Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ocena warunków życia i jakości usług publicznych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ocena warunków życia i jakości usług publicznych"— Zapis prezentacji:

1 Raport z badania warunków życia i jakości usług publicznych w gminie Blizanów 2013

2 Ocena warunków życia i jakości usług publicznych
Zawartość prezentacji 1 Informacje o badaniu 2 Postawy mieszkańców 3 Ocena warunków życia i jakości usług publicznych

3 1 Podstawowe informacje o badaniu i respondentach

4 Badania realizowane w ramach projektu „Nowoczesna administracja samorządowa”
Badanie ma za zadanie dostarczyć władzom samorządowym oraz innym zainteresowanym ogólnej, acz bardzo istotnej wiedzy niezbędnej w procesie planowania zrównoważonego rozwoju lokalnego. Badanie koncentruje się na: Czynnikach wpływających na jakość życia mieszkańców Lokalna infrastruktura, gospodarka, rozwój społeczny, stan środowiska naturalnego Usługach realizowanych przez instytucje samorządowe

5 Cele badania Badanie warunków życia i jakości usług publicznych
Określenie problemów i potrzeb społecznych Poznanie postulatów mieszkańców dotyczących działań władz gminy Poznanie oczekiwań mieszkańców w odniesieniu do kierunku rozwoju gminy Identyfikacja najważniejszych problemów gminy, według mieszkańców

6 Założenia badania: Próba w badaniu jest reprezentatywną próbą gospodarstw. W gminie Blizanów ogółem jest 2202 „domostw” (unikalnych adresów) Do badania wylosowano 220 gospodarstw domowych. Ankiety zrealizowano w 165 gospodarstwach (wykorzystując adresy z próby rezerwowej) – stanowi to realizację próby na poziomie 80% Terenowa realizacja badania była prowadzona (koordynowana i nadzorowana) przez Urząd Gminy

7 Analizując dane zawarte w raporcie, porównując je i wyciągając z nich wnioski należy mieć na uwadze:
Fakt, że badanie jest reprezentatywne na poziomie całej gminy, a nie na poziomie poszczególnych osiedli / sołectw,

8 2 Postawy mieszkańców

9 Zadowolenie z miejsca zamieszkania
Czy, ogólnie rzecz biorąc, są Państwo zadowoleni, czy też niezadowoleni, że MIESZKACIE Państwo W NASZEJ GMINIE? Większość mieszkańców jest zadowolona z tego, że mieszka w gminie Blizanów (67%), znacząco przeważają oni nad osobami niezadowolonymi (5%). Istnieje też odsetek osób umiarkowanie zadowolonych (28%).

10 Zainteresowanie mieszkańców życiem gminy
Poziom zainteresowania życiem społecznym i gospodarczym gminy: Większość mieszkańców aktywnie interesuje się życiem społecznym i gospodarczym gminy (60%).

11 Zainteresowanie mieszkańców życiem gminy
W jaki sposób docierasz do informacji na temat spraw gminy ? Najczęstszą aktywnością mieszkańców związaną z dotarciem do informacji na temat spraw gminy jest sprawdzanie informacji na stronie internetowej urzędu gminy. Równie wysoki wskaźnik to uczestnictwo w zebraniach z radnymi. Kolejne miejsca to poszukiwanie informacji nt. działań podejmowanych przez władze gminy i rozmowy z sołtysami. Pozostałe czynności także są dość popularne i oscylują w okolicach 40%. Jest to wysoki odsetek wskazań, który świadczy o tym, że mieszkańcy gminy Blizanów są żywo zainteresowani tym, co dzieje się w miejscu ich zamieszkania i na bieżąco śledzą działania władz gminy.

12 Korzystanie z usług Urzędu Gminy
Częstotliwość korzystania z usług urzędu w ciągu ostatnich 12 miesięcy Większość respondentów kilka razy kontaktuje się z urzędem (61%). 22% nie korzystało z usług urzędu.

13 Ocena działań informacyjnych władz gminnych
Czy Państwa zdaniem władze gminy INFORMUJĄ, czy też NIE INFORMUJĄ mieszkańców o swoich działaniach : Jedna trzecia respondentów średnio ocenia (30%) działania informacyjne gminy. Jednakże istnieje przewaga osób, które uważają, że władze dobrze informują mieszkańców o swoich działaniach (68%). Na brak działań informacyjnych zwraca uwagę 2% respondentów.

14 Ocena działań informacyjnych władz
gminnych – najwygodniejsze formy komunikacji

15 Zaangażowanie mieszkańców w życie gminy
Jak oceniają państwo wpływ mieszkańców na decyzje podejmowane w Gminie? Mieszkańcy na ogół uważają, że mają wpływ na decyzje podejmowane w gminie. 41% średnio, 31% respondentów wskazało, że ma duży wpływ. Jedynie 28% wskazało, że mają mały wpływ na decyzje podejmowane w gminie.

16 Ocena współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi / społecznymi
Połowa mieszkańców (50%) ocenia dobrze współpracę, jedynie 11% ocenia źle.

17 Relacje społeczne w gminie Blizanów
Wyniki te pokazują, iż na terenie gminy kapitał społeczny – czyli zasoby wynikające ze współdziałania jednostek, z zaufania, którym się darzą i zaangażowania w życie wspólnoty – jest dość wysoki. Wysoki poziom kapitału społecznego powiązany jest z większymi możliwościami rozwojowymi społeczności lokalnych, zgodnie z zasadą, że grupa może więcej niż jednostka. I choć Gmina Blizanów wypada pod tym względem dobrze, to istotne jest podejmowanie działań mających na celu zwiększanie poziomu kapitału społecznego, gdyż niesie to wymierne korzyści, zarówno dla jednostek, jak i całej grupy.

18 Oceny działań władz i jakości usług publicznych
3 Oceny działań władz i jakości usług publicznych

19 Czystość i estetyka gminy

20 Infrastruktura drogowa i komunikacja publiczna na terenie gminy
Ogółem dostępność transportu zbiorowego na terenie gminy została oceniona „średnio” (średnia wskazań: -0,05 w skali -2/2). Najniższą oceną była to jednak ocena dotycząca jakości dróg.

21 Ocena jakości pracy szkół
Jakość nauczania w szkołach podstawowych i gimnazjach publicznych na terenie gminy oceniania jest pozytywnie (powyżej średniej). Oceny negatywne stanowią niewielki odsetek odpowiedzi.

22 Sfera kultury, sportu i rekreacji

23 Rynek pracy i przedsiębiorczość

24 Realizacja polityki społecznej

25 Poczucie bezpieczeństwa
Czy, Państwa zdaniem, spacerowanie w miejscach publicznych w godzinach wieczornych jest na ogół: 42% mieszkańców średnio ocenia swoje bezpieczeństwo w miejscach publicznych w gminie. Odsetek osób uważających, że jest bezpiecznie (53%) zdecydowanie przeważa nad odsetkiem osób postrzegających gminę jako niebezpieczną (5%).

26 Ocena nastawienia urzędników do mieszkańców będących interesantami w urzędzie gminy
Jak, ogólnie rzecz biorąc, oceniacie Państwo NASTAWIENIE urzędników gminnych DO MIESZKAŃCÓW załatwiających sprawy w Urzędzie Gminy? Ponad połowa mieszkańców (63%) ocenia pozytywnie nastawienie urzędników w Urzędzie Gminy w stosunku do interesantów. Jedynie 9% mieszkańców ocenia postawę urzędników źle. Znaczny jest również odsetek osób które nie mają wyraźniej opinii i oceniają nastawienie urzędników średnio (39%).

27 Ocena pracy urzędników
Jak, ogólnie rzecz biorąc, oceniacie Państwo PRACĘ urzędników zatrudnionych w Urzędzie Gminy? Większość respondentów ocenia wysoko jakość pracy urzędników (57%). Średnio 32% respondentów, natomiast nisko jedynie 11%.

28 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Ocena warunków życia i jakości usług publicznych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google