Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

OBRONA CYWILNA Pod pojęciem obrony cywilnej, ochrony ludności należy rozumieć zapewnienie bezpieczeństwa ludziom, ich mieniu i środowisku przed wypadkami.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "OBRONA CYWILNA Pod pojęciem obrony cywilnej, ochrony ludności należy rozumieć zapewnienie bezpieczeństwa ludziom, ich mieniu i środowisku przed wypadkami."— Zapis prezentacji:

1 Struktura i zadania obrony cywilnej w Polsce na podstawie obowiązujących przepisów

2 OBRONA CYWILNA Pod pojęciem obrony cywilnej, ochrony ludności należy rozumieć zapewnienie bezpieczeństwa ludziom, ich mieniu i środowisku przed wypadkami i klęskami każdego rodzaju. Zgodnie z przepisami prawa – obrona cywilna RP jest pozamilitarnym elementem systemu obronnego państwa

3 Przejście Ogniw Ochrony Ludności w Obronę Cywilną
Źródło: Przejście Ogniw Ochrony Ludności w Obronę Cywilną wg Andrzeja Brandta

4 Obrona Cywilna w Polsce normowana jest przez:
Protokół Dodatkowy I do Konwencji Genewskich z 12 sierpnia r., dotyczący ochrony ofiar międzynarodowych konfliktów zbrojnych, sporządzony w Genewie dnia 8 czerwca 1977 r. (Dz. U. 1992, Nr 41, poz. 175), przyjęty przez Polskę 19 września 1991 r. Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity, Dz. U. 2004, nr 241, poz z późn. zm.), a także akty wykonawcze do niej (rozporządzenia). Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 września 1993 roku w sprawie obrony cywilnej Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin

5 Znak Obrony Cywilnej to niebieski trójkąt na pomarańczowym tle w kształcie koła

6 Wg obowiązujących w Polsce unormowań prawnych, obrona cywilna jest elementem systemu obronnego kraju i stanowi kompleks przedsięwzięć o charakterze: · planistycznym, · organizacyjnym, szkoleniowym, · inwestycyjnym, · materiałowo – technicznym, · zaopatrzeniowym.

7 Zgodnie z art. 137 ustawy z dnia z dnia 21 listopada 1967 r
Zgodnie z art. 137 ustawy z dnia z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej Obrona cywilna ma na celu: ochronę ludności, zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej, dóbr kultury; ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny; współdziałanie w zwalczaniu klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska oraz usuwaniu ich skutków.

8 W ustawie określone są także:
organy administracji w sprawach obrony cywilnej;  skład oraz sposób tworzenia formacji obrony cywilnej; obowiązki obywateli w zakresie obrony cywilnej (służba w OC, szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony ludności); przysposobienie obronne młodzieży szkolnej i studentów.

9 Zadania obrony cywilnej w czasie pokoju:
planowanie przedsięwzięć w zakresie ochrony przed skutkami działań zbrojnych zarówno ludności, jak i zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej oraz dóbr kultury wykrywanie zagrożeń i stwarzanie warunków do ostrzegania i alarmowania ludności przygotowanie schronów i ukryć dla ludności oraz utrzymanie ich w gotowości do użycia gromadzenie i przechowywanie indywidualnych środków ochronnych dla formacji obrony cywilnej i ludności wyposażenie formacji obrony cywilnej w specjalistyczny sprzęt ratowniczy, przyrządy i aparaturę do wykrywania różnego rodzaju zagrożeń systematyczne szkolenie w zakresie OC kadr kierowniczych administracji rządowej i samorządowej, formacji OC oraz ludności w ramach powszechnej samoobrony współdziałanie w zwalczaniu klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska, oraz usuwanie ich skutków

10 Zadania obrony cywilnej w czasie wojny:
organizowanie ewakuacji ludności, zaciemnianie i wygaszanie oświetlenia organizowanie i prowadzanie akcji ratunkowej, udzielanie pomocy medycznej poszkodowanym organizowanie pomieszczenia i zaopatrzenie dla poszkodowanej ludności zaopatrywanie ludności w sprzęt i środki ochrony indywidualnej prowadzenie likwidacji skażeń i zakażeń pomaganie w przywracaniu i utrzymaniu porządku w strefach dotkniętych klęskami pomaganie w budowie i odbudowie awaryjnych ujęć wody pitnej pomaganie w ratowaniu żywności i innych dóbr niezbędnych do przetrwania udzielanie doraźnej pomocy w grzebaniu zmarłych

11 Do zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju należy:
przygotowanie projektów założeń i zasad działania obrony cywilnej, ustalenie ogólnych zasad realizacji zadań obrony cywilnej, koordynowanie przedsięwzięć i sprawowanie kontroli nad realizacją zadań obrony cywilnej przez naczelne organa administracji, terenowe organa administracji rządowej i organa samorządu terytorialnego, a także sprawowania nadzoru nad odbywaniem zasadniczej służby w obronie cywilnej. Centralnym organem właściwym w sprawach obrony cywilnej jest Szef Obrony Cywilnej Kraju, którego na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji powołuje prezes Rady Ministrów.

12 Terenowymi organami obrony cywilnej w administracji rządowej i samorządowej są wojewodowie, starostowie, wójtowie oraz burmistrzowie i prezydenci miast jako szefowie obrony cywilnej województw, powiatów i gmin. Do ich zadań należy kierowanie oraz koordynowanie przygotowań i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej przez instytucje państwowe i samorządowe, podmioty gospodarcze i inne jednostki organizacyjne działające na ich terenach.

13 Jednostki organizacyjne Obrony Cywilnej
Podstawowymi jednostkami Obrony Cywilnej  przeznaczonymi do wykonywania zadań obrony cywilnej są formacje obrony cywilnej.  Składają się one z oddziałów obrony cywilnej przeznaczonych do wykonywania zadań ogólnych lub specjalnych oraz innych jednostek tych formacji.

14 FORMACJE OBRONY CYWILNEJ
ODDZIALY RATOWNICTWA OGÓLNEGO ODDZIALY DO ZADAŃ SPECJALNYCH Formacje obrony cywilnej tworzą: ministrowie, wojewodowie, starostowie, wójtowie lub burmistrzowie (prezydenci miast), kierownicy zakładów pracy.

15 Ocena Obrony Cywilnej w polsce
Analizując dotychczasowe działanie obrony cywilnej w Polsce, biorąc pod uwagę ostatnią powódź a także wcześniejsze zdarzenia, zauważono, że obecny stan prawny w zakresie organizacji i funkcjonowania obrony cywilnej wymaga systemowych zmian, przede wszystkim w sferze ochrony ludności w czasie pokoju uwzględniając aktywność Polski w UE. Obecna struktura i treść planów obrony cywilnej nie przystaje do istniejących realiów i nie odpowiadają wyzwaniom w zakresie obrony cywilnej. Wielość opracowywanych planów związanych z ochroną ludności, nie wpływa na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa obywateli, powodując miedzy innymi wzrost nakładów finansowych, powielanie treści, procedur, itp.

16 Bibliografia


Pobierz ppt "OBRONA CYWILNA Pod pojęciem obrony cywilnej, ochrony ludności należy rozumieć zapewnienie bezpieczeństwa ludziom, ich mieniu i środowisku przed wypadkami."

Podobne prezentacje


Reklamy Google