Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Raport z badania warunków życia i jakości usług.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Raport z badania warunków życia i jakości usług."— Zapis prezentacji:

1 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Raport z badania warunków życia i jakości usług publicznych w gminie Blizanów 2013

2 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1 Informacje o badaniu 2 Postawy mieszkańców 3 Ocena warunków życia i jakości usług publicznych Zawartość prezentacji

3 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1

4 Badanie ma za zadanie dostarczyć władzom samorządowym oraz innym zainteresowanym ogólnej, acz bardzo istotnej wiedzy niezbędnej w procesie planowania zrównoważonego rozwoju lokalnego. Badanie koncentruje się na: 1.Czynnikach wpływających na jakość życia mieszkańców – Lokalna infrastruktura, gospodarka, rozwój społeczny, stan środowiska naturalnego 2.Usługach realizowanych przez instytucje samorządowe Badania realizowane w ramach projektuNowoczesna administracja samorządowa

5 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Badanie warunków życia i jakości usług publicznych Określenie problemów i potrzeb społecznych Poznanie postulatów mieszkańców dotyczących działań władz gminy Poznanie oczekiwań mieszkańców w odniesieniu do kierunku rozwoju gminy Identyfikacja najważniejszych problemów gminy, według mieszkańców Cele badania

6 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Próba w badaniu jest reprezentatywną próbą gospodarstw. W gminie Blizanów ogółem jest 2202 domostw (unikalnych adresów) Do badania wylosowano 220 gospodarstw domowych. Ankiety zrealizowano w 165 gospodarstwach (wykorzystując adresy z próby rezerwowej) – stanowi to realizację próby na poziomie 80% Terenowa realizacja badania była prowadzona (koordynowana i nadzorowana) przez Urząd Gminy Założenia badania:

7 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Analizując dane zawarte w raporcie, porównując je i wyciągając z nich wnioski należy mieć na uwadze: – Fakt, że badanie jest reprezentatywne na poziomie całej gminy, a nie na poziomie poszczególnych osiedli / sołectw,

8 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2

9 Czy, ogólnie rzecz biorąc, są Państwo zadowoleni, czy też niezadowoleni, że MIESZKACIE Państwo W NASZEJ GMINIE? Większość mieszkańców jest zadowolona z tego, że mieszka w gminie Blizanów (67%), znacząco przeważają oni nad osobami niezadowolonymi (5%). Istnieje też odsetek osób umiarkowanie zadowolonych (28%).

10 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Większość mieszkańców aktywnie interesuje się życiem społecznym i gospodarczym gminy (60%). Poziom zainteresowania życiem społecznym i gospodarczym gminy:

11 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Najczęstszą aktywnością mieszkańców związaną z dotarciem do informacji na temat spraw gminy jest sprawdzanie informacji na stronie internetowej urzędu gminy. Równie wysoki wskaźnik to uczestnictwo w zebraniach z radnymi. Kolejne miejsca to poszukiwanie informacji nt. działań podejmowanych przez władze gminy i rozmowy z sołtysami. Pozostałe czynności także są dość popularne i oscylują w okolicach 40%. Jest to wysoki odsetek wskazań, który świadczy o tym, że mieszkańcy gminy Blizanów są żywo zainteresowani tym, co dzieje się w miejscu ich zamieszkania i na bieżąco śledzą działania władz gminy. W jaki sposób docierasz do informacji na temat spraw gminy ?

12 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Większość respondentów kilka razy kontaktuje się z urzędem (61%). 22% nie korzystało z usług urzędu. Częstotliwość korzystania z usług urzędu w ciągu ostatnich 12 miesięcy Korzystanie z usług Urzędu Gminy

13 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Jedna trzecia respondentów średnio ocenia (30%) działania informacyjne gminy. Jednakże istnieje przewaga osób, które uważają, że władze dobrze informują mieszkańców o swoich działaniach (68%). Na brak działań informacyjnych zwraca uwagę 2% respondentów. Czy Państwa zdaniem władze gminy INFORMUJĄ, czy też NIE INFORMUJĄ mieszkańców o swoich działaniach : Ocena działań informacyjnych władz gminnych

14 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ocena działań informacyjnych władz gminnych – najwygodniejsze formy komunikacji

15 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Mieszkańcy na ogół uważają, że mają wpływ na decyzje podejmowane w gminie. 41% średnio, 31% respondentów wskazało, że ma duży wpływ. Jedynie 28% wskazało, że mają mały wpływ na decyzje podejmowane w gminie. Jak oceniają państwo wpływ mieszkańców na decyzje podejmowane w Gminie? Zaangażowanie mieszkańców w życie gminy

16 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Połowa mieszkańców (50%) ocenia dobrze współpracę, jedynie 11% ocenia źle. Ocena współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi / społecznymi

17 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wyniki te pokazują, iż na terenie gminy kapitał społeczny – czyli zasoby wynikające ze współdziałania jednostek, z zaufania, którym się darzą i zaangażowania w życie wspólnoty – jest dość wysoki. Wysoki poziom kapitału społecznego powiązany jest z większymi możliwościami rozwojowymi społeczności lokalnych, zgodnie z zasadą, że grupa może więcej niż jednostka. I choć Gmina Blizanów wypada pod tym względem dobrze, to istotne jest podejmowanie działań mających na celu zwiększanie poziomu kapitału społecznego, gdyż niesie to wymierne korzyści, zarówno dla jednostek, jak i całej grupy. Relacje społeczne w gminie Blizanów

18 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oceny działań władz i jakości usług publicznych 3

19 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Czystość i estetyka gminy

20 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ogółem dostępność transportu zbiorowego na terenie gminy została oceniona średnio (średnia wskazań: -0,05 w skali -2/2). Najniższą oceną była to jednak ocena dotycząca jakości dróg. Infrastruktura drogowa i komunikacja publiczna na terenie gminy

21 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Jakość nauczania w szkołach podstawowych i gimnazjach publicznych na terenie gminy oceniania jest pozytywnie (powyżej średniej). Oceny negatywne stanowią niewielki odsetek odpowiedzi. Ocena jakości pracy szkół

22 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Sfera kultury, sportu i rekreacji

23 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Rynek pracy i przedsiębiorczość

24 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Realizacja polityki społecznej

25 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 42% mieszkańców średnio ocenia swoje bezpieczeństwo w miejscach publicznych w gminie. Odsetek osób uważających, że jest bezpiecznie (53%) zdecydowanie przeważa nad odsetkiem osób postrzegających gminę jako niebezpieczną (5%). Czy, Państwa zdaniem, spacerowanie w miejscach publicznych w godzinach wieczornych jest na ogół:

26 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ponad połowa mieszkańców (63%) ocenia pozytywnie nastawienie urzędników w Urzędzie Gminy w stosunku do interesantów. Jedynie 9% mieszkańców ocenia postawę urzędników źle. Znaczny jest również odsetek osób które nie mają wyraźniej opinii i oceniają nastawienie urzędników średnio (39%). Jak, ogólnie rzecz biorąc, oceniacie Państwo NASTAWIENIE urzędników gminnych DO MIESZKAŃCÓW załatwiających sprawy w Urzędzie Gminy? Ocena nastawienia urzędników do mieszkańców będących interesantami w urzędzie gminy

27 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Większość respondentów ocenia wysoko jakość pracy urzędników (57%). Średnio 32% respondentów, natomiast nisko jedynie 11%. Jak, ogólnie rzecz biorąc, oceniacie Państwo PRACĘ urzędników zatrudnionych w Urzędzie Gminy? Ocena pracy urzędników

28 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Raport z badania warunków życia i jakości usług."

Podobne prezentacje


Reklamy Google