Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Copyright (c) 2007 DGA S.A. | All rights reserved. Fundusze unijne na rzecz innowacji: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Kraków, 10 grudnia 2007.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Copyright (c) 2007 DGA S.A. | All rights reserved. Fundusze unijne na rzecz innowacji: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Kraków, 10 grudnia 2007."— Zapis prezentacji:

1 copyright (c) 2007 DGA S.A. | All rights reserved. Fundusze unijne na rzecz innowacji: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Kraków, 10 grudnia 2007 r.

2 copyright (c) 2007 DGA S.A. | All rights reserved. Cel główny: rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa poprzez inwestycje w sferę B+R – kadrę i infrastrukturę rozwój / tworzenie nowych innowacyjnych przedsiębiorstw dzięki inwestycjom na innowacje oraz wzajemną współpracę i działalność instytucji otoczenia biznesu wsparcie wykorzystania technologii informacyjnych upowszechnienie szerokopasmowego Internetu na rzecz absorpcji e-Usług (komercyjnych i publicznych) Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

3 copyright (c) 2007 DGA S.A. | All rights reserved. 1. Zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw 2. Wzrost konkurencyjności polskiej nauki 3. Zwiększenie roli nauki w rozwoju gospodarczym 4. Zwiększenie udziału innowacyjnych produktów polskiej gospodarki w rynku międzynarodowym 5. Tworzenie trwałych i lepszych miejsc pracy 6. Wzrost wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w gospodarce Cele szczegółowe PO IG 2007-2013

4 copyright (c) 2007 DGA S.A. | All rights reserved. Plan finansowy PO IG 2007-2013 Środki publiczne ogółem Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Krajowe środki publiczne 9 711,6 mln Euro 8 254,9 mln Euro 1 456,7 mln Euro 85 %15 %

5 copyright (c) 2007 DGA S.A. | All rights reserved. 1. Przedsiębiorcy, w tym MSP 2. Jednostki naukowo – badawcze 3. Jednostki administracji centralnej, JST i obywatele 4. Instytucje Otoczenia Biznesu i ich sieci Grupy beneficjentów

6 copyright (c) 2007 DGA S.A. | All rights reserved. Cel: zwiększenie znaczenia sektora nauki w gospodarce poprzez realizację prac B+R w kierunkach uznanych za priorytetowe dla rozwoju społeczno-gospodarczego kraju 1 299,3 mln Euro Badania i rozwój nowoczesnych technologii 1

7 copyright (c) 2007 DGA S.A. | All rights reserved. Cel: wzrost konkurencyjności polskiej nauki dzięki konsolidacji oraz modernizacji infrastruktury naukowo-badawczej i informatycznej najlepszych jednostek naukowych działających w Polsce 1 299,3 mln Euro Infrastruktura strefy B+R 2

8 copyright (c) 2007 DGA S.A. | All rights reserved. Cel: zwiększenie liczby przedsiębiorstw działających na bazie innowacyjnych rozwiązań oraz zwiększenie dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania przedsięwzięć innowacyjnych 340 mln Euro Kapitał dla innowacji 3

9 copyright (c) 2007 DGA S.A. | All rights reserved. Cel: podniesienie poziomu innowacyjności przedsiębiorstw poprzez stymulowanie wykorzystania nowoczesnych rozwiązań w przedsiębiorstwach 3 429,7 mln Euro Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia 4

10 copyright (c) 2007 DGA S.A. | All rights reserved. Cel: zapewnienie przedsiębiorcom wysokiej jakości usług i infrastruktury służących wzmocnieniu oraz wykorzystaniu ich potencjału innowacyjnego, a także wzmocnienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw poprzez rozwój powiązań kooperacyjnych 398,9 mln Euro Dyfuzja innowacji 5

11 copyright (c) 2007 DGA S.A. | All rights reserved. Cel: poprawa wizerunku Polski jako atrakcyjnego partnera gospodarczego, miejsca nawiązywania wartościowych kontaktów handlowych, lokowania inwestycji, prowadzenia działalności gospodarczej oraz rozwoju usług turystycznych 410,6 mln Euro Polska gospodarka na rynku międzynarodowym 6

12 copyright (c) 2007 DGA S.A. | All rights reserved. Cel: poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej poprzez zwiększenie dostępności zasobów informacyjnych administracji publicznej oraz usług publicznych w formie cyfrowej dla obywateli i przedsiębiorców 788,2 mln Euro Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji 7

13 copyright (c) 2007 DGA S.A. | All rights reserved. Cel: stymulowanie rozwoju gospodarki elektronicznej poprzez wspieranie tworzenia nowych, innowacyjnych e-Usług, innowacyjnych rozwiązań elektronicznego biznesu oraz zmniejszanie technologicznych, ekonomicznych i mentalnych barier wykorzystywania e-Usług w społeczeństwie 1 415,9 mln Euro Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki 8

14 copyright (c) 2007 DGA S.A. | All rights reserved. Cel: zapewnienie wsparcia dla procesu zarządzania, wdrażania i monitorowania PO IG oraz efektywnego, zgodnego z prawem i politykami wspólnotowymi, wykorzystania finansowego wkładu UE oraz środków krajowych 329,6 mln Euro Pomoc techniczna 9

15 copyright (c) 2007 DGA S.A. | All rights reserved. Wsparcie dla przedsiębiorstw Maksymalna wielkość dofinansowania projektu inwestycyjnego Duże przedsiębiorstwa – zgodnie z Mapą Pomocy Regionalnej 2007-13 Średnie przedsiębiorstwa +10% Małe przedsiębiorstwa +20%

16 copyright (c) 2007 DGA S.A. | All rights reserved. 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R Beneficjenci: MSP Projekt celowy składa się z dwóch zasadniczych faz – badawczej obejmującej badania stosowane i prace rozwojowe (1.4) oraz części wdrożeniowej (4.1) Projekty 4.1 dotyczą wdrożenia wyników badań finansowanych w ramach działania 1.4 PO IG, w tym: opracowania procedur (np. kontroli jakości), norm, specyfikacji technicznej, łącznie z testami końcowymi, wstępnymi badaniami rynku, testami rynkowymi, opracowania, rozwoju i wdrożenia produkcji pilotażowej, małoseryjnej (w tym przygotowanie do uzyskania certyfikacji). Projekty szkoleniowe oraz doradcze niezbędne dla realizacji projektów Instytucja Wdrażająca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 1.4 Wsparcie projektów celowych 390,3 mln Euro 390 mln Euro

17 copyright (c) 2007 DGA S.A. | All rights reserved. 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP 50 mln Euro Beneficjenci: Instytucje otoczenia biznesu oraz MSP Projekty mające na celu aktywizację rynku inwestorów prywatnych poprzez tworzenie dogodnych warunków inicjowania współpracy inwestorów prywatnych z przedsiębiorcami poszukującymi środków finansowych na realizację innowacyjnych przedsięwzięć: programy szkoleniowe dla prywatnych inwestorów, w tym aniołów biznesu, nawiązywanie współpracy między sieciami inwestorów a inkubatorami przedsiębiorczości i funduszami podwyższonego ryzyka, powstanie i rozwój sieci inwestorów prywatnych, rozwój platform wymiany doświadczeń w zakresie inwestowania, kojarzenie inwestorów z przedsiębiorcami, kształtowanie gotowości inwestycyjnej przedsiębiorstw, doradztwo w zakresie przygotowania inwestycji Instytucja Wdrażająca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

18 copyright (c) 2007 DGA S.A. | All rights reserved. Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego 186 mln Euro Beneficjenci: Przedsiębiorcy Projekty dotyczące wzmocnienia działalności przedsiębiorców w zakresie prowadzenia przez nich prac B+R, w tym opracowanie i aktualizacja oprogramowania, wprowadzenia innowacji, opracowanie wzorów przemysłowych i użytkowych, strategii przekształcenia przedsiębiorcy w CBR oraz zakupy środków trwałych związanych z prowadzeniem prac w zakresie B+R Instytucja Wdrażająca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 4.2

19 copyright (c) 2007 DGA S.A. | All rights reserved. Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym 1 420 mln Euro Beneficjenci: Przedsiębiorcy Projekty inwestycyjne związane z zastosowaniem nowych rozwiązań technologicznych, produktowych, usługowych lub organizacyjnych (rozwiązania technologiczne i organizacyjne stosowane na świecie nie dłużej niż 3 lata). Projekty szkoleniowe oraz doradcze niezbędne dla realizacji projektów inwestycyjnych. Tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nowymi inwestycjami Instytucja Wdrażająca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 4.4

20 copyright (c) 2007 DGA S.A. | All rights reserved. Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki 1 024 mln Euro Beneficjenci: Przedsiębiorstwa Projekty: nowe inwestycje o charakterze innowacyjnym (np. innowacyjne technologie, innowacyjne produkty, współpraca z krajowymi ośrodkami naukowo- badawczymi) w sektorze produkcyjnym (wzrost zatrudnienia min. +400 osób) nowe inwestycje w sektorze usług nowoczesnych obejmujące zakup środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wzrost zatrudnienia netto nie mniejszy niż 200 osób, prowadzące do utworzenia lub rozbudowy centrów usług wspólnych oraz centrów IT nowe inwestycje obejmujące zakup środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wzrost zatrudnienia netto nie mniejszy niż 10 osób personelu B+R, prowadzące do utworzenia CBR Instytucja Wdrażająca: Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych 4.5

21 copyright (c) 2007 DGA S.A. | All rights reserved. Wspieranie rozwoju klastrów o znaczeniu ponadregionalnym 104,3 mln Euro Beneficjenci: Osoba prawna prowadząca powiązanie kooperacyjne Projekty: wspólne przedsięwzięcia grup przedsiębiorców projektów doradczych, szkoleniowych i inwestycyjnych w zakresie: tworzenia oraz zarządzania strukturą organizacyjną powiązania kooperacyjnego, przygotowania wspólnych planów rozwoju powiązań kooperacyjnych, wspólnych inwestycji grup przedsiębiorców oraz inwestycji realizowanych przez kooperujących przedsiębiorców niezbędnych dla funkcjonowania i rozwoju powiązania, działań marketingowych powiązań kooperacyjnych Instytucja Wdrażająca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 5.1

22 copyright (c) 2007 DGA S.A. | All rights reserved. 5.4 Zarządzanie własnością intelektualną 39 mln Euro Projekty dla MSP: pokrycie kosztów uzyskania praw własności przemysłowej (z wyłączeniem pokrycia kosztów zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego oraz wzoru przemysłowego do Urzędu Patentowego RP w celu uzyskania ochrony na terytorium RP) oraz kosztów związanych z postępowaniem w zakresie unieważnienia lub stwierdzenia wygaśnięcia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji Projekty dla Przedsiębiorstw oraz IOB: upowszechnienie wiedzy na temat korzyści wynikających z ochrony własności intelektualnej w przedsiębiorstwach Instytucja Wdrażająca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

23 copyright (c) 2007 DGA S.A. | All rights reserved. Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej 390,6 mln Euro Beneficjenci: Przedsiębiorcy z grupy mikro- i małych przedsiębiorców prowadzący działalność gospodarczą nie dłużej niż 1 rok Projekty mające na celu świadczenie usług drogą elektroniczną i ewentualne wytworzenie produktów cyfrowych niezbędnych do świadczenia tych usług, które będą dofinansowywane przez okres 24 miesięcy ich realizacji. Dany beneficjent otrzyma wsparcie tylko na jeden projekt w ramach działania Instytucja Wdrażająca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 8.1

24 copyright (c) 2007 DGA S.A. | All rights reserved. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B 8.2 460,8 mln Euro Beneficjenci: Mikro-, mali lub średni przedsiębiorcy Projekty o charakterze zarówno technicznym (informatycznym), jak i organizacyjnym, które prowadzą do realizacji procesów biznesowych w formie elektronicznej, obejmujących trzy lub więcej przedsiębiorstw. Wsparciem nie będą objęte klastry innowacyjne otrzymujące wsparcie w ramach innych osi priorytetowych PO IG. Projekty będą objęte dofinansowaniem przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące. Instytucja Wdrażająca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

25 copyright (c) 2007 DGA S.A. | All rights reserved. Beneficjenci: Mikro-, mali i średni przedsiębiorcy Projekty polegające na dofinansowaniu budowy i utrzymaniu dedykowanej infrastruktury teleinformatycznej stworzonej pomiędzy najbliższym lub najbardziej efektywnym punktem dystrybucji Internetu a użytkownikiem (-ami) końcowym (-i). Na obszarze gminy może być realizowany więcej niż 1 projekt tego typu Instytucja Wdrażająca: Władza Wdrażająca Programy Europejskie Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie ostatniej mili 8.4 200 mln Euro

26 zapraszamy do naszych biur Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. Biuro w Poznaniu ul. Towarowa 35 61-896 Poznań telefon.: +48.61. 859.59.00, faks: +48.61.859.59.01 e-mail: dgasa@dga.pl www.DGA.pl Biuro w Warszawie ul. Emilii Plater 28 00-688 Warszawa telefon.: +48.22. 635.35.30, faks: +48.22.635.35.31 e-mail: dgawawa@dga.pl www.DGA.pl Rafał Pośpiech Departament Doradztwa Biznesowego e-mail: rafal.pospiech@dga.pl mobile: +48 601 809 387 Zapraszam do dyskusji


Pobierz ppt "Copyright (c) 2007 DGA S.A. | All rights reserved. Fundusze unijne na rzecz innowacji: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Kraków, 10 grudnia 2007."

Podobne prezentacje


Reklamy Google