Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Czy szkoła to instytucja demokratyczna?. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (z późniejszymi zmianami) Art. 55. 1.W szkole i placówce.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Czy szkoła to instytucja demokratyczna?. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (z późniejszymi zmianami) Art. 55. 1.W szkole i placówce."— Zapis prezentacji:

1 Czy szkoła to instytucja demokratyczna?

2 Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (z późniejszymi zmianami) Art. 55. 1.W szkole i placówce działa samorząd uczniowski, zwany dalej samorządem. 2.Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły lub placówki. 3.Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. 4.Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły lub placówki. 5.Samorząd może przedstawiać radzie szkoły lub placówki, radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły lub placówki, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

3 Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (z późniejszymi zmianami) 1)prawo do zapoznawania się z programem nauczania, jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami; 2)prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu; 3)prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań; 4)prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej; 5)prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem; 6)prawo wyboru nauczenia pełniącego rolę opiekuna samorządu.

4 Statut szkoły Statut szkoły lub placówki tworzony jest na podstawie: 1.Ustawy z dnia 7 września 1991 O systemie oświaty (Dz.U. z 1991 r. nr 95 zwanej dalej ustawą wraz z późniejszymi zmianami) oraz przepisami pochodnymi i wykonawczymi do niej, w tym zwłaszcza opublikowanymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (w skrócie MEN). 2.Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Konwencji Praw Dziecka, Karty Nauczyciela (z dnia 26 stycznia 1982r. z późniejszymi zmianami). 3.Rozporządzenia MEN z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. z 2001r. nr 61 poz.624 wraz z późniejszymi zmianami).

5 Formy szkolnej demokracji Możemy spotkać różne formy realizacji ustawy o systemie oświaty, czyli realizacji szkolnej demokracji. Znajdziemy wśród nich tradycyjne, np. samorząd szkolny, jak i niekonwencjonalne.

6 Tradycyjne formy szkolnej demokracji 1.samorząd uczniowski 2.kampanie wyborcze 3.przedstawiciele w Młodzieżowej Radzie Miasta 4.techniki socjometryczne (ankiety, głosowania wewnątrzklasowe)

7 Niekonwencjonalne formy szkolnej demokracji 1.Republika Uczniowska 2.prawybory 3.Hyde Park, czyli sejmiki, gazetki szkolne, shoutbox 4.dialogi pokoleniowe, czyli Rzecznik Praw Ucznia 5.referendum

8 Demokracja szkolna na świecie 1.POLSKA 2.NIEMCY 3.MAROKO

9 Szkolna demokracja wczoraj i dziś

10 Co zmienić?


Pobierz ppt "Czy szkoła to instytucja demokratyczna?. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (z późniejszymi zmianami) Art. 55. 1.W szkole i placówce."

Podobne prezentacje


Reklamy Google