBRANE ZADANIA ADMINISTRACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ SZCZEBLA WOJEWÓDZKIEGO Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Geodezji, Kartografii."— Zapis prezentacji:

1 WYBRANE ZADANIA ADMINISTRACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ SZCZEBLA WOJEWÓDZKIEGO Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Ustroń, listopada 2009 r.

2 1. Rozliczanie dofinansowania w ramach przelewów redystrybucyjnych 2. Zestawienia zbiorcze danych objętych ewidencją gruntów i budynków 3. Opracowanie programów prac urządzeniowo-rolnych w województwie śląskim w latach 2010 – Prace scaleniowo-wymienne związane z budową autostrad, dróg ekspresowych, krajowych, wojewódzkich i powiatowych 5. Stan prac w zakresie budowy Bazy Danych Obiektów Topograficznych

3 Zarządzenie Marszałka Województwa Śląskiego nr 0055/2009 z dnia r. Termin wykorzystania dofinansowania – do r. (dzień, do którego środki finansowe powinny być rozdysponowane z rachunku bankowego wojewódzkiego funduszu geodezyjnego ) Termin rozliczenia przyznanych środków – do r. (data wpływu do urzędu sprawozdania z wykorzystania dofinansowania)

4 Zarządzenie Marszałka Województwa Śląskiego nr 0055/2009 z dnia r. Wypłata środków finansowych z funduszu wojewódzkiego w ramach przelewów redystrybucyjnych następuje po realizacji zadania w oparciu o przedkładaną sukcesywnie dokumentację rozliczeniową (potwierdzoną za zgodność z oryginałem) zawierającą w szczególności: kopię umowy zawartej z wykonawcą lub dostawcą (wraz z załącznikami), protokół odbioru zadania, kopie dokumentów księgowych wystawionych przez wykonawcę lub dostawcę (wraz z opisem wydatkowania środków z funduszu), wniosek o przekazanie dofinansowania wraz z aktualnym numerem rachunku bankowego funduszu powiatowego lub gminnego nie później niż do r.

5 Zarządzenie Marszałka Województwa Śląskiego nr 0055/2009 z dnia r. Sprawozdania z wykorzystania dofinansowania (rozliczenie) w ramach przelewów redystrybucyjnych należy składać w terminie do r, do Wydziału GK Urzędu Marszałkowskiego w postaci zestawienia płatności faktur (rachunków) oraz oświadczenia potwierdzającego prawidłowego wydatkowania środków zgodnie z zadaniem, na które zostało przyznane dofinansowanie. Wzór zestawienia płatności faktur (rachunków) stanowi załącznik B do zarządzenia Marszałka.

6 Zarządzenie Marszałka Województwa Śląskiego nr 0055/2009 z dnia r. Wzór zestawienia płatności faktur (rachunków) Lp.Nr fakturyKwota faktury Zadania za jakie faktura została wystawiona Data zapłaty Kwota wydatkowana z dofinansowania Kwota wydatkowa na z innych środków SUMA

7 Co roku, Główny Geodeta Kraju oraz Marszałek Województwa Śląskiego, przypominają o obowiązku sporządzania wojewódzkich i powiatowych zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów i budynków.

8 Art. 25 ustawy z dnia r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. nr 240 poz. 2027) § 76 rozporządzenia MRRiB z dnia r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. nr 38 poz. 454) Powiatowe zestawienia zbiorcze danych objętych ewidencją sporządza starosta i przekazuje marszałkowi województwa w terminie do 15 lutego każdego roku. Powiatowe zestawienia zbiorcze przekazuje się w postaci plików komputerowych i dodatkowo w formie wydruków komputerowych.

9 § 75, § 87 rozporządzenia MRRiB z dnia r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. nr 38 poz. 454) Powiatowe/wojewódzkie/krajowe zestawienia zbiorcze danych objętych ewidencją sporządza się na podstawie wykazów gruntów, wykazów budynków i wykazów lokali sporządzonych na dzień 1 stycznia każdego roku. Zbiorcze zestawienia danych ewidencyjnych o budynkach i lokalach, dla obszarów miast sporządza się od 1 stycznia 2006 r. natomiast zestawienia obejmujące obszar całego kraju (w tym obszary miejskie i wiejskie), sporządza się po raz pierwszy na dzień 1 stycznia 2011 r.

10 Programowanie i koordynacja prac urządzeniowo-rolnych w województwie śląskim W celu realizacji zadań, jakie ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 240 poz z późn. zm.) stawia przed Marszałkiem Województwa Śląskiego w zakresie programowania i koordynacji prac urządzeniowo-rolnych, zaplanowano na najbliższe lata realizację następujących opracowań: Programy prac urządzeniowo-rolnych dla gmin województwa śląskiego, Program prac scaleniowo-wymiennych w województwie związanych z budową autostrad, dróg ekspresowych, krajowych, wojewódzkich i powiatowych.

11 Programowanie i koordynacja prac urządzeniowo-rolnych w województwie śląskim Marszałek Województwa skierował pisma do Starostów i Wójtów (Burmistrzów) w sprawie zapotrzebowania na opracowanie programów prac urządzeniowo –rolnych gmin oraz prac scaleniowo - wymiennych. Termin zgłoszeń ustalono na r.

12 Opracowanie programów prac urządzeniowo-rolnych w województwie śląskim w latach 2010 –2012 Program prac urządzeniowo-rolnych opisuje aktualny stan rozwoju obszarów wiejskich ze szczególnym uwzględnieniem rolniczej przestrzeni produkcyjnej gminy, poprzez: - inwentaryzację stanu istniejącego, - konsultacje społeczne, - studia i analizy zgromadzonych danych w postaci opisowej, tabelarycznej i kartograficznej. Pozwala to na ustalenie zapotrzebowania gminy na realizację zabiegów urządzeniowo – rolnych w zakresie: scaleń gruntów, budowy i modernizacji dróg transportu rolnego, zalesień oraz melioracji podstawowych i szczegółowych. Programy wykonają jednostki organizacyjne Województwa Śląskiego – Beskidzkie i Częstochowskie Biura Geodezji i Terenów Rolnych.

13 Opracowanie programów prac urządzeniowo-rolnych w województwie śląskim na lata 2010 –2012

14 Prace scaleniowo-wymienne związane z budową autostrad, dróg ekspresowych, krajowych, wojewódzkich i powiatowych Mając na uwadze realizację zadań z zakresu programowania i koordynacji prac urządzeniowo-rolnych, w dniu r. wystąpiono do Starostów województwa śląskiego o przekazanie informacji o zapotrzebowaniu na prace scaleniowo- wymienne związane z realizacją inwestycji o charakterze liniowym. Niniejsze informacje, posłużą do opracowania dla obszaru województwa śląskiego Programu prac scaleniowo-wymiennych w województwie związanych z budową odpowiednio: - odcinka autostrady, - odcinka drogi ekspresowej, - odcina drogi krajowej, - drogi wojewódzkiej, - drogi powiatowej, umożliwiającego wszczynanie i prowadzenie przez właściwych miejscowo starostów postępowania scaleniowego i/lub wymiennego na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. z 2003 r. Nr 178, poz z późn. zm.).

15 Stan realizacji Bazy Danych Obiektów Topograficznych w województwie śląskim sieć dróg sieć kolei tereny chronione sieć cieków granice administracyjne obiekty użyteczności publicznej punkty adresowe

16 Stan realizacji Bazy Danych Obiektów Topograficznych w woj. śląskim Granice administracyjne

17 Drogi : krajowe wojewódzkie powiatowe gminne Stan realizacji Bazy Danych Obiektów Topograficznych w woj. śląskim

18 Sieć kolei : tory kolejowe tory tramwajowe

19 Tereny chronione : rezerwaty przyrody parki krajobrazowe Stan realizacji Bazy Danych Obiektów Topograficznych w woj. śląskim

20 Sieć cieków Stan realizacji Bazy Danych Obiektów Topograficznych w woj. śląskim odcinki rzek i kanałów odcinki rowów melioracyjnych obszary wód pozostałe obiekty: budowle hydrotechniczne budowle ziemne umocnienia wodne

21 pow. cieszyński pow. żywiecki 2009r. 3 gminy pow. bielskiego r. 14 powiatów r. pozostałe powiaty woj. śląskiego w ramach zamówienia GUGiK we współpracy z Marszałkiem Stan realizacji Bazy Danych Obiektów Topograficznych w woj. śląskim Punkty adresowe i budynki :

22 Stan realizacji Bazy Obiektów Użyteczności Publicznej w woj. śląskim Obiekty administracji publicznej urząd gminy, urząd miasta, urząd miasta i gminy, urząd powiatowy, urząd wojewódzki, urząd marszałkowski, urząd celny, urząd statystyczny Konsulat, sąd, prokuratura, urząd pracy, urząd skarbowy Straż pożarna, policja, ratownictwo medyczne posterunek zawodowej straży pożarnej komenda lub posterunek policji jednostki ratownictwa medycznego (pogotowie ratunkowe) Obiekty służby zdrowia i opieki medycznej szpital, sanatorium, żłobek Obiekty oświaty i nauki szkoła, przedszkole, uczelnia Obiekty kultury, sportu i rekreacji muzeum, kino, teatr, biblioteka, dom kultury, pływalnia kryta hala sportowo-widowiskowa, ogród botaniczny,,ogród zoologiczny, planetarium Obiekty zamieszkania zbiorowego dom opieki społecznej, dom dziecka, internat, dom studencki, hotel, motel, zajazd, schronisko turystyczne, zakład karny, dom wypoczynkowy Obiekty handlowe i usługowe hipermarket (centrum handlowe), urząd pocztowy Obiekty sakralne i obiekty z nimi związane świątynia lub kaplica chrześcijańska, plebania, dom parafialny klasztor Obiekty transportu port lotniczy, port żeglugi morskiej lub śródlądowej dworzec kolejowy, dworzec autobusowy Obiekty związane z gospodarką leśną nadleśnictwo, leśniczówka

23 Opracowanie następujących warstw TBD: kompleksy pokrycia terenu (PK ) np.: zabudowa, tereny leśne, tereny upraw, tereny pod drogami, kolejami i lotniskami, itp. sieci uzbrojenia terenu (SU), wybrane kompleksy użytkowanie terenu (KU): kompleksy komunikacyjne, sportowo-rekreacyjne, przemysłowo-gospodarcze, zabytkowo-historyczne, handlowo-usługowe, sakralne i cmentarze wybrane budowle i urządzenia (BB), w tym: wysokie budowle techniczne, zbiorniki techniczne, budowle sportowe inne urządzenia techniczne Zakres tematyczny objęty przedmiotem zamówienia w 2009 r.: Aktualizację następujących warstw: sieć dróg i obiektów z nimi związanych, sieć torów kolejowych i tramwajowych i obiektów z nimi związanych, sieć cieków i obiektów z nimi związanych Stan realizacji Bazy Danych Obiektów Topograficznych w woj. śląskim

24 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego ul. Ligonia Katowice Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach ul. Graniczna Katowice


Pobierz ppt "WYBRANE ZADANIA ADMINISTRACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ SZCZEBLA WOJEWÓDZKIEGO Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Geodezji, Kartografii."

Podobne prezentacje


Reklamy Google