Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

25 lat w w w. n f o s i g w. g o v. p l 25 lat Piotr Benedykciuk Główny specjalista Departament Analiz Finansowych Warszawa, 23.01.2014 r. Narodowy Fundusz.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "25 lat w w w. n f o s i g w. g o v. p l 25 lat Piotr Benedykciuk Główny specjalista Departament Analiz Finansowych Warszawa, 23.01.2014 r. Narodowy Fundusz."— Zapis prezentacji:

1 25 lat w w w. n f o s i g w. g o v. p l 25 lat Piotr Benedykciuk Główny specjalista Departament Analiz Finansowych Warszawa, 23.01.2014 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Program Systemu Zielonych Inwestycji (GIS) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej, część 1) STRUKTURA FINANSOWA KRYTERUM MERYTORYCZNE DOSTĘPU

2 25 lat w w w. n f o s i g w. g o v. p l Kryterium merytoryczne dostępu 1.16 o akceptowalna dla NFOŚiGW struktura finansowa, w tym: wiarygodny montaż finansowy, wykonalność oraz trwałość finansowa przedsięwzięcia, rodzaj i wysokość zabezpieczeń.

3 25 lat w w w. n f o s i g w. g o v. p l Część finansowa wniosku (tabele finansowe): 1. Informacje dotyczące finansowania przedsięwzięcia: Warunki dofinansowania przedsięwzięcia (Tabela nr 1a – pożyczka i 1b - dotacja) 2. Informacje dotyczące Wnioskodawcy: a) Wnioskodawcy prowadzący działalność zgodnie z UoR lub nie będący jednostkami sektora finansów publicznych: RZiS – wariant porównawczy (Tabela nr 3) Bilans (Tabela nr 4) Rachunek przepływów pieniężnych (Tabela nr 5) b) Jednostki sektora finansów publicznych: Budżet Wnioskodawcy (Tabela nr 6) c) Kościoły i Związki wyznaniowe – o ile nie są w stanie sporządzić tabel 3-5 (Tabela 7)

4 25 lat w w w. n f o s i g w. g o v. p l Formy zabezpieczenia wierzytelności NFOŚiGW: Zabezpieczenie dotacji: 1.Jednostki sektora finansów publicznych, górnicze jednostki organizacyjne finansowane w całości lub częściowo z budżetu państwa, państwowych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, reprezentujących Skarb Państwa w zakresie zarządzanego mienia, działających w oparciu o odrębne ustawy: Zabezpieczenie wierzytelności nie jest wymagane. 2.Pozostali Wnioskodawcy: standardowe zabezpieczenie w formie weksla własnego in blanco beneficjenta opatrzonego klauzulą bez protestu wraz z deklaracją wekslową. Standardowe zabezpieczenie może zostać wzmocnione w zależności od wyników oceny pożyczkobiorcy sporządzonej przez NFOŚiGW!

5 25 lat w w w. n f o s i g w. g o v. p l Formy zabezpieczenia wierzytelności NFOŚiGW: Zabezpieczenie pożyczki: Standardowe zabezpieczenie w formie weksla własnego in blanco wnioskodawcy opatrzonego klauzulą bez protestu wraz z deklaracją wekslową. W przypadku związków JST dodatkowo wymagane jest poręczenie wekslowe (awal) lub poręczenie cywilne gmin będących członkami tego związku Standardowe zabezpieczenie może zostać wzmocnione w zależności od wyników oceny pożyczkobiorcy sporządzonej przez NFOŚiGW !

6 25 lat w w w. n f o s i g w. g o v. p l Formy zabezpieczenia wierzytelności NFOŚiGW: Formy wzmocnienia standardowego zabezpieczenia: 1.Notarialne oświadczenie o poddaniu się rygorowi egzekucji w myśl art. 777 § 1 k.p.c., 2.Poręczenie wekslowe (awal), 3.Poręczenie według kodeksu cywilnego, 4.Gwarancje bankowe, 5.Przelew / cesja wierzytelności, 6.Przystąpienie do długu, 7.Hipoteka, 8.Zastaw, 9.Cesja z umowy ubezpieczenia majątku stanowiącego zabezpieczenie wierzytelności NFOŚiGW, 10.Blokada środków pieniężnych na rachunku bankowym, 11.Blokada papierów wartościowych i środków pieniężnych na rachunku inwestycyjnym, 12.Nieodwołalne pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem (bankowym, inwestycyjnym, innym), 13.Inne przewidziane prawem formy zabezpieczeń.

7 25 lat w w w. n f o s i g w. g o v. p l Wykaz dokumentów finansowych składanych w zależności od formy prawnej Wnioskodawcy: Podmioty prowadzące sprawozdawczość finansową zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości: 1.Oświadczenie o niezaleganiu z płatnością podatków i opłat; 2.Oświadczenie o wywiązywaniu się z obowiązku uiszczania opłat i kar zgodnie z ustawą POŚ; 3.Opinia banków: prowadzącego rachunek podstawowy Wnioskodawcy oraz obsługujących zaciągnięte pożyczki i kredyty (oryginał); 4.Oświadczenie Wnioskodawcy o wywiązywaniu się z obowiązku uiszczania opłat i kar stanowiących dochód NFOŚiGW; 5. Sprawozdanie finansowe (RZiS, Bilans, CF) za ostatnie 3 lata wstecz (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez uprawnione osoby);

8 25 lat w w w. n f o s i g w. g o v. p l Wykaz dokumentów finansowych składanych w zależności od formy prawnej Wnioskodawcy: Podmioty prowadzące sprawozdawczość finansową zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości: 6.Prognoza sprawozdań finansowych na okres wskazany w części finansowej wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia – tabele 3, 4, 5 z części C wniosku; 7. Sprawozdanie F-01 (lub inne) za wykonany okres sprawozdawczy bieżącego roku (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez uprawnione osoby); 8.Wyciąg z planu finansowego na dany rok lub okres obejmujący dofinansowanie potwierdzony przez właściwy organ nadzorujący – jeżeli jest sporządzany;

9 25 lat w w w. n f o s i g w. g o v. p l Wykaz dokumentów finansowych składanych w zależności od formy prawnej Wnioskodawcy: Podmioty prowadzące sprawozdawczość finansową zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o finansach publicznych: 1.Oświadczenie o wywiązywaniu się z obowiązku uiszczania opłat i kar zgodnie z ustawą POŚ; 2. Opinia banków: prowadzącego rachunek Wnioskodawcy oraz obsługujących zaciągnięte pożyczki i kredyty (oryginał); 3.Oświadczenie Wnioskodawcy o wywiązywaniu się z obowiązku uiszczania opłat i kar stanowiących dochód NFOŚiGW; 4.Uchwała budżetowa Jednostki na rok bieżący wraz z załącznikami (WPI, prognoza długu) oraz opinia RIO w sprawie projektu budżetu (wersja elektroniczna lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Skarbnika); 5.Aktualne sprawozdanie z wykonania budżetu bieżącego roku w części dotyczącej dochodów i wydatków (wersja elektroniczna lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez uprawnione osoby); 6.Prognoza budżetu na okres wskazany w części finansowej wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia – tabela 4 z części C wniosku;

10 25 lat w w w. n f o s i g w. g o v. p l Wykaz dokumentów finansowych składanych w zależności od formy prawnej Wnioskodawcy: Organizacje pozarządowe, kościoły, kościelne osoby prawne i ich stowarzyszenia oraz inne związki wyznaniowe prowadzące działalność pożytku publicznego: 1. Oświadczenie Wnioskodawcy o wywiązywaniu się z obowiązku uiszczania opłat i kar stanowiących dochód NFOŚiGW; 2. Sprawozdanie merytoryczne z działalności za 3 lata wstecz lub w przypadku krótszej działalności – za okres działalności (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez uprawnione osoby); 3. Plan rzeczowo-finansowy na bieżący rok (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez uprawnione osoby); 4. Dane o przychodach, kosztach i wyniku za 3 lata wstecz (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez uprawnione osoby); 5. Prognoza danych o przychodach, kosztach i wyniku na okres wskazany w części finansowej wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia – tabela 7 z części C wniosku.

11 25 lat w w w. n f o s i g w. g o v. p l Wykaz dokumentów potwierdzających zbilansowanie źródeł finansowania: W przypadku współfinansowania przedsięwzięcia ze środków własnych: 1.Kopia wyciągów z rachunków bankowych/inwestycyjnych – o ile przedsięwzięcie ma być finansowane ze środków tam zgromadzonych; 2.Uchwały Zarządu/Rady Nadzorczej/organów właścicielskich; 3.Wyciągi z KRS potwierdzające zarejestrowanie wniesionego kapitału; 4.Umowy pożyczek właścicielskich; 5.Inne dokumenty potwierdzające możliwość wniesienia deklarowanych środków własnych.

12 25 lat w w w. n f o s i g w. g o v. p l Wykaz dokumentów potwierdzających zbilansowanie źródeł finansowania: W przypadku współfinansowania przedsięwzięcia z zewnętrznych źródeł: 1.Oświadczenie o przyjęciu wniosku do rozpatrzenia przez inne niż banki instytucje finansowe (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez uprawnione osoby); 2.Promesa udzielenia kredytu/pożyczki/dotacji na realizację inwestycji wydana przez banki lub inne instytucje finansowe (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez uprawnione osoby); 3.Wyciągi z zawartych umów kredytowych/pożyczkowych/dotacji lub oświadczenie o przyznaniu kredytu, pożyczki, dotacji na realizację inwestycji z banków lub innych instytucji finansowych (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez uprawnione osoby); 4.Wyciąg z ustawy budżetowej państwa na rok bieżący - w przypadku finansowania przedsięwzięcia z budżetu państwa (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez uprawnione osoby); 5.Oświadczenie o ubieganiu się o pomoc z budżetu państwa w latach następnych – w przypadku finansowania przedsięwzięcia z budżetu państwa

13 25 lat w w w. n f o s i g w. g o v. p l Najczęściej zadawane pytania: Zgodnie z UoR nie jesteśmy zobowiązani do sporządzania Rachunku przepływów pieniężnych. Czy mimo to musimy sporządzać prognozę Rachunku zgodnie z tabelą 5? Tak, taka prognoza musi być sporządzona niezależnie od braku obowiązku ustawowego. Przedsięwzięcie o które wnioskujemy nie jest ujęte w budżecie na rok bieżący i w WPF. Czy musimy je uwzględniać przed złożeniem wniosku? Nie, przedsięwzięcie musi zostać uwzględnione w budżecie i WPF przed podpisaniem umowy i a wydatki powinny zostać ujęte zgodnie z ostatecznym HRF (odpowiednie kwoty i terminy wydatkowania środków). Czy prognozy budżetu w tabeli 5 powinny ujmować wnioskowane przedsięwzięcie? Tak, w prognozach powinny zostać ujęte zarówno przychody z tytułu pożyczki i dotacji jak i wydatki związane z wnioskowaną inwestycją i obsługą zadłużenia z tytułu pożyczki. Uchwała budżetowa na rok bieżący wraz z załącznikami liczy kilkaset stron, czy musimy ją dołączać do wniosku? Dopuszczalne jest załączenie w wersji elektronicznej uchwały budżetowej z załącznikami.

14 25 lat w w w. n f o s i g w. g o v. p l Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "25 lat w w w. n f o s i g w. g o v. p l 25 lat Piotr Benedykciuk Główny specjalista Departament Analiz Finansowych Warszawa, 23.01.2014 r. Narodowy Fundusz."

Podobne prezentacje


Reklamy Google