Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DEBATA SYSTEMOWA INFORMATYZACJA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DEBATA SYSTEMOWA INFORMATYZACJA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ"— Zapis prezentacji:

1 DEBATA SYSTEMOWA INFORMATYZACJA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
25 lutego 2014

2 DEBATA SYSTEMOWA INFORMATYZACJA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
„SYSTEM INFORMACJI OŚWIATOWEJ” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Utworzony na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej Służy do gromadzenia danych o szkołach i placówkach systemu oświaty oraz uczniach i nauczycielach Jest zbiorem referencyjnym dla krajowego rejestru podmiotów gospodarki narodowej w zakresie danych szkół i placówek oświatowych Korzysta z referencyjności zbioru PESEL w zakresie weryfikacji danych uczniów i nauczycieli Celem współpracy z systemami administracji publicznej (REGON i PESEL) jest zapewnienie jakości danych gromadzonych w systemie

3 DEBATA SYSTEMOWA INFORMATYZACJA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
„SYSTEM INFORMACJI OŚWIATOWEJ” Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej: przedłużenie funkcjonowania tzw. „starego SIO” (ostatni spis zaplanowany na 30 września 2016 r.) przedłużenie wykorzystania danych ze „starego SIO” do podziału części oświatowej subwencji ogólnej (ostatni podział na 2016 rok) 1 stycznia 2014 r. – uruchomienie funkcjonalności umożliwiającej przekazywanie do bazy danych SIO danych uczniów i nauczycieli, których dane nie zostały pozytywnie zweryfikowane z rejestrem PESEL – niezbędne wsparcie JST w wyjaśnianiu rozbieżności między danymi, którymi dysponują szkoły a danymi zgromadzonymi w rejestrze PESEL

4 DEBATA SYSTEMOWA INFORMATYZACJA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
„SYSTEM INFORMACJI OŚWIATOWEJ” https://sio.men.gov.pl/dodatki/strefa/ Strefa dla zalogowanych - platforma służąca do publikowania dedykowanych raportów, zestawień, ankiet itp. zapewnienie dostępu do danych zgromadzonych w bazie danych SIO - realizacja art. 66 ustawy o systemie informacji oświatowej możliwość rozwijania zakresu raportów publikowanych w strefie – dostosowywania raportów do zgłaszanych potrzeb użytkowników możliwość analizy i weryfikacji wprowadzonych przez szkoły danych w oparciu o generowane cotygodniowe raporty zbiorcze

5 DEBATA SYSTEMOWA INFORMATYZACJA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
„SYSTEM INFORMACJI OŚWIATOWEJ” Opublikowanie Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych aktualnie publikowane wyłącznie dane szkół i placówek, które nie zakończyły działalności narzędzie zapewniające powszechny dostęp do podstawowych informacji o szkołach i placówkach systemu oświaty narządzie ułatwiające kontrolę kompletności zbioru i poprawności danych zarejestrowanych szkół i placówek oświatowych

6 DEBATA SYSTEMOWA INFORMATYZACJA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
Strona internetowa Systemu Ewaluacji Oświaty Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Umożliwia zapoznanie się z raportami z ewaluacji szkół przeprowadzonymi przez wizytatorów Dla organów prowadzących szkoły jest źródłem informacji na temat badanej placówki ponieważ określa poziom spełniania wymagań stawianych szkołom przez państwo Raporty z ewaluacji mogą być wykorzystywane przez samorządy lokalne i władze oświatowe do prowadzenia analiz pracy interesujących ich placówek, porównywania ich wyników i kreowania polityki oświatowej na swoim terenie

7 DEBATA SYSTEMOWA INFORMATYZACJA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
Strona internetowa Systemu Ewaluacji Oświaty skierowana jest do: Pracowników kuratoriów i innych osób realizujących zewnętrzny nadzór pedagogiczny; Dyrektorów szkół i placówek oraz nauczycieli; Rodziców i uczniów; Jednostek Samorządu Terytorialnego i innych organów prowadzących; Środowisk i osób zainteresowanych jakością systemu edukacji w Polsce.

8 DEBATA SYSTEMOWA INFORMATYZACJA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
Platforma Nadzoru Pedagogicznego System Ewaluacji Oświaty Zawiera informacje i materiały na tematy związane z ewaluacją i organizacją nadzoru pedagogicznego. Prezentuje ciekawe sesje, które odbyły się na konferencjach krajowych i międzynarodowych. Podaje relacje z wizyt studyjnych, obrazujące systemowe rozwiązania dotyczące edukacji i nadzoru pedagogicznego w różnych państwach Europy. Przedstawia wizję współczesnej szkoły zawartą w wymaganiach postawionych przez państwo szkołom i placówkom oświatowym.

9 DEBATA SYSTEMOWA INFORMATYZACJA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
PROGRAM „CYFROWA SZKOŁA” – pilotaż 2012/2013 Ocena programu pilotażowego: ogromne zainteresowanie udziałem w programie ze strony szkół i organów prowadzących świadczące o potrzebie wsparcia szkół w zakresie cyfryzacji przyjęte w pilotażu rozwiązanie polegające na powierzeniu zakupów sprzętu komputerowego organom prowadzącym z jednoczesnym zapewnieniem wsparcia finansowego oraz holistyczna koncepcja programu, uwzględniająca wsparcie nauczycieli i rozbudowę elektronicznych zasobów edukacyjnych, okazały się trafne

10 DEBATA SYSTEMOWA INFORMATYZACJA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
PROGRAM „CYFROWA SZKOŁA” - nowa perspektywa finansowa UE „Cyfrowa szkoła” jest priorytetem edukacyjnym – jest to punkt wyjścia do programowania działań na poziomie centralnym i regionalnym Regionalne Programy Operacyjne w latach 2014 – 2020: podnoszenie kompetencji nauczycieli w zakresie korzystania z TIK podczas nauczania wszystkich przedmiotów; doposażenie szkół w nowoczesne pomoce dydaktyczne, w tym w mobilny sprzęt komputerowy oraz urządzenia do bezprzewodowej propagacji Internetu w szkołach Wstępne szacunki MEN – na powyższe działania zostanie przeznaczone 30% całej alokacji środków przewidzianych na edukację w RPO.

11 DEBATA SYSTEMOWA INFORMATYZACJA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
PROGRAM „CYFROWA SZKOŁA” - nowa perspektywa finansowa UE W listopadzie 2013 w trakcie konferencji „Moc w regionach” przedstawiono regionom standardy programu „Cyfrowa szkoła” rekomendując rozwiązania sprawdzone w trakcie pilotażu do wykorzystania w planowaniu i realizacji działań w tym obszarze regionalnych programach operacyjnych Wskaźnik realizowany przez regiony – „Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych [szt.]”

12 DEBATA SYSTEMOWA INFORMATYZACJA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
PROGRAM „CYFROWA SZKOŁA” - nowa perspektywa finansowa UE Przygotowania MEN do nowej perspektywy obejmują następujące obszary: 2013 r. – negocjacje Umowy Partnerstwa oraz krajowych programów operacyjnych , przekazywanie regionom priorytetów MEN na nową perspektywę oraz powstanie Wspólnej Listy Wskaźników Kluczowych dla regionów obecnie – międzyresortowe konsultacje regionalnych programów operacyjnych do końca lutego – przekazanie Instytucji Zarządzającej ostatecznych wytycznych dla regionów luty – czerwiec 2014 – negocjacje ww. dokumentów z Komisją Europejską oraz opracowanie Szczegółowych Opisów Priorytetów PO WER i wytycznych horyzontalnych

13 DEBATA SYSTEMOWA INFORMATYZACJA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
Dziękuję z uwagę


Pobierz ppt "DEBATA SYSTEMOWA INFORMATYZACJA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ"

Podobne prezentacje


Reklamy Google