Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkolenie dla Beneficjentów w zakresie Wdrażania LSR

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkolenie dla Beneficjentów w zakresie Wdrażania LSR"— Zapis prezentacji:

1 Szkolenie dla Beneficjentów w zakresie Wdrażania LSR
Szkolenie dla Beneficjentów w zakresie Wdrażania LSR

2 Zakres tematyczny: 1. Idea i zakres „Małych projektów”, beneficjenci, koszty kwalifikowane; 2. Specyfika aplikowania o pomoc za pośrednictwem Lokalnych Grup Działania.

3 Misja LGD „LIWOCZ” Wykorzystując walory przyrodniczo – kulturowe regionu oraz aktywność społeczno –gospodarczą mieszkańców, dąży do poprawy jakości życia na obszarze LGD Wdrażanie LSR: Małe projekty Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Odnowa i rozwój wsi

4 Miejsce składania wniosków:
Małe projekty Nabór – 17 marca 2014 r. do 31 marca 2014 r. Limit dostępnych środków – ,94 zł Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji przez LGD „LIWOCZ”: 1. Zgodność z przynajmniej jednym celem ogólnym, szczegółowym i przedsięwzięciem zapisanym w LSR. 2. Uzyskanie minimum 25% możliwych do zdobycia punktów. Miejsce składania wniosków: Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ", Brzyska 11A, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00.

5 Małe projekty Małe projekty – tj. operacje , które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi

6 Małe projekty Małe projekty – są to projekty przyczyniające się do poprawy jakości życia lub zróżnicowania działalności gospodarczej na obszarze działania LGD, które nie kwalifikują się do wsparcia w ramach działań Osi 3 (tzn. nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań: - Odnowa i rozwój wsi, - Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, - Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej), ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, tj. poprawa jakości życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej.

7 Małe projekty BENEFICJENCI: 1. osoby fizyczne, które: a) są obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, b) są pełnoletnie, c) mają miejsce zamieszkania na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju, zwaną „LSR”, lub wykonują działalność gospodarczą na tym obszarze; 2. osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawy przyznają zdolność prawną, jeśli posiada siedzibę na obszarze objętym LSR lub prowadzi działalność na tym obszarze, z wyłączeniem województwa: Stowarzyszenia Fundacje Kościoły i związki wyznaniowe

8 Małe projekty – ZAKRES POMOCY:
1. Podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej na obszarze objętym LSR, w tym przez: a) udostępnianie urządzeń i sprzętu np. komputerowego, z wyłączeniem środków transportu napędzanego mechanicznie b) organizację szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i warsztatowym dla podmiotów z obszaru objętego LSR, np. kursy, projekty edukacyjne , kursy komputerowe; warsztaty z zakresu ginących zawodów (np.: dla przyszłych kowali, tkaczek, koronkarek, kołodziei, garncarzy, plecionkarzy…), warsztaty artystyczne, malarskie, teatralne, muzyczne, c) organizację imprez kulturalnych, promocyjnych, rekreacyjnych lub sportowych; np. festyny, koncerty folklorystyczne, dożynki, zawody sportowe, d) Zagospodarowanie przestrzeni publicznej, z wyłączeniem pasów drogowych dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich

9 Małe projekty – ZAKRES POMOCY:
2. Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej poprzez: promocję i organizację lokalnej twórczości kulturalnej lub aktywnego trybu życia, z wyłączeniem remontu i budowy budynków mieszkalnych b) promocję lokalnej przedsiębiorczości c) remont połączony z modernizacją lub wyposażenie istniejących świetlic wiejskich oraz innych obiektów pełniących ich funkcję oraz zagospodarowanie terenu przylegającego do tych obiektów Świetlica wiejska - budynek lub pomieszczenie przeznaczone do spędzania czasu wolnego, rozwijania zainteresowań, działań na rzecz rozwoju kultury i edukacji dla mieszkańców wsi oraz miejsce integracji lokalnych społeczności.

10 Małe projekty – ZAKRES POMOCY:
3. Rozwijanie turystyki lub rekreacji na obszarze objętym LSR, w tym przez: utworzenie lub zmodernizowanie punktów informacji turystycznej, bazy informacji turystycznej oraz stron internetowych, przygotowanie i wydanie folderów oraz innych publikacji informacyjnych i promocyjnych dotyczących obszaru objętego LSR, b) budowę, odbudowę, przebudowę, remont połączony z modernizacją, zagospodarowanie lub oznakowanie obiektów małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz wyposażenie obiektów pełniących funkcje turystyczne i rekreacyjne, z wyłączeniem hoteli, moteli, pensjonatów oraz bazy gastronomicznej np. punkty widokowe, miejsca wypoczynkowe lub biwakowe, trasy narciarstwa biegowego lub zjazdowego, szlaki wodne, rowerowe, konne, ścieżki spacerowe lub dydaktyczne; zakup kajaków, rowerów dla turystów itp. Infrastruktura turystyczna - obiekty oraz urządzenia turystyczne, służące zaspokajaniu potrzeb związanych z bierną lub aktywną turystyką.

11 Małe projekty – ZAKRES POMOCY:
4. Promowanie, zachowanie, odtwarzanie, zabezpieczenie lub oznakowanie cennego, lokalnego dziedzictwa krajobrazowego i przyrodniczego, w szczególności obszarów objętych poszczególnymi formami ochrony przyrody, w tym obszarów NATURA 2000 5. Promowanie, zachowanie lub oznakowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego przez: odbudowę, renowację, restaurację albo remont lub oznakowanie obiektów wpisanych do rejestru zabytków lub objętych ewidencją zabytków, z wyłączeniem budynków mieszkalnych remont lub wyposażenie istniejących muzeów lub innych obiektów pełniących ich funkcje Muzeum - jest jednostką organizacyjną, nie nastawioną na osiąganie zysku, której celem jest sprawowanie opieki nad zabytkami, informowanie o wartościach i treściach gromadzonych zbiorów, upowszechnianie podstawowych wartości historii, nauki i kultury polskiej oraz światowej, kształtowanie wrażliwości poznawczej i estetycznej oraz umożliwianie kontaktu ze zbiorami.

12 Małe projekty – ZAKRES POMOCY
kultywowanie: miejscowych tradycji, obrzędów, zwyczajów języka regionalnego i gwary tradycyjnych zawodów i rzemiosła prowadzenie badań nad obszarem wdrażania LSR promocję lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego urządzenie miejsc pamięci związanych z wydarzeniem historycznym, w tym przez budowę, odbudowę, renowację, restaurację albo remont lub oznakowanie obiektów budowlanych i zagospodarowanie terenów wokół nich

13 Małe projekty – ZAKRES POMOCY:
6. Inicjowanie powstawania, przetwarzania lub wprowadzania na rynek produktów i usług opartych na lokalnych zasobach, tradycyjnych sektorach gospodarki lub lokalnym dziedzictwie, w tym kulturowym, historycznym lub przyrodniczym, albo podnoszenie jakości takich produktów, z wyłączeniem działalności rolniczej; poprzez: a) udział w targach i konkursach produktów lub usług lokalnych b) promocję produktów lub usług lokalnych c) uzyskanie certyfikatów i uczestnictwo w systemach jakości d) budowę, adaptację lub wyposażenie niemieszkalnych obiektów budowlanych wykorzystywanych do prowadzenia sprzedaży produktów lub usług lokalnych e) budowę, adaptację lub wyposażenie niemieszkalnych obiektów budowlanych wykorzystywanych do sprzedaży lub tradycyjnego wyrobu produktów lokalnych f) badanie rynku produktów lub usług lokalnych z wyłączeniem działalności rolniczej

14 Małe projekty – ZAKRES POMOCY:
7. Wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w celu poprawienia warunków prowadzenia działalności kulturalnej lub gospodarczej, w tym polegającej na wynajmie pokoi w gospodarstwie rolnym, z wyłączeniem działalności rolniczej np. zakładanie kolektorów słonecznych, instalacji pozwalających na wykorzystanie energii geotermalnej, wiatrowej lub wodnej; ogniwa fotowoltaiczne;

15 Małe projekty - koszty kwalifikowalne:
1. Ogólne: a) przygotowania dokumentacji technicznej małego projektu, obejmujące koszty: kosztorysów, projektów architektonicznych lub budowlanych, dokumentacji geologicznej lub hydrologicznej, wypisów lub wyrysów z katastru nieruchomości, b) opłat za patenty lub licencje lub wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich, c) opłat notarialnych, skarbowych lub sądowych d) sprawowania nadzoru autorskiego lub inwestorskiego; 2. Zakupu materiałów lub przedmiotów 3. Zakupu usług lub robót budowlanych 4. Najmu, dzierżawy lub zakupu oprogramowania, sprzętu, urządzeń, narzędzi lub, maszyn z wyłączeniem środków transportu, przy czym koszt zakupu podlega refundacji jedynie w przypadku, gdy koszt zakupu nie przekracza kosztu najmu albo dzierżawy; 5. Podatek VAT 6. Wartość wkładu niepieniężnego obejmującego: Wartość pracy oraz usług świadczonych nieodpłatnie Wartość wkładu rzeczowego np. udostępniania ziemi, nieruchomości, sprzętu i surowców

16 Małe projekty - Przykładowe koszty:
Wynagrodzenie za świadczenie usług; Opracowanie, druk lub powielenia oraz dystrybucji materiałów informacyjnych lub szkoleniowych, w tym audiowizualnych, dotyczących małego projektu, zakupu lub wynajęcia powierzchni reklamowych, zakupu czasu antenowego oraz zamieszczenia materiałów prasowych w prasie; Najem sal lub innych powierzchni lub dzierżawy gruntu; Roboty budowlane; Zakup materiałów lub przedmiotów, w tym materiału siewnego lub nasadzeniowego roślin wieloletnich; Organizacji i przeprowadzenia wydarzeń promocyjnych, kulturalnych, rekreacyjnych lub sportowych; Wytyczenia lub oznakowania szlaków turystycznych, ścieżek dydaktycznych lub przyrodniczych, przyrody, obiektów małej infrastruktury turystycznej, obiektów historycznych, przyrodniczych, kulturowych lub sakralnych; Rewitalizacja zabytków; Utworzenia lub aktualizacji baz danych, w tym bazy informacji turystycznej; Zakup instrumentów, strojów ludowych itp.;

17 Małe projekty - Przykładowe koszty:
Tworzenia stron internetowych; Upominków lub nagród; Wynagrodzenia lub pobytu osób prowadzących szkolenia; Podroży lub wyżywienia uczestników szkoleń; Noclegu uczestników szkoleń - w przypadku szkoleń trwających co najmniej dwa dni; Tłumaczeń, jeżeli osoby prowadzące szkolenia nie posługują się językiem polskim Zakup strojów, instrumentów i wyposażenia dla zespołów folklorystycznych itp. Remont i wyposażenie świetlic Zakup eksponatów do muzeum i wiele innych w zależności od projektu ….

18 Małe projekty Wkład własny: Pieniężny - co najmniej 20% (refundacja max 80% kosztów kwalifikowanych) Niepieniężny bez ograniczeń Wkład niepieniężny: a) pracy oraz usług świadczonych nieodpłatnie (usług polegających na wykonaniu przez osobę/y określonej pracy w określonym czasie), Aktualna stawka za godz.: 20,96 zł – na 2014 r. Ilość godz. X stawka za godz. = wartość pracy własnej Karta czasu pracy!!! b) udostępnienia ziemi, nieruchomości, sprzętu lub surowców – wycena rzeczoznawcy.

19 !!! Ważna zmiana od 31 I 2013r. Refundacja 80% – 50 000,00 zł
Małe projekty !!! Ważna zmiana od 31 I 2013r. Refundacja 80% – ,00 zł Limit dla Beneficjenta – ,00 zł /w przypadku beneficjenta, który może ubiegać się o pomoc finansową w ramach działań, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 17 i 18 ustawy (beneficjenci dział. TiRM i RwKDzN), limit ten wynosi 50 tys. złotych na jednego beneficjenta/ Wkład własny praca nieodpłatna lub wkład rzeczowy – bez ograniczeń

20 - górny limit dofinansowania małego projektu wynoszący 50 tys. zł
Małe projekty Przepis art. 54 ust. 2 rozporządzenia nr 1974/2006 zabrania udzielenia dotacji w wysokości wyższej, niż wniesiony do operacji wkład pieniężny, Zatem w przypadku wkładu rzeczowego wzór liczenia dotacji musi uwzględniać: - górny limit dofinansowania małego projektu wynoszący 50 tys. zł - ograniczenie iż dotacja nie może być wyższa niż wkład pieniężny do operacji. W przypadku niewystępowania wkładu niepieniężnego – wyliczenie dotacji – 80% kosztów kwalifikowalnych; max ,00 zł.

21 Kwota dotacji udzielona do operacji realizowanej z udziałem wkładu niepieniężnego, nie może przekroczyć wkładu finansowego wniesionego na sfinansowanie tej operacji !!!

22 Ważna zmiana! Od dnia roku, zgodnie z §20 ust. 3 oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 marca 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie małych projektów (Dz.U. poz. 311), wprowadza się obowiązek składania wniosku również w formie dokumentu elektronicznego zapisanego na informatycznym nośniku danych. Oznacza to, że wniosek składany od dnia r. może być wypełniony jedynie elektronicznie na udostępnionym aktywnym formularzu .pdf. Do wniosku składanego w wersji papierowej musi być dołączona płyta CD/DVD

23 CELE OGÓLNE: 1. Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez wykorzystanie naturalnych i kulturowych zasobów dla podniesienia atrakcyjności, rozwoju turystyki i sportu. 1.1. Wzrost atrakcyjności oferty turystycznej poprzez rozwój usług publicznych i komercyjnych 1.2. Wzrost kompetencji mieszkańców obszaru w zakresie kultywowania dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego i historycznego 2. Rozwój małej przedsiębiorczości i tworzenie pozarolniczych miejsc pracy 2.1. Wspieranie mieszkańców obszaru w podejmowaniu i rozwijaniu działalności gospodarczej

24 Małe projekty Dokumenty niezbędne do oceny wniosku:
WNIOSEK WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI Oraz Załącznik nr 1 - Oświadczenie wnioskodawcy będącego osobą fizyczną o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Załącznik nr 2 - Karta Informacyjna o Projekcie

25 CELE OGÓLNE: 1. Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez wykorzystanie naturalnych i kulturowych zasobów dla podniesienia atrakcyjności, rozwoju turystyki i sportu. 1.1. Wzrost atrakcyjności oferty turystycznej poprzez rozwój usług publicznych i komercyjnych 1.2. Wzrost kompetencji mieszkańców obszaru w zakresie kultywowania dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego i historycznego 2. Rozwój małej przedsiębiorczości i tworzenie pozarolniczych miejsc pracy 2.1. Wspieranie mieszkańców obszaru w podejmowaniu i rozwijaniu działalności gospodarczej

26 Specyfika aplikowania o pomoc za pośrednictwem Lokalnych Grup Działania. Zasady wyboru projektów przez LGD w kontekście Wdrażania LSR

27 Procedura przyjmowania i wyboru operacji przez LGD „LIWOCZ”
Ogłoszenie o naborze Przyjmowanie i rejestrowanie wniosków w Biurze LGD - Zwołanie posiedzenia Rady - Ocena i wybór projektów przez Radę LGD - Sporządzanie uchwał i list - do 21 dni od dnia zakończenia naboru – poinformowanie wnioskodawców o wynikach oceny - Procedura odwoławcza - poinformowanie o wynikach procedury odwoławczej - Publikacja list na str. internetowej - Przekazanie dokumentacji do SW/OR ARiMR – w terminie do 45 dni od zakończenia naboru wniosków.

28 Ocena i wybór projektów przez Radę LGD:
Zgodność z celami ogólnymi i szczegółowymi Ocena wg lokalnych kryteriów wyboru Zgodność z zakresem tematycznym o ile jest wskazany w ogł. o naborze Ocena projektów w UM lub ARiMR - Możliwość dwukrotnego uzupełnienia dokumentacji na wniosek UM – 14 dni lub ARiMR – 21 dni. - Podpisanie umowy - Realizacja projektu - Złożenie wniosku o płatność – rozliczenie projektu

29 Ocena projektów w UM lub ARiMR
- Możliwość dwukrotnego uzupełnienia dokumentacji na wniosek UM – 14 dni lub ARiMR – 21 dni. - Podpisanie umowy - Realizacja projektu - Złożenie wniosku o płatność – rozliczenie projektu


Pobierz ppt "Szkolenie dla Beneficjentów w zakresie Wdrażania LSR"

Podobne prezentacje


Reklamy Google