Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

LGD Perły Czarnej Nidy ul. Kielecka 38, 26-026 Morawica tel. 41 311 46 91 wew. 239 www.perlycn.pl Informacja dla beneficjentów działania Różnicowanie w.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "LGD Perły Czarnej Nidy ul. Kielecka 38, 26-026 Morawica tel. 41 311 46 91 wew. 239 www.perlycn.pl Informacja dla beneficjentów działania Różnicowanie w."— Zapis prezentacji:

1 LGD Perły Czarnej Nidy ul. Kielecka 38, 26-026 Morawica tel. 41 311 46 91 wew. 239 www.perlycn.pl Informacja dla beneficjentów działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

2 Lokalna Grupa Działania Perły Czarnej Nidy powstała w czerwcu 2008 r. Jest to partnerstwo trzech sektorów: społecznego (organizacje pozarządowe, osoby fizyczne), publicznego (gminy, instytucje kultury) i gospodarczego (przedsiębiorcy). Swoim zasięgiem obejmuje obszar trzech gmin: Morawica, Sitkówka-Nowiny oraz Chęciny. Teren ten zamieszkuje ponad 36 tys. mieszkańców, a jego powierzchnia wynosi 317 km 2. LGD realizuje założenia Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Podejście LEADER to wieloaspektowy rozwój wsi jako miejsca nie tylko produkcji rolnej, ale także innych gałęzi gospodarki, dobrego miejsca do życia, zachowania bogactwa przyrodniczego i kulturowego.

3 Na mocy umowy podpisanej z władzami województwa LGD przygotowuje i nadzoruje podział środków z funduszy Unii Europejskiej w wysokości ponad 5 mln złotych. Dotychczas LGD przyznała dofinansowanie dla beneficjentów na kwotę ponad 2 mln 200 tys. zł, w tym: Małe granty (441 tys.), Odnowa i rozwój wsi (1 mln 500 tys.) oraz Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw (270 tys.). LGD realizuje także działania promocyjne i działania zmierzające do rozwoju turystyki na swoim obszarze. Wraz z trzema innymi LGDami realizuje projekt współpracy mający na celu utworzenie szlaku kajakowego na rzekach Czarnej Nidzie i Bobrzy.

4 Wioska indiańska – Zaborze 2010 III Piknik Historyczny – Szewce Średniowieczna kuźnia

5 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej – podstawy prawne - Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 w sprawie warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013; - Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej objętego PROW na lata 2007-2013.

6 O pomoc może ubiegać się rolnik lub jego domownik w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, lub małżonek tego rolnika zamieszkujący i prowadzący gospodarstwo rolne na terenie gminy Chęciny, Morawica lub gminy Sitkówka – Nowiny, który: - jest pełnoletni i nie skończył 60 roku życia; - nie wystąpił o przyznanie lub nie przyznano mu renty strukturalnej w ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006 lub Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013; Kto może być beneficjentem?

7 - jest nieprzerwanie ubezpieczony w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, przez okres co najmniej ostatnich 12 m-cy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy; - nie będzie realizował operacji jako wspólnik spółki cywilnej; - jeżeli za rok poprzedzający rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy, do gruntów rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego posiadanego przez tego rolnika, przyznano płatność do gruntów rolnych.

8 Zakres realizacji projektów Pomoc przyznaje się na operację uzasadnioną ekonomicznie: - która nie jest finansowana z udziałem innych środków publicznych, - obejmującą wyłącznie inwestycje związane z podjęciem lub prowadzeniem działalności nierolniczej w zakresie: * określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Wykaz działalności nierolniczych, w zakresie których może być przyznana pomoc, * wynajmowania pokoi w budynku mieszkalnym oraz sprzedaży posiłków domowych lub świadczenia innych usług związanych z pobytem turystów w gospodarstwie rolnym, * wytwarzania produktów energetycznych z biomasy.

9 Kryteria dostępu - realizacja operacji w 1 etapie ( złożenie wniosku o płatność ostateczną w terminie 24 m-cy) -lub w 2 etapach ( złożenie wniosku o płatność pośrednią w terminie 24 m-cy i wniosku o płatność ostateczną w terminie 36 m-cy), drugi etap min. 25% planowanej kwoty pomocy; - realizacja w max. 10 etapach w odniesieniu do części operacji obejmującej inwestycje polegające na nabyciu rzeczy będących przedmiotem leasingu.

10 Refundacja kosztów - refundacja max. 50% kosztów kwalifikowalnych, albo 80% kosztów kwalifikowalnych w przypadku wystąpienia w gosp. rolnym rolnika, nie wcześniej jednak niż w dniu 1.01.2010 r. szkody spowodowanej przez powódź lub obsunięcie się ziemi w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, w tym koszty ogólne max. 10% kosztów kwalifikowalnych - wkład własny min. 50% kosztów kwalifikowalnych + VAT - limit pomocy na PROW 2007-2013 dla jednego wnioskodawcy 100 tys. zł

11 Refundowane koszty - budowa, przebudowa lub remont połączony z modernizacją niemieszkalnych obiektów budowlanych jak również nadbudowa, przebudowa lub remont połączony z modernizacją istniejących budynków mieszkalnych wraz z zakupem instalacji technicznej oraz koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki; - zagospodarowanie terenu; - zakup maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia i sprzętu; - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania służącego wsparciu podejmowanej lub rozwijanej działalności nierolniczej;

12 Refundowane koszty - zakup środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą to koszt nieprzekraczający * 75% kosztów kwalifikowalnych dla działalności wykonywanej w zakresie świadczenia wyłącznie usług transportowych * 50% kosztów kwalifikowalnych dla działalności wykonywanej w zakresie innym niż usługi transportowe; -rat zapłaconych z tytułu umowy leasingu, nieprzekraczających cen netto nabycia, jeżeli przeniesienie własności tych rzeczy na beneficjenta nastąpi nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność ostateczną - a także koszty transportu i montażu maszyn, urządzeń itp.

13 Refundowane koszty Koszty ogólne – refundowane do wysokości 10% wartości całej operacji: - przygotowanie dokumentacji technicznej operacji, w tym: kosztorysów, projektów architektonicznych lub budowlanych, ocen lub raportów oddziaływania na środowisko, dokumentacji geologicznej lub hydrologicznej, wypisów i wyrysów z katastru nieruchomości, projektów technologicznych; - opłat za patenty lub licencje; - sprawowania nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz koszty związane z kierowaniem robotami budowlanymi.

14 Refundowane koszty Pomoc nie obejmuje kosztów: - podatku od towarów i usług (VAT); - nabycia rzeczy używanych.

15 Droga projektu - ogłoszenie konkursu Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej przez SW na wniosek LGD 26.04.2011 r., - wnioski składane do LGD w dniach 10.05.2011r.–23.05.2011r., - ocena wniosków przez Radę pod względem zgodności z LSR, - LGD sporządza listę ocenionych projektów, - LGD informuje wnioskodawców o dokonanej ocenie punktowej i możliwości odwołania się od decyzji Rady,

16 Droga projektu - listę rankingową wybranych i nie wybranych do dofinansowania projektów wraz z uchwałami Rady LGD przekazuje właściwemu podmiotowi wdrażającemu (ARiMR) w ciągu 45 dni od ostatniego dnia naboru wniosków, - ARiMR rozpatruje projekty w terminie 4 m-cy, - dwukrotna możliwość usunięcia nieprawidłowości lub braków w terminie 21 dni, - podpisanie umowy,

17 Droga projektu - realizacja projektu, - złożenie do ARiMR wniosku o płatność, rozpatrywany w terminie 3 m-cy od dnia złożenia wniosku. Limit środków dla LGD w ramach LSR 408 250,40 zł. W jednym roku można złożyć jeden wniosek o przyznanie pomocy, chyba że na podstawie uprzednio złożonego wniosku pomocy nie przyznano. Obowiązuje pięcioletni okres związania z projektem.

18 Lokalna Grupa Działania Perły Czarnej Nidy ul. Kielecka 38, 26-026 Morawica tel. 41 311 46 91 wew. 239 www.perlycn.pl


Pobierz ppt "LGD Perły Czarnej Nidy ul. Kielecka 38, 26-026 Morawica tel. 41 311 46 91 wew. 239 www.perlycn.pl Informacja dla beneficjentów działania Różnicowanie w."

Podobne prezentacje


Reklamy Google